Category Archives: Bảo Hiểm

Chào mừng bạn đến với Chuyên Mục Bảo Hiểm tại VBARD!

Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Bảo hiểm bắt buộc là gì? Bảo hiểm bắt buộc là loại hình bảo hiểm mà pháp luật quy định về ba yếu tố: Điều kiện tham gia bảo hiểm: Ai bắt buộc phải mua bảo hiểm? Mức phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm được tính như thế nào? Số tiền bảo hiểm tối thiểu: […]

Bên mua bảo hiểm có những quyền gì?

Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Bên mua bảo hiểm có những quyền gì? Bên mua bảo hiểm có các quyền sau: Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để giao kết hợp đồng bảo hiểm. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm. Đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm […]

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là gì? Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là điều khoản quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi điều khoản loại trừ đó. Ví dụ: Trong bảo hiểm tai nạn, […]