Điều kiện phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản

Đối với cá nhân

Ngân Hàng chỉ phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản cho khách hàng là cá nhân người Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  • Có tài khoản thanh toán tại Chi nhánh Phát hành (CNPH).
  • Có thu nhập ổn định đảm bảo trả nợ đúng hạn; không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Ngân Hàng và các Tổ chức Tín dụng (TCTD) khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng.
  • Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.
  • Có kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng gần nhất từ A trở lên, hoặc sử dụng dịch vụ chi trả lương, trợ cấp xã hội qua tài khoản thanh toán tại Ngân Hàng;
  • Được tổ chức quản lý lao động hoặc cơ quan lao động – thương binh và xã hội có thẩm quyền xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội hàng tháng và cam kết phối hợp với Ngân Hàng đôn đốc chủ thẻ thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Đối với pháp nhân

Khách hàng là pháp nhân Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự, bao gồm:

  • Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
  • Hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã.
  • Các tổ chức khác là pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
  • Có tài khoản thanh toán tại CNPH.

Kinh doanh có hiệu quả, năm trước liền kề có lãi.

Không có nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro tại Ngân Hàng và các TCTD khác tại thời điểm thẩm định phát hành thẻ tín dụng.

Giám đốc CNPH quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.

Đã được Ngân Hàng cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản (đang có hiệu lực), hoặc đã có thời gian quan hệ liên tục về tiền gửi hoặc thanh toán với Ngân Hàng tối thiểu 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm đề nghị phát hành thẻ tín dụng và có số dư tiền gửi bình quân tối thiểu bằng tổng hạn mức thẻ tín dụng đề nghị cấp hoặc doanh số chuyển tiền đến bình quân đạt tiêu chí của Ngân hàng tại thời điểm xét (tính trong 06 tháng gần nhất).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *