Trong bối cảnh tài chính hiện đại, việc học nghiệp vụ nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kế toán ngân quỹ giao dịch khách hàng ngày càng trở nên quan trọng.

Những kỹ năng và hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực này không chỉ đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong quản lý các giao dịch tài chính mà còn nâng cao khả năng phục vụ khách hàng và xây dựng lòng tin.

Bằng cách nắm vững các quy trình kế toán tiên tiến và phương pháp quản lý ngân quỹ hiệu quả, các chuyên gia tài chính có thể tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN QUỸ GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.
Chúc các bạn vui vẻ.
0%
0 votes, 0 avg
3441
Created by admin

Agribank

495-ktnq-gdkh

1 / 300

Het giờ làm việc hàng ngây, toàn bộ ấn chi quan trọng tồn cuổi ngày của GDV dược dể và bão quàn ờ dâu?

2 / 300

Theo nguồn gốc phát sinh, chửng từ bao gồm:

3 / 300

Chi nhành phải duy trì sổ dư nợ gổc tổi thiểu trên hợp dồng tín dụng/giấy nhận nợ (giải ngân từ 2 lần trở lên) dổi vởỉ khách hảng tả cá nhân là bao nhiêu?

4 / 300

Mầu chứng từ kế toán do Agribank ban hành gồm:

5 / 300

Giẩy ủy quyền giao dịch tiết kiệm dược lập tại dịa dicm giao dịch của Agribank phái có xác nhận cùa ai?

6 / 300

Theo quy dinh cùa Agribank, hạch toán dự diu là:

7 / 300

Klĩách hàng mớ TKTT bảng phương thức diện từ cỏ thè xác thực thông tin khách hàng tại dâu?

8 / 300

Theo quy dinh tại Quyết dịnli số 599/QĐ-NHNo-TCKT ngày 19/4/2017, Mầu chứng từ bẳt buộc in sãn là?

9 / 300

Agribank không thực hiện phong tỏa sả tiền Irên tài khoản thanh toán mở bàng phương thức diện tử cùa khách hàng trong trưởng hợp nào sau dây?

10 / 300

Tại don vị ai có quyền dược kiểm kê, tổng kiềm kê dột xuẩt tiền mặt, tài sân quý, giấy tở có giả, tài sàn và/hoặc giấy tờ tài sản bảo dâm tiền vay, tài sàn khác bất kỳ thời diểm nào?

11 / 300

Hội dồng kiềm kê tại dơn vị dirợc thành lập trong trường hợp nào?

12 / 300

Hộ thống tài khoán ké toán của Agribank dược bố tri thành bao nhiêu loại?

13 / 300

Phí cung cấp sao kê chi tiết giao djch theo yen cầu của khách hàng dổi với các giao dịch trong vòng ỉ năm kể từ ngây yêu cầu tại chi nhánh khác nơi mở tài khoản (chi nhánh giao dịch)?

14 / 300

Theo quy định về mẫu chứng lir kể toán tại Agribank, úy nhiệm chi được sứ dụng trong các giao dịch nào sau dây?

15 / 300

Trường hợp chủ tài khoản bị mất năng lực hành vi d

16 / 300

Mỗi ồ khóa cửa kho tiền có may chia khóa

17 / 300

Theo quy định tại Quyết định sổ 1052/QĐ-NHNo-TCKT ngày 05/5/2023 cùa Tổng Giám dổc, sổ giao dịch là?

18 / 300

Việc chẩm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán cùa khách hàng dược thực hiện tại dâu?

19 / 300

số ngây duy trì số dir thục tế là gì?

20 / 300

Dể quản lý, nắm bắt dược toàn bộ tài sản vả diều lành kịp thời hoạt dộng kho quỹ, Giảm doc Chi nhánh phải trực liếp tham gia vào Hội dồng kiểm <ê trong thảng tổi thiẻu mẩy lần?

21 / 300

Agribank nơi giao dịch không phải Agribank nơi mở tài khoản thanh toán không dược thực hiện:

22 / 300

Mức phí Agribank áp dụng dổi với nicknam/Alias theo sổ diện thoại/căn cước công dân cũa khách hảng?

23 / 300

Chi nhánh phải duy trì số dư nợ gổc tối thiểu trên hợp dồng tin dụng/giầy nhận nợ (giãi ngân từ 2 lần trở lên) dối với khách hảng là pháp nhãn và doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu?

24 / 300

Chứng từ kế toán dược lập bao nhiêu lẩn cho mồi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh?

25 / 300

Trường hợp phát sinh các giao dịch chuyến liền den

26 / 300

Phỉ duy trì dịch vụ Agribank E-Mobile Banking (chưa VAT) là?

27 / 300

Trưởng hợp Agribank nơi giao dịch thực hiện tạm khóa, chẩm dứt tạm khóa không phải là Agribank nơi mở tài khoán thi sau khi tạm khóa, chấm dứt tạm khóa tài khoán thanh toán thì phải gửi cho Agribank nơi mỡ tài khoản văn bàn gì?

28 / 300

Trong các cãu sau, câu nào là quy dịnh đủng về dóng gói tiền mặt?

29 / 300

Agribank không thực hiện phong tỏa số tiền ưên tải khoán thanh toán mở bằng phương thức diện tứ của khách hàng trong trường hợp nào sau dây?

30 / 300

Người nào pliài chịu trách nhiộm về bở, túi, bao, hộp, thùng liên dã niêm phong?

31 / 300

Quy định nào sau dây là đúng về chữ ký của cán bộ ngân hàng và khách hàng trên chủng từ kế toán bằng giấy?

32 / 300

Những người nào không phải dăng ký chữ kỷ mẫu khi tham gia giao dịch?

33 / 300

Giao dịch viên thu nợ theo Tờ trinh thu nợ ưong trường hợp nào sau dây?

34 / 300

Đổi với khách hàng pháp nhân/ doanh nghiệp tir nhân trong trưởng hợp cho vay thông thường với những khoản vay giải ngân từ lần thứ hai trở lên thì ưong hồ sơ mà người quân lý nợ cho vay bàn giao cho bộ phận kế toán không bao gồm:

35 / 300

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giáỉ ngân từ Người quân lý nợ cho vay theo quy định với các thông tin: thời hạn vay 12 tháng, nguồn vốn: cho vay thông thường.... sau khi kiểm tra hồ sơ giầy và dữ liộư trẽn hệ thống IPCAS giao djch viên hạch toán

36 / 300

Việc Ban hành vãn bân giao nhiệm vụ cho các thành viên giữ chia khóa két sắt 03 ổ khỏa tại PGD không có kho do ai ban hành?

37 / 300

Theo quy dịnh quán lý và sử dụng công cụ hỗ trợ trong hộ thổng Agribank, người dược giao sử dụng Công cụ hỗ trợ phải dâm bào diều kiện nào sau dãy?

38 / 300

Loại chứng lừ nào do ngân hàng lập sai, Giao dịch viên cỏ thể tự húy bỏ?

39 / 300

Thành viên tham gia giao dịch không dược thực hiện:

40 / 300

Giao dịch viên cỏ trách nhiệin nào sau dây?

41 / 300

Theo quy dịnh của Agribank, Khách hàng dược quyền dề nghi tra soát, khiếu nại về sử dụng đích vụ cung ứng séc trong thời hạn bao nhiêu ngày kề từ thời diem xuất trinh dề thanh toán séc ?

42 / 300

Chia khóa và mã số sử dụng hàng ngày của thủng chờ liền xe chuyên dùng dược giao cho ai bào quân và sử dụng?

43 / 300

Đổ phàn ánh tiền không có giá trị hru hãnh, Agribank sử dụng loại tải khoản nào?

44 / 300

Thiết bị dóng, ngẳt nguồn diện lự dộng dàm bão an toàn kho quỹ dược lắp dụt ở vị trí não?

45 / 300

Hạn mức tồn quỹ liền mặl là?

46 / 300

Khi nhộn dược giẳy dè nghị cung ứng séc trắng, chi nhánh cung úng séc phài thực hiện:

47 / 300

Đổi với Chi nhánh không có Phỏng Kiểm tra, giảm sát nội bộ till cán bộ thực hiện nhiệm vụ vẻ công tác kicm tra giám sát nội bộ là ai?

48 / 300

Trong quá trinh giao dịch, nếu sổ lần phát sinh giao dịch tiết kiệm của khách hàng vượt quá số trang in sàn của sổ tiết kiệm, giao dịch viên thực hiện:

49 / 300

Trường hợp cửa kho tiền, két sắt có ổ khóa không sử dụng (thừa). Ai là người có trằch nhiệm lập biên bàn niêm phong ổ khóa không sử dụng?

50 / 300

Agribank có quyền từ chổi thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản trong các trưởng hợp nào sau dây?

51 / 300

Agribank nơi mớ lài khoản thực hiện dông tài khoản trong trưùng hợp nào sau dây?

52 / 300

Định mức tổn quỹ cuối ngày là?

53 / 300

Agribank hạch toán khoán lãi phải thu từ hoạt dộng cấp tín dụng dối vỡi:

54 / 300

Tỷ lộ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dổi với nợ phải thu quả hạn thanh toán lừ 02 năm den dưới 03 nìint?

55 / 300

Phương pháp thu phí dịch vụ theo quy dịnh tại Agribank?

56 / 300

Đối với sổ tiết kiệm mở theo chương ưình khuyển mại, dự thường, chi nhánh bổ sung thõng tin quản lỷ bàng hình thửc in/dỏng dấu kliẳc sần lên trang nào cùa sổ tiết kiệm?

57 / 300

Chủ tài khoản thanh toán mở bằng phương thức diện tử không dược thực hiện giao dịch/hành vi nào?

58 / 300

Ân chi quan trọng trong hộ thống Agribank dược in tại dâu?

59 / 300

Quyết dinh sổ 4106/QĐ-NI INo-TTKQ quy định Loại giấy tờ nào sau dây không phải là giấy tờ có giá?

60 / 300

Agribank không tính vã không trâ lãi dổi với sổ dư ưên tài khoản thanh toán trong trưởng hợp nào sau dây?

61 / 300

Việc sử dụng tài khoản thanh toán của cả nhân là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (lược thực hiện thông qua những ngưởi nào sau đây?

62 / 300

Khi hoàn thành thủ tục tẩt toán sổ tiết kiệm Mẩu sổ 01/STK, chi nhánh nơi phát sinh giao dịch thực hiộn dóng dấu lất toán trên trang nào cúa sồ tiết kiệm?

63 / 300

Nếu có yêu cầu lãm việc ngoài giờ tại trụ sở làm việc kiêm kho tiền, ỉt nhất phải có mấy người dược Giám dốc cho phép bằng vãn bàn và phải thõng báo cho bộ phận bào vệ biết?

64 / 300

Tại chi nhánh, cuối ngày giao dịch Giao dịch viên quầy loại 2 kiềm tra, dối chicu, xứ lý tiền mặt như thẻ nào?

65 / 300

Khi ban hành mới hoặc diều chinh, bồ sung Biểu phi dịch vụ, dơn vị cung ứng dịch vụ phái gửi Biểu phỉ dịch vụ về Ngân hàng Nhà nưửc trên cùng dịa băn dề báo cáo trong thời gian bao lâu?

66 / 300

í lộp bão quân chìa khỏa dự phòng cửa kho tiền có 02 ổ khóa do ai giữ?

67 / 300

Trưởng hợp bộ phận hậu kiểm của Hộĩ sở chi nhảnh trực tiếp quân lý tổ chức hậu kiêm lại phòng giao dịch thì sổ lần toi thiểu hậu kiểm viên xuống lĩậu kiểm tại phòng giao dịch?

68 / 300

Kili xây ra hông hóc, mất mát thi việc sửa chữa thay thế chia khỏa két ATM sc do dơn vị nào thực hiện?

69 / 300

Ngân hãng nhận tiền mật theo túi niêm phong có nhiệm vụ và chịu trách nhiệm gi?

70 / 300

Người bị ký phát phải thông báo cho những dơn vị nào khi tờ séc dược xuất ưình trong thởi hợn thanh toán nhưng séc không dủ khả năng thanh toán

71 / 300

Các dối tượng nào sau dây dược vào kho tiền khi thực hiện nhiệm vụ?

72 / 300

Số dư tối thiêu dối với tải khoản thanh toán mở bằng phương thức diện lừ?

73 / 300

Thời hạn miên, giâm phí dịch vụ dổi với khách hàng giao dịch lần dầu tại Agribank là?

74 / 300

Người ký kiểm soát trên Giấy dề nghị tiếp quỹ (mẫu 01/TM/QTGD) trường hợp Phòng Giao dịch chủ dộng tiếp quỹ là?

75 / 300

Người bị ký phát khi nhận thông báo về việc tờ séc bị mất phải thực hiện;

76 / 300

Giảm dốc chi nhánh tổ chức hậu kiểm tại Phỏng giao dịch theo hình thức nào?

77 / 300

Agribank không thu phí ưà nợ trước hạn trong trường hợp nào?

78 / 300

Trường phòng Kố toán và Ngân quỹ/ người dược úy quyền trong Ban quân lý kho không thực hiộn ưách nhiệm nào sau dây?

79 / 300

Tỳ lệ trích lập dự phòng nợ phải thu khó dòi dối với nợ phải thu quá hạn thanh toán lừ 6 tháng dền dưới 1 năm?

80 / 300

Trách nhiệm cùa Thù kho ticn/Thũ quỹ kiêm thủ kho tiền cho công tác kiểm tra, kiểm kê không bao gồm:

81 / 300

Số dư lối thiểu dổi với tài khoán thanh toán của khách hàng tồ chức

82 / 300

Thời diểm kiểm kê tiền mặt, tài sân quý, giấy tờ có giá, tài sân thế chấp, cầm cổ, tài sàn khác báo quản trong kho tiền vào thời gian nào mỗi tháng?

83 / 300

Chi nhánh loại I phái báo cáo/thông báo ấn chi quan ưọng bị mat đen những dơn vị nào?

84 / 300

Khi chi nhánh loại ỉ xuất ấn chi quan trọng cho chi nhánh loại I khác theo Lệnh điều chuyển của Trụ sờ chính, Phiếu xuất kho dược lập làm mẩy liên?

85 / 300

Agribank giao dịch thực hiện kéo dãi thời hạn gũi tiền với khách hàng vào ngày den hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn căn cử vào?

86 / 300

Quyết định sổ 4106/QĐ-NHNo-TTKQ quy dịnh Lực lượng bão vệ hoặc cành sát bâo vệ hãng dặc biệt có trách nhiệm gi sau dây?

87 / 300

Tại thời diểm 30/9/2023 Khách hàng Nguyền Vãn A cỏ khoản nợ dược phân loại là nợ dù tiêu chuẩn, không phải ưich dự phỏng rủi ro theo quy dịnh, số lũi phải thu dược hạch toán:

88 / 300

về quản lý hổ sơ tài sản bão dâm dược giãi chấp: Hồ sơ tài sàn bào dàm cap tin dụng do Giao dịch viên tiếp nhận và quàn lý:

89 / 300

Agribank nhận tiền gửi tìềt kiệm bàng các dồng tiền

90 / 300

Khi nhận dược dồ nghị tra soát, khiển nại cùa khách hảng do nghi ngờ có gian lận hoặc tồn thất, Agribank thực hiện?

91 / 300

Thời diem nào trong ngày giao dịch, số dư tiền mật thực te cùa Giao đích viên phãỉ khớp dũng với sổ dư tồn quỹ tiền mặt của Giao dịch viên dó ưên IPCAS?

92 / 300

Theo quy định ai là người ký Quyết định thành lập tổ vận chuyên hộp liền ATM?

93 / 300

Đối với sổ tiết kiệm chung, chi nhánh bồ sung thông tin quản lý bàng hình thức in/dóng dẩu khắc sẵn lên trang nào cùa sổ tiết kiệm?

94 / 300

Dổi với các giao dịch gửi tiền vào sổ tiết kiệm dã cấp qua kênh diện tử, dơn vị giao dịch tiết kiệm vả ngưừi gửi tiền bổ sung thông tin trên sổ tiết kiệm khi nào?

95 / 300

Người dược giao nhiệm vụ quàn lỷ, vận hành Camera chịu ưách nhiệm:

96 / 300

Người nước ngoài dược phép cư trú tại Viột Nam với thời hạn tối thiểu bao lâu thi dược gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank?

97 / 300

Cuối giờ giao dịch buổi sáng, giao dịch viên thực hiện như the nào de quán lý ẩn chi quan trọng?

98 / 300

Thành viên tham gia giao dịch dược thực hiện:

99 / 300

Định kỳ bao làu Trụ sở chinh thực hiện kiểm kê ấn chi quan trọng?

100 / 300

Chọn câu trả lời dúng nhất trong các nhận định sau?

101 / 300

Sau khi phát hành sổ tiết kiệm cho khách hâng theo dúng quy định, khách hàng yêu cầu thay dổi thông tin số liền gửi của số tiết kiệm dã phát hành. Giao dịch viên thực hiện

102 / 300

Trưởng hợp chứng từ kế toán bị mất hoặc bị húy hoại, chi nhánh phâi thực hiện:

103 / 300

Trên chứng từ kẻ toán, sổ tiền bằng chữ phài viết thế nào?

104 / 300

Nội dung nào sau dây thuộc quy trinh xử lý ẩn chỉ quan ưọng hỏng do lồi in ấn... ?

105 / 300

Agribank có quyền nào về mờ vả sứ dụng tài khoản thanh toán sau dây?

106 / 300

Theo Quyết dịnh 2209/QĐ-NHNo-KHNV, dối với trưởng hợp mở Tiền gừỉ tiết kiệm chung, Giao dịch viên thực hiộn dỏng dấu "TGTK chung" lên Thè tiết kiệm như thế nào?

107 / 300

Quyết dịnh sổ 4106/QĐ-NHNo-TTKQ không áp dụng vởi dổi lượng nào sau dây?

108 / 300

Thời gian lưu trữ dữ liệu hình ành Camera dối vời nghiệp vụ kho quỹ tổi thiểu bao nhiêu ngày?

109 / 300

Séc là giấy tở có giá do ai lập?

110 / 300

Trên chứng từ kế toán, chữ viết sừ dụng khi khách hàng là người nước ngoài dược quy djnh the nào?

111 / 300

Nội dung hậu kiểm hổ sơ, chửng từ giao dịch gồm:

112 / 300

Khi thực hiện xuẩt tài sân báo dàm cùa bên thử ba (người vay không phải là chù sớ hữu tài sân), người nhận lã ai?

113 / 300

Quy dịnh ve giấy niêm phong bó tiền cùa Agribank (dược chấp thuận cùa NHNN)

114 / 300

Vãn bán ủy quyền sử dụng tải khoán thanh toán lập ngoài Agribank nơi mờ tài khoản phải dược chứng thực của dơn vị nào?

115 / 300

Sau khi phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng theo dũng quy dịnh, khách hàng yêu cầu thay dổi thông tin kỷ hạn gửi tiền cùa sổ tiết kiệm dã phát hành. Giao dịch viên thực hiện:

116 / 300

Tổ chức tiểp nhận hàng dặc biệt vận chuyển dến nơi nhận, dơn vị nhân hàng phải thực hiện:

117 / 300

Việc sữa dổi, bổ sung hộ thống lải khoán kế toán Agribank do don vị nào thực hiện?

118 / 300

Tỷ lộ chia sè phi áp dụng giữa các dơn vị cung ứng dịch vụ là bao nhiâu?

119 / 300

Theo quy dịnh VC mầu chửng từ kể toán tại Agribank, kết cẩu mẫu chửng từ giao dịch dược in từ chương trinh IPCAS dược chia thảnh bao nhiêu phần?

120 / 300

Các lài khoản trong bâng cân dối kể toán và các tài khoản ngoài bàng cân dõi ké toán dược bổ tri theo hộ thống sổ thập phân gồm những cấp nào?

121 / 300

Giá trị ngoại tệ quy ra VND dể hạch toán các nghiệp vụ mua bân ngoại tệ dược tỉnh theo:

122 / 300

Giao dịch viên chù dộng thực hiện thu nợ ưong trường hợp nào?

123 / 300

KJii Tăng/giàm giá trị thế chẩp tài sản bào đàm, Giao di ch viên tiếp nhận hồ sơ lừ Người quàn lý ỉhoân cấp tiu dụng gồm:

124 / 300

Người gửi tiền tiết kiệm có thẻ gửi tièn vảo sồ lí Ct kiệm đã cấp bung hinh thức giao dịch nào?

125 / 300

Các Phòng giao dịch chưa đủ cơ sở vật chẳt đáp ứng yêu cẩu an toàn kho quỹ, không có kho vả không dược giao hạn mức tồn kho, cuối ngây nộp tiền vè chi nhánh quản lý theo hình thức nào?

126 / 300

Mã phi dịch vụ trong hệ thống Agribank là?

127 / 300

Trong thú tục niêm phong chìa khỏa dự phòng cửa kho tiền, yểu tố nào ghi trên bảng kê sau dây là sai?

128 / 300

Định danh khách hàng diện từ (eKYC) lả gì?

129 / 300

Tiêu chuẩn nghiệp vụ cùa cản bộ làm công tác Tiền tệ Kho quỹ trong hộ thống Agribank?

130 / 300

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giãi ngân từ Người quàn lý nợ cho vay theo quy dịnh với các thông tin: thời hạn vay 60 tháng, nguồn vổn: cho vay thông thướng.... sau khí kiểm tra hồ sơ giấy và dữ liệu trên hệ thống IPCAS giao dịch viên hạch toán

131 / 300

Ban quản lý kho lièn tại chi nhành loại I gồm những ai?

132 / 300

Thời hạn báo quân tài sân, cho thuê tủ két an toàn lả bao nhiêu tháng?

133 / 300

Tài khoản loại 7 (thu nhập) dùng dể phân ánh:

134 / 300

Kỳ tinh lãi lả gì?

135 / 300

Nhận định nào sau dây dũng về mẫu chứng từ kế toàn?

136 / 300

Phí phát hành thê lộc việt tại Agribank là?

137 / 300

Trong quá trinh hậu kiểm, trưởng hợp phát hiện ycu tố bất thưởng, nghi ngờ tinh xác thực của giao dịch, bộ phận hậu kiểm phải làm gi?

138 / 300

Chìa khóa hộp tôn dựng chia khóa dự phòng mây ATM do ai giữ?

139 / 300

Các giấy từ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán trong hệ thong Agribank phải dáp ứng yêu cầu nào sau dây?

140 / 300

Đổi với những nơi cô dường giao thông khó kliãn, hoặc vùng sông nước ,,, không thể di xc ô tô thì số tiền vận chuyển một lần không dược vượt quá bao nhiêu?

141 / 300

Hỉnh thức gửi tiền bang dồng Việt Nam của cá nhân gửi tai Agribank dược bào hiemTien gửi bao gồm:

142 / 300

Khi chấm dứt Hợp dồng trước hạn dối với dịch vụ bão quan tài sàn, Agribank phải thông báo cho khách hàng trước bao nhiêu ngày?

143 / 300

Loại giao dịch nào phải sứ dụng mẫu chứng từ ké toán bẳt buộc in từ hệ tliổng IPCAS (mẫu loại I)?

144 / 300

Thời hạn ủy quyền bằng văn bàn của Giám dổc cho một Phó Giám dốc không quá thòi điềm nào ưong năm?

145 / 300

Tài khoản loại 4 (các khoản phải trà) dùng dẻ phân ánh:

146 / 300

Theo quy dịnh quán lỷ và sử dụng công cụ hỗ trợ trong hệ thống Agribank, các hành vi bị nghiêm cấm;

147 / 300

Mức phi tối thiểu áp dụng ưong trường hợp khách hàng vay ưả nợ trước hạn trong ngay

148 / 300

Theo quy dịnh quàn lý và sử dụng công cụ hỗ trợ trong hộ thống Agribank, Ngưởi dược giao sừ dụng Công cụ hồ trợ có ưách nhiệm nào sau dây?

149 / 300

Trong xừ lý sai lệch thông tin tiền gửi tiết kiệm, Đơn vị xử lý giao dịch tiết kiệm phải phối hợp ưiển khai, dổi chiểu xác minh thông tin với dơn vị phát hành sổ tiết kiộm bằng các phương thức nào?

150 / 300

Agribank nơi mờ tài klioủn thực hiện tạm khóa tài khoán thanh toán trong trưởng hợp nào sau dây?

151 / 300

Phi duy trì dịch vụ SMS Banking (da bao gồm VATJ SMS Banking là?

152 / 300

Trường hợp thư báo lãnh gốc dược trả lại sau khi cỏ dề nghị giải tỏa của người quàn lý khoản bão lãnh, giao dịch viên thực hiện:

153 / 300

Quầy giao dịch loại 1 tại các chi nhánh/phòng giao dịch Agribank cỏ thẻ bố trí:

154 / 300

Theo quy dịnh về mẫu chửng từ kẽ toán tại Agribank, Giấy nộp tiền dược sứ dụng ưong các giao dịch nào sau dây?

155 / 300

Dữ liệu dầu vào dổi với giao dịch ưên kênh diện tử phải dược thục hiện hậu kiểm, doi chiếu khi nào?

156 / 300

Tại Hội sờ chi nhánh việc giao nhận hồ sơ, chứng từ cho bộ phận hậu kiềm được thực hiện tại dâu?

157 / 300

Việc ghi hình của hệ thống Camera trước cứa kho tiền, hành lang, gian đệm kho tiền, khu vực xung quanh kho tiền phải dám bào liên lục trong bao nhiêu giờ?

158 / 300

Đổi lượng nào sau dây không dược bố trí làm Thủ kho/Thủ quỹ?

159 / 300

Khách hàng có thể gửi hồ sơ vè mở tài khoăn thanh toán tại Agribank bằng các hình thức nào sau dây?

160 / 300

Theo quy định tại vãn bân số 1019/QĐ-NHNo-TCKT ngày 28/4/2023, danh mục mẫu sồ tiết kiệm Agribank dang sử dụng bao gồm?

161 / 300

Đổi lượng dược bào hiểm lien gửi khi gửi tiền tại tổ chức Iham gia bảo hiểm là?

162 / 300

Việc quân lý kho tiền, giám sát xuất, nhập, bão quăn tiền mặt, tài sàn quý, giấy tờ cỏ giá, tài sản khác, quân lý và sử dụng chia khóa cừa kho tiền là ưách nhiệm và nhiệm vụ cùa ai?

163 / 300

Theo quy djnh cùa Agribank, chứng từ nào sau dây cỏ giá tri thanh toàn vã ghi sổ ngân hàng?

164 / 300

Chửng từ sử dụng trong thu phỉ dịch vụ lả?

165 / 300

Quyền của ngưửi dược bào hiếm tiền gữi?

166 / 300

Khi có công việc phái nghi chế độ dột xuất, Thù kho tiền dược ủy quyền vị ưí thủ kho ưong Ban quàn lý kho tiền cho dổi tượng nào?

167 / 300

Các trưởng hợp nào dược vào kho tiền?

168 / 300

Thu tiền mặt theo túỉ niêm phong chủ yếu áp dụng cho các đối tượng khách hàng nào sau dây?

169 / 300

Trong các câu sau, câu nào là quy định đúng về chữ ký trên ủy nhiệm chi?

170 / 300

Người ký kiềm soát trên Giấy dẻ nghị tiếp quỹ (mầu 01/TM/QTGD) trường hợp Hội sớ chủ dộng tiếp quỹ cho Phòng giao dịch lả?

171 / 300

Điều chinh bằng phương thức húy giao dịch và hạch toán lại khác ngày, Giao dịch viên lập bao nhiêu lien "Đe nghị diều chình"

172 / 300

Khoàn nợ phái thu khó dõi bao gồm:

173 / 300

Khi vận chuyển ngoại tệ mặt ra nước ngoài (trừ việc vận chuyền ngoại tệ tiền mặt qua biên giới do Giâm dốc chi nhánh loại I hoặc chi nhánh dược Tổng Giám dốc uỳ quyển mở tài khoán thanh toán biên mậu ký Lệnh diều chuyên ngoại tệ mặt) hay nhập ngoại tệ mặt, phái có lệnh của ai?

174 / 300

Hạn mức giao dịch nghiệp vụ của Giao dịch viên là?

175 / 300

Kiềm ngân không có trách nhiệm nào sau đây?

176 / 300

Khách hàng có thể sừ dụng loại giấy tở tùy thân nào dẻ mở TKTT bang phương thức diện tử tại Agribank?

177 / 300

Người thụ hưởng phải thông báo cho người ký phát séc trong thời hạn bao nhiêu ngáy kể từ ngày séc bị từ chối thanh toán

178 / 300

Hệ thống tài khoản kế toán của Agribank gồm các tài khoán nào sau đây?

179 / 300

Tại chi nhánh, cuối ngây giao dịch thù quỹ quầy giao dịch loại 1 thực hiện:

180 / 300

Trong giở lảm việc, Giao dịch viên phải sáp xép, bào quân tiền mặt, tài sân quý, giấy tờ có giá như thế nào?

181 / 300

Quyền lợi cúa cán bộ, nhân viên làm cõng tác kho quỷ:

182 / 300

Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giải ngân từ Người quàn lý nợ cho vay theo quy dịnh với các thông tin: thời hạn vay 05 nám, nguồn vốn: cho vay thông thường.... sau kill kiếm tra hồ sơ giấy và dữ liộu trẽn hộ thong IPCAS giao dịch viên hạch toán

183 / 300

Kiểm tra, kiềm kẽ dột xuất trong các trường hợp nào sau dãy?

184 / 300

Văn bân nào sau dây không nằm trong Bộ chứng từ diều chuyên khi chi nhánh loại II thực hiộn diều chuyển tiền mặt lĩnh tại chi nhánh loại I cấp quân lý?

185 / 300

Chứng từ kế toán áp dụng trong hộ thống Agribank được phân loại theo tính chất pháp lý, bao gồm:

186 / 300

Trong quá trinh giao dịch, Giao dịch viên quỳ dược thực hiộn nhiệm VI nào?

187 / 300

Trong các giao dịch sau dây, giao dịch nào yêu cầu 3 chữ ký?

188 / 300

Anh/ chị cho biết khi xảy ra trường hợp thiếu tiền mặu tài sân quý, giầy tờ có giá theo biên bản cùa Hội dồng kiêm kê/ Hội dong kiểm dem thi người có tên ưên niêm phong bó, tủi, hộp, bao, thùng tiền mặt, tài sản quỷ, giầy tờ cỏ giã phải bồi thưởng bao nhiÊu?

189 / 300

Trường hợp thủ quỹ quầy giao dịch thu chi tiền mặt cho nhiều giao dịch viên, tại bất kỳ thời diểm nào trong ngày giao dịch, số dư tồn quỹ tiền mặt thực tế cũa thú quỹ phái:

190 / 300

Trưởng hợp người gửi tiền thõng qua người giám hộ, người dại diện theo pháp luật, thông lỉn khách hàng (chú sớ hữu số tiết kiệm) in trên so lict kiệm là ai?

191 / 300

Ký hiệu chứng lừ là một chuỗi gồm bao nhiêu kỷ tự

192 / 300

Agribank dược quyền từ chối thực hiện giao dịch dối vời trường hợp nào sau dây?

193 / 300

Tỹ lệ ưich lập dự phòng nợ phải thu khó dôi dổi với nợ phải thu quá hạn thanh toán từ ũ ỉ nãm den dưới 02 năm?

194 / 300

Nhận dinh nào sau dây sai?

195 / 300

Yêu cầu chung đổi với người lao dộng làm công tác Tiền tệ - Kho quỹ trong hệ thống Agribank là gì?

196 / 300

Tài khoản loại 3 (tài sàn cố dinh vả tài sân có khác) phản ánh:

197 / 300

Chủ tài khoán có các quyền nào sau đây?

198 / 300

Các hệ thống thiết bị an toàn kho quỹ gồm các thiết bị gỉ?

199 / 300

Thông tin trên sổ tiết kiệm sau khi chuyển nhượng theo quy dịnh tại Agribank?

200 / 300

Theo quy định của Agribank, chửng từ gốc là gỉ?

201 / 300

Chia khóa, mã số dự phòng két sẳt cùa Giám dốc Chi nhánh loại I, loại II dược gửi bào quản tại dâu?

202 / 300

Để kiểm soát hoạt dộng cùa các Giao dịch viên, Agribank quy dịnh 1 Kiểm soát viên kiểm soát tối đa mẩy Giao dịch viên?

203 / 300

Diện tích sử dụng tối thiếu của kho tiền (chưa bao gồm gian đệm) dối với chi nhánh là bao nhiêu?

204 / 300

Nguồn dự phòng rủi ro được theo dõi ở loại lải khoản não?

205 / 300

Thực hiện thu tiền mặt theo túi niêm phong theo dề nghị của ai?

206 / 300

Trong những câu sau, câu nào đúng?

207 / 300

Thủ kho tiền không cỏ trách nhiệm nào trong các trách nhiệm sau

208 / 300

Sổ tiền lãi vay cũa 01 ngày dược xác dịnh bẳng:

209 / 300

Tài khoăn loại 8 (chi phỉ) dùng dề phản ánh:

210 / 300

Đối tượng lập dự phòng phải thu kiió dõi?

211 / 300

Đối tượng nào không dược vào kho tiền?

212 / 300

Theo quy định về mầu chứng lừ kể toàn tại Agribank, Giấy gửi tiến dược sứ dụng trong các giao dịch nào sau đây?

213 / 300

Trên bề mặt tờ niêm phong bó, bao, túi, hộp, thùng tiền phải cỏ dầy đủ, rõ ràng các yếu tố nào?

214 / 300

Tại thời dicm 30/9/2023 Khách hàng Nguyền Văn A có khoăn nợ ở nhóm 3, số lãi phải thu duợc hạch toán:

215 / 300

Trưởng hợp Agribank nơi cấp tín dụng giữ bản gốc, bân chính giấy tờ chửng minh quyền sở hữu, quyển sử dụng tài sân: Sau khi kiểm ưa hồ sơ, chứng từ và hạch toán nhập tải sân bào dâm:

216 / 300

Việc kiềm dem tiền trong quá trinh tiếp quỹ ATM bắt buộc phải dược giám sát như thế nào?

217 / 300

Agribank chú dộng trích (ghi Nợ) tài khoản thanh toán cùa khách hàng trong các trường hợp nào?

218 / 300

Nguyên tắc tính lũi. lăi suất %/năm dược tính trân cơ sờ một năm là bao nhiêu ngày?

219 / 300

Trưởng hợp nào không phải duy tri sổ dư tối thiều?

220 / 300

Nguồn dự phỏng ton thất các khoản dầu tư, nợ phải thu khó dõi dược trích lập vả quản lý ờ dâu?

221 / 300

Trưởng hợp chuyển nhượng sổ tiết kiệm, thõng tin khách hàng (chủ sớ hữu sổ tiết kiệm) in trên sổ tiết kiệm là ai?

222 / 300

Các hỉnh thức mờ tài khoán thanh toán trong hệ thống Agribank?

223 / 300

Trong Lệnh điều chuyển vận chuyển hàng đặc biệt phải ncu rõ những nội dung gì?

224 / 300

Các thành viên giữ chìa khoá kho tiền cần kiểm tra gi trước khi ra khỏi cửa kho tiền?

225 / 300

Kiểm ngân có trách nhiệm gi?

226 / 300

Giao dịch nào sau dây yÊu cầu 02 chữ ký của cản bộ ngân hàng ưên chứng từ (chữ ký cùa Giao djch viên, Kiểm soát viên)?

227 / 300

Mầu sồ tiết kiệm 02/STK áp dụng dổi với các sàn phẩm tíél kiệm nào?

228 / 300

Hệ thống báo dộng chống dột nhập dàm bào an toàn kho quỹ gồm những thiểt bị gi?

229 / 300

So dư tối thiểu dổi với lài khoán thanh toán của khách hàng cá nhân

230 / 300

Thù kho tiền bàn giao chìa khóa lớp cánh trong cửa kho tiền cho ai trong trường hợp nghi phép?

231 / 300

Đối tượng cà nhân não sau dây cỏ thẻ mở tài khoản thanh toán thông qua người dụi diện theo pháp luật?

232 / 300

Điều kiện về dội ngũ cán bộ làm công tác KTNQ cần có các yếu tố gi?

233 / 300

Theo quy dịnh của Agribank, trưởng hợp lờ séc không ghi dịa diem thanh toán thì tờ séc dược thanh toán tại dâu?

234 / 300

Tại Quyết dinh sổ 4106/QĐ-NlINo-TTKQ quy định người to chức và tham gia vận chuyển hãng dặc biệt phải tuyệt dối giữ bi mặt các thông tin gi sau dây?

235 / 300

Tỷ lệ trích lập dự phòng nợ phái thu khó dôi dối vởi nợ phài thu quá han thanh toán từ 03 nãin trở lên?

236 / 300

Phí duy tri dịch vụ dịch vụ Agribank cBanking (chira bao gồm VAT) cùa Agribank hiện nay dược quy dịnh như thề nào?

237 / 300

Quy dịnh về thời gian canh gác và bão vệ kho tiền tại các dơn vị như the nào?

238 / 300

Trong trường họp giải tỏa bào lãnh khi dến hạn, Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giải tòa bào lỉnh và cập nhật bổ sung vào Danh mục hồ sơ bão lãnh gồm:

239 / 300

Hạn mức giao dịch liền mặt là?

240 / 300

Tien gửi không dược bào hiểm lại Agribank bao gồm:

241 / 300

Sau khi nhận dược văn bân thông báo cùa Hội dồng xử lý rủi ro Trụ sở chính, tại chi nhánh hạch toán chậm nhất trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngây nhận dược nguồn dự phỏng từ Trụ sỡ chính (riêng trong tháng 12 thực hiện trước ngày 31/12)?

242 / 300

Agribank chain dứt phong tòa hoặc giãi tỏa phong lòa lài khoản thanh toán khi nào?

243 / 300

Hạn mức tài khoán thanh toán bù trừ của giao dịch viên (CCA) là gì?

244 / 300

Thành phần nào là người phụ trách chung, chi huy trên dường vận chuyền, chịu trách nhiệm dâm bảo an toàn tiền mặt, tài sàn quý, giấy tờ có giá; tổ chức thực hiộn giao nhận, vận chuyển, áp tải?

245 / 300

Trưởng hợp người ùy quyền giao dịch tiền gừi tiết kiệm muốn thay dổi nội dung úy quyền, Giao dịch viên hưởng dần khách hàng thực hiện:

246 / 300

Trong các giao dịch sau dây, giao dịch nào yêu cầu 2 chữ ký?

247 / 300

Các chi nhánh dược lăm dịch vụ bào quàn tải sàn, cho thuê tú/két an toàn và các dịch vụ ngân quỹ khác cho khách hàng, thực hiện theo quy dịnh tại văn bân nào cùa Agribank?

248 / 300

Theo quy định cùa Agribank, hành vi nào của giao dịch viên bị nghiêm cấm khi giao dịch?

249 / 300

Khi tồ chức thu, chi tiền mặt lưu dộng tại địa chỉ của khách hàng, Giám dốc Chi nhánh phải Ban hành những vãn bàn, quy dinh gì?

250 / 300

Khi hoàn thành thù tục tất toán sổ tiết kiệm Mầu số 02/STK, chi nhánh nơi phát sinh giao dịch thực hiện dóng dấu tẩt toán trên trang nào cùa sổ tiết kiệm?

251 / 300

Mầu sổ ticl kiệm 01/STK áp dụng dối với các sàn phầm tiết kitjin nào?

252 / 300

Phí xác nhận sổ dư TK tiền gứi, tiền vay bảng tiếng Việt?

253 / 300

Theo mục đích sử dụng vả nội dung nghiệp vụ kinh tế pliỉt sinh, chứng từ dược chia thành:

254 / 300

Trường hợp không dù diều kiện đe kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định, vào ngày den hạn của khoản tiền gũi có kỳ hạn, Agribank thực liiện:

255 / 300

Đối vửi giao dịch kỳ hạn mua ngoại tệ, thanh toán VND, lại ngày bắt dầu hiệu lực hợp dồng, xác djnh giao dịch lồ (ghi nhận chi phi) khi:

256 / 300

Trưởng hợp rút tiền gừi tiểt kiệm thông qua người ủy quyền, người dược giám hộ, người dại diện theo pháp luật. Trên chứng từ rút tiền gửi tiết kiệm in/ghi thông tin cùa ai?

257 / 300

Đối với số tiền nhận theo túi niêm phong và dã ghi có vào tài khoản khách hàng, dơn vị thực hiện như thẻ nào?

258 / 300

Đầu ngây giao dịch, Giao dịch viên dược tiếp quỹ tiền mặt, nhặn ấn chi quan trọng từ bộ phận não dể thực hiện giao dịch với khách hàng?

259 / 300

Số chứng từ lã dãy gồm bao nhiêu ký tự?

260 / 300

Các giao dịch nào sau dây yêu cầu 3 chữ kỷ của cán bộ ngân hàng trên chứng từ (chữ ký của Giao djch viên, Kiểm soát viên, Người phê duyệt)?

261 / 300

Phi chuyển tiền di khác hộ thống Agribank qua kênh CMS áp dụng với khách hàng tồ chức (Chưa bao gồm VAT) dược quy định như thế nào?

262 / 300

Thời hạn xuất trinh yêu cẩu thanh toán séc là bao nhiêu ngày kề từ ngày ký phát (không tinh tlièri gian diễn ra sự kiện bẩt khả khàng hoặc trở ngại khách quan)

263 / 300

Tài khoản loại 5 (hoạt dộng thanh toán) dùng dề phản ánh:

264 / 300

Thu tiền theo túi niêm phong của khách hàng thực hiện như the nào?

265 / 300

Kill thực hiện dịch vụ cho thuê lii/két an toàn, Chi nhánh phải đảm bào các diều kiện gi?

266 / 300

Chìa khóa vả mã số sử dụng hàng ngày cùa thùng chở tiền xc chuyên dùng cuối ngày bảo quàn tại dâu?

267 / 300

Loại tài khoản nào dùng dể phản ánh những tải sản hiện có ờ Agribank nhưng không thuộc quyền sở hữu của Agribank như: Tài sản nhận giữ hộ, tài sàn gán nợ, xiết nợ chở xử lý?

268 / 300

Hạn mức toi da tổ chức bão hiểm tiền gửi ưâ cho tất câ các khoản tiền gửi dược bảo hiểm của một người lại Agribank khí phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm?

269 / 300

Dịch vụ bão quàn tài sản, cho thuê tủ kct an toàn bao gồm các tài sản gi?

270 / 300

Tài khoản loại 2 (hoạt dộng tin dụng) dùng dể phàn ánh:

271 / 300

Để phân ánh tiền không có giá trị lưu hành, Agribank sử dụng loại lài khoản nào?

272 / 300

Séc dược ghi trà bằng ngoại tộ nhưng người thụ hướng cuổi cùng là người không dược phép thu ngoại tộ theo quy dinh của pháp luật về quản lý ngoại hối thì sổ tiền ngoại tệ ghi trên séc dược thanh toán

273 / 300

Chi nhánh Agribank khác nơi mở tài khoăn thanh toán dược phép thực hiện nội dung nào liên quan đến tài khoán thanh toán theo yêu cầu của khách Ịhàng?

274 / 300

Ván bân ủy quyền của Giảm dốc, Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ cho cấp phó thực hiện nhiệm vụ Ban Quân lý kho tiền, thời gian ủy quyền tổi da lả?

275 / 300

Trong tnrờng hợp gỉài tỏa bảo lãnh trước hạn, Giao dịch viên tiếp nhận hồ sơ giải tỏa báo lănh và cập nhật bồ sung vào Danh mục hồ sơ bào lãnh gồm:

276 / 300

Đề dổi chiếu và làm cãn cứ chửng minh các giao dịch dược phép hạch toán chậm (offline) dã dược ghi so, Bàng liệt kê các giao dịch phát sính trong ngày phải có các thông tin cơ bản nào?

277 / 300

Trưởng hợp khách hàng rút tiền gửi tiểt kiệm khác chi nhánh, Agribank thu mức phí lả bao nhiêu

278 / 300

Theo quy định về mẫu chứng từ kẻ toán tại Agribank, Giấy rút tiền dược sứ dụng trong các giao dich nào sau dây?

279 / 300

Trong quá trình hậu kicm ncu phát hiện sai sót thi hậu kiém viên phái làm gì?

280 / 300

Giao dịch nào sau dây không bắt buộc phái lập chửng tử theo mầu

281 / 300

Đổi với sổ tiết kiộm dã chuyên nhượng, chi nhánh bổ sung thông tin quân lý bàng hỉnh thức in/dóng dẳu kliảc sần lên trang nào cúa sổ lict kiệm?

282 / 300

Chứng từ nào sau dây thuộc mẫu chứng lừ kể toán bắt buộc in sẵn (mẫu loại P)?

283 / 300

Cần mẩy thành viên ưong BQL kho tiền di lấy lại hộp chia khóa dự phòng cửa kho tiền?

284 / 300

Đe phàn ánh những khoản thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng, Agribank sử dụng loai tài khoản nào?

285 / 300

Việc ghi hình của hộ thong camera dối với khu vực quầy quỹ, quầy giao dịch tổi thiêu là bao lâu theo quy dịnh tại văn bán 985/NHNo-TTKQ?

286 / 300

Theo quy định về mẫu chứng từ kế toán tại Agribank, ủy nhiệm thu dược sử dụng trong các giao dịch nào sau dây?

287 / 300

Phong bi/ túi vải niêm phong dựng chìa khoá, m3 klioá dự phòng: cửa gian kho, két sắt (bao gồm cả két sắt có 03 ồ khóa của PGD không có kho tiền và két sắt của GDV), tú sắt ưong kho, thùng chờ tiền xc chuyên dùng dược bào quản ở dâu?

288 / 300

Trưởng hợp ổ khoá hoặc chia khoá cửa kho tiền, két sắt tại chỉ nhánh bị hỏng cần sửa chữa, thay the phái có vãn bản báo cáo và dược sự chấp thuụn của ai?

289 / 300

Theo hình thức thế hiện cùa chứng lừ thì chứng từ gồm:

290 / 300

Cá nhân nước ngoài có the sử dụng sàn phẩm tiền gùi nào cùa Agribank?

291 / 300

Tài khoản loíii 6 (nguồn vốn chủ sở hữu) dùng dẻ phàn ánh:

292 / 300

Khi di nhận lại hộp chìa khóa dự phòng, Giám đốc dơn vị gửi có thể ủy quyền cho mấy thành viên tham gia giữ chìa khỏa cửa kho tiền den dơn vị nhận hộp chia khóa?

293 / 300

Thiểu, mất tiền mặt, tài sàn quý cỏ giả trị lương dương lừ giá irị bao nhiêu phải diện báo ngay về Trụ sở chinh Agribank (Ban Tài chính Ke toán) và Chi nhánh NHNN trên địa bàn trong 24 giở?

294 / 300

Trong các trưởng hợp nào sau dây dược mỡ hộp chìa klioá dự phòng?

295 / 300

Sau khi hoàn thành thù tục chuyển nhượng sổ tiết kiệm theo quy định, người nhận chuyến nhượng sổ tiết kiệm dược hưởng:

296 / 300

Phí chuyển tiền di cùng hộ thống Agribank áp dụng với khách hàng tổ chức không có thỏa thuận hợp tác (Chưa bao gồm VAT) được quy dịnh như thể nảo?

297 / 300

Khách hàng lả tổ chức dược phép úy quyền sử dụng tài khoản thanh toán cho những dổi tượng nào sau dây?

298 / 300

Khách hãng mớ tài khoán thanh toán bàng phương thức diện tữ, trước khi xác thực thông tin thành công tại quầy giao dịch của Agribank, khách hàng dược thực hiện giao dịch/dịch vụ nào?

299 / 300

Agribank nơi cho vay chù dộng giải chẳp tài sản cầm cố là giấy tờ có giá/thè tiết kiệm cúa khách hàng do Agribank phát hành dể thu nợ tắt toán khoản vay. Người ký nhặn trên phiếu xuất kho là ai?

300 / 300

Phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank (chưa bao gồm VAT) dổi với dịch vụ Agribank EBanking là?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9798
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Theo Nội quy lao động, Lao động nữ được nghỉ thai sàn trước vả sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá:

2 / 370

Loại tài khoản nào được rút tiền ngoại tệ tại quầy cùa chi nhánh khác chi nhánh mở tài khoản?

3 / 370

Thông cáo báo chí phải đâm bâo các yêu cầu:

4 / 370

Hiện nay, hạn mức chuyển khoản liên ngân hàng trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking xác thực bằng SMSOTPlà:

5 / 370

Đâu không phải là nguyên tắc khi phóng viên chu động đến làm việc tại Agribank?

6 / 370

Nhiệm vụ của đơn vị khỉ xử lý sự cổ truyền thông?

7 / 370

Đổi với quy định về hồ sơ và hạn mức của các mục đích chuyển tiền ngoại tệ cá nhân ra nước ngoài, nhận định nào sau đây là đứng?

8 / 370

Agribank không chấp nhận thanh toán tiền gửi tiết kiệm cho người được ủy quyền trong các trường hợp nào?

9 / 370

Hạn mức giao dịch Agripay tại quầy tối đa là bao nhiêu tiền trên một giao dịch?

10 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, cán bộ ngân hàng thể hiện “Sự cần trọng” trong công việc như thế nào?

11 / 370

Hạn mức tín dụng quốc tế đối với hạng thẻ vàng là bao nhiêu?

12 / 370

Theo Quy chể tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cấp cỏ thầm quyền quyết định thành lập Phòng Thẩm định

13 / 370

Nguồn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài của khách hàng lả Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài?

14 / 370

Chức năng của Ban Truyền thông?

15 / 370

Khái niệm về "tái phạm" trong Nội quy lao động:

16 / 370

Theo Nội quy lao động, người trực tiếp sử dụng lao động là người được giao phụ trách, quân lý một nhỏm người lao động, gồm:

17 / 370

Theo quy định cùa “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vả quy tắc ứng xử cùa cán bộ ngân hàng”, cán bộ ngân hàng cần thể hiện “Tính tuân thù” ở nội dung nào dưới đây?

18 / 370

Theo quy định tại Quy trinh 1477/QTr-NHNo-TTKH về Thanh toán song phương điện tử với KBNN tại Agribank, lệnh thanh toán bao gồm:

19 / 370

Trường hợp nào sau đây không phảỉ là Công ty con cùa Agribank?

20 / 370

Phương thức trả nợ gốc và lãi tiền vay đổi với khoàn vay bị quá hạn trả nợ là?

21 / 370

Cán bộ ngân hàng cần có “Sự cẩn trọng” trong công việc như thế nào theo quy định “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

22 / 370

Trong các dịch vụ sau dịch vụ nào là dịch vụ tài chính trên Agribank E-Mobiỉe Banking?

23 / 370

Loại thè nào có chức năng chuyển khoản tại ATM?

24 / 370

Người gửi tiền có được rút tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trước hạn không?

25 / 370

Hiện tại, tỷ lệ thanh toán tối thiểu đoi với thè tín dụng quốc tế do Agribank phát hành là:

26 / 370

Theo quy định tại Quyết định 239/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank về quy trinh dịch vụ Agripay, dịch vụ được áp dụng trong phạm vi nào?