Tên sản phẩm: Cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Đối tượng cho vay: Hợp tác xã, liên hệ hợp tác xã.

Đặc tính của sản phẩm:

Mục đích cho vay:

Phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

Mức cho vay

Căn cứ phương án (dự án) vay vốn, vốn tự có, khả năng hoàn trả nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết Đại hội thành viên/Đại hội đại biểu thành viên.

Đảm bảo tiền vay

Ngân hàng nơi cho vay được phép lựa chọn quyết định và mức cho vay tối đa không phải bảo đảm bằng tài sản như sau:

Đối với khách hàng là HTX, liên hiệp HTX:

  • Tối đa 01 tỷ đồng đối với HTX, hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
  • Tối đa 02 tỷ đồng đối với HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ; liên hiệp HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
  • Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp HTX nuôi trông thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ.

Đối với HTX, liên hiệp HTX vay theo mô hình sản xuất nông nghiệp theo mô hình chuỗi liên kết giá trị, sản xuất kinh doanh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

  • HTX, liên hiệp HTX ký Hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông: cho vay không có TSBĐ tối đa là 70% giá trị của phương án.
  • HTX, liên hiệp HTX đầu mối ký Hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với trực tiếp sản xuất nông nghiệp: cho vay không có TSBĐ tối đa là 80% giá trị của phương án.
  • Đối với HTX, liên hiệp HTX có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: cho vay không có TSBĐ tối đa là 70% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc tiêu thụ sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao của HTX, liên hiệp HTX.

Các trường hợp có nhu cầu vay vốn vượt quá số vốn thực góp của các thành viên HTX, liên hiệp HTX tại thời điểm xin vay, phần vốn vay vượt so với vốn thực góp phải được bảo đảm 100% bằng tài sản.

  • Tài sản bảo đảm Ngân hàng không nhận làm tài sản bảo đảm tiền vay là Tài sản không chia của HTX, liên hiệp HTX bao gồm: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước, khoản được tăng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm được đại hồi thành viên quyết định đia vào tài sản không chia; Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.
  • Phương thức giải ngân: một lần, nhiều lần.
  • Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
  • Kênh phân phối: Trực tiếp tại chi nhánh Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *