Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm là ai?

Có ba bên tham gia hợp đồng bảo hiểm:

  • Bên mua bảo hiểm: Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.
  • Người được bảo hiểm: Tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.
  • Người thụ hưởng: Tổ chức, cá nhân nhận tiền bảo hiểm hoặc nhận quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *