Tên sản phẩm: Cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú.

Đối tượng cho vay

Khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu và có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khách hàng có hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính Phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Khách hàng hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định tại các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác của Chính Phủ, NHNN.

Tiện ích sản phẩm

Đồng tiền cho vay

  • USD
  • Đồng tiền trả nợ:

Khách hàng vay bằng ngoại tệ nào trả nợ bằng ngoại tệ đó. Đối với khoản vay bằng ngoại tệ mà trước thời điểm ký kết Hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay, Ngân hàng nơi cho vay thẩm định khách hàng không có hoặc không đủ nguồn thu ngoại tệ để trả nợ thì khách hàng được mua ngoại tệ để trả nợ vay.

Trường hợp đến hạn trả nợ, khách hàng không có đủ nguồn ngoại tệ (do nguyên nhân khách quan) để trả nợ thì được mua ngoại tệ để trả nợ.

Điều kiện cho vay

  • Điều kiện cho vay theo quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng.
  • Khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ phải bán số ngoại tệ vay đó cho Ngân hàng nơi cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường hợp khách hàng dùng ngoại tệ để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền thanh toán là ngoại tệ.
  • Đối với trường hợp khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ để thực hiện hoạt động SXKD theo các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ định của Chính Phủ, NHNN phải có văn bản chấp thuận của Tổng Giám đốc.
  • Khách hàng cam kết sử dụng gói sản phẩm vay vốn bằng ngoại tệ của Ngân hàng.
  • Ngân hàng nơi cho vay đảm bảo cân đối được nguồn vốn bằng ngoại tệ hợp pháp để bán cho khách hàng để trả nợ theo quy định.

Phương thức cho vay

  • Hạn mức/từng lần
  • Kênh phân phối: Chi nhánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *