Trong bối cảnh ngành ngân hàng ngày càng phát triển và phức tạp, việc học nghiệp vụ kiểm tra giám sát nội bộ trở nên vô cùng quan trọng.

Nghiệp vụ này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

Việc đào tạo chuyên sâu về kiểm tra giám sát nội bộ trang bị cho các cán bộ ngân hàng những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, sai phạm, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh và an toàn.

NGHIỆP VỤ KIỂM TRA GIÁM SÁT NỘI BỘ

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
  • Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.

Chúc các bạn vui vẻ.

0%
0 votes, 0 avg
945
Created by admin

Agribank

495-ktgsnb-nghiepvu

1 / 300

Đơn vị dược kiềm tra có quyền hạn và nhiệm vụ gỉ?

2 / 300

Theo Quy chề Kiếm soảt nội bộ cùa Agribank sổ 539/QC-HĐTV-KTNB, tiêu chỉ xác dinh mức dộ ánh hưởng cùa càc sự cổ rủi ro gồm cảc tiêu chl nào sau day?

3 / 300

Hệ thông thông tin quân lý bao gồm các nội dung nào sau đây?

4 / 300

Nội dung giảm sảt tại Agribank nơi cho vay dược Quy dịnh lại vãn bản 2268/QyĐ -NHNo-TD ngày 19/9/2023 như thè nào?

5 / 300

"Yêu cầu Đơn vị dược giảm sát cung cấp thõng tin, tài liệu vả giải trinh các vẩn đề iỉẽn quan nội dung giám sảt" là nhiêm vụ, quyên hạn cùa

6 / 300

Thời hạn lập băo cáo gìủm sát dối với giảm sát thường xuyên

7 / 300

Các chối kiểm soát nội bộ đối với rũi ro rửa tiên, TTKB cân dược dánh giả bao gồm:

8 / 300

Nhóm Khách hàng nào sau dây dược mặc dịnh rủi ro cao tại Agribank?

9 / 300

Trong hệ thống Agribank, viộc giải quyét tổ cáo lần dâu dối với hành vi vi phạm cùa: Đơn vj thảnh viên Trụ sở chính; Văn phòng đại diện, dơn vị sự nghiẽp, Chi nhánh loai I. Công ty con do Agribank nãm giữ 100% vốn diều lô; Người lao dộng làm VÍỆC tại cảc dơn vị thành viẽn Trụ sở chính thuộc thẩm quyên cùa:

10 / 300

Thời gian tối đa mà doàn kiềm tra đột xuảt, kiêm tra xác minh dơn thư thực hiện kiếm tra tại dơn vị dược kiêm tra lă bao nhiêu ngày?

11 / 300

ĐỒ cương giám sảt dổi với giảm sải từ xa theo kể hoạch, giám sảt trục tiẻp bao gồm

12 / 300

Theo Quyét (lịnh 797/QĐ-HDTV-TCNS, Chi nhánh nảo không thuộc phòng KTGSNB TP Hả Nội phụ trách?

13 / 300

NguyCn tác kiềm soảt kdp theo Quy chề Kiểm soảt nội bộ 539/QC-HDTV-KTNB lả gì?

14 / 300

Giảm sát hoạt dộng doản kiếm tra gàm các nội dung giám sảt gl?

15 / 300

Trong hệ thống Agribank, dổi vởi kiến nghị, phản ánh liên quan dốn hoạt dộng nội bộ cùa Agribank (phân công nhiệm vụ, chầp hành nội quy lao dộng, thực hiên vãn hóa doanh nghiệp, phân phổi tièn lương,,..), người dửng dầu dơn vị cố trách nhiêm giãi quyết:

16 / 300

Đồi với hoạt dộng kiềm tra Tỏng Giám dốc có thầm quyền phú duyệt những nội dung nừo?

17 / 300

Theo Quy chể Kiêm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB. hộ thống kiềm soủt nội bộ của Agribank bao gồm các nội dung nốo dưới dây?

18 / 300

Kiêm tra khách hàng vượt thâm quyền bao gồm các nội dung nảo?

19 / 300

Phê chiyệl báo cáo giảm sảt tứ xa bao gồm nh&ng nội dung nào?

20 / 300

Múc phạt liên dối với hành vì không phong tỏa tài khoản, không ảp dung biện phảp niêm phong hoặc tạm giữ tài sàn khi có quyết dinh cũa cơ quan có thầm quyền là:

21 / 300

Khi cho vay, tồng dư nợ tin dụng dải vởi 1 khách hồng và người cở liữn quan bị giới hạn như thè nào?

22 / 300

Các dơn vj tại Trụ sở chinh khi kiềm tra dột xuảt căn cử yếu tổ nào?

23 / 300

Dâu là quyền han cùa dơn vị dược kiểm tra?

24 / 300

Theo Quy chê Kiếm soát nội bộ cùa Agribank sồ 539/QC-HĐTV-KTNB, Giám đốc chi nhảnh loại I giám sác việc thực hiện nhiêm vụ của cảc dơn vị/cả nhân nào sau dãy?

25 / 300

Ai cứ nhiộm vụ phân công công việc cho các thành viên Đoàn kiếm tra khi thực hiện kiểm tra?

26 / 300

Tại Trụ Sở chinh Agribank, dơn vị nào thực hiện lưu trữ hồ sơ cuộc kiềm tra toàn diộn?

27 / 300

Trong hệ thống Agribank, việc xem xổt, xữ lỷ đổi với tố cảo da được người dửng đầu Vãn phòng dai diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh loại I giãi quyết nhưng người tổ cảo tiềp tục tổ cảo thuộc thầm quyên của:

28 / 300

Cỏ bao nhiêu nhốm tiêu chỉ dănh giả rũi ro sản phẩm?

29 / 300

Trong hộ thống Agribank, việc xử lý, giãi quyẻt tồ cáo theo quy dịnh dối với tổ cốo thuộc thầm quyên giãi quyết cùa người dửng dầu Chi nhánh loại 11 trong trưởng hợp quả thời hạn quy dinh mà chưa dược giải quyết thuộc thầm quyền của:

30 / 300

Nội dung giám sát nào dưới dây thực hiên theo hộ thống liêu chi giảm sát

31 / 300

Ban KTGS gửi biên bàn kiêm tra khách hàng vượt thầm quyền cho Ban Thẳm dịnh/Trung tâm phê duyệt trong vòng bao nhiêu ngây sau khi có kết quã kiêm tra?

32 / 300

Biện phảp úng xử (xử lý) qua giảm sảt lá?

33 / 300

rheo Quy chế Kiềm soốt nội bộ cùa íXgribank sổ 539/QC-HĐTV-KTNB, bảo :ốo dành giá dộc lộp vè kiêm soát nội bõ của Kiếm toán nội bộ thực hiộn theo quy dịnh cùa:

34 / 300

Các tiêu chi chẩm diêm rúi ro tống hợp à gi?

35 / 300

Mức phạt tiên đối với hành vi không phân loai khúch hàng theo mức dộ rủi ro hoặc phân loại khách hảng theo mức dộ rũi ro không dủng quy dịnh tai khoân 2,3,4 Điều 12 Luật PCRT, Luật phỏng, chổng khủng bố vả pháp luật về phòng, chống tài trợ phồ biển vũ khi hủy diet hàng loạt là:

36 / 300

Hệ thống liêu chl giảm sát thường xuyên dũng dè giảm sát thường xuyên dối với các hoạt dộng nào

37 / 300

Thời hiệu khiều nại về lao dộng lẩn dầu là:

38 / 300

Cơ sớ pháp lý nào đế nghi ngờ tài sán trong giao dịch có nguồn góc do phạm tội mà có?

39 / 300

Thởi gian thực hiộn giầm sảt cùa Đoàn giảm sải tại dơn vj được giám sát lả bao nhiêu ngày?

40 / 300

Bảo cảo kêt quả tự kiồm tra, dánh giá vẻ riềm soát nội bộ của Agribank gửi Ngân háng Nhả nước trong thời hạn nào?

41 / 300

Thời hạn áp dụng biện pháp tri hoãn giao dịch theo quy dịnh cùa pháp luật lả

42 / 300

Xử lý qua giốm sát tại Agribank nơi phũ duyệt vượt thầm quyèn Quy định tại văn bàn 2268/QyĐ -NHNo-TD ngày 19/9/2023 dược quy dịnh như thẻ nào?

43 / 300

Trình tự cửa giám sảt từ xa như thỏ nào:

44 / 300

Hình thức giảm sảt từ xa theo kê hoạch dược áp dụng dổi vửi các nội dung giám sảt nào?

45 / 300

Mức Giá trị cũa giao dịch chuyên tiền điện tử phài báo cáo lá bao nhiêu?

46 / 300

càp nhặn báo cào két quả kiềm tra cùa Đoàn kiểm tra?

47 / 300

Ban Kiểm tra, giảm sát nội bộ tổng hợp, xây dựng kê hoạch, dè cương kiềm tra toàn hệ thảng Irinh Tổng Giám dốc phô duyệt vào thời gian nào?

48 / 300

Thời hạn báo cảo dối vởi giao dịch giá trị lớn và giao dỉch chuyên tiền diện từ vượt mức giả trj theo quy dịnh cùa NI-INN dược thực hiộn như thé nào?

49 / 300

Kién nghị kiềm diêm, xữ lý trách nhiệm cá nhãn, tập thề có liên quan (nểu cỏ) thuộc nội dung búo cáo của ai?

50 / 300

Chửc năng của phỏng Kiêm tra, giảm sát nội bộ khu vực thành phồ Hà Nội là gl?

51 / 300

’hạm vì diều chinh của Quy dịnh thẳm quyền giãi quyềt khiếu nại, tổ cảo, kiên Ighị, phản ánh trong hộ thống Agribank: ■

52 / 300

K‘ thống tiêu chi giảm sát thường xuyên à gi?

53 / 300

Đối với khủch hàng tổ chức thu thập, bồ sung thông tin nào khi àp dụng các biện phảp đảnh giả tang cường?

54 / 300

Đối với hoạt dộng kiềm tra Hội dồng thảnh viên cố thầm quyền phê duyệt những nội dung nào?

55 / 300

Đánh giá rủi ro tiếm ần về rửa tiền, TTKB đổi với những yều tổ nào

56 / 300

Thời hiộu của thông tin dữ liêu lồm căn cử chũm diồin

57 / 300

Theo Quy che Kiêm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Tồng Giảm đốc Agribank không giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cùa cảc dơn vị/cả nhãn nào dưới đây?

58 / 300

Nhỏm khảch hàng nào được mặc định rủi ro cao tai Agríbank?

59 / 300

Theo Quy chế Kiềm soảt nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Phỏ Tồng Giám đốc giám sát vice thực hiện nhiệm vụ cùa càc dơn vj/cả nhãn nào sau dãy?

60 / 300

Nội dung giám sát thường xuyên hoạt dộng ngoài tin dung gồm?

61 / 300

Đối vởi khảch hàng cỏ mức dộ rủi ro cao, việc cập nhặt thông tin nhận biết khách iiảng dược thưc hiện như thế nào?

62 / 300

.oại xép hạng rủi ro được phân loại như sau:

63 / 300

Agribank xem xét xốc dinh và thỏa thuận với khách hàng thời gian duy trl han mức tổi da (dổi với cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ khủch hửng cá nhân) là bao nhiêu thống?

64 / 300

Giâm sát trực tiêp lâ

65 / 300

Đơn vị dầu mối kiếm tra trinh cấp có thẳm quyồn ban hành Quyểl định thành lộp Đoàn kiêm tra gồm cảc nội dung cơ bàn nào?

66 / 300

Dồi với giao dịch liên quan dẻn danh sốch hợp nhất của UN (cốc nghị quỵẻt irírng phạt khúc không liên quan đến khũng bổ), cảc dơn vị thực hiện như thế nào?

67 / 300

Theo Quy chề Kiềm soát nội bó của Agrihank sổ 539/QC-HĐTV-KTNB, trách nhiộm của Chi nhánh loại ỉ về kiếm soát nội bõ bao gôm cảc nội dung nào dưới dây?

68 / 300

Thời gian Đoàn kiềm tra bảo cảo kết quà kiềm tra (trừ trưởng hợp dột xuầt)?

69 / 300

Đối tượng ảp dụng cùa Quy định thảm quyền giãi quyót khiêu nại, tố cáo, kiên nghị, phân ảnh trong hộ thống Agribank:

70 / 300

Kổ hoạch giám sát bao gồm những nội dung cơ bàn nào:

71 / 300

Hộ thống liêu chí giảm sốt thưởng xuyên gồm:

72 / 300

Theo Quy chê Kiếm soảt nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB quy định Hoạt dộng kiểm soăt nội bộ lồ:

73 / 300

Kêt quâ xếp hạng rủi ro chi nhánh hùng năm là căn cứ dể

74 / 300

Thành viên doàn kiềm tra có quyên hạn vá nhiệm vụ gỉ?

75 / 300

Tổng dỉềm tổi da cùa các liêu chl chấm diêm định tinh lả bao nhiêu?

76 / 300

3áo câo két quả giám sát tiép xúc, lâm việc vớì đổi lượng giám sát gầm những nội dung náo ?

77 / 300

Đơn vj trực tièp giao dịch với khách hảng thực hiện phong tòa lải khoán hoặc áp dyng bìộn pháp niêm phong, tạm giữ tài sàn của củ nhãn, tổ chức khi cố quyểl dinh của cơ quan nào?

78 / 300

Ban Thầm djnh lổng hợp, báo cáo gũi Tổng Giảm dốc, Hội dồng thành viên kẻt quà rá soát, dánh giá hạn mửc irSn cơ sớ báo cáo rà soát đánh giả han mức của Agribank noi cho vay khi nào?

79 / 300

Trong hệ thảng Agribank, người dửng dẩu Chi nhốnh loại I có thẩm quyền giải quyềt tố cáo lần dàu dối với hành vi vi phọm của:

80 / 300

Chọn phương ản đúng nhắt: Giảm sảt trực liếp là

81 / 300

Nội dung giám sảl thực hiên két luận, kìền nghị thanh tra, kiêm toản, kiêm tra, giảm sát bao gồm:

82 / 300

Nội dung giảm sát hoạt dộng chi nhánh gồm:

83 / 300

Theo Quy chẻ Kiêm soảl nội bộ 539/QC-HĐTV-KTNB phân cầp thẩm quyền phê duyột cảc hoạt dộng nghiêp vụ tại Agribank phái cỉỉn cứ:

84 / 300

Thực hiện biện pháp ứng xử như thố nào khi thực hiện giảm sát phát hiện cồ dấu hiệu vi phạm vè thấm quyền theo các quy dịnh phân cẩp, ủy quyền của Agribank

85 / 300

Chầm diểm cùa bộ phận giảm sút là gi?

86 / 300

Giám sảt hoạt động cứa chi nhánh vò loạt dộng kinh doanh dựa trên các chi tiSu nào?

87 / 300

Agribank không chẳp nhận thiết lập quan hệ giao dịch, thực hiộn giao dịch/ cung cáp dịch vụ dổi với các trưởng hợp nào?

88 / 300

Trưởng đoản kiểm tra cỏ quyền han và nhiộm vụ gl?

89 / 300

Tự giám sảtlà:

90 / 300

Đâu không phãi nhiệm vụ, quyỗn hạn, trách nhiệm cùa Ban KTGSNB dược quy định kèm theo QĐ 797/QĐ-HĐTV-TCNS ngày 26/10/2023?

91 / 300

Trinh tự giám sát hoạt dộng doàn kiểm tra

92 / 300

Theo Quy chố Kiểm soảt nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB bộ mảy kiêm tra, kiềm soảt nội bộ cùa Agribank được tổ chức và hoạt dộng như thê nào?

93 / 300

Múc phạt tiền dối với hành vi không đào tạo, bồi dưởng hoặc dửo tạo, bồi dường vè Phòng, chống rửa tiền, phông chổng tài trọ khùng bổ không dũng quy dịnh cùa pháp luật là:

94 / 300

Định kỳ' hàng quỳ chậm nhát thời gian nào dơn vị kiêm tra báo cáo kết quà kiổm tra các khoản cho vay vượt thầm quyền?

95 / 300

Cơ cầu lả chức phòng Kiẻm tra, giúm sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội gồm:

96 / 300

Phạt lien từ 150.000.000 dồng dền 200.000.000 dồng dối với hành vi vi phạm nào sau dãy?

97 / 300

Rúi ro vê rửa tièn và tài trợ khủng bố dối với khảch hàng, sản phầm vù dich vụ, địa lý dược phữn thành mấy mức dộ?

98 / 300

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, bảo cáo giao dịch của khốch hàng liên quan đền PCRT dược quy dịnh như thể nào?

99 / 300

Theo Quy chề Kiềm soảt nội bõ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, hộ thống thõng tin quàn lý cũa Agribank dược tồ chức đề cung cấp thống tin, báo cáo nội bộ cho cá nhân/dơn vị nào sau đây?

100 / 300

Nội dung bảo cáo két quả kiểm tra và dè xuất xừ lý cùa Trường doản kiồm tra gồm:

101 / 300

Theo Quy chế Kiêm soát nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HDTV-KTNB, Quy trinh nội bộ về thanh toán giao dicli lự doanh phải dáp ứng các yêu cẩu nào sau dây?

102 / 300

Tinh dộc lập trong nguyên tác hoạt dộng của Phòng Kiềm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội bao gồm;

103 / 300

Trong hộ thống Agribank, việc giãi quyết khiếu nại vè ký luật lao dộng lần dầu thuộc thấm quyền cùa:

104 / 300

Các dẳu hiệu nào sau đây cố dấu đảng Igờ?

105 / 300

Nội dung giảm sảt kết quà hoạt dộng kinh doanh về chi tiêu hiệu quà boat dộng bao gồm các chi li&u nào?

106 / 300

Tổng điềm tối da của cảc tiêu chí chấm diểm rủi ro tổng hợp là bao nhiêu?

107 / 300

Điên bàn kiềm tra khách hảng vượt thầm quyên dươc chuyên cho bộ phân nào?

108 / 300

HInh thúc kiêm tra nảo không phải lặp dè cương kiêm tra?

109 / 300

Trong hê thống Agribank, dổi vửi kiền nghị, phàn ánh của khách hàng phát sinh trong quả trinh sử dụng các sàn phầin dịch vụ cũa Agribank (tiền gừi, tiền vay, thanh toản, thê,...) và trực tiẻp liên quan dển quyên, lợi ich cùa người kiên nghi, phàn ánh, thum quyền giải quyết lần dầu 1 thuộc:

110 / 300

Thời điểm, thời gian thực hiện chẩm diêm xốp hạng rùi ro ?

111 / 300

Theo Quy chề Kiểm soát nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, kiềm soãt nội bộ thực hiên theo nguyên tác nào sau dãy?

112 / 300

Kiểm tra sử dung vổn vay dối với khách hàng pháp nhân, DNTN thực hiện chậm nhất trong vỏng bao nhiêu ngày ke từ ngày giãi ngân vốn vay?

113 / 300

Trách nhiệm của Agribank chi nhảnh loại 1 trong việc thực hiên công tác PCRT/TTKB

114 / 300

Dối với doàn kiêm tra, xàc mình dơn thư, sau khi kết thúc kiêm tra, Đoàn kiềm tra có trảch nhiệm gl?

115 / 300

Phạm vi giảm sât thực hiộn két luận, kiên nghị thanh tra, kiểm toản, kiểm tra, giảm sảt ?

116 / 300

Kề hoạch kiêm tra bao gồm các nội dung cơ bản nồo?

117 / 300

Theo Quy chẻ Kiểm soảt nội bộ cùa Agribank sổ 539/QC-HĐTV-KTNB, vice quy định chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận, đơn vị phải dâm bâo các nguyên tắc nào?

118 / 300

rhành viên Bộ phận phòng chồng rửa liên tại Chi nhánh loại I gốnv.

119 / 300

Mức phạt tiên dối với hành vi Không bảo cảo cảc giao dịch chuyền tiền điộn tử lả;

120 / 300

Trưởng hợp xảc djnh khốch hảng nước ngoài là cá nhãn có ánh hưởng chinh tri hoặc cha, mọ, vợ, chồng, con, anh chị cm ruột của 'cá nhân có ánh hưởng chính trị, Đơn vị thực hiện nhận biết khảch hàng phải ảp dụng cổc biộn phảp nào?

121 / 300

Kè hoach giủm sát hùng nùm do

122 / 300

Theo Quy chẻ Kiểm soài nội bộ cứa Agribank sổ 539/QC-HDTV-KTNB, người dại diộn phần vốn gốp cùa Agribank lại cảc công ty do Agribank dầu tư có trảch nhiệm;

123 / 300

Nội dung cùa Báo cáo két quà giâm sát tièp xúc, làm việc với dối lượng dược giảm sát là gi?

124 / 300

Mức phạt tiẻn dổi với hành vi không báo cáo cốc giao dịch cỏ giả trị lởn là:

125 / 300

Đơn vị kicm tra cùa Agribank gồm:

126 / 300

Nội dung giảm sảt tại Agribank nơi phê duyíl vượt thẳm quyền Quy dịnit lại văn bail 2268/QyĐ -NHNo-TD ngày 19/9/2023 dược quy djnh như thể nào?

127 / 300

Một doàn kiêm tra dược gia hạn tối đa bao nhiêu ngày/Iần

128 / 300

Đoùn kiêm tra gồm các thành phần nào?

129 / 300

Theo Quy chế Kiêm soât nội bộ cũa Agribank sổ 539/QC-ỊIĐTV-KTNB. giốm sát phát hiên các dầu hiệu rủi ro có thề phát sinh liên quan dền một sổ nghiệp vụ chinh/trọng yều nào sau dây?

130 / 300

Để xây dựng ké hoạch, đè cương kiểm tra hàng năm cẩn dựa trôn các Cữ sở nào sau dây?

131 / 300

Dối với khoản vay vượt thảm quyên cùa Giảm dốc Agribank nơi cho vay, báo cáo ỉết quã rà soát, đánh giá hạn mức dược thực hiộn khi nào?

132 / 300

Thời họn hiệu lực cùa Đoàn kiềm tra là gi?

133 / 300

Ban KTGS báo cáo cấp có thẩm quyền nào két quả kièm tra cốc khoàn vay vượt thảm quyên do TSC phê duyệt?

134 / 300

Nội dung chinh của giàm sảt thường xuyên hoạt dộng tín dụng

135 / 300

Cộp nhật thông tin KH cỏ mức độ rủi do thấp

136 / 300

Trong hộ thống Agribank, viộc xem xét, xừ lý theo quy dịnh dổi với lả cáo di dược người dứng dầu Chi nhánh loại II giải quyết nhưng người tố cáo tiếp tực tố cốo thuộc thảm quyền của:

137 / 300

Kiỗm tra sủ dụng vốn vay dồi với khảch hàng cá nhân (trừ DNTN) thực hiộn chậm nhất trong vỏng bao nhiêu ngày kề từ ngây giải ngân vốn vay?

138 / 300

Theo quy dịnh sổ 25/QyĐ-NHNo- TD ngiy ỉ 3/01/2022, tiêu chi xác dinh khoản nợ là khoản cấp tỉn dụng có vân dè là:

139 / 300

Viộc chấm diCm xềp hạng rùi ro dược thực hiộn.

140 / 300

'ội dung chinh của giám sát hoạt động chi nhánh là?

141 / 300

Mức phạt tiền dối vửi hành vi không có hộ thống quàn lý rủi ro dể xác định khách hàng nước ngoài là cố nhân có ủnh hướng chinh trị theo quy dịnh tai các khoản 2, 3 Đièu 13 Luật Phòng, chổng rửa tiên là:

142 / 300

Hoạt dộng kỉẻm soảt nội bộ cùa Trụ sờ chỉnh dổi với Công ty con do Agribank nảm giữ bao nhiêu phần trăm vốn diều lẽ?

143 / 300

Dơn vị thực hiện giám sát thường gồm:

144 / 300

Thẩm quyền thảnh ]ập/dề xuất thành lập doàn giAm sút gồm?

145 / 300

Theo Quy chể Kiểm soảt nội bộ của Agribank số 539/QC-IIĐTV-KTNB quy định nguyên tác kổp là:

146 / 300

Theo Quy chế Kiểm soát nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HDTV-KTNB, quy định trảch nhiệm cũa kê toản trưởng:

147 / 300

Bào cào tự kiốm tra, dảnh giả về kiểm soảt nội bộ cùa các chi nhánh không bao gồm cảc nội dung nào sau dây?

148 / 300

Theo Quy ché Kiểm soảt nội bộ của Agribank sồ 539/QC-HDTV-KTNB, Agribank xây dựng chuấn mực dạo dức nghề nghiệp dối với cán bộ ( kiêm tra viên) thực hiện nhiêm vu kiềm tra, giám sốt, dàm bào nguyên tầc nào sau dây?

149 / 300

Thèri điểm kiềm tra tại Agribank nơi phe duyệt vượt thẩm quyền dổi với khách hàng vay vốn dầu tư dự ốn đang triển khai là?

150 / 300

Thời hạn Chi nhảnh loai I xây dựng vả ban hành ké hoạch, dề cương giảm sát hàng nỉim cũa dơn vị minh

151 / 300

Đối với khảch hàng có mức dộ rủi ro thấp, viộc cộp nhật thõng tin nhận biết khách hảng được tiiuc hiện như thế nào?

152 / 300

Đảm báo bi mật thõng tin khách hàng. Bộ phận giao djch thực hiên như thể nào?

153 / 300

Theo van bàn 12699/NHNo-KTNB ngàỵ 15/12/2022, Bảo cảo kểt quả kiểm ira, dè xuất xử lý sau kiềm tra gồm các nội dung chính nảo sau dây?

154 / 300

Cảc dơn vị trực liếp giao dịch với khách hàng phải thực hiện giám sát dặc biệt dổi với cảc giao dịch nào7

155 / 300

Tồng diem tối da cùa cảc tiêu chí chẩm điẽm rủi ro tỉn dụng lả bao nhiêu?

156 / 300

Đồi với khách hảng vượt thâm quyên vay von dầu tư dự án dang triồn khai thời diềm thực hiên kiêm tra?

157 / 300

Thời hạn báo cồo két quả giám săt tại Tru sở chỉnh Quy dinh tai vãn bàn 2268/QyĐ -NHNo-TD ngây 19/9/2023 dược quy định như thê nào?

158 / 300

Công cu giảm sát lại Agribank nơi phê duyệt vượt thấm quyên Quy đinh lại văn bân 2268/QyĐ -NHNo-TD ngày 19/9/2023 dược quy định như thó nào

159 / 300

Danh sảch cá nhũn nước ngoài có ânh hưởng chinh tri do cơ quan nào thông báo?

160 / 300

Chi nhánh loại 1, chi nhánh tai nước ngoài bảo cAo người phụ trách PCRT cùa Agribank (quan ban KTGSNB) vè tinh iiình cõng tảc PCRT và TTKB, tuân thủ cốm vân lai dơn vj vào thời gian nào?

161 / 300

Tùy theo tinh hinh hoạt dộng thực tổ của dối tượng gỉảm sài và yỄu cầu giám sát tửng thời kỳ, Đơn vị thực hiện giảm sảt cỏ thổ:

162 / 300

Người phê duyột báo cảo kết quả giâm sảt là ai?

163 / 300

Theo Quy chế Kiểm soát nội bộ của Agribank sổ 539/QC-HĐTV-KTNB, báo cáo giám sát bao gồm những báo cáo nào sau dây?

164 / 300

Trưởng đoàn kiẻm tra gũi các hổ sơ, tài liệu liên quan nào về dơn vị đầu mối kiềm tra dẻ xữ lý và lưu trữ theo quy định?

165 / 300

Trong hộ thống Agribank, viộc giải quyét lõ cảo lản dầu dồi vởi hủnh vi vi pham trong vice thực hiộn chức trủch, nhiộtn vự của cảc Phòng nghíẽp vụ, Phỏng Giao dịch, người lao dộng do minh trục tiốp quản lý (trứ cap phỏ cúa người dứng dầu Chi nhánh loại 11) thuộc thẳm quyền cùa:

166 / 300

Tồng diềm lổi da của các tiêu chi chấm điềm dinh lượng là bao nhiêu?

167 / 300

Trong cùng một khoảng thời gian, một Tô giảm sửt/người giám sỏt doản kiềm tra cỏ thể giâm sảt bao nhiên doàn kiểm tra?

168 / 300

Biện pháp xữ lý giảm sát dược thực hiện

169 / 300

Đồi vửi hoạt dộng kiêm tra, các Đơn vị dầu mồi kiêm tra tại Trụ sỡ chính thực hiện cảc nội dung nào?

170 / 300

Mức phạt tiền dối với hành vi vi phợm quy định về cung cẳp thông tin là:

171 / 300

Số lượng Biên bân kiểm tra là bao nhiêu?

172 / 300

Ban Kiêm tra, giảm sải nội bộ lả dơn vj thực hiộn giảm sát cùa Trụ sở chính, thực hiện giốm sát các nội dung giảm sát nào?

173 / 300

Đối tượng ảp dụng sồ tay hướng dãn kiềm tra nghiệp vự trong hộ thổng Agribank gồm?

174 / 300

Ca sở phốp lý nào dể nghi ngừ tài sàn trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có?

175 / 300

Hỉnh thức kiêm tra bao gồm?

176 / 300

Hảng nỉlm, căn cử mục tiêu, yêu cẩu của công túc giấm sảt, kết quả xếp hang rủi ro cẩp cố thâm quyẺn nồo bổ sung, đièu chinh hộ thống tiêu chi giám sát thường xuyên phù hợp vởi Đỗ cương giảm sốt?

177 / 300

Đon vj thực hiện xép hạng rúi ro

178 / 300

Hoạt dộng kiềm tra nội bộ trong hộ thống Agribank áp dụng cho cảc dổi tượng nào?

179 / 300

Trường hợp nào yêu cầu khàch hảng thực hiện khai báo FATCA?

180 / 300

Biện pháp ứng xử (xử lý) qua giám sát lả

181 / 300

"YỄU cầu Đơn vi dược giám sát cung cấp thông tin, tải liệu và giãi trinh cảc vần dề liên quan nội dung giảm sát" là nhiệm vụ, quyền hạn của

182 / 300

Cảc đơn vị. người quân lý. người lao dộng Agribank không được thực hiộn những hành vi nào sau dây?

183 / 300

Đon vị thực hiện giám sát óp dụng biên phảp: Thông bủo đển dơn vị được giảm sát lưu ỷ khắc phục vả chình sùa dối với một trong cảc dấu hiặu nào sau dây ?

184 / 300

Kiến nghị về sữa dổi quy định, quy trinh, quy ché (nếu có) thuộc nội dung bảo cáo cùa ai?

185 / 300

Sau khi phong tỏa tài khoán, đơn vj gửi bảo cáo vè việc ảp dụng biộn phảp tạm thời tởi cảc dơn vị nào sau dây:

186 / 300

Đãu không phải là một trường hợp phúc tra?

187 / 300

Nội dung chỉnh cùa giám sát hoạt dộng chi nhánh là

188 / 300

Mức phạt tiền dối vởi hành vi không bảo cốo cảc giao dịch dáng ngờ liên quan đốn rửa liên, tài trợ khủng bồ, tài trợ phồ biên vũ khi hùy diệt hàng loạt là:

189 / 300

Theo Quy chẻ Kiêm soát nội bộ cùa Agribank sổ 539/QC-HĐTV-KTNB, trách nhiệm cùa cảc dơn vị Trụ sở chinh vè kiêm soát nội bộ bao gồm các nội dung nào duỏỉ dãy?

190 / 300

Đối tượng ảp dụng tai Quy (lịnh 2133/QyD-NIINo-KTNB ngày 30/9/2022 là

191 / 300

Căn cứ kiểm tra đột xuất tại Chi nhánh oại I lồ gi?

192 / 300

Theo VB 2268/QyĐ-NHNo-TD ngây 19/9/2023 quy dịnh cho vay dổi với khảch hùng trong hộ thống Agribank, đơn vị dầu mối thực hiộn kiểm tra tại Agribank nơi phô duyệt vượt thầm quyên là?

193 / 300

194 / 300

Đối với khảch hàng vượt thầm quyền vay vốn lưu dộng thời điềm thực hiện kiềm tra?

195 / 300

Trong hê thống Agribank, đổi với kiến Ighị, phàn ành của khách hàng phải sinh rong quố trinh sừ dụng các sản phấm dịch vụ cùa Agrìbank (tiền gửi, tiên vay, hanh toản, thê,,.,) và trực tiếp liên quan đền quyền, lợi ỉch cùa người kiên nghị, phản ảnh: Trường hợp người kiên nghị, jhản ảnh khõng dổng ý với giãi quyết lần dầu tiếp tục kiến nghị, phàn ốnh, thảm quyền giải quyẻt thuộc:

196 / 300

Công cụ giám sút tại Agribank nơi cho vay Quy định tại văn bổn 2268/QyĐ -NHNo-TD ngày 19/9/2023 như thẻ nào?

197 / 300

Nguyên tâc hoạt dộng cùa phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phổ Hả Nội là gi?

198 / 300

Giảm sảt thưởng xuyên hoạt dộng tin dụng đối với việc chấp hảnh quy định vè giãi ngân dược thực hiện như thế nào?

199 / 300

Sau khi có quyết dị nil thảnh lập đoàn kiềm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có văn bản thông bào cho dem vi dược kiêm tra vè thời gian kiém tra trưửc bao nhiêu ngày làm vice?

200 / 300

Theo Quy chế Kiềm soát nội bộ cùa Agribank sổ 539/QC-HĐTV-KTNB, kiềm soàt xung dột lợi ích trong hoạt dộng cấp tỉn dụng phái thực hiện theo nguyên lẳc nào dưới d&y?

201 / 300

Giâm sát về tuân thủ, chấp hành quy dịnh trong giảm sát thường xuyên hoạt dộng tín dụng bao gồm các nội dung nảo?

202 / 300

Nội dung nào không phải lả nhiệm vụ, quyền hạn cũa Người giảm sảt?

203 / 300

Các tiêu chỉ chấm diem djnh lượng lả gì?

204 / 300

Ban KTGS bảo cảo Hội dồng thành viên. Tồng Giảm dốc kết quà kiêm tra các khoản vay vượt thảm quyền do TSC phô duyột vả thõng bảo cho dơn vị nào?

205 / 300

Các tiêu chí chầm diêm rủi ro ngoài tỉn dụng là gl?

206 / 300

Thời hĩộu kiềm tra là gì?

207 / 300

Đổi với giảm sát từ xa, viộc thực hiện thu thập thông tin, tải liệu, dữ liệu vè nội dung giảm sát dược thực hlộn bởi:

208 / 300

Agribank không chấp nhận thiêt lập quan hộ khách hùng trong trường hợp nào?

209 / 300

Nội dung giảm sải công tàc kiểm tra, iìềm soát nội bộ tại chi nhánh gốm:

210 / 300

Theo Quy chổ Kiềm soảt nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, quy dịnh về chuẩn mực dao dửc nghề nghiệp cúa cán bộ thực 11 lẻn kiểm tra, giám sát phải dám bão nguyên lác nào dưới dây?

211 / 300

Đối với giao dịch liên quan danh sách cắm vận cửa các quốc gia, khu vực khác, dơn ví thục hiện:

212 / 300

Trường hợp nào sau dây phái giủm sảl dặc biệt giao dịch:

213 / 300

Phạm vi giám sảt thực hiộn kốt luận, kiốn nghị thanh tra, kiềm toán, kiếm tra, giảm sát bao gồm:

214 / 300

Tồng diêm lối da của các tiêu chi chấm điềm rủi ro ngoài tỉn dụng là bao nhiêu?

215 / 300

216 / 300

Kiềm tra xác minh don thư dược hiểu như thè nào?

217 / 300

Thực hiện chấm dứt quan hệ với khảch hùng dối với những trưởng hợp sau dây:

218 / 300

Báo cáo két quá giám sát dồi với khoán vay do Tổng Giảm dổc/Hội dồng thành viên phê duyêt theo Quy dịnh tai văn bân 2268/QyD -NHNo-TD ngày 19/9/2023 do:

219 / 300

riiông tin nhộn biết khảch hàng lả cá nhãn ngưởi Việt Nam gồm:

220 / 300

Tồng điểm tối đa cùa Bộ phận giám sát là bao nhiêu?

221 / 300

Trong hụ thông Agrìbank, trường hợp don cá cả nội dung khiêu nại, to cảo, kiến nghị, phân ảnh, người giải quyết don là:

222 / 300

Lập ké hoạch giám sát, phân công nhiộm vụ cùa Tổ giảm sát đoàn kiêm tra dược thực hiộn chậm nhất sau bao nhiêu ngày

223 / 300

Khi phảt hiện thông tin khúch hàng mới/lhông tin giao dịch trùng với thông tin của đồi tượng truy nữ, Bộ phận trực tiổp giao dịch tiến hành;

224 / 300

Các tiêu chi chám diem định lính là gi?

225 / 300

Những thành phần nào phải kỷ Biên bân kiểm tra?

226 / 300

Theo Quy chẽ Kiêm soát nội bộ của Agribank sả 539/QC-HĐTV-KTNB, hoạt động kiềm soát nội bộ Agribank dược dănh giả dịnh kỳ hảng nỉim theo cúc quy dinh nào sau dãy?

227 / 300

Giảm sát trục tiêp là

228 / 300

Theo Văn bân 2133/NHNo-KTNB, Giám sốt trực tiếp dược thưc hiện theo.

229 / 300

Tay chon phương án dủng nhát?

230 / 300

Nh&ng trường hợp nào khảch hàng cản thực hiộn khai bảo FATCA

231 / 300

Đổi với khoán vay vượt thấm quyền cùa Giảm dốc Agribank nơi cho vay, báo cáo cơ cầu nợ dược thực hiộn khi nào?

232 / 300

Thời hạn thụ lý giài quyết khiếu nại về lao dộng lần dầu:

233 / 300

Agribank tam ngừng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước han trang cảc trưởng hợp nào?

234 / 300

Ai lả người phê duyệt bảo cào giảm sảt?

235 / 300

Dơn vị trực tiếp giao dịch với khách hàng và/ hoặc đơn vị Irực tiếp tham gia vào quà trinh xú lý các giao dịch cho khách hàng phải ốp dựng biện pháp gi ngay khi phảt hiện Ít nhất một trong các bên liên quan dền giao dịch năm trong danh sách dcn hoặc có lỷ do dỏ tin ràng giao dịch dược yêu cầu thực hiện có liên quan dền hoai dộng phạm tội hoặc theo yêu cầu cùa NHNN và cơ quan nhà nước có thầm quy Ôn.

236 / 300

3Ộ phận thực hiộn giám sát cỏ tôi Illicit 330 nhiêu người

237 / 300

Nguyên tác giãi quyêt khiếu nại, tổ củo vồ lao dộng:

238 / 300

Các chốt kiềm soát cản dược đánh giá lử Si9

239 / 300

Theo Quy chê Kiểm soát nội bộ của Agribank sồ 539/QC-HĐTV-KTNB. kiêm soảt nội bộ dược thực hiện thông qua hoạt động nào sau dây?

240 / 300

Đơn vị thực hiện giám sủt dề xuẳt với Cấp cố thẩm quyền thảnh lập Tổ giảm sảt trục tiếp/thảnh lộp Đoàn kiêm tra dể làm rõ một trong cảc dấu hiệu nào sau dây?

241 / 300

Phúc tra dược hiồu như thẻ nào?

242 / 300

Mức phạt lièn dối với hành vỉ không nhộn biéi khách hàng, không câp nhật, không xác minh thông tin nhận biét khách hàng lồ:

243 / 300

Trong hộ thổng Agribank, dối với kièn nghi, phàn ánh liên quan den hoat dộng nội bộ cùa Agribank (phăn công nhiệm vụ, chấp hành nội quy lao động, thực hiện văn hỏa doanh nghiệp, phân phổi tiền lương,..,), người dứng đầu cảp trên trực tiếp có thẳm quyền giãi quyết:

244 / 300

Cảc dơn vị trực tiổp giao dịch vởi khách hàng phái thực hiện giảm sảt dặc biệt dối với các giao dịch nào?

245 / 300

Theo Văn bân 12699/NHNo-KTNB ngày 15/12/2022, Biên bân kiêm tra gồm cảc nội dung chinh năo sau dây?

246 / 300

Các nội dung giám sát thưởng xuyên boat dộng ngoải tín dụng?

247 / 300

Theo Quy chế Kiêm soát nội bộ cùa Agribank sồ 539/QC-HĐTV-KTNB, chuồn mục dạo dửc nghè nghiệp của kiểm tra viên nội bộ không áp dụng dối với đối tượng nào?

248 / 300

Theo Quy chế Kiềm soảt nội bộ cùa Agribank sè 539/QC-HĐTV-KTNB, Hội dồng thành viCn trực tiếp giám sit việc thực hiên nhiệm vụ cứa các dơn vị/cả nhân nào dưới dây?

249 / 300

Nhiêm vụ cùa hê thổng kiẻm soát nội bộ của Agribank bao gồm các nội dung nào dưối đây? Chọn phương án đúng nhát?

250 / 300

Nội dung nào lả nhiệm vụ, quyền hạn cùa Người giám sốt?

251 / 300

Mức phạt tiền đổi với hành vi không báo ;ủo đũng thời hạn theo quy định cùa phửp lu&t vè phòng, chổng rửa tiẻn, ihỏng, chống tài trợ khủng bổ là ?

252 / 300

Các yêu cẩu, nguyên tảc dối với hoạt dộng kiềm tra nội bộ?

253 / 300

Quy ché Kiểm soát nội bộ cùa Agribank sồ 539/QC-HĐTV-KTNB quy dịnh các nội dung nào dưới dãy?

254 / 300

Thời gian lập kẻ hoạch giám sát, phân câng nhiệm vụ của Tồ giám sát khi thực hiện giảm sát hoạt dộng Đoàn kiêm tra?

255 / 300

Quy chế Kiêm soảt nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB không ảp dụng dổi với cảc dổi tượng nào?

256 / 300

Theo Quy chế Kiêm soát nội bộ cúa Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, việc giám sát tinh hinh thanh tra, kiềm toán, ỡểm tra tại Chi nhảnh gồm những nội dung nầo sau dãy?

257 / 300

Đối với các vu việc và/hoặc sự kiện nìi ro hoạt dộng, dơn thư phảt sinh dơn vi nảo thực hiộn báo cúo kềt quà khác phuc

258 / 300

Theo Quy ché Kiềm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HDTV-KTNB, vi6c bố tri người làm công tác kiêm soảt nội bộ chuyên trách phái dáp ửng tiêu chuẩn nào sau dãy?

259 / 300

Theo Quy chẻ Kiêm soát nội bộ cùa Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Agribank tồ chức tự kiêm tra, đánh giá về kiềm soút nội bộ vào thời gian nào sau dây?

260 / 300

Giảm sảt hoạt dộng Đoàn kiềm tra là gì?

261 / 300

Qua kiềm tra nếu phát hiện Agribank nơi cho vay không tuân thù các nội dung phê duyệt, khoản vay chuyền sang nhóm nợ xấu, khách hàng vay vi phạm HĐTD, HĐBĐ hoặc các dấu hiệu rủi ro khảc, người kiếm tra báo cáo dè xuất cấp có thảm quyền đề xuất xứ lý?

262 / 300

Trong hệ thống Agribank, người dứng đầu Văn phòng đại diộn, Dơn vị sự nghiệp cố thẩm quyền:

263 / 300

riieo Quy ché Kiêm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, quy đinh giảm sát tufin thủ là:

264 / 300

Nội dung bảo cảo kểt quả kiổm tra và dề xuảt xử lý của Thành viên doàn kiêm tra gồm:

265 / 300

Rửa tiền lả gỉ9

266 / 300

Cảc lieu chi châm diêm rũi ro tin dụng là gi?

267 / 300

Giám sát vẻ biến dộng/bắt biốn dộng trong giám sát thưởng xuyên hoạt dộng tín dụng bao gồm cúc nội dung nào?

268 / 300

i'hco Quy chê Kiểm soát nội bộ của /Kgribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, giao dịch tự doanh phãi dược kiêm soát đàm ĩào tải thiều các nguyên tác nào sau dây?

269 / 300

Ké hoạch giám sát hăng năm do

270 / 300

Két quà kiểm tra khAch hàng vượt (hẩm quyền được báo cáo cho ai?

271 / 300

Căn cử vào mục tiêu giám sát, dặc thù và quy mô của don vj true thuộc. Giảm dốc chi nhảnh loại ỉ cá dược dièu chính tham số , phạm vi giới hạn và mức dộ giám sát dổi với hộ thống tiêu chi giám sảt thưởng 1 xuyên không

272 / 300

Đoàn kiêm tra cỏ những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

273 / 300

Thời gian báo cáo két quà giám sàt tiếp xúc, làm viộc với đổi tượng dược giám sát

274 / 300

Các đem vị nào dưới dây phải lập báo cào tự kiẻm tra, díinh giả vè kiềm soát nội bộ theo dịnh kỳ hàng năm gừi Tổng Agribank?

275 / 300

Vlức phạt không áp dụng biện phảp tri loẫn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sảch đen hoặc có lý do dê tin rẳng giao dịch dược yêu cảu thực hiện có liGn quan dến hoạt dộng phạm tội quy định tại khoán 1 Đièu 33 Luật Phỏng, chống rửa tiền?

276 / 300

Đơn vị phãi lâm gi ngay khi ảp dụng biên pháp trl hoàn giao dịch?

277 / 300

i‘heo Quy chẻ Kiếm soát nội bộ của gribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, nội lung giám sát cùa Tổng Giảm dổc vè úềm soảt nội bộ dối với cờc chi nhánh là gí? Chọn câu trủ lời dùng nhái?

278 / 300

Đơn vị thực hiện xẻp hạng rủi ro của cảc chi nhánh loại lỉ là

279 / 300

Báo cáo giảm sảt đoàn kiêm tra được gừi cho Người ra quyồt định giảm sàt sau bao nhiêu ngày

280 / 300

Theo Quy chề Kiềm soảt nội bộ 539/QC-HĐTV-KTNB việc bả trí người làm công tãc kiêm soát nội bộ chuyên trách phải dăp ứng tiêu chuân nào sau dãy?

281 / 300

Kiềm soát báo cáo giítin SÃI từ xa gồm nhũng nội dung nồo?

282 / 300

Theo Quy chê Kiềm soát nội bộ 539/QC-HĐTV-KTNB thực hiện kiêm tra, giảm sát dổi với nhũng hoạt dộng, nghiộp vụ trọng yêu hoặc có rúi ro cao cân ưu tiên:

283 / 300

Sử dụng cảc tài liệu, dữ liệu nào dè xác minh thõng tin nhận biểt khách hảng lả tổ chức?

284 / 300

Trường Ban KTGS dề xuất cấp có thầm quyền thực hiện kiểm tra bao nhiêu khách hảng vượt thấm quyên?

285 / 300

Thông tin sử dụng làm cíin cứ giám sảt củ thê được thu thập từ cảc nguồn nào:

286 / 300

Trong hệ thổng Agribank, Tổng Giảm dốc có thầm quyền giãi quyết tổ cáo lằn dầu dối với hành vi vị phạm cùa:

287 / 300

Giấy tờ nào không dùng dể xác minh nhận dạng khách hống?

288 / 300

Mội dung nào không đùng vởi quy định vê lộp báo cáo giám sút?

289 / 300

Theo Quy ché Kiêm soát nộì bộ 539/QC-HĐTV-KTNB phạm vi hoạt dộng kiêm soảt bao gồm:

290 / 300

Cán bộ khi tham gia đoàn kiểm tra phái dáp ứng các yêu cầu nào?

291 / 300

Biên bàn giàm sát lả tải liộu ghi nhận kết quà giảm sát cùa hinh thức giảm sát nào?

292 / 300

Các chối kiêm soái nào cần (lược dănh giá?

293 / 300

Theo Quy chế Kiềm soốt nội bộ cùa Agribank số 539/QOHĐTV-KTNB, víộc phân cấp thầm quyền phê duyệt cảc hoạt dộng nghiộp vu tại Agribank phái được thể hiện bằng cảc tiêu chí nào dưới dây?

294 / 300

Biộn phảp xử lý giám sảt dược thực hiện

295 / 300

I'heo Quy die Kiồm soát nội bộ ciìa gribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, hộ hống thông tin quân lý cùa Agrìbank phải đảm bào đầy đủ yêu cẩu nào sau Jiiy?

296 / 300

Thời hạn búo cảo kềt quà giám sát cùa don vị thực hiộn cho Tổng giảm dốc (qua Ban KTNB)

297 / 300

Thởi gian kiềm tra tại dơn vị theo kể hoạch là bao nhiêu ngảy?

298 / 300

Đôi với giúm sát từ xa, vice phân tích, tống hợp, lập báo cáo giám sát được thực hiện bời:

299 / 300

Cơ quan cỏ thầm quyền nào yêu cầu áp dụng biện pháp trỉ hoãn giao dịch?

300 / 300

Trường hợp Đoàn kiềm tra vả đơn vị dược kiềm tra chưa thống nhất nội dung Biên bán kiềm tra.

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9574
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn?

2 / 370

Theo Quyết định số 2209/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019 của Agríbank, người gửi tiền phải trực tiếp giao dịch vởỉ Agribank, không được ủy quyền cho người khác thực hiện những giao dịch nào?

3 / 370

Theo QĐ số 240/QĐ-NHNo-TTh, tại Trụ sở chính ai/đơn vị nào trả lời phỏng vân báo chí?

4 / 370

Theo Quy chế số 168/QC-HĐTV-TTh, việc công bố thông tin doanh nghiệp phải đâm bảo:

5 / 370

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tuân theo quy định nào cùa Agribank?