Category Archives: Bảo Lãnh

Bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực thiện dự án đầu tư

Tên sản phẩm: Bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực thiện dự án đầu tư Mục đích phát hành bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực thiện dự án đầu tư: Cam kết với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ ký quỹ của bên được […]

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Tên sản phẩm: Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai Mục đích phát hành bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai Cam kết về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh là chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã […]

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Tên sản phẩm: Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Mục đích phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Là cam kết của Ngân hàng với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên […]