NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
  • Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.

Chúc các bạn vui vẻ.

0%
0 votes, 0 avg
1290
Created by admin

Agribank

495-tindung-khdn

1 / 300

Công ty B đề nghị vay vốn thời hạn 5 năm để đầu tư máy móc thiết bị, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, vốn đối ứng tối thiểu của công ty B tham gia vào dự án là bao nhiêu?

2 / 300

Đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank nơi cho vay có thể thỏa thuận với khách hàng về việc áp dụng tùng phương thức hoặc kết hợp các phương thức cho vay như thế nào?

3 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Cho vay theo hạn mức dự phòng?

4 / 300

Theo quy định của Tổng giám đốc, Agribank nơi cho vay phải thực hiện đối chiếu dư nợ đối với khách hàng cá nhân như thế nào?

5 / 300

Thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đàm thực hiện dủ nghĩa vụ được bảo đảm thuộc thẩm quyền của?

6 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về Người quyết định cho vay?

7 / 300

Nhu cầu vay vốn nào dưới đây được Agribank xem xét cấp tín dụng?

8 / 300

Hãy chọn phương án đúng về thời điểm kiểm tra của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khách hàng vay vốn lưu động.

9 / 300

Theo quy định hiện hành của Agribank, rủi ro tín dụng là gì?

10 / 300

Một trong những căn cứ để xác đinh thời hạn cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh là gì?

11 / 300

Agribank cho vay phải có bào đảm bằng tài sản và không cho vay với những điều kiện ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay đối với đối tượng nào?

12 / 300

Đối chiếu xác nhận nợ vay hiện hành theo các hình thức nào?

13 / 300

Sau kill xác lập Thỏa thuận cho vay và thực hiện giải ngân, Khách hàng cung cấp tài liệu nào sau đây cho Agribank nơi cho vay?

14 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về Người phê duyệt cho vay?

15 / 300

Đốỉ vớí cho vay dài hạn, thời gian xem xét và quyết định cho vay tối đa tại Agribank nơi cho vay từ khi nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp lệ là bao nhiêu ngày?

16 / 300

Điều kiện được xem xét cho vay để trả nợ các khoản cấp tín dụng tại TCTD khác?

17 / 300

Nhiệm vụ, trách nhiệm trong xét duyệt cho vay của Người quan hệ khách hàng là gì?

18 / 300

Hãy chọn phương án đúng về việc xác định thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ theo hạn mức quy mô nhỏ đối với khách hàng cá nhân.

19 / 300

Agribank nơi cấp bảo lãnh phát hành Cam kết bảo lãnh dưới hình thức nào?

20 / 300

Đối vớỉ cho vay theo hạn mức: Việc gia hạn thời gian duy trì hạn mức cho vay được thực hiện trước hoặc trong thời gian bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn duy trì của hạn mức cho vay?

21 / 300

Nhận định nào là đúng nhất về Mức cho vay?

22 / 300

Agribank quy định cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ đối với một khách hàng cá nhân là bao nhiêu tiền?

23 / 300

Agrỉbank nơi cấp tín dụng được thỏa thuận với bên bảo đảm để bán tài sàn trong trường họp nào sau đây?

24 / 300

Hãy tìm phương án đúng về thời gian duy trì hạn mức đối với cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ đối với khách hàng cá nhân.

25 / 300

Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận?

26 / 300

Đồng tiền trả nợ của khoản vay được áp dụng như thế nào?

27 / 300

Ân hạn là gì?

28 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Người thẩm định?

29 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng được quyết định xử lý TSBĐ trong trường hợp nào sau đây?

30 / 300

Vốn dối úng của khách hàng tham gia vào phương án sử dụng vốn bao gồm?

31 / 300

Hãy chọn phương án đúng về Lãi suất quá hạn.

32 / 300

Tài sàn bảo đảm được quy dinh tại Agribank bao gồm?

33 / 300

Công ty A có tỷ lệ vốn đối ứng tham gia Phương án sử dụng vốn (dự án vay vốn trung hạn) là 50% và đã giải ngân 25% vốn đối ứng cho dự án (có đủ tài liệu chứng minh), vậy ngân hàng sẽ giải ngân vốn vay như thế nào?

34 / 300

Những đơn vị tổ chức chính trị - xã hội nào được bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh tại Agribank?

35 / 300

Giám sát trước khi cho vay của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền gồm các nội dung gì?

36 / 300

Việc kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trình phê duyệt của Chi nhánh loại II với danh mục hồ sơ theo quy định thuộc nhiệm vụ của ai tại Chi nhánh loại I?

37 / 300

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Quy định số 969/QyĐ-NHNo-TD?

38 / 300

Khách hàng có quyền gì sau đây khi vay vốn tại Agribank?

39 / 300

Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh phài thỏa thuận các yếu tố làm căn cứ để xác định lãi suất điều chỉnh. Trường hợp các yếu tố xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác nhau thì Agribank nơi cho vay áp dụng mức lãi suất nào sau đây?

40 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về việc miễn, giảm lãi tiền vay, phí vay vốn?

41 / 300

Thành phần Hội đồng xừ lý TSBĐ tại Trụ sở chính bao gồm?

42 / 300

Đơn vị tổ chức nào không được bảo đảm bằng tín chấp tại Agribank?

43 / 300

Tại Agribank nơi cho vay, ai là người có nhiệm vụ thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu về khách hàng vay vốn, phương án sử dụng vốn, tài sản bảo đảm (nếu áp dụng cho vay có bào đảm bằng tài sản)?

44 / 300

Trường hợp hợp đồng cấp tín dụng bị vô hiệu hoặc bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì giải quyết thế nào?

45 / 300

Agribank nơi cho vay báo cáo nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với các khoản vay vượt thẩm quyền khi thực lừện cơ cấu lại thời hạn trả nợ vào thời điểm nào?

46 / 300

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của Agribank đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của Agribank?

47 / 300

Phạm vi bảo đảm nghĩa vụ (gốc) tối đa của cổ phiếu là bao nhiêu?

48 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng đối với Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống?

49 / 300

Số dư bảo lãnh đối với một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan được tính từ ngày nào?

50 / 300

Người chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Hội đồng tín dụng (đối với khoản vay phải thông qua Hội đồng tín dụng) là người nào?

51 / 300

Các chi nhánh loại I đóng tại địa bàn hành chính Thành phố trực thuộc Trung ương có được cho vay đối với pháp nhân có địa chỉ kinh doanh tại địa bàn các huyện ngoại thành thuộc Thành phố hay không 9

52 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất đối với Phương thức cho vay theo hạn mức?

53 / 300

Theo Quy chế số 879/QC-HĐTV-TD, điều kiện của bên bảo lãnh là?

54 / 300

Khi các cá nhân vay vốn chung, chủ thể vay vốn giao kết Thỏa thuận cho vay theo cách thức nào?

55 / 300

Giấy tờ có giá bao gồm?

56 / 300

Tại chi nhánh có Bộ phận thẩm định/Phòng Thẩm định, Người thẩm định gồm:

57 / 300

Trong cho vay quay vòng, khách hàng dược sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá bao nhiêu tháng?

58 / 300

Cho vay theo phương thức hạn mức quy mô nhỏ đối với cá nhân nhằm mục đích nào?

59 / 300

Đối với cho vay theo hạn mức. Agribank quy định thời han duy trì hạn mức như thế nào?

60 / 300

Đối với cho vay theo hạn mức, Agribank quy định điều kiện xem xét gia hạn thời gian duy trì hạn mức tín dụng như thế nào?

61 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng?

62 / 300

Đối với khoản nợ bị quá hạn trả nợ, việc thu nơ thực hiện theo thứ tự nào?

63 / 300

Theo quy định của Agribank, các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm?

64 / 300

Nhiệm vụ, trách nhiệm của Người kiểm tra vượt thẩm quyền là gì?

65 / 300

Hãy chọn phưong án đúng về' ■“ ' việc thẩm định lảu khoản vay tại Agribank nơi cho vay 'V

66 / 300

Cho vay trung hạn thực hiện Dự án kinh doanh, mức cho vay tối đa là:

67 / 300

Căn cứ nào để Agribank nơi cho vay xác định thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ đối với cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh?

68 / 300

Mức cấp tín dụng tối đa đối với TSBĐ là trái phiếu chính phủ (bằng đồng Việt Nam) thời hạn thanh toán còn lại trến 01 năm là

69 / 300

Tại Agribank nơi cho vay, ai là người có nhiệm vụ tiếp nhận và khảo sát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn khách hàng quy định về điều kiện vay vốn, hồ sơ, thù tục, lãi suất cho vay, các loại sản phẩm và chính sách khách hàng của Agribank?

70 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về nhiệm vụ của Người kiểm soát khoản vay?

71 / 300

Nhiệm vụ của người thẩm định lại hồ sơ vượt thẩm quyền tại Chi nhánh loại I

72 / 300

Xét duyệt vượt thẩm quyền tại CN loại I : Trong quá trình thẩm định ỉại nếu thấy hồ sơ , thông tin chưa đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Quy định 1981/QyĐ-NHNo-TDthì người thầm định lại yêu cầu Chi nhánh loại II bổ sung hồ sơ, thông tin khoản bảo lãnh tối đa mấy lần?

73 / 300

TGĐ Agribank ban hành biểu phí liên quan đến hoạt động cho vay đúng quy định NHNN, bao gồm các loại phí nào sau đây?

74 / 300

Nhận định nào dưới đây không tuân theo quy định hiện hành của Agribank về mức cho vay toi đa để thực hiện phương án kinh doanh?

75 / 300

Ai là người thực hiện kiểm tra tại Agribank nơi cho vay?

76 / 300

Tại Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền, một trong các nội dung thẩm định lại khoản vay là gì?

77 / 300

Agribank xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở nào?

78 / 300

Người quan hệ khách hàng có thể là người nào sau đây?

79 / 300

Người quyết định bảo lãnh xem xét quyết định cấp bảo lãnh hay không cấp bào lãnh theo thẩm quyền căn cứ theo hồ sơ, tài liệu nào?

80 / 300

Hãy cho biết quy định về việc ký kết hạn mức cho vay mới đối với Cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ.

81 / 300

Trường hợp không có thỏa thuận về xử lý TSBĐ, thời hạn mà Agribank nơi cho vay gừi thông báo về việc xừ lý TSBĐ cho bên bảo đảm là?

82 / 300

Agribank được bào lãnh đối với những trường hợp nào?

83 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Thỏa thuận cho vay?

84 / 300

Hãy chỉ ra căn cứ để Agribank nơi cấp bảo lãnh xác định hạn mức bảo lãnh?

85 / 300

Xác định giá khởi điểm bán đấu giá TSBĐ theo thỏa thuận tại Agribank nơi cấp tín dụng?

86 / 300

Người quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay quyết định cho vay hay không cho vay căn cứ vào hồ sơ, tài liệu nào?

87 / 300

Hãy chỉ ra quy định về địa bàn cho vay đối với trường hợp có nhiều chi nhánh loại I cùng đóng tại địa bàn hành chính tinh.

88 / 300

Khi cho vay ngoài địa bàn, Agribank nơi cho vay được thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng nào? 1

89 / 300

Những trường hợp nào phải đăng ký biện pháp bảo đảm?

90 / 300

Khi Agribank nơi cho vay thực hiện cho vay bắt buộc để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì:

91 / 300

Tại Agribank nơi cho vay, Người kiểm soát khoản vay đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiểm tra của Người quản lý nợ. Người kiểm soát khoản vay:

92 / 300

Chọn đáp án đúng nhất:

93 / 300

Đối với cho vay phục vụ nhu càu đời sống, phương án sừ dụng vốn của khách hàng phải có thông tin nào?

94 / 300

Nhận định nào sau đây íù đúng nhất về lãi svết cho vay? 1

95 / 300

Theo Quy chế số 879/QC-HDTV-TD ngày 28/02/2021 của Hội đồng thành viên về bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng thì Hợp đồng bảo đảm được công chứng, chứng thực cỏ hiệu lực kể từ thời điểm nào?

96 / 300

Khi hạch toán thế chấp/cầm cố tàỉ sản bảo đảm, Giao dịch viên bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng, sờ hữu tài sản bảo đảm cho ai?

97 / 300

Chi phí XLTSBĐ được khấu trừ từ tiền thu được từ XLTSBĐ như thế nào?

98 / 300

Nghĩa vụ bảo lãnh của Agribank chấm dứt trong các trường họp nào?

99 / 300

Khách hàng vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay, Agribank nơi cho vay có quyền gì?

100 / 300

Agribank không được cấp tín dụng đối với đối tượng nào sau đây?

101 / 300

Hãy chỉ ra các nội dung thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn vay vốn của khách hàng.

102 / 300

Agribank quy định về sổ vay vốn như thế nào?

103 / 300

Đối với cho vay dài hạn, thời hạn phê duyệt và quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay từ ngày nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp lệ là bao nhiêu ngày?

104 / 300

‘Sau 'khỉ khoản vay đưực quyết định/phê duyệt; tại’ Agribank nơi cho vay việc bàn giao hồ sơ được quy định như thế nào?

105 / 300

Thời hạn quyết dị nil cấp bảo lãnh tối đa bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp lệ tại Agribank nơi cấp bảo lãnh đối với khoản bào lãnh dài hạn?

106 / 300

Cấp phê duyệt cho vay vượt thẩm quyền gồm những cấp nào?

107 / 300

Trường hợp Agribank nhận chính TSBĐ để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm, thời gian để Agribank nơi cấp tín dụng có phương án để thực hiện bán, chuyển nhượng hoặc mua lại tài sản là?

108 / 300

Quyền tự chủ trong hoạt’ động cho vay cùa Agribank là gì?

109 / 300

Nguyên tắc vay vốn là gì?

110 / 300

Khi chuyển nợ quá hạn, Agribank nơi cho vay thông báo cho khách hàng nội dung tối thiểu nào?

111 / 300

Theo quy đỉnh của Agrobank, bộ hồ sơ vay vốn gồm những hồ sơ nào?

112 / 300

Ai là người đôn đốc khách hàng trả nợ?

113 / 300

Chọn phương án đúng nhất về Cho vay theo ủy thác tại Agribank

114 / 300

Trước khi xác lập Thỏa thuận cho vay, Agribank nơi cho vay có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông tin gì?

115 / 300

Thời hiệu mà Agribank có quyền yêu cầu thi hành án đấu giá tài sàn thi hành án sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật nhưng Bên bảo đảm không tự nguyện thi hành án?

116 / 300

Hãy chọn phương án đúng về thời điểm kiểm tra của Agribank nơi phê duyệt vượt thầm quyền đối với khách hàng vay vốn đầu tư dự án đang triển khai.

117 / 300

Trường hợp phát hành Cam kết bảo lãnh dưới hình thức Hợp dồng bảo lãnh, Agribank nơi cấp bảo lãnh trình cấp nào quyết định?

118 / 300

Người có thẩm quyền tại Agribank nơi cho vay quyết định cơ cấu/không cơ cấu lại thời hạn trà nợ đối với khách hàng cãn cứ vào tài liệu nào?

119 / 300

Đối với Cho vay trả nợ trước hạn tổ chức tín dụng khác, ngoài việc đáp ứng đầy đù các điều kiện về cho vay theo quy định của Agribank, khoản vay phải đáp ứng thêm điều kiện nào?

120 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về giải ngân vốn vay?

121 / 300

Biện pháp cầm cố chấm dứt khi nào?

122 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về địa bàn cho vaý đặc thù? (chọn1 đáp'án -đúng nhất)

123 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ?

124 / 300

Các nội dung chủ yếu của vãn bản thông báo về việc xử lý TSBĐ gồm?

125 / 300

Tại Agribank nơi cho vay , thời gian kiểm tra tình hình hoạt động kỉnh doanh của khách háng cá nhân là:

126 / 300

Tại chi nhánh có Phòng Thẩm dịnli, Người quan hệ khách hàng gồm:

127 / 300

Hãy chọn phương án đúng về Kiểm soát viên

128 / 300

Chọn đáp án đúng nhất:

129 / 300

Khách hàng vay vốn của Agribank không bao gồm:

130 / 300

Cho vay theo hạn mức quy mô nhò áp dụng đối với cá nhân gồm loại cho vay nào?

131 / 300

Trường hợp giao tài sản cầm cố cho bên thứ ba cất giữ tài sản thì bên thứ ba phải đáp ứng các điều kiện gì sau đây?

132 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về giải ngân vốn đối ứng là giá trị ngày công tự làm, tài sàn khác của khách hàng cá nhân tham gia?

133 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

134 / 300

Đối với trường hợp đồng tiền bảo lãnh là ngoại tệ, phí bảo lãnh được thu như thế nào?

135 / 300

Agribank xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng khi:

136 / 300

Vật chính là gì?

137 / 300

Ân hạn là gì?

138 / 300

Điền vào chỗ trống: Trường hợp khách hàng đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh; Khách hàng được xem xét vay vốn vay với lãỉ suất cho vay ... bằng đồng Việt nam không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đối với nhu cầu vốn một số lĩnh vực cụ thể.

139 / 300

HĐTV phê duyệt việc Agribank nhận chính TSBĐ để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm trong các trường họp nào?

140 / 300

Nhiệm vụ của Hội đồng xử lýTSBĐ?

141 / 300

Việc kiểm tra đối với tài sản thế chấp là quyền đòi nợ được thực hiện

142 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng?

143 / 300

Tổng Giám đốc quy định lãi suất cho vay từng thời kỳ căn cứ vào cơ sở nào?

144 / 300

Theo Quy định số 969/QyĐ-NHNo-TD: Thẩm quyền cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhỏm nợ thực hiện theo quy định của?

145 / 300

Trường hợp tài sản bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ thì việc rút bớt TSBĐ phải thông qua Hội đồng xừ lý TSBĐ đối với các khách hàng nào?

146 / 300

Thư bảo lãnh được phát hành bao gồm?

147 / 300

Khách hàng đang có dư nợ cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ, nếu có nhu cầu vay vốn để thực hiện phương án sừ dụng vốn khác, Agribank nơi cho vay:

148 / 300

Tài sản gắn liền với đất theo quy định của Agribank bao gồm?

149 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về mức cho vay bù đắp tài chính tối đa?

150 / 300

Chọn đáp án đúng nhất:

151 / 300

Khách hàng đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá cỏ tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh theo quy dinh của Agribank, hoạt động trong lĩnh vực nào sau đây được thỏa thuận về múc lãi suất cho vay ngắn hạn bàng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi.' suất cho vay tối da theo quy định của Ngân hàng nhà nước?

152 / 300

Ai là người tham gia thực hiện cơ cấu lại thời hạn trà nợ tại Agrỉbank nơi cho vay?

153 / 300

Theo quy định của Luật đầu tư hiện hành và các vãn bản hướng dẫn, những ngành nghề nào bị cấm đầu "tư kinh doanh?

154 / 300

Đâu là tài liệu để làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm?

155 / 300

Trường hợp bên thế chấp không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ đối với bên cầm giữ thì:

156 / 300

Ngày 01/07/2023, Ông Nguyễn Vãn A mua 1 căn nhà trị giá 2 tỷ đồng để ở (trong đó có vay của bà Nguyễn Thị B số tiền 500 triệu đồng, hẹn chậm nhất 30/11/2023 trả toàn bộ tiền vay). Ngày 05/11/2023, Ông A có nhu cầu vay Agribank số tiền 500 triệu đồng để trả nợ bà B. Theo anh (chị), nhận định nào sau đây là đúng?

157 / 300

Hãy chọn phương án đúng nhất đối với cho vay theo hạn mức.

158 / 300

Khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, Agribank nơi cho vay có quyền gì?

159 / 300

Agribank không được cho vay đối tượng nào sau đây?

160 / 300

Trong cho vay lưu vụ, Agribank nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không virọt quá thời gian của mấy chu kỳ sản xuất liên tiếp?

161 / 300

Nội dung nào sau đây là quy định cùa Agribank về cấp phê duyệt và quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ?

162 / 300

Thỏa thuận cho vay là vãn bản giao kết giữa Agribank yà khách hàng dưới hình 'thức gì?

163 / 300

Thời hạn phê duyệt cấp bảo lãnh tối đa bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ , thông tin hợp lệ tại Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khoản bảo lãnh ngắn hạn?

164 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Người thẩm định lại tại Agirbank nơi cho vay?

165 / 300

Người quán lý nợ tại Agribank nơi cho vay thực hiện những công việc nào sau đây?

166 / 300

Căn cứ nào sau đây xác định thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ đối với cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh?

167 / 300

Kiểm tra của-Agribank nơi phê duyệt vượt tlìẩm quyền gồm các nội dung gì?

168 / 300

Theo quy định hiện hành của Tổng giám đốc , Agribank nơi cho vay phải thực hiện đối chiếu dư nợ đối với khách hàng pháp nhân như thế nào?

169 / 300

Cho vay theo hạn mức là gì?

170 / 300

Agríbank không bảo lãnh cho nghĩa vụ nào sau đây?

171 / 300

Agribank xem xét xác định và thỏa thuận với khách hàng thời gian duy trì hạn mức tối đa bao nhiêu tháng đối với các khách hàng xếp hạng từ AI đến A8 theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ tại thời điểm ngày cuối quý gần nhất tính đến thời điểm thẩm định?

172 / 300

Trường hợp Chi nhánh loại II/PGD được phân công thực hiện nghiệp vụ giải ngân và quản lý nợ cho vay, ai là người phê duyệt đơn xin vay trên hệ thống IPCAS?

173 / 300

Hãy chỉ ra tiêu chí để Agribank đánh giá khách hàng vay vốn có tình hình tài chính minh bạch, ỉành mạnh?

174 / 300

Cấp có thẩm quyền được xem xét phê duyệt mức cho vay tối da cao hơn quy định đối với cho vay trung hạn, dài hạn thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là cấp nào?

175 / 300

Tài liệu về việc đã sừ dụng vốn để cho vay bù đắp tài chính được quy định như thể nào?

176 / 300

Các tiêu chí cơ bản đánh giá khách hàng là pháp nhân có khả năng tài chính để trả nợ là gì? (Chọn phương án đúng nhất)

177 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

178 / 300

Khách hàng là cá nhân vay vốn tại Agribank bao gồm khách hàng nào sau đây?

179 / 300

Agribank không phát hành bảo lãnh không có tài sàn bào đảm, bào lãnh với điều kiện ưu đãi cho các đối tượng nào sau đây?

180 / 300

Nhiệm vụ của người thẩm định tại Agribank nơi cấp bảo lãnh là gì?

181 / 300

Tại Agribank nơi cấp bảo lãnh, người tiếp nhận, thu thập, đánh giá hồ sơ, thông tin về nhu cầu bảo lãnh của khách hàng là người nào?

182 / 300

Nhiệm vụ, trách nhiệm của Người giám sát khoản vay vượt thẩm quyền là gì?

183 / 300

vén đố ỉ ứng của khách hàng được hiểu là gì?

184 / 300

Số dư bảo lãnh đối với một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan |bao gồm:

185 / 300

Người thẩm định phải độc lập với ai?

186 / 300

Gỉám sát của Agrìbank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền gồm các công cụ nào?

187 / 300

Việc quyết định cơ cấu ỉại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay phân công cho Giám đốc Phòng giao thực hiện một, một số khâu thuộc trách nhiệm của Agribank nơi cho vay thuộc thẩm quyền của ai?

188 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Người quan hệ khách hàng?

189 / 300

Các phương thức cho vay bao gồm:

190 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

191 / 300

Thỏa thuận cấp bào lãnh là gì?

192 / 300

Tại Agribank nơi cho vay, ai là người có nhiệm vụ thu thập thông tin về quan hệ tín dụng của khách hàng từ CIC?

193 / 300

Xử lý như thế nào khi Người quản lý nợ phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, vỉ phạm các thỏa thuận tại HĐTD?

194 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Thời hạn trả nợ?

195 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

196 / 300

Trường hợp khách hàng có nợ quá hạn thì Agribank thu nợ theo thứ tự như thế nào?

197 / 300

Mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản (trừ tài sàn bảo đảm là quyền sử dụng đất được định giá theo bảng giá đất của ƯBND cấp tỉnh):

198 / 300

Thời hạn quyết định cấp bảo lãnh tối đa bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,thông tin hợp lệ tại Agribank nơi cấp bảo lãnh đối với khoản bảo lãnh trung hạn?

199 / 300

Agribank được báo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khi nào?

200 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về Người phê duyệt cho vay?

201 / 300

Agribank phải lưu giữ hồ sơ nào?

202 / 300

Khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân được đánh giá có tài chính minh bạch, lành mạnh để áp dụng lãi suất cho vay tối đa theo quy định của NHNN phải đáp ứng các tiêu chí nào?

203 / 300

Theo Quy định số 969/QyĐ-NHNo-TD: Cãn cứ để Agribank nơi cho vay quyết định và thỏa thuận với khách hàng về thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ?

204 / 300

Đối với cho vay theo hạn mức, hãy chỉ ra quy định về việc ký kết hợp đồng hạn mức mới.

205 / 300

Chọn dáp án đúng nhất về Người thẳm định lại?

206 / 300

Agribank có quyền quyết định tạm dừng, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận trong các trường hợp nào?

207 / 300

Giám sát tại Agribank nơi cho vay gồm các nội dung gì?

208 / 300

Đâu là Cấp quyết định bào lãnh tại Agribank nơi cấp bảo lãnh?

209 / 300

Đối với cho vay trung hạn, thời gian phê duyệt và quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay từ khi nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp lệ là bao nhiêu ngày?

210 / 300

Giải ngân vốn đối ứng trung, dài hạn theo tỷ lệ khác, thực hiện theo văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền nào?

211 / 300

Giám đốc chi nhánh loại II được quyết định cấp bào lãnh đối với loại bảo lãnh nào?

212 / 300

Đâu không phải là cấp phê duyệt cho vay vượt thẩm quyền tại Agribank?

213 / 300

Ngườỉ có thẩm quyền quyết định giao dịch bảo đảm và ký kết Hợp đồng bảo đảm là?

214 / 300

Agribank có quyền dừng, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn -theo nội-dung đã thỏa thuận đối với trường hợp nào sau đây?

215 / 300

Chọn đáp án đúng nhất:

216 / 300

Phương thức trà nợ gốc và lãi tiền vay đối với khoản vay bị quá hạn trả nợ là gì?

217 / 300

Nội dung kiểm tra sử dụng vốn vay của Agribank nơi cho vay gồm các nội dung nào?

218 / 300

Xác định hạn mức cho vay đối với cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ căn cứ vào cơ sở nào?

219 / 300

Theo Quy định số 969/QyĐ-NHNo-TD, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo được thực hiện trong khoảng thời gian nào?

220 / 300

Hãy chọn phương án đúng?

221 / 300

Hãy chỉ ra nhiệm vụ của Người thẩm định lại khi lập Báo cáo thẩm định lại tại Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền tại chi nhánh loại ỉ?

222 / 300

Trường hợp các thành viên ưong gia đình vay vốn sử dụng vào mục đích chung ủy quyền cho 1 thành viên là đại diện vay vốn tại Agribank, nhận định nào sau đây là đúng?

223 / 300

Hãy chỉ ra một trong những nội dung thẩm định lại hồ sơ vượt thẩm quyền tại Chi nhánh loại I

224 / 300

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Quy định số 969/QyD-NHNo-TD được thực hiện đến hết ngày nào?

225 / 300

Đối với cho vay ngắn hạn, thời gian phê duyệt và quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay từ ngày nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp lệ là bao nhiêu ngày?

226 / 300

Agribank xác định giá trị tài sản bằng phương pháp nào?

227 / 300

Tô chức nào không phải là pháp nhân?

228 / 300

Trường hợp giao tài sản cầm cố cho bên thứ ba cất giữ thì bên thứ ba phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

229 / 300

Hộ gia đình ông X mang 4 tài sản là quyền sử dụng đất đến để xin thế chấp vay vốn tại Agribank. Tài sàn được phép nhận thế chấp được nhận là?

230 / 300

Nợ có vấn dề là gì?

231 / 300

Phiếu nhập kho Giấy chứng nhận TSBĐ, hồ sơ bảo đảm phải có chữ ký của những người nào sau đây?

232 / 300

Định kỳ hao lâu Agribank nơi cho vạy phải đánh giá, xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì hạn mức khi cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ?

233 / 300

Hợp đồng bảo đảm bị vô hiệu hoặc bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì?

234 / 300

Các trường hợp được giải chấp TSBĐ:

235 / 300

Nội dung kiểm ứa tình hình hoạt động kinh doanh tại Agribank nơỉ cho vay gồm các nội dung nào?

236 / 300

Hồ sơ trinh HĐTV phê duyệt khoản vay theo thẩm quyền bao gồm những tài liệu nào?

237 / 300

Hãy chọn đáp án đúng nhất về điều kiện đối với TSBĐ?

238 / 300

Tại Agribank nơi cho vay, ai là người có nhiệm vụ thu thập và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ?

239 / 300

Agribank xem xét cho vay đối với khách hàng nào sau đây?

240 / 300

Agribank có quyền gì khi cho vay?

241 / 300

Các biện pháp bào đảm cấp tín dụng được quy định tại Agribank bao gồm?

242 / 300

Đối với cho vay theo hạn mức, hãy chỉ ra căn cứ'xáò-định hạn mức.

243 / 300

Lựa chọn phương án đúng:

244 / 300

Thẩm định lại tại nơi phê duyệt vượt quyền thẩm quyền gồm các nội dung nào?

245 / 300

Chọn đáp án đúng nhất về Người kiềm soát bào lãnh?

246 / 300

Một trong những điều kiện để nhận TSBĐ là dự án đầu tư là?

247 / 300

Một trong các tiêu chí về có khả năng tài chính để trả nợ của khách hàng vay là gì?

248 / 300

Khách hàng là pháp nhân vay vốn tại Agribank bao gồm khách hàng nào sau đây?

249 / 300

Đối với cho vay dài hạn thực hiện Dự án đầu tư phục vụ kinh doanh, mức cho vay tối đa ỉà bao nhiêu % tổng nhu cầu vốn?

250 / 300

Trường hợp nào sau đây thì một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ?

251 / 300

Xác nhận giao dịch cuối ngày liên quan đến thu nợ cho vay do ai thực hiện?

252 / 300

Thời hạn phê duyệt cấp bảo lãnh tối đa bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ , thông tin hợp lệ tại Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khoản bảo lãnh trung , dài hạn?

253 / 300

Căn cứ nào để Agribank nơi cho vay xác định mức cho vay?

254 / 300

Chọn đáp án đúng nhất về thẩm định lại khoản vay tại Agribank nơi cho vay.

255 / 300

Hãy cho biết quy định về việc thẩm định lại khoản vay tại Agribank nơi cho vay.

256 / 300

Cho vay thông qua phát hành thè tín dụng, thấu chi trong phương thức hạn mức quy mô nhỏ đối với cá nhân nhằm mục đích nào?

257 / 300

Đâu không phải là cấp phê duyệt bảo lãnh vượt thẩm quyền?

258 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng?

259 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về Thời hạn cho vay?

260 / 300

Đối với cho vay theo hạn mức, thẩm quyền gia hạn thời gian duy trì hạn mức được quy định như thế nào?

261 / 300

Người thẩm định thực hiện thẩm định khoản vay trên cơ sở nào?

262 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về chủ thể giao kết Thỏa thuận cho vay trong trường hợp các cá nhân vay vốn chung?

263 / 300

Căn cứ nào được sừ dụng để xác định mức cho vay?

264 / 300

Tại Agribank nơi cho vay, thẩm định các điều kiện vay vốn của khách hàng gồm các nội dung nào?

265 / 300

Khi thực hiện tạm dừng, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, Agribank thông báo cho khách hàng những nội dung gì?

266 / 300

Tại đâu không có Người gỉám sát khoản vay vượt thẩm quyền?

267 / 300

Thời hạn hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp do Giám đốc Chi nhánh/PGĐ ký đối với TSBĐ là phương tiện giao thông là?

268 / 300

Trong thời gian duy trì hạn mức, khách hàng có nhu cầu điều chỉnh hạn mức thì?

269 / 300

Mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị TSBĐ là trái phiếu chính phù (bằng đồng Việt Nam) có thời hạn thanh toán còn lại trên 01 năm?

270 / 300

Hãy chọn phương án đúng nhất về Bộ hồ sơ vay vốn phân theo các khâu thuộc quy trình cho vay

271 / 300

Để kiểm tra tính xác thực của Cam kết bào lãnh đối với hình thức gửi văn bản giấy. Bên nhận bảo lãnh , bên được bảo lãnh gửi vãn bản đề nghị kiểm tra tính xác thực đến địa chỉ nào sau đây?

272 / 300

Theo quy định hiện hành của Tổng giám đốc, việc đối chiếu trực tiếp phải thực hiện theo nguyên tắc nào?

273 / 300

Ai là người thực hiện thu nợ đối với khách hàng?

274 / 300

Thành phần Hội đồng XLTSBĐ tại Chi nhánh loại I, loại II gồm?

275 / 300

Trước khi xác lập thỏa thuận cho vay, Agribank nơi cho vay có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng thông tin nào sau đây?

276 / 300

Việc kiểm tra sử dụng vốn vay đối với pháp nhân phải được thực hiện chậm nhất trong vòng:

277 / 300

Khách hàng vay vốn Agribank có nghĩa vụ gì?

278 / 300

Khi thực hiện tạm ngừng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn Agribank nơi cho vay thông báo cho khách hàng tối thiểu nội dung gì?

279 / 300

Khách hàng vay vốn thực hiện theo nguyên tắc nào?

280 / 300

Hãy cho biết quy định về quản lý chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn.

281 / 300

Các TSBĐ bắt buộc phải được thẩm định giá bởi tồ chức có chức năng thẩm định giá gồm?

282 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất liên quan đến Đồng tiền cho vay?

283 / 300

Theo Quy chế số 879/QC-HĐTV-TD ngày 28/02/2021 của HDTV Agribank, Hợp đồng tín dụng bị vô hiệu hoặc bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện nhưng các bên đã thực hiện một phần thì (nếu có Hợp đồng bảo đảm):

284 / 300

Agribank và khách hàng thỏa thuận áp dụng loại phí nào liên quan đến hoạt động cho vay?

285 / 300

t. khách hàng phải đáp uằg điều kiện nào sau đây để ; được vay vốn tại Agribank?

286 / 300

Theo Quy định số 969/QyĐ-NHNo-TD: Đối tượng khách hàng nào của Agribank được cơ cấu lại thời hạn trà nợ, giữ nguyên nhóm nợ?

287 / 300

Thời gian bao lâu kể từ khi chi nhánh nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Người quản lý bảo lãnh phải thực hiện kiểm tra Hồ sơ đòi tiền, đối chiếu với các điêu kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tại Quy định về bảo lãnh của Agribank?

288 / 300

Đối với hợp đồng bảo đảm được ký kết trước khi pháp nhân được tổ chức lại mà vẫn còn hiệu lực thì?

289 / 300

Nhiệm vụ của người quan hệ khách hàng tại Agribank nơi cấp bảo lãnh là gì?

290 / 300

Khi chuyển nợ quá hạn, Agribank nơi cho vay thông báo cho khách hàng nội dung tối thiểu nào?

291 / 300

Người phê duyệt cho vay tại Chi nhánh loại I phê duyệt cho vay/không phê duyệt cho vay căn cứ vào hồ sơ, tàỉ liệu nào?

292 / 300

Đối tượng chi phí thuộc đầu tư tài sản cố định chưa đi vào sừ dụng, Agribank nơi cho vay được cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nếu thời gian đã sừ dụng vốn để được cho vay bù đắp tài chính không quá bao nhiêu tháng kể từ ngày phát sinh sử dụng vốn đến ngày khách hàng đề nghị vay vốn?

293 / 300

Theo Quy định của Agribank, phí trả nợ trước hạn là gì?

294 / 300

Các trường hợp phải thông qua Tổ thẩm định TSBĐ (trừ TSBĐ là số dư ừên tài khoản thanh toán, số dư tiền gửi tiết kiệm, so dư tiền gừi có kỳ hạn, giấy tờ có giá do Agribank phát hành):

295 / 300

Nhiệm vụ, trách nhiệm của Người quản lý nợ là gì?

296 / 300

Agribank phải kiểm tra sau khi khách hàng nhận tiền vay gồm các nội dung nào?

297 / 300

Việc đãng ký/ đãng ký điều chình kỳ hạn trả nợ trên hệ thống IPCAS do ai thực hiện?

298 / 300

Trưởng hợp nào thì Agribank nơi cấp bảo lãnh không bắt buộc phải ký Thỏa thuận cấp bào lãnh?

299 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng?

300 / 300

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của Agribank đối với một khách hàng không được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của Agribank?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9574
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Agribank nơi cho vay và khách hàng thôa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc NHNN quy định đối với nhu cầu vốn cho các lĩnh vực nào sau đây?

2 / 370

Theo quy định hiện hành của Agribank về hồ sơ và hạn mức chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài đối với khách hàng cá nhân, quan hệ thân nhân được định nghĩa như thế nào?

3 / 370

Đối vớỉ Dịch vụ Western Union, Mã điểm giao dịch được hiểu là:

4 / 370

Điều lệ tổ chức và hoạt động cùa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nồng thôn Việt Nam (không tính các bản sửa đổi, bồ sung) được ban hành lần gần đây nhất là vào năm nào?

5 / 370

Theo Quyết định số Ố5Ố/QĐ-HĐTV-KHNV ngày 15/8/2019, khách hàng nào dưới đây không thuộc đổi tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn?

6 / 370

Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn tối thiểu bao lâu thỉ được gửi tiền gửi cỏ kỳ hạn tại Agribank?

7 / 370

Phí tin nhắn dịch vụ thông báo sổ dư, biến động số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn đang áp dụng là bao nhiêu?

8 / 370

Theo quy định tại Quyết định 239/QĐ-NHNo-TTKH cùa Agribank về quy trình dịch vụ Agripay, khách hàng chuyển tiền qua các kênh giao dịch nào?

9 / 370

Nhận định nào dưới đây là chính xác:

10 / 370

Nếu cỏ nhu cầu tiếp tục vay vốn theo hạn mức mới, khách hàng phảỉ gửi đến Agríbank nơi cho vay những tài liệu gì?

11 / 370

Theo Quyết định sổ 2209/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019 của Agribank, đồng tiền chi trả tiền gửi tiết kiệm là loại nào?

12 / 370

Anh chị cho biết dịch vụ ABMT (Account Base Money Transfer “ dịch vụ chi trả kiều hối vào tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại Agribank qua hệ thống ngân hàng điện tử) là dịch vụ gì?

13 / 370

Fanpage chi nhánh dược chính thức hoạt động theo quy định khi nào?

14 / 370

Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền Qua kiểm tra nểu phát hiện thấy Agribank nơi cho vay không tuân thủ các nội dung phê duyệt, khoản vay chuyển sang nhỏm nợ xấu, khách hàng vay vi phạm HĐTD, HĐBĐ hoặc các dấu hiệu rủi ro khác, người kiềm tra báo cáo người cỏ thẩm quyền đề xuất xử lý:

15 / 370

Thời hạn hiệu lực cùa thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn, hạng vàng là bao lâu?

16 / 370

Trường hợp khách hàng là cá nhân người nước ngoài đề nghị phát hành thè tín dụng quốc tế, phải có thời gian cư trú/Iàm việc cỏn ỉại ở Việt Nam tối thiểu bằng thời hạn hiệu lực cùa thẻ cộng (+) thêm bao nhiêu ngày?