Category Archives: Tín Dụng

Cho vay theo Nghị định số 31/2022/ND-CP

Tên sản phẩm: Cho Vay Hỗ Trợ Lãi Suất Từ Ngân Sách Nhà Nước Theo Nghị Định 31/2022/Nđ-CP Ngày 20/05/2022. Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống […]

Cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Tên sản phẩm: Cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 3a/2008/NQ-CP Đối tượng áp dụng Doanh nghiệp , HTX trên địa bàn các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 3a/2008/NQ-CP. Đặc tính nổi bật của sản phẩm Mục đích vay vốn Hỗ trợ […]