Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động hiện nay, việc học nghiệp vụ nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kế hoạch và quản lý rủi ro trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Những kỹ năng này không chỉ giúp các tổ chức dự đoán và ứng phó hiệu quả với các tình huống bất ngờ, mà còn tối ưu hóa quy trình ra quyết định và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Bằng cách trang bị cho mình kiến thức chuyên sâu về kế hoạch và quản lý rủi ro, các nhà quản lý có thể xây dựng chiến lược ứng phó linh hoạt, giảm thiểu thiệt hại và tận dụng cơ hội, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thị trường ngày càng phức tạp.

NGHIỆP VỤ KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.
Chúc các bạn vui vẻ.
0%
0 votes, 0 avg
1149
Created by admin

Agribank

495-khqlrr-nghiepvu

1 / 300

Chương trình hành động “Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chinh trị, Chinh phù, Ke hoạch hành dộng của ngành ngân hàng thực hiện phương hưởng phát triển kinh te xà hội và bào dám quốc phòng, an ninh tại các vùng den năm 2030, tầm nhỉn dến nãm 2045” dược Tồng Giám dốc quy dịnh tại vãn bân nào ?

2 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, việc diều chinh kẻ hoạch năm của Agribank do NHNN giao dược quy định như thế nào?

3 / 300

Biểu A2.007-TTGS Báo cáo trích lập dự phòng dể xử lý rủi ro do Đơn vị nào phụ trách

4 / 300

Thời hạn công bổ thông tin về Mục tiêu tổng quát, mục liêu, chi tiêu cụ thể của kể hoạch kinh doanh hằng năm dã dược cơ quan dại diện chủ sở hữu phê duyệt theo nội dung quy dịnh tại Biểu sổ 2 Phụ lục II kèm theo Nghị dịnh 47/2021/NĐ-CP?

5 / 300

Theo Quy chế số 928/QC-HĐTV-KHCL ngậy 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, việc diều chỉnh KHKD dổi với kế hoạch trung, dài hạn, các chi tiêu kể hoạch nám của Agribank và kế hoạch trung, dải hạn của chi nhánh do cấp thẩm quyền nào phê duyệt?

6 / 300

Thời hạn công bổ thông tin vè Báo cáo thực trạng quàn trị và cơ cấu lổ chửc 06 tháng của doanh nghiệp theo nội dung quy dịnh tại Biểu số 5 Phụ lục II kèm theo Nghi định 47/2021/N’Đ-CP?

7 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, trách nhiệm của Ban Quân lý Tài sân Nợ - Tài sãn Có không bao gồm nội dung nào?

8 / 300

Theo Quyết djnh số I95/QD-NHNN ngày 13/02/2023 của Thổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lieu chi nào KHÔNG được giao dể dành giá xcp loại doanh nghiệp?

9 / 300

Theo quy dịnh tại Thông lư 41/2016-TT-NHNN, công ty con nào dược loại ưừ khi tính tỳ lệ an toàn vẩn hợp nhất của Agribank?

10 / 300

Biếu 091-TD Báo cáo tỉnh hình mua nợ là báo cáo do Đơn vị nào phụ trách

11 / 300

Tên Chiến lược phát triển Agribank trong giai doạn hiện nay ỉã gỉ?

12 / 300

Theo Quy chế sổ 928/QC- HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, việc giao và tồ chức thực hiện KHK.D chính thửc đối với kế hoạch trung, dải hạn loàn hệ thống thực hiện như thế nào?

13 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, hành vi vi phạm kỹ luật kế hoạch lã trường hợp nào?

14 / 300

Theo Quy chế số 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 Hội dồng Ihành viên, việc đánh giả kết quà thực hiện kế hoạch nãm, kế hoạch trung, đài hạn dược quy định như thể nào?

15 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tu 41/2016-TT-NHNN, hệ sổ rùi ro tín dụng 0% dược áp dụng dổi vời tài sản nào dưới đây?

16 / 300

Nhiệm vụ “Đầu mối dề xuất, tham mưu Tổng Giám dốc, Hội dồng thành viên trinh các Cữ quan quàn ỉỷ nhà nước có thẳm quyền phê duyệt chiến lược kinh doanh cùa Agribank và báo cáo kết quà thực hiện theo quy dịnh” thuộc chức nãng nhiệm vụ của dơn vị nào ?

17 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ - NHNo- KI-1CL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dổc, kẻ hoạch năm giao các chi nhảnh dựa trôn cơ sở nào?

18 / 300

Agribank khi thực hiện công bổ thông tin phải dăng tài trôn trang diện tử nào?

19 / 300

Đơn vị nào xây dựng phương án thành phần về nâng cao chất hrợng các hoạt dộng dịch vụ, tãng thu từ các hoạt dộng dịch vụ, cơ cấu lại các danh mục trọng yểu về Tài sản Nợ, tài sản cỏ?

20 / 300

Tièn gửi loại nào của Kho bạc Nhà nước dược tỉnh vào tỳ lệ dư nợ cho vay so tổng tiền gửi?

21 / 300

Theo Quy chế số 928/QC-HDTV-KHCL ngày 08/12/2023 Hội dồng thành viên Nguyên tác chung xây dmg KHKD bao gồm mầy khoán ?

22 / 300

Theo quy djnh 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngây 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, dãu là các biộn pháp xử lý trong trưởng hợp dơn vị, chi nhánh vi phạm về cân dối vốn?

23 / 300

Hiện nay Agribank quàn lý hạn mức dư nợ tự dộng trên hệ thổng IPCAS theo quy định nào?

24 / 300

Theo quy định tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, Hệ số chuyển dổi (CCF) 50% àp dụng dổi với

25 / 300

Báo cão phục vụ họp giao ban Trụ sở chinh dược thực hiện dịnh kỳ như thế nào?

26 / 300

Kênh phân phối nào khách hàng cần trực tiếp giao dịch với nhân viên ngân hãng dể giao dịch?

27 / 300

Đơn vị nào dược giao nhiệm vụ nghiên cửu, hướng dẫn chi nhánh xây dựng Hổ sơ kinh tể dịa phương, vùng kinh tế trọng diềm?

28 / 300

Kế hoạch thu dịch vụ dối với chi nhánh dược giao dịnh kỳ thế nào?

29 / 300

Nhỏm chi tiêu định tính do lường gi?

30 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyD-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, kế hoạch nãm giao cho các dơn vị như thế nào?

31 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyD-NỈ INo-Kl 1CL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, thời hạn phê duyệt trình Tổng Giám dốc, trinh HĐTV phê duyệt dịnh hướng KHKD năm kể hoạch toàn hệ thống?

32 / 300

Chỉ tiêu thu dịch vụ thuộc nhốm chì tiêu KHKD trung, dài hạn theo vãn bàn/quy định nào cùa Agriabank?

33 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, Trung tâm Quản lý nợ có vấn dề trực tiếp tham mưu về giao, quân lý chi tiêu kể hoạch nào?

34 / 300

Theo Quy ché số 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 cũa Hội dồng thành viên, trinh tự xây dựng kế hoạch trung, dài hạn thuộc thẩm quyền phê duyệt cùa Hội dồng thành viên dược quy dịnh như thể nào?

35 / 300

Mỗi liêu chí xếp hạng dựa trên bao nhiêu nhóm chi liêu?

36 / 300

Trụ sở chính quản lỹ hạn mức dư nợ trên hộ thổng IPCAS theo văn bàn số 2678/NHNo-KHTH ngày 07/06/2010 nhằm mục dích quản lý những nội dung nào ?

37 / 300

Theo Quy che số 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023, Kế hoạch năm dược hiều như thế nào?

38 / 300

Theo quy dịnh sổ 3068/QỵĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, TT Quàn lý rủi ro tin dụng trực tiếp tham mưu về giao, quân lý chi tiêu kế hoạch nào?

39 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-Nl-INo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, trách nhiệm của Hội dồng ALCO dược quy dịnh như thể nào?

40 / 300

Tiền gứi KKH cùa KBNN, tiền gửi CKH của KBNN; Tiền ký quỹ vả tiến gửi vốn chuyên dùng của khách hảng có dược cân dổi tăng trưởng tín dụng không?

41 / 300

Hệ lliống tiêu chí xép hạng TCTD cúa NHNN gồm bao nhiêu tiêu chí?

42 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, thời hạn giao KHKD dịnh hướng dối vởi cảc dơn vị và chi nhánh?

43 / 300

Các nội dung nào sau dây, khi ihực hiện, Hội dồng thành viên Agribank phái báo cáo, trinh NHNN?

44 / 300

Doanh thu phí lử các tồ chức thê quốc lể thuộc nhóm thu dịch vụ nào?

45 / 300

Khách hàng có thể nhận tiền kiểu hối qua hình thức nào sau dây?

46 / 300

Tổng sổ chi nhánh tại Agribank phải nộp báo cảo trên hệ thống báo cảo diện tữ tập trung cùa NHNN là bao nhiêu?

47 / 300

Trinh lự gữi báo cáo tới ngân hảng nhà nước nào sau dây là đúng?

48 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám đốc, trách nhiệm cúa Ban Kế hoạch Chiến lược không bao gồm nội dung nào?

49 / 300

Đối vởi doanh nghiệp vừa và nhò dược xác dịnh theo quy dịnh cùa pháp luật về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ số rủi ro theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN là bao nhiêu?

50 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tồng Giám dổc, nội dung chỉ tiéu nguồn vốn kế hoạch nãm giao cho các chi nhánh bao gồm?

51 / 300

Quy chế số 928/QC-HĐTV-KHCL ngây 08/12/2023 có hiệu lực thi hành kề từ ngày nào?

52 / 300

Có bao nhiêu sự kiện mà khi xảy ra một trong các sự kiện dó thì Agribank phải công bổ thông tin bất thường?

53 / 300

Đơn vị nào dược giao nhiệm vụ dầu mải tồng hợp, báo cáo NI INN vể kểt quả triền khai Chương trinh hành dộng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng den nãm 2025, dịnh hướng dến năm 2030?

54 / 300

Đon vị nào tại TSC dầu mổi theo dõi, đánh giá lỉnh hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thu dịch vụ ?

55 / 300

Theo Quy dinh số 3068/QyD-NHNo-KHCL ngàỵ 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, dơn vị não dẩu mối xây dựng bàng cân dổi lài sản mục tiêu năm kể hoạch, trinh Hội dồng ALCO thông qua, trinh Tổng Giám dốc phê duyệt.

56 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc về xây dụng vả tồ chức thực hiện kẻ hoạch kinh doanh, dổi tượng áp dụng bao gồm?

57 / 300

Theo Quydịnh số 3068/QyD-NHNo-KI ICL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám (lốc, dơn vị dầu mổi kế hoạch dược hiểu như thế nào?

58 / 300

Hiện nay, dơn vị nào dược HĐTV, TGĐ giao nhiệm vụ dầu mổi triển khai các nhiệm vụ, giãi pháp trọng tâm dề triền khai Nghị quyểl 01/NQ-HĐTV cùa HĐTV về chi tiêu, nhiệm vụ, giãi pháp kinh doanh hàng năm ?

59 / 300

Theo Quy định số 3068/QyD-NIINo-KHCL ngày 12/12/2023 cũa Tổng Giám dổc, thời gian trình NHNN phê duyệt kế hoạch tài chính năm kể hoạch của Agribank?

60 / 300

Nhiệm vụ “Đâu mối trinh Tổng Giám đốc, Hội dồng thảnh viên phê duyệt kct quà xểp hạng chi nhánh theo quy dịnh cùa Agribank” thuộc chức nũng nhiệm vụ của dơn vị nào ?

61 / 300

Đơn vị nào xây dựng phương án thành phần vổ xứ lý nợ xẩu?

62 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc, việc diều chỉnh kẻ hoạch năm của Agribank thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội dồng thành viên dược quy dịnh như thế nào?

63 / 300

Tổng Giám dốc diều chinh phân công nhiệm vụ các dơn vị thực hiện “Chiến lược tài chinh toàn diện quốc gia dến năm 2025, định hướng den nãm 2030” tại vãn bản nào?

64 / 300

Đơn vị nào xây dựng phương án thành phần về dẩy mạnh quá ưình thực hiện cổ phẩn hóa Agribank

65 / 300

Quyết dịnh sổ 1500/QĐ-NHNN ngày 20/9/2021 của Thống dổc Ngân hàng Nhả nước ban hành quy chế về Người dại diện sỡ hữu trực tiểp, Người dại diện phần vốn Nhả nước lại tổ chức tín dụng, lồ chức tài chinh và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quân lỷ thay thố Quyểt dịnh nào?

66 / 300

Quy trinh lập báo cáo thủ công nào sau dây tại chi nhảnh lả dủng?

67 / 300

Ban Tài chinh Kế toán phụ trách báo cảo nào sau dây

68 / 300

Theo quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc, dơn vị nào dầu mổi trinh Tổng Giám dốc giao chi tiêu chi phí quân lý và các chi tiêu tài chinh khác (trử chi tiêu thu - chi chưa lương) dối với các dơn vj, chi nhánh ?

69 / 300

Theo văn bản số 3606/NHNo-KHCL ngây 13/4/2023 của Tổng Giám dốc về triển khai Quyết định số Ỉ95/QĐ-NHNN ngày 13/2/2023 cũa Ngân hàng Nhả nước, dơn vị nào tại Trụ sở chính dầu mối xây dựng kế hoạch nguồn vốn huy dộng từ các tổ chức kinh tế và dân cư?

70 / 300

Theo Quyết định 195/QĐ-NHNN ngày 13/02/2023 cùa Thống dốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hàng năm Agribank phải xây dựng, báo cáo NHNN các kể hoạch nào trước ngày 15/01 năm kế hoạch?

71 / 300

Đối với lài sân là khoăn đòi chính phủ, ngân hàng Trung ương các nước và không có xểp hạng tín nhiệm, hệ số nìi ro theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN là bao nhiêu?

72 / 300

Hội dồng thành vi6n ban hành Quyết dịnh nào về thành lập Ban Chỉ dạo hồ trợ hoạt dộng kinh doanh; cơ cấu lại chi nhánh trên dịa bàn TP Hà Nội và TP HCM?

73 / 300

Sân phẩm nào sau dây thuộc nhóm sán phẩm djch vụ E lny dộng vẩn?

74 / 300

Ban ALCO phụ trách những bâo cáo nào sau dây?

75 / 300

Theo Quy chế số 928/QC- HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, nội dung Đe án chiến lược, phương án cơ cấu lại, KHKD cùa Agribank thuộc thẩm quyền phê duyệt cùa Ngân hàng Nhà nirớc như thẻ nào?

76 / 300

Theo Quy chế sổ 928/QC- HDTV-KHCL ngày 08/12/2023 cùa Hội đồng thành viên, khi kết thúc kỳ kế hoạch, viộc (lánh giá thực hiện KHKD thực hiện như thế nào?

77 / 300

Chức nâng nhiệm vụ của Ban Ke hoạch Chien lược dược quy dịnh tại vãn bân nào?

78 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giảm dốc, trong thời gian NHNN chưa giao chi tiêu tăng trưởng dư nợ tin dụng hoặc KHKD cho Agribank, Tống Giám dốc diều hành KHKD như thế nào?

79 / 300

Theo Quy chề số 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023, Kế hoạch kinh doanh dược hiểu như thế nào?

80 / 300

Hàng năm Agribank xây dựng các chỉ tiêu kể hoạch báo cảo Ngân hàng Nhà nước theo quy định nào?

81 / 300

Cơ quan nào thực hiện dánh giá hiệu quả hoạt dộng và xểp loại dối với Agribank hãng năm?

82 / 300

Thông tin, dữ liệu dẻ xếp hạng TCTD?

83 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc về xây dựng vả tồ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, Ban Ke hoạch chiến lược phối hợp với các dơn vị trinh Tổng Giám dốc giao KHKD dịnh hướng năm kế hoạch dối với một số dơn vị và các chi nhánh vào thời gian nào?

84 / 300

Thời diểm chổt sổ liệu báo cáo dịnh kỳ hàng nãm về kết quà thực hiện “Chien lược tài chinh toàn diện quốc gia den nãm 2025, dịnh hướng dến năm 2030” là thời diểm nào?

85 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giảm dốc, thời gian trinh NHNN phê duyệt KI-IKD năm kể hoạch của Agribank?

86 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tồng Giám dổc, việc giao kế hoạch quý dối vời chi nhảnh hoặc (lơn vị (nếu có) khi Tổng Giám dốc chưa giao KH năm dược quy dịnh như thế nào?

87 / 300

Cấp lãnh dạo nào của Agribank chi dạo xây dựng, trình NHNN xem xét, phê duyệt Đe án Chiển lược phát triển dến năm 2025, định hướng dến năm 2030?

88 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyD-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tống Giám dốc, việc giao, diều hành kế hoạch quý như thể nào?

89 / 300

Những quy định nào có hiệu lực về chế dộ báo cáo thống kê lại Agribank hiện nay?

90 / 300

Theo quy định, Ban KI-ỈCL sữ thực hiện gửi báo cáo lên hộ thống cùa NHNN khi...

91 / 300

Đơn vị nào xây dựng phương ân thành phần về giãi phảp nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, chiến lược chuyển dổi sổ nhảm nâng cao hiệu quà hoạt dộng, nâng lực cạnh tranh?

92 / 300

Quy trinh xác lập một báo cáo tại chi nhánh cấp I nào sau dây là dúng?

93 / 300

Sản phẩm nào sau đây không thuộc nhóm Thanh toán trong nước?

94 / 300

Hiện tại Agribank có thanh toán biên giới với các ntrởc nảo sau dây?

95 / 300

Theo quy dịnh 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc, các biện pháp xử lý ưong trường hợp dơn vị, chi nhánh vượt kể hoạch dư nợ.

96 / 300

Theo Quy chẻ số 928/QC-HDTV-KHCL ngày 08/12/2023 Hội dồng thành viên việc diều chỉnh KỈ1KD đối với kế hoạch nãm, quỷ của câc don vj, chi nhánh do cấp thẩm quyền nào quyết dịnh?

97 / 300

Thu nhập từ hoạt dộng dịch vụ là chi tiêu thành phần dược tính vảo thu nhập cùa hoạt dộng nào?

98 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KI-ICL ngàỵ 12/12/2023 cùa Tống Giám dổc về xây dựng vả tổ chức thục hiện kế hoạch kinh doanh, các dơn vị và chi nhánh xây dựng kể hoạch năm gửi lần 2 vào thời gian nào?

99 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tồng Giám dốc, quy dịnh chung về quản lý, diều hành KHKD bao gồm mầy khoản?

100 / 300

Ban Chinh sách Tín dụng phụ trách những báo cáo nào sau dây

101 / 300

NHNN quy định bao nhiêu mửc xếp hạng?

102 / 300

Theo Quyết định số 195/QĐ-NHNN ngày 13/02/2023 của Thống dốc Ngân hảng Nhả nước Việt Nam, KHKD của Agribank dược xây dựng ưên những cơ sở nào?

103 / 300

Agribank thực hiện quân lý hạn mửc dư nợ tự dộng trên hộ thống IPCAS từ ngày/thãng/năm nào?

104 / 300

Tồng Giám dổc ban hành Quyết dịnh nào về thành lập Bộ phận giúp viộc các Thành viên Ban Chỉ dạo theo Quyểt dinh số 468-HĐTV-TCTL?

105 / 300

Hiện tại Agribank có bao nhiêu kênh phân phối Sân phàm dịch vụ?

106 / 300

Theo vãn bàn số 3606/NI-ỊNo-KHCL ngày 13/4/2023 của Tổng Giám dổc về triển khai Quyết định sổ 195/QĐ-NHNN ngày 13/2/2023 của Ngận hàng Nhà nước, dơn vị nào tại Trụ sở chính dầu mổi xây dụng chi tiêu Tổng tài sân, Lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sờ hữu?

107 / 300

Văn bân nào hướng dần thực hiện một sổ nội dung giâm sát của Ban diều hành, các dơn vị tại Trụ sỡ chính theo Quy chẻ sổ 539/QC-HĐTV-KTNB.

108 / 300

Theo Văn bàn sổ 3606/NHNo-KHCL ngày 13/4/2023 cùa Tồng Giám dổc về triển khai Quyết dịnh sổ 195/QĐ-NHNN ngày 13/2/2023 cùa Ngân hàng Nhà nirớc, dơn vị nào tại Trụ sở chinh dầu mối xây dụng kể hoạch kinh doanh, trinh Tổng Giám dốc dể báo cáo Hội dồng thành viên trình NHNN phê duyệt?

109 / 300

Theo Quy chế số 928/QC- HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 cùa Hội dồng thành viên, nội dung Đe án, phương án kinh doanh dối với các lĩnh vực kinh doanh cụ thể của Agribank như thể nào?

110 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc, các chi nhảnh phải xây dựng bao nhiêu mẫu biểu dối với kế hoạch nãm?

111 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám (lốc, trinh tự xây (lựng kể hoạch trung, dài hạn của Agribank thực hiện như thể nào?

112 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, Hệ sổ rủi ro ảp dụng đối với khoán phải đòi dược dảm bảo bang bẩt dộng sản kinh doanh có tỷ lệ bào dâm (LTV) từ 75% trờ lên là bao nhiêu?

113 / 300

Kết cầu cùa Đe án chiến lược phát triển Agribank dến năm 2025, dịnh hường dền năm 2030 gồm mấy phần?

114 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc, trường hợp không giao kế hoạch quý, Tổng Giám dổc ban hành vũn bàn chi dạo định hướng chung dể các dơn vj, chi nhánh thực hiện vào thời gian nào?

115 / 300

Theo quy dịnh cúa Chính phủ và Bộ Tải chính, việc đánh giá hiệu quà dầu tư vản nhà nước tại TCTD và xếp loại TCTD dựa trên mẳy tiêu chí? (KHÔNG bao gồm tiêu chí Tỉnh hình thực hiện sàn phẩm, dịch vụ công ích)

116 / 300

Theo Quy chổ số 928/QC- HDTV-KHCL ngày 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, trình tự xây dựng ke hoạch trung, dài hạn dổi với dẻ án chiến lược, phương án cơ cẩu lại, KHKD thuộc thấm quyền phỄ duyệt cùa Ngân hàng Nhả nước thực hiện như thể nào?

117 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NI INo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tồng Giám dổc, dơn vị nào dược giao phối hợp với Ban ALCO giao kế hoach cho TT KDVTT?

118 / 300

Agribank ưỉnh NHNN Đồ án chiến lược phát triển Agribank dến nám 2025, dịnh hưởng dến nãm 2030 tại văn bân nào?

119 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, công cụ lài chinh là gi?

120 / 300

Đối tượng khách hàng của dịch vụ kiểu hối?

121 / 300

Theo quy dịnh hiện hành cùa Agribank, dơn vị nào tại Trụ sở chinh dầu mối xây dựng kế hoạch lao dộng, tiền lương trình Tổng Giám dốc dể báo cáo Hội dồng thành viên trinh NHNN phê duyệt?

122 / 300

Đơn vị nào dẳu mối tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi NHNN vể tiến dộ, kết quà thực hiện Chương trinh hành dộng “Thực hiện Nghị quyết cũa Bộ Chính trị, Chinh phù, Ke hoạch hành dộng cùa ngành ngân hàng thực hiện phương hướng phát triển kinh tế xà hội và bảo dãm quổc phòng, an ninh tại các vùng dến năm 2030, tầm nhìn dển năm 2045” ?

123 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 4I/20Ỉ6-TT-NHNN, khoản cho vay báo dâm bàng bốt dộng sản lã gi?

124 / 300

Theo quy djnh của Chinh phú và Bộ Tài chính, việc dánh giá hiệu quà dầu tư vốn nhà nưởc tại TCTD và xếp loại TCTD dược chia thành mấy mức?

125 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giảm dốc, các dơn vị dầu mổi kế hoạch thướng xuyên theo dũi, cập nhật thông tin bão cáo từ nguồn nào?

126 / 300

Theo Quy djnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc vè xây dựng vả tổ chức thực hiện kể hoạch kinh doanh, các dơn vị và chi nhánh xây dựng kế hoạch năm gửi lần dầu vào thời gian nào?

127 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngây 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, trong thời gian Tổng Giám dổc chưa giao kế hoạch quý, việc thực hiện kế hoạch quỷ tiếp theo dược quy định như thể nào?

128 / 300

Nhiệm vụ “Đầu mổi xây dựng, trinh các cơ quan quân lý nhà nước phê duyệt, điều chinh kể hoạch kinh doanh hàng năm của Agrihank vả báo cáo kết quà thực hiện*’ thuộc chức năng nhiệm vụ của dơn vị não ?

129 / 300

Đơn vị nào tại TSC theo dõi, dánh giả nhóm thu ròng kinh doanh ngoại hối?

130 / 300

Định kỳ hàng năm, dơn vị nào dẩu mổi bão cáo Tổng Giám dốc về hồ sơ kinh tế dịa phương nhằm phục vụ công tốc diều hãnh hoạt dộng kinh doanh toàn hệ thống?

131 / 300

Theo quy định tại Qụy che sổ 928/QĐ-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023, Tổng Giám dốc có giao Kế hoạch quý cho các dơn vị tại Trụ sở chính không?

132 / 300

Doanh till! tử nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán thuộc nhỏm thu dịch vụ nào?

133 / 300

Theo quy dịnh tại Quyểt dịnh sổ I500/QĐ-NHNN ngày 20/9/2021 của Thống dốc Ngân hàng Nhà nước, cán cứ de NHNN dành giã, xếp loại, khen thường và ký luật Người dại điện phần vổn nhà nước tui Agribank định kỳ hàng năm gồm?

134 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, trách nhiệm của các Vãn phòng dại diện dược quy dịnh như thế nào?

135 / 300

Các hình thức cấp tín dụng chuyên biệt theo quy dịnh cùa Thông tư 41 bao gồm:

136 / 300

Theo Quy chẻ sổ 928/QC- HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 cùa Hội dồng thảnh viên, trinh tự phê duyệt vả giao KHKD chính thức dổi với kể hoạch trung, dài hạn cùa chi nhánh thực hiện như thế nào?

137 / 300

Thời hạn mà Agribank phải công bố thông tin bất thường khi xày ra một trong các sự kiện quy định tại klioàn 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp?

138 / 300

Cơ quan có thầm quyển trong việc xếp hạng Agribank?

139 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngảy 12/12/2023 cùa Tổng Giảm dốc, nội dung chỉ tiêu dư nợ kế hoạch nãm giao cho các chi nhảnh bao gồm?

140 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cứa Tống Giám dổc, việc tổ chức thực hiện kể hoạch trung, dài hạn dược quy định như thế nào?

141 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cúa Tồng Giám dốc, KHKD irung, dài hạn bao gồm các nội dung nào?

142 / 300

Biểu 062-TT Bão cáo thông tin vè ATM là bảo cảo cùa Đơn vị nào phụ trách

143 / 300

Đơn vị nào tại TSC theo dồi, dánh giá Nhóm dịch vụ ửy thác dại lý (bao gồm thu từ dại lý báo hiểm) dối vói khách hàng cá nhân?

144 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, Ban Chính sách tin dung trực tiếp tham mưu về giao, quàn lý chi tiêu kế hoạch nào?

145 / 300

Doanh thu phi từ nghiệp vụ bão lãnh vay vốn thuộc nhóm thu dịch vụ nào?

146 / 300

Theo quy dịnh tại Thông lư 41/2016-TT-NHNN, hệ sổ rủi ro tin dụng áp dụng dổi vởi doanh nghiệp cỏ vốn chú sở hữu âm hoặc bằng 0 lã bao nhiêu?

147 / 300

Đơn vị nào dược giao nhiệm vụ dầu mối tổng hợp, xây dựng báo cáo gừi Ngân hãng Nhà nước theo quy dịnh về kết quả thục hiện “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia dển năm 2025, dịnh hường dến năm 2030” lại Agribank?

148 / 300

Theo quy định củaNHNN, TCTD dược chia thành bao nhiêu nhóm dồng hạng de xép hạng?

149 / 300

Bất kỳ cán bộ nào tại Tru sở chinh Agribank cũng dược quyền truyền file báo cáo diện tử gửi NHNN?

150 / 300

Hiện nay, dơn vị nào dược HĐTV, TGĐ giao nhiệm vụ dầu mối xây dựng hồ sơ trinh NHNN phê duyệt kết quà xềp hạng hàng nãm theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN, dược sửa dổi bồ sung tại Thông tư 23/2021/TT-NHNN.

151 / 300

NHNN chẩm điểm các chi tiêu dịnh tính dựa trên các hành vi vi phạm của TCTD như thế nào?

152 / 300

Quy chế sổ 92S/QC-HDTV-KHCL ngày 08/12/2023 thay thẻ văn bản nào?

153 / 300

Theo quy định tại Thông tư 41/20I6-TT-NHNN, tỳ lệ an toàn vốn dược xác dịnh bao gồm các cấu phần nào?

154 / 300

Đơn vị nào tại TSC theo dõi, dánh già nhóm dịch vụ Thẻ và phát hành thẻ?

155 / 300

Doanh thu phí lừ xử lý giao dịch, phí khác vẻ dịch vụ Mobile Banking thuộc nhóm thu dịch vụ nào?

156 / 300

Đơn vị nào tại TSC theo dõi, dánh giá nhóm dịch vụ Kiều hổi?

157 / 300

Theo Quy chế số 928/QC- HĐTV-KHCL ngây 08/12/2023 cùa Hội dồng thành viên, căn cử xây dựng kể hoạch quý gồm những nội dung nào?

158 / 300

Theo quy định tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, giâm thiểu rủi ro là gỉ?

159 / 300

Khi cần phải chinh sửa sổ liệu dổi với các Biểu bảo cảo dũ thực hiện thì dơn vị phụ trách Biểu báo cảo cần làm gì?

160 / 300

Ban Chính sách Tín dụng phụ ưãch báo cáo nào sau dây?

161 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giảm đốc về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, trách nhiệm cùa các dơn vị dầu mổi kẻ hoạch được quy dịnh lại diều nào?

162 / 300

Theo Quy che số 928/QC- HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, trách nhiệm của các dơn vị và chỉ nhánh như thế nào trong việc xây dựng và tỗ chức thực hiện KHKD?

163 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, Agribank thực hiện công bố thông tin về tỳ lệ an toàn vốn định kỳ?

164 / 300

Theo quy định tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, rùi ro thị trường là rủi ro biến dộng bất lợi của:

165 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cúa Tổng Giám dốc, đơn vị nào dầu mối trinh Tổng Giám dốc giao kế hoạch kinh doanh cho TT KDVTT ?

166 / 300

Tổng Giám dổc ban hành ván bãn nào vế Hướng dẫn xây dựng hồ sơ kinh tế dịa phương cho các dơn vị, chi nhánh trong toàn hộ thống?

167 / 300

Cơ quan đại diện chù sỡ hữu cùa Agribank là dơn vj nào?

168 / 300

Dơn vị nào dược giao nhiệm vụ dầu mối tổng hợp, báo cảo NHNN về kết quả triển khai Ke hoạch hành dộng của ngành Ngân hảng thực hiện Nghị quyết số 11/NỌ-CP ngày 30/01/2022 cùa Chinh phũ về chương trình phục hồi và phát triền kinh lể xã hội?

169 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cũa Tổng Giám dổc, trường hợp giao kể hoạch quỷ, kế hoạch quý có thể bao gồm các chi tiêu nào?

170 / 300

Đơn vị nào yéu cầu Agribank xây dựng Phương án cơ cấu lại gần với xừ lý nợ xấu giai doạn 2021-2025

171 / 300

Nhóm sân phẩm Tiền gửi thanh toán phục vụ dối tượng khách hàng nào sau dây?

172 / 300

Theo quy định tại TT 41/2016-TT-NHNN, các cộng cụ tài chinh dùng trong giao dịch Lự doanh bao gổm:

173 / 300

Hội dồng thành viên ban hành văn bản nào về triển khai Ké hoạch hành dộng cùa ngành Ngân hàng thực hiện Nglỉi quyểt số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phù về chương trình phục hồi và phái triền kinh tể x:ĩ hội?

174 / 300

Ban nào tại TSC theo dõi, dành giá Nhóm Dịch vụ Ngân quỹ?

175 / 300

Thời hạn nào Agribank truyền bảo cáo tháng gứi NHNN theo quy định Thông tư 35 và Thông tư 11?

176 / 300

Đon vị nào tại TSC theo dõi, dánh giá Nhóm dịch vụ Bảo lãnh từ khách hàng doanh nghiệp?

177 / 300

Theo Quy chế sổ 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 Hội dồng thảnh viên, quyền, trách nhiệm cùa Tổng Giám dổc không bao gồm nội dung nào?

178 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NIĨNN, Hệ số rủi ro dối với các khoán cho vay dể dầu tư, kinh doanh chứng khoán là bao nhiêu?

179 / 300

Theo Quy chế số 928/QC- HĐTV-KHCL ngây 08/12/2023 cùa Hội đồng thành viên, nội dung kế hoạch trung, dài hạn của chi nhánh bao gồm những chi tiêu nào?

180 / 300

Theo Quy chẻ sổ 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 Hội dồng thảnh viên, quyền, ưách nhiệm của Hội dồng thành viên không bao gồm nội dung nào?

181 / 300

Quy dịnh sổ 2579/QĐ-NHNo-KHCL ngày 30/11/2022 thay thế quy định nào?

182 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cũa Tồng Giám đẩc, thời hạn các dơn vị và chi nhánh gửi kế hoạch kinh doanh lần 2 dể giao kể hoạch nãm chính thức?

183 / 300

Theo quy định tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, rúi ro ngoại hối là gì?

184 / 300

Quy chể Kiêm soát nội bộ cùa Agribank dược quy dịnh theo vãn bân não ?

185 / 300

Hiện nay, dơn vị nào dược HĐTV, TGĐ giao nhiệm vụ dầu mối xây dựng và ưiển khai Phương án cơ cấu lại Agribank theo chỉ dạo của NHNN ?

186 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dóc, Ban Quán lý dầu tư nội ngành trực tiếp tham mưu về giao, quán lỹ chi tiêu kẻ hoạch nào?

187 / 300

Thời hạn công bố thông tin về Báo cáo thực trạng quàn trị và cơ cẩu tổ chức hẳng nãm cúa doanh nghiệp theo nội dung quy dịnh tại Biểu số 6 Phụ lục I! kem theo Nghị dịnh 47/2021/NĐ-CP?

188 / 300

Thời hạn công bố thông tin VC Báo cáo đánh giá VC kểt quả thực hiện kể hoạch sân xuất, kinh doanh hăng năm theo nội dung quy định tại Biếu sổ 3 Phụ lục 11 kèm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP?

189 / 300

Đơn vị nào có nhiệm vụ điều hành lãi suất huy dộng và cho vay Thị trưởng 1 tại Agribank ?

190 / 300

Quy chể sổ 928/QĐ-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 cỏ quy dịnh các nguyên tấc về kể hoạch kinh doanh không?

191 / 300

Theo Quy định số 3068/QỵĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, Ban Quàn lý Tài sàn Nợ - tài sàn Có trực tiếp tham mưu về giao, quản lý |chi tiêu kể hoạch nào?

192 / 300

Ban Ke hoạch Chiến lược trục tiếp dề xuất giao chi tiêu kế hoạch nào ?

193 / 300

Nghị quyểt của Bộ Chinh trị, Chính phũ, Kế hoạch hành dộng của ngành ngân hàng thực hiện phương hướng phát ưiển kinh tế xã hội và bão dâm quổc phòng, an ninh dến năm 2030, tầm nhìn den năm 2045” dược xây dựng cho mẩy vùng ?

194 / 300

Theo Quy chế sổ 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, trình tự xây dụng kế hoạch trung, dài hạn dối với dề án chiến lược, phương án cơ cẩu lại, KHKD thuộc thầm quyền phê duyệt cùa Ngân hàng Nhà nước dược quy định như thẻ nào?

195 / 300

Công ty con, chi nhánh Agribank ở nước ngoài có thuộc doi lượng áp dụng của Quy chế 928 không?

196 / 300

Chi nhánh muốn thực hiện báo cáo, SŨ dọc hướng dẫn tại phụ iục nào cầu QĐ 2579?

197 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tồng Giám dốc, các chi tiêu dược diều chinh, thời gian diều chinh, sổ lần diều chinh kế hoạch mini dổi với các chi nhánh, dơn vị dược quy dịnh như the nào?

198 / 300

Theo Quy chế số 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023, Kế hoạch trung, dài hạn dược hiếu như thể nào?

199 / 300

TCTD dược phép cung cấp kết quả xếp hạng cho bên thứ ba dưới hình thửc nào?

200 / 300

Theo Quyết dịnh sổ 195/QĐ-NHNN ngày 13/02/2023 cùa Thổng dốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các chỉ tiêu đánh già hiệu quả hoạt động của Agribank do NHNN giao dược diều chinh trong những trưởng hợp nào?

201 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dốc, thời hạn ban hành văn bân hướng dẫn các dơn vị, chi nhánh xây dựng KHKD năm kế hoạch theo các mục tiêu dịnh hướng, phù hợp vửi bảng cân dối tài sàn mục tiêu dã dược phê duyệt?

202 / 300

Theo quy djnh tại Thông tư41/2016-TT-NIINN, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoải phải duy tri tỳ lộ an toàn vổn tổi thiếu là bao nhiêu?

203 / 300

Theo quỵ dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, việc giảm thiều rùi ro tin dụng bàng bão lãnh áp dụng dổi với các bên bảo lãnh bao gồm:

204 / 300

Theo Quy dịnh sồ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tồng Giám dổc, Ban KẾ hoạch Chiến lược trực liếp tham mưu về giao, quàn lý các chi tiêu kế hoạch nào?

205 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngãỵ 12/12/2023 của Tồng Giâm dổc, dơn vị nào dầu mổi trinh Tổng Giám dốc giao kế hoạch vốn dầu lư xây dựng cơ bàn, mua sắm tài sân (theo quy dịnh hiện Ịhànhcúa Agribank).

206 / 300

Trưởng Ban chi đạo hỗ trợ hoạt dộng kinh doanh; cơ cấu lại chi nhánh trên dịa bân TP Hà Nội và TP HCM theo Quyết dịnh sổ 468-HĐTV-TCTL là?

207 / 300

Việc tricn khai Quyết dịnh sổ 195/QĐ-NHNN ngày 13/02/2023 cùa Ngân hảng Nhà nước dược hường dẫn lại văn bản nào?

208 / 300

Thành viên thưởng trực Tổ giúp việc Ban Chi dạo hỗ trợ hoạt dộng kinh doanh; Cữ cấu lại chì nhánh trên dịa bàn TP Hà Nội và TP HCM theo Quyết dịnh số 468-HDTV-TCTL là?

209 / 300

Quy chế số 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 do cấp nào ban hành?

210 / 300

Tổng Giám dốc chi dạo xây dựng bao nhiêu Để án thành phần làm cơ sỡ dể xây dựng Đề án chiến lược phát triển Agribank dển năm 2025, định hưởng dến năm 2030?

211 / 300

Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm dộc lập theo quy dịnh tại Thông tư 41 bao gồm:

212 / 300

Việc giao kể hoạch nãm chính thức cho các dom vị, chi nhảnh dược thực hiện vào thời gian nào?

213 / 300

Theo quy định tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, Hệ sồ rủi ro tin dụng áp dụng dổi với tài sàn là khoán cấp tin dụng tài trợ dự án kinh doanh bất dộng sán lâ bao nhiêu?

214 / 300

Theo Quy dịnh 2579/QD-NHNo-KHCL ngây 30/11/2022 của Tổng Giám dốc, Agribank Ihực hiện bao nhiêu biểu báo cáo diện tử?

215 / 300

Theo Quy che sổ 928/QC- HDTV-KHCL ngày 08/12/2023 cùa Hội dồng thảnh viên, thẩm quyền phê duyệt kết quã thực hiện kế hoạch năm dối với các don vị và chi nhánh?

216 / 300

Trung tâm KD vổn & Tiền tệ phụ trách những báo cào nào sau dây?

217 / 300

Theo Quy chế số 928/QC- HĐTV-KHCL ngây 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, căn cứ xây dựng KHKD trung, dài hạn gồm những nội dung nào?

218 / 300

Cap nào có quyền sửa dổi, bổ sung Quy che số 928/QC-HDTV-KHCL ngày 08/12/2023?

219 / 300

Đổi lượng chịu sự giám sát trục tiếp của Trụ sỡ chinh về hạn mức dư nợ trên hệ thống IPCAS?

220 / 300

Biểu 50-TT Báo cáo giao dịch thanh toán nội dịa phân theo hệ thống Ihanh toán do dơn vj nào phụ trách

221 / 300

Theo Quy chế số 928/QC- HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 cũa Hội dồng thành viên, trình lự xây dựng kề hoạch trung, dài hạn thuộc thầm quyền phê duyêl cùa Hội dồng thành viên thực hiện như the nào?

222 / 300

Thời hạn chi nhánh thực hiện báo cáo định kỳ quý theo Thông tư 35 và Thông Tư 11 (Trừ I sổ báo cáo dược quỵ dịnh riêng)?

223 / 300

Khi cần gia hạn mở cổng dể thực hiện báo cáo khi hết hạn hoỹc chinh sửa, chỉ nhánh cần làm những bước nào dể cỏ thể làm báo cáo?

224 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, rủi ro thị trưởng bao gồm:

225 / 300

Đổi vời tài sân lả danh mục cẩp tín dụng bán lẽ, hệ sổ rủỉ ro tin dụng theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN là bao nhiêu?

226 / 300

Tống Giám dốc chi dạo xây dựng bao nhiêu phương án thành phần lãm cơ sở dẻ xây dựng Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xứ lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025?

227 / 300

Theo văn bân số 3606/NHNo-KHCL ngây 13/4/2023 của Tồng Giám đốc về triển khai Quyểt định số 195/QĐ-NHNN ngày 13/2/2023 của Ngân hàng Nhà nước, Ban Quân lý Tài sân Nợ - Tải sàn Có (lẩu mối xây dựng cảc chi tiêu nào?

228 / 300

Theo Quy chế sổ 928/QC-HDTV-KHCL ngày 08/12/2023, Kế hoạch quý dược hiểu như thế não?

229 / 300

Theo quy định hiện hành, mục dích Trụ sở chinh quản lý hạn mức dư nợ trên hệ thống IPCAS?

230 / 300

Theo quỵ định tại Thông tư 41/20I6-TT-NHNN, rụi ro lãi suất là rủi ro do biển dộng bầt lợi của lãi suất trên thị trưởng dổi với giá trị của:

231 / 300

Giá tri của nhóm chi tiêu (lịnh tinh được xác dinh như thế nào?

232 / 300

Đan Ke hoạch Nguồn vốn được dổi ten thành Ban Kê hoạch Chien lược từ thời điểm nào ?

233 / 300

Khi nhận được yêu cầu/phãn hồi tử NHNN về số liộu/báo cáo diện tứ có sai sót cản diều chinh, dơn vị nào sẽ tiếp nhận xử lý thông tin dể triển khai?

234 / 300

Trung tâm thè phụ trách nhũng báo cáo nào sau dây?

235 / 300

Hiộn nay, Agribaiik phải duy ưỉ tỳ lệ cho vay so với lổng tiền gửi tổi da bao nhiÊu %?

236 / 300

Đơn vị đầu mồi nào thực hiện truyền gửi báo cáo diện lữ theo Thông lư 35 và thông lư 11 cho NHNN tại Agnbank?

237 / 300

Dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản thuộc nhóm sàn phẩm dịch vụ nào cùa Agribank?

238 / 300

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHNo & PTNT Việt Nam lẩn thứ X nhiộm kỳ 2020-2025 ngày 17/8/2020 tỳ lộ tăng trưởng bỉnh quân thu dịch vụ giai doạn 2020-2025 là bao nhiêu?

239 / 300

Đơn vj nào dược HĐTV, TGĐ giao nhiệm vụ dầu mối thực hiện công tác thống kê theo quy dịnh tại Thông tư 35 và Thông tư 11 của NHNN tại Agribank 9

240 / 300

Theo Quy định số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám đốc, Ban Khách hàng cả nhân trực tiếp tham mưu về giao, quàn lý chi tiêu kể hoạch nào?

241 / 300

Thời điểm chổi số liộu bảo cảo định kỳ hàng năm vè két quả thực hiện Chương trinh hành dộng “Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chinh phú, Ke hoạch hành dộng cúa ngành ngân hàng thực hiện phương hướng phát triền kinh tế xã hội và bảo dám quổc phông, an ninh lại các vùng dến năm 2030, tầm nhìn den nãm 2045” lã thời diem nào?

242 / 300

Theo Quyết định Í95/QĐ-NHNN ngày 13/02/2023 của Thống dốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch kinh doanh Agribank phải xây dựng, báo cáo NHNN gồm các chi tiêu kế hoạch nào?

243 / 300

Agribank chinh thức áp dụng Thông tư 41 từ thời diem nảo?

244 / 300

Theo Quy chế sổ 928/QC- HĐTV-KHCL ngây 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, viộc diều chình kế hoacli trung, dài hạn cùa Agribank do NHNN giao dược thực hiên thể nào?

245 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tống Giám dốc về xây dựng và tố chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, quyền, trách nhiệm cùa Tổng Giám dốc dược quy định tại diều nào?

246 / 300

Theo Quy dinh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cúa Tổng Giảm dốc, dơn vị nào dầu mổi trình Tổng Giám dốc phê duyệt kểt quà thực hiện, dánh giá mức dộ hoàn thảnh chỉ tiêu KIIKD năm, kế hoạch trung,dài hạn dối với các chi nhánh, dơn vị và toàn hệ thống?

247 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, khoản phái đôi của ngân hàng, chi nhảnh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

248 / 300

Theo quy (lịnh tai Thông tư 41/2016-TT-NHbĩN, hệ số rủi ro áp dụng dối với các doanh nghiệp không cung cẳp báo cảo tài chinh hoặc báo cáo tài chỉnh không hợp lệ là bao nhiêu?

249 / 300

Agribank phải dịnh kỳ công bổ bao nhiêu thông tin?

250 / 300

Sản phẩm dịch vụ nào sau dây KHÔNG thuộc nhóm Huy dộng vổn

251 / 300

Thời hạn thực hiện cùa mồi mẫu biểu chi nhánh tuân thù theo quy dịnh nào tại QĐ 2579

252 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tống Giám dốc, các dơn vị phổi hợp xây dựng kế hoạch/các chi tiêu kề hoạch năm cũa Agribank theo phân công gửi Ban KI-ICL tổng hợp chậm nhất vào ngày nào?

253 / 300

Theo vãn bân sổ 3606/NI-ỊNo-KHCL ngày 13/4/2023 của Tồng Giám dốc về triển khai Quyết định số I95/QĐ-NHNN ngày 13/2/2023 cùa Ngận hàng Nhà nước, dơn vị nào tại Trụ sờ chính dầu mổi xây dựng chi tiêu Tài sàn cố dịnh?

254 / 300

Theo quy định tại Thông tự 41/2016-TT-NỈỊNN, hệ sổ rùi ro lin dụng áp dụng dổi với khoản nợ xẩu có dự phòng cụ thể nhò hơn 20% giá trị cùa khoản nợ xấu (trừ khoăn nợ xấu là khoản cho vay thẻ chấp nhà có dự phòng cụ thể nhò hơn 20% giá trị cúa khoăn nợ xẩu) là bao nhiên?

255 / 300

Báo cáo định kị' hàng năm về kểt quá thực hiện Chương trinh hành dộng “Thực hiện Nghị quyềt cùa Bộ Chinh trị, Chính phú, Kế hoạch hành dộng của ngành ngân hảng thực hiện phương hướng phát triển kinh tế xã hội vả bảo dãm quốc phòng, an ninh tại các vùng den năm 2030, tầm nhìn den năm 2045” các dơn vị gửi về Ban Kế hoạch Chiến lược vào thời gian nào ?

256 / 300

Quy dịnh về Người dại diện chú sở hữu trực tiếp, Người dại diện phần vốn Nhà nước lại tổ chức tin dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhả nước Việt Nam quàn lỷ hiện nay dược quy djnh tại Quyết dịnh nào?

257 / 300

Ban Tổ chức Nhân sự phụ trách báo cáo nào sau dây

258 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc, quyền, ưảch nhiệm cùa Hội dồng thảnh viên dược quy định tại diều nào?

259 / 300

Lộ trinh và tổ chức thực hiện Đẻ án chiên lược phát hiền Agribank dến nám 2025, định hướng dến năm 2030 dược chia thành những giai doạn nào?

260 / 300

Đơn vị nào xây dựng phương án thành phần về sắp xếp, cơ cấu lại mạng lưới hoạt dộng cùa Agribank

261 / 300

Đơn vị nào xây dựng phương án thành phần về cơ cấu lại cồng ly con và các khoản dầu tư tại doanh nghiệp khác?

262 / 300

Báo cáo Người dại diện vổn chủ sỡ hữu trục tiểp lại Agribank phải trinh cấp thẩm quyền nào phê duyệt trước khi gửi NHNN theo quy định?

263 / 300

Hiệu lục áp dụng 2042/QĐ-HĐTV-KHNV ngày 30/12/2016 Chế dộ báo cáo thống ke trong hệ thông Agribank kể từ ngày nào?

264 / 300

Hệ thống báo cáo thống kê gửi NHNN tại Agribank thực hiện bảng những phương thức nào?

265 / 300

Thời hạn Agribank phải gửi Báo cáo dánh giá xếp loại doanh nghiệp cho NHNN?

266 / 300

Theo quy dịnh tại Thõng tư 41/2016-TT-NHNN, chi tiêu nào dưởi dây thuộc cấu phần vổn cấp 1 cùa vốn tự có:

267 / 300

Các biện pháp giâm thiểu rủi ro tín dụng theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN bao gồm:

268 / 300

Đổi với các báo cáo tự dộng, khi phát hiộn báo cảo bị sai số liộu, dơn vị nghiệp vụ cần liên hệ vởi dơn vj nào?

269 / 300

Đối với các Báo cáo tài chinh Quý/Nãm riêng lẽ/hợp nhất, dơn vị nào lãm dầu mối thực hiện báo cáo?

270 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-N1-INN, hệ số hiệu chinh độ lệch tiền tệ giữa khoán phái dòi. giao dịch và tài sản bảo dám (Hfxc) là bao nhiêu?

271 / 300

cẩp lãnh dạo nào cùa Agribank chi dạo xây dựng, trình NHNN xem xét, phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai doạn 2021-2025?

272 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, hộ số chuyến dổi (CCF) áp dụng dối vời các giao dịch phát hành hoặc xác nhận thư tín dụng thương mại dựa trên chứng từ vận lài, có thời hạn gốc trên 1 năm lã bao nhiêu?

273 / 300

Theo Phương án cơ cấu lại Agribank gán với xử lý nợ xấu giai (loạn 2021-2025, phấn dấu tỹ trọng hoạt dộng địch vụ phi tin dụng trong lổng thu nhập dến cuối năm 2025 là bao nhiêu?

274 / 300

Theo Quy chế sổ 928/QC-HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 của Hội dồng thành viên, việc diều chỉnh KHKD dối với kế hoạch trung, dải hạn và các chi tiêu kế hoạch nãm cùa Agribank do Ngân hàng Nhà nước giao dược quy định như thề nào?

275 / 300

Thầm quyền phê duyệt công bổ thông tin tại Agribank?

276 / 300

Theo Quy dịnh số 3068/QyĐ-NIINo-KHCL ngãỵ 12/12/2023 của Tống Giám dốc, dơn vị nào dẩu mối trinh Tổng Giám dổc trinh Hội dồng thành viên thông qua phương ản giao chỉ tiêu dinh biên lao dộng dối vởi các dơn vị, chi nhảnh ?

277 / 300

Theo Quy dịnh sổ 3068/QyĐ-XHNO'KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, việc diều chình kể hoạch quý trong trường hợp chi nhánh hoặc dơn vị (nếu có) chưa dược Tống Giám dốc giao kế hoạch kinh doanh năm dược quy dịnh như thế nào?

278 / 300

Hốt thời hạn thực hiện bảo cáo theo quy dịnh của chi nhánh, dơn vị nào sẽ khóa hệ thống bảo cáo ?

279 / 300

Thời hạn Ihực hiện vả gửi Bảng cân đổi kẻ toán theo tháng lại Biểu 160-TTGS cũa dơn vị dầu mổi báo cáo là ngày nào?

280 / 300

Theo Quy chể số 928/QC- HĐTV-KHCL ngày 08/12/2023 của Hội dồng thảnh viên, chỉ nhánh loại ỉ có giao kế hoạch kinh doanh dổi vời các chi nhánh loại 11 vả phòng giao dịch không?

281 / 300

Hiện nay, dơn vị nào dược HĐTV, TGĐ giao nhiệm vụ tống hợp, xây dựng báo cáo giao ban dịnh kỳ, báo cáo sơ kết, tổng kểt hoạt dộng kinh doanh cùa Agribank ?

282 / 300

Mồi chi liêu djnh lượng dược tính diêm dựa trên bao nhiÊu ngường?

283 / 300

Nhóm dịch vụ nào dược tinh vào doanh thu dịch vụ?

284 / 300

Đơn vị nào xăy dựng phương ân thành phần về nâng cao năng lực tài chinh, tàng vổn diều lệ?

285 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/20Í6-TT-NHNN, Giao dịch Repo là gỉ?

286 / 300

Kểt quả thực hiện “Chien lược tải chinh toàn diện quốc gia dến năm 2025, định hướng dến năm 2030” định kỳ hàng năm các dơn vị báo cáo Tổng Giám dốc (qua Ban Kế hoạch Chiển lược) vào thời gian nào?

287 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giãin đốc, trưởng hợp giao kẻ hoạch quý, Tổng Giám dốc phê duyệt, thông bảo kể hoạch quý dối vời các chi nhánh và các dơn vi (nếu có) vào thời gian nào?

288 / 300

Neu ngày cuối cùng của thời hạn báo cáo trùng với ngày lễ, nghi tểt hoặc ngày cuối tuần thi thời hạn báo cảo diều chinh như thể nào?

289 / 300

Theo quy dịnh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, hệ sổ hiệu chinh (Hc) dối với tài sân bào dàm là cổ phiếu dược tinh vào chi số chứng khoán VN30/IINX30 (bao gồm cà trái phiếu chuyển dổi cùa các loại cổ Iphiếu này) và Vàng là bao nhiêu

290 / 300

Cơ quan quyết định việc lạm hoãn công bố thông tin của Agribank?

291 / 300

Theo quỵ dinh tại Thông tư 41/2016-TT-NHNN, hộ số chuyền dổi (CCF) áp dụng dổi với các cam kết ngoại bàng tương dương khoản cho vay là bao nhiêu?

292 / 300

Đơn vị nâo tại TSC theo dõi, dánh già Nhóm thanh toán trong nước?

293 / 300

Theo Quy định sộ 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám đốc, Ban ALCO trinh Tổng Giám đốc xem xét điều chinh hạn mức diều chuyển vốn nội bộ phù hợp, đảm bảo thanh khoản và các tý lệ an toàn hoạt dộng trong trưởng hợp nào?

294 / 300

Đơn vị nào dược HĐTV, TGĐ giao nhiệm vụ xây dựng, dề xuất kể hoạch tồ chửc hội nghị sơ kết, tống kểt và dịnh hướng hoạt dộng kinh doanh của Agribank ?

295 / 300

Theo quy dịnh hiộn hành, dơn vị nào dầu mổi xây dựng Ke hoạch tài chinh của Agribank hảng nũm trình Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chinh?

296 / 300

Theo Quy (lịnh số 3068/QyĐ-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 cùa Tổng Giám dốc, Ban Khách hàng doanh nghiệp trực tiếp tham mưu về giao, quàn lý chi tiêu kể hoạch nào?

297 / 300

Theo quy dịnh hiện hành, Trụ sở chính có giám sát hạn mức dư nợ ưên hệ thống IPCAS tới chi nhành loại n và phòng giao dịch không?

298 / 300

Sân phẩm nào sau dây thuộc nhóm Thanh toán trong nước?

299 / 300

Nhóm sàn phẩm tiềt kiộm phục vụ dối tượng khách hảng nào?

300 / 300

Theo Quy định sổ 3068/QyD-NHNo-KHCL ngày 12/12/2023 của Tổng Giám dổc, trình tự xây dựng kế hoạch trung, dài hạn của chi nhánh thực hiện như thế nào?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9583
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Đâu là cách thức thực hiện đấu tranh với Fanpage giả mạo, tài khoàn facebook đãng tin sai lệch, xấu độc?

2 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 61Ổ/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, Chi nhanh loại I hạng 1 có tổi đa bao nhiêu Phó Giám đốc?

3 / 370

Thâm quyên phê duyệt hoạt động quảng cáo, tiếp thị (trừ quà tặng và chương trình khuyến mại) của Giám đốc CN loại I là bao nhiêu?

4 / 370

Nội dung nào dưởi đây KHÔNG phái là quy định về “Tính tuân thủ” của cán bộ ngân hàng theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

5 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tẳc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nội dung "Cản bộ ngân hàng phải luôn cẩn thận, kỹ lưỡng, cân nhắc thấu đảo, lường đoán kỹ mọi rủi ro để phòng ngừa; thận trọng trong giao tiếp và giữ kỷ luật phát ngôn; tự giác chịu sự giám sát, kiểm soát theo quy định " thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

6 / 370

Agribank xem xét cấp tín dụng (trừ hình thức phát hành thẻ tín dụng cá nhân) cho khách hàng nào sau đây?

7 / 370

Theo quy định số 2556/QD-NHNo-TTKH về quy định cung cấp dịch vụ sổ phụ điện từ cho khách hàng trong hệ thống Agribank, đối tượng áp dụng gồm?

8 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vả quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nội dung "Không được đồng lõa, tiếp tay cho các hành vi vỉ phạm pháp luật, quy định cùa ngành và của nội bộ; tránh để bị tác động, can thiệp dẫn tởì làm trái quy định pháp luật" thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

9 / 370

Theo Nội quy lao động, thiệt hại mức 1 là thiệt hại có giá trị không quá?

10 / 370

Agrỉbank sẽ dừng dịch vụ ngân hàng điện tử đã cung cấp cho khách hàng trong trưởng hợp nào?

11 / 370

Chi nhánh hẹn trả lời khách hàng tra soát, khiếu nại giao dịch rút tiền tại ATM qua hệ thống Napas trong vòng bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu tra soát?

12 / 370

“Sự tận tâm và chuyên cần” cùa cán bộ ngân hàng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

13 / 370

Cho vay phục vụ nhu cầu đời sổng, Agribank nơi cho vay có thể thỏa thuận với khách hàng về việc áp dụng từng phương thức hoặc kết hợp các phương thức cho vay?

14 / 370

Tại Agribank chi nhánh loại I, việc chi đạo, tổ chức kiểm ưa đổi chiểu nợ vay hàng năm thực hiện đúng theo quy định như thế nào?

15 / 370

Theo Nội quy lao động, hành vi không thuộc nhóm các hành vỉ vi phạm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

16 / 370

Theo quy định của Luật đầu tư hiện hành và các văn bàn hưởng dẫn, những ngành nghề nào bị cam đầu tư kinh doanh?

17 / 370

Câu chào nào sau đây không đúng theo quy định trong Cẩm nang Vãn hỏa Agribank?

18 / 370

Hiện tại, tỷ lệ thanh toán tối thiểu đoi với thè tín dụng quốc tế do Agribank phát hành là:

19 / 370

Trưởng hợp không thể bố trí ngày nghĩ hàng tuần, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bảo đàm cho người lao động cỏ ít nhất mấy ngày nghỉ (tính bình quân) trong 1 tháng?

20 / 370

Kịch bản xử lý truyền thông trình Trường Ban xử lý truyền thông phê duyệt bao gồm:

21 / 370

Loại thè nào sau đây của Agribank có chức năng chuyền khoản tại máy ATM của Agribank?

22 / 370

Kiểm tra của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khách hàng vay vốn lưu động?

23 / 370

Đâu là nội dung cán bộ Agribank không được phép lảm trên mạng xã hội?

24 / 370

Thẩm quyền phê duyệt nghỉ không hưởng lương của Hội đồng thành viên đổi với người giữ chức danh thuộc thẩm quyền quàn lý của HĐTV là bao nhiêu ngày?

25 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nội dung “Cán bộ ngân hàng phảỉ tôn trọng và tuân thù nghiêm luật pháp, các quy định, quy trình nghiệp vụ cùa ngành và của nội bộ ngân hàng” thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

26 / 370

Trách nhiệm của Chi nhánh đối với hoạt động truyền thông MXH là gì?

27 / 370

Việc cấp lại thẻ tiết kiệm mớỉ trong trường hợp Thè tiết kiệm bị mẩt, hông được thực hiện tại đâu?

28 / 370

Khách hàng có thể chình sửa, hủy giao dịch đã thực hiện qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank không?

29 / 370

Nội dung nào không thuộc nguyên tắc xử lý sự cố truyền thông?

30 / 370

Nội dung nào thuộc nguyên tắc xử lý sự cố truyền thông?

31 / 370

Ai là người chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin quảng bá trên Fanpage của đơn vị?

32 / 370

Theo QĐ số 240/QĐ-NHNo-TTh, đơn vị nào đầu mối xử lý thông tin mạng xã hội?

33 / 370

Đâu không phải là giao dịch quyền sử dụng đất?

34 / 370

Đâu là trách nhiệm cụ thể cùa TTCSKH?

35 / 370

Người nhận ủy quyền xử lý chỉnh sửa các nội dung trên Website khi có sự chỉ đạo của Trường Ban Biên tập là ai?

36 / 370

Theo quy định tại Quyết định 239/QĐ-NHNo-TTKH cùa Agribank về quy trình dịch vụ Agripay, khách hàng chuyển tiền qua các kênh giao dịch nào?

37 / 370

Các nội dung nào phải thực hiện công bổ thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của Agribank?

38 / 370

Theo Quy chể tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cấp cỏ thầm quyền quyết định thành lập Phòng Thẩm định

39 / 370

Khách hàng đề nghị Agribank phát hành thẻ ghi nợ quốc tế từ loại tải khoản nào?

40 / 370

Hệ thống ARS (Agribank Remittance System) là?

41 / 370

Chủ thẻ cỏ thể thực hiện giao dịch nào trên ứng dụng Agribank E-Mobỉle banking?

42 / 370

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, quyền sử dụng:

43 / 370

Thời điểm kiểm tra việc sử dụng vốn vay đối với khách hàng vay là pháp nhân tại Agribank nơí cho vay chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày giải ngân?

44 / 370

Khỉ hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm nào?

45 / 370

Đâu là nội dung khuyến khích cán bộ Agribank khi sử dụng mạng xã hội?

46 / 370

Đôi tượng nào áp dụng tại Quy định về công tác phối hựp tuyên truyền và xử lý sự cố truyền thông trong hệ thống Agri bank?

47 / 370

Những nội dung giám sát tại Agribank nơí cho vay?

48 / 370

Dịch vụ thông báo qua tin nhắn SMS Banking đối với tài khoản vay bao gồm các dịch vụ nào sau đây?

49 / 370

Nhu cầu vay vốn nào dưới đây được Agribank xem xét cấp tín dụng?

50 / 370

Tần suất thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng pháp nhân tại Agribank nơi cho vay kể từ ngày kiểm tra gần nhất là?

51 / 370

Phí tin nhắn thông báo nhắc nợ đén hạn (gốc, lãi) của tài khoản vay đang áp dụng là bao nhiêu?

52 / 370

Thời gian phản hồi các đơn vị, cộng tác viên về việc xử lý tin bài trên website tối đa trong bao lâu?

53 / 370

Triết lý kinh doanh cùa Agrỉbank là:

54 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử cùa cán bộ ngân hàng "Sựcẩn trọng” trong công việc mà cân bộ ngân hàng cần có là gỉ?

55 / 370

Các giao dịch của thẻ ghi nợ nào được chấp nhận tại ATM của các tổ chức thành viên cũa Napas ?

56 / 370

Agribank có quyền xem xét, quyết định việc tạm ngừng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn trong các trưởng hợp nào sau đây?

57 / 370

Hiện nay Agribank đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền ngoại tệ cá nhân ra nước ngoài qua những kênh chuyển tiền nào?

58 / 370

Trong các dịch vụ sau dịch vụ nào là dịch vụ phi tài chính trên Agribank E-Mobile Banking?

59 / 370

Trường hợp nào sau đây không phảỉ là Công ty con cùa Agribank?

60 / 370

Theo quy định cùa Agribank người gửi tiền tiết kiệm là những đổi tượng nào?

61 / 370

Theo Quy chế số 168/QC-HĐTV-TTh, việc công bố thông tin doanh nghiệp phải đâm bảo:

62 / 370

Khi có khiếu nại về dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng thực hiện qua các kênh nào tại Agribank?