Điều kiện phát hành thẻ trả trước vô danh

Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tụổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ.

Chấp hành quy định về phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ của Ngân Hàng.

Quy trình phát hành thẻ trả trước vô danh tại chi nhánh

Đăng ký phát hành

Trên cơ sở Giấy đề nghị phát hành thẻ trả trước vô danh (Mẫu ngân hàng), Chi nhánh Phát hành (CNPH) thực hiện đăng ký thông tin phát hành thẻ trên Chương trình.

CNPH hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký phát hành thẻ trên Chương trình.

Nhận được thẻ từ Trung Tâm Thẻ, CNPH có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo khớp đúng về số lượng, mệnh giá đã đăng ký với Trung Tâm Thẻ và thực hiện quản lý số lượng thẻ trả trước nhận về như đối với ấn chỉ quan trọng.

Trường hợp phát hiện sai sót, CNPH có trách nhiệm thông báo ngay cho Trung Tâm Thẻ (phòng Phát hành thẻ) để phối hợp giải quyết.

Bán thẻ trả trước vô danh cho khách hàng

Đầu ngày làm việc, căn cứ Giấy đề nghị xuất thẻ trả trước đã được Giám đốc phê duyệt, thủ kho thực hiện xuất thẻ trả trước cho giao dịch viên để bán thẻ cho khách hàng.

Khi khách hàng mua thẻ, giao dịch viên hướng dẫn khách hàng hoàn thành Giấy đề nghị phát hành thẻ trả trước vô danh (Mẫu Ngân hàng), đồng thời thu tiền và hạch toán tiền bán thẻ vào hệ thống theo đúng mệnh giá của thẻ và thực hiện thu phí theo quy định;

Thực hiện xuất thẻ trên hệ thống, giao thẻ cho khách hàng và kích hoạt thẻ trên hệ thống, đồng thời xác nhận bán thẻ trả trước vô danh trên Chương trình để Trung Tâm Thẻ thực hiện cập nhật lên hệ thống.

Thẻ trả trước vô danh có hiệu lực sau 01 (một) ngày làm việc đối với trường hợp chi nhánh xác nhận bán thẻ trên Chương trình trước 16h00’ và sau 02 (hai) ngày làm việc đối với trường hợp chi nhánh xác nhận bán thẻ trên Chương trình sau 16h00’.

Cuối ngày, giao dịch viên thực hiện xuất toàn bộ số thẻ tồn cho thủ kho để nhập kho và quản lý theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *