Theo luật kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (ngoại trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm) có trách nhiệm nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

Ngoài ra, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề của doanh nghiệp bảo hiểm.

Mức chi trả tối đa của quỹ là 90% mức trách nhiệm và không quá 200 triệu đồng/người/hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *