Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Bảo hiểm bắt buộc là loại hình bảo hiểm mà pháp luật quy định về ba yếu tố:

  • Điều kiện tham gia bảo hiểm: Ai bắt buộc phải mua bảo hiểm?
  • Mức phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm được tính như thế nào?
  • Số tiền bảo hiểm tối thiểu: Số tiền bảo hiểm tối thiểu mà người mua bảo hiểm phải mua là bao nhiêu?

Bảo hiểm bắt buộc chỉ bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội.

Ví dụ: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc, nhằm bảo vệ quyền lợi của người thứ ba khi xe cơ giới gây ra tai nạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *