Tên sản phẩm: Cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Mục đích vay

đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển bao gồm: Dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

Tiện ích sản phẩm

Điều kiện cho vay

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được áp dụng chính sách cho vay là các dự án đã được xác nhận ưu đãi (theo quy định tại Điều 11 Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015)

Được vay tối đa 70% vốn đầu tư trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật tối thiểu 15% giá trị khoản vay, sau khi đã loại trừ giá trị tài sản thế chấp, cầm cố cho các khoản vay khác
  • Có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, sau khi trừ số vốn chủ sở hữu thu xếp cho các dự án khác.
  • Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

Mức cho vay

  • Đối với phần vốn ngắn hạn thì theo mức cho vay theo quy định hiện hành
  • Đối với vốn đầu tư, Ngân hàng xem xét các điều kiện cho vay và xét duyệt cho vay tối đa 70% vốn đầu tư
  • Kênh phân phối: Chi nhánh Ngân hàng

Văn bản hướng dẫn: Thông tư 01/2016/TT/NHNN Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày 04/2/2016 của Ngân hàng Nhà nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *