Các trường hợp tra soát, khiếu nại trong giao dịch thẻ

  • Chủ thẻ không thực hiện giao dịch nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền.
  • Chủ thẻ đã hoàn thành giao dịch gửi tiền tại CDM nhưng tài khoản không được ghi Có.
  • Chủ thẻ không nhận được tiền hoặc nhận không đủ tiền khi giao dịch tại ATM nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền.
  • Số tiền giao dịch không chính xác.
  • Chủ thẻ không nhận được hàng hóa, dịch vụ như yêu cầu và đã liên hệ với ĐVCNT nhưng không được giải quyết.
  • Chủ thẻ đã thanh toán bằng hình thức khác nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền.
  • Giao dịch đã được huỷ nhưng tài khoản của chủ thẻ vẫn bị trừ tiền.
  • Giao dịch bị hệ thống hạch toán nhiều lần.
  • Các trường hợp khiếu nại khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *