Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là gì?

Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là điều khoản quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi điều khoản loại trừ đó.

Ví dụ: Trong bảo hiểm tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm có thể loại trừ trách nhiệm bồi thường đối với những tai nạn xảy ra do người được bảo hiểm sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *