Trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp và đòi hỏi tính minh bạch cao, việc học nghiệp vụ nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kế toán ngân quỹ giao dịch nội bộ trở nên vô cùng quan trọng.

Những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này không chỉ giúp đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong quản lý tài chính, mà còn tăng cường khả năng kiểm soát nội bộ và tuân thủ các quy định pháp lý.

Thông qua việc nắm vững các quy trình và phương pháp kế toán tiên tiến, các chuyên gia tài chính có thể cải thiện hiệu suất làm việc, giảm thiểu rủi ro và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN QUỸ GIAO DỊCH NỘI BỘ

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.
Chúc các bạn vui vẻ.
0%
0 votes, 0 avg
2653
Created by admin

Agribank

495-ktnq-gdnb

1 / 261

Theo nguồn gổc phát sinh, chứng từ bao gồm:

2 / 261

Loại giao dịch nào phái sữ dụng mẫu chứng từ kể toán bắt buộc in từ hệ thống IPCAS (mẫu loại I)?

3 / 261

Agribank không nhất thiết phái ký hợp (lồng vởi đơn vị cung cấp hàng hỏa, dịch vụ nếu giá trị hàng hỏa, dịch vụ mua tùng lần (dã bao gồm thuế giá trị gia tăng) là bao nhiêu?

4 / 261

Khoản chi phí nào sau dãy dược ghi nhận chi phí tại Agribank?

5 / 261

Đổi tượng áp dụng Quy chề quân lý và sử dụng Quỹ phúc lợi ?

6 / 261

Thời diem kiểm kê liền mặt, tài sản quỷ, giầy tờ có giá, tài sàn thế chấp, cầm cổ, tài sân khác bão quàn trong kho tiền vào thời gian nào mỗi tháng?

7 / 261

Theo quy định tại Quyết dịnh số 1052/QĐ-NHNo-TCKT ngày 05/5/2023 cùa Tổng Giám dốc, số giao dịch là?

8 / 261

Các phương thức tài trợ an sinh xã hội bàng hiộn vật theo quy định tại Agribank?

9 / 261

Đối vởi sổ tiền nhận theo túi niêm phong và da ghi cô vảo tài khoăn khách hàng, dem vị thực hỉộn như thể nảo?

10 / 261

Các khoản thu tữ hoạt dộng bão hiểm không phái kê khai nộp thuế GTGT?

11 / 261

Giâm dốc chi nhánh Loại II Quyểt dịnh chi tài trợ an sinh xiì hội trong phạm vi tối da bao nhiêu tiên/1 năm?

12 / 261

Tại Agribank, thầm quyền phê duyệt diều chuyến TSCĐ quy dịnh như thẻ nào?

13 / 261

Chi phí sừa chữa công trình được phân bổ dằn vào chi phí kinh doanh tổi da trong thời gian bao nhiêu?

14 / 261

Đổi với tài sân cổ dịnh thuê tài chinh, Agribank phái thực hiện những công việc nào sau dây?

15 / 261

Trưởng hợp người nộp thuế tinh thuể thì thời hạn nộp thuế lả ngày nào?

16 / 261

Tài khoăn loại 2 (hoạt dộng tín dụng) dùng dẻ phàn ánh:

17 / 261

Theo quy định quàn lỹ và sử dụng công cụ hỗ trợ trong hộ thống Agribank, Người dược giao sử dụng Còng cụ hỗ trợ có trách nhiệm nào sau dây?

18 / 261

Nguyên giá TSCĐ thay dổi khi nào?

19 / 261

Hành vi não sau dày không thuộc hành vi vi phạm thù tục về thuể?

20 / 261

Thời gian phân bổ chi phí sữa chữa công trinh vào chi phi kinh doanh:

21 / 261

Thời gian thanh quyết toán đê tài nghiên cứu khoa học (lược quyết toán một lần, chậm nhất trong vòng bao nhiêu thảng kẻ từ ngày hoản thành hoặc tạm dừng dề tài theo quyết định cùa ngưởi cỏ thầm quyền?

22 / 261

Chìa khỏa cùa hộp sát/tôn bào quân chia khỏa dự phòng cừa kho tiền dược Giám dổc, Thú kho tiền bảo quản như thế nảo?

23 / 261

Agribank cỏ thể thanh toản cho cảc dơn vị cung cảp hàng hỏa, dịch vụ bàng tiền mặt nêu giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từng lần (da bao gồm thuể giá trị gia táng):

24 / 261

Tài khoăn loại 8 (chi phi) dủng dẻ phàn ánh:

25 / 261

Tỳ giá áp dụng khi dánh giá két quà kinh doanh ngoại lộ giao ngay trong ngày?

26 / 261

Một ngưởi làm nhiều công việc thuộc dổi tượng dược hướng mức bồi dường dộc hại khác nhau sẽ dược chi bồi dưỡng dộc hại theo mức nào?

27 / 261

Khi cố nhu cầu sữ dụng ẩn chl quan trọng, chi nhánh loại 11 cần hoàn thiện hồ sơ cấp ấn chi quan trọng bao gồm:

28 / 261

Nguyên tắc khai thuế dổi vởi ngưởi nộp time trong hồ sơ khai thuố theo quy định phải:

29 / 261

Sổ tiền trích lập hai quỹ (Qũy phúc lợi, quỹ khen thưởng) dược phàn chia theo tỷ lộ nào?

30 / 261

Khi chi nhảnh loại I xuất ẩn chi quan trọng cho chi nhánh loại 1 khác theo Lệnh diều chuyển của Trụ sở chính, Phiếu xuất kho dược lặp làm mẩy liên?

31 / 261

Nhận dịnh nào sau dày đủng?

32 / 261

Tìũ sản được ghi nhặn là tải sàn cổ dịnh nếu thỏa mãn liêu chuẩn nào dưới đày:

33 / 261

Việc quản lý và sử dụng Quỷ khen thưởng Agribank dược quy dịnh tại Vún bàn nảo?

34 / 261

Công tác kiểm tra giảm sảt bâng cãn đối tài khoăn kế toán trên hệ thống IPCAS dược thực hiện theo hưởng dần tại văn bàn nào?

35 / 261

Định nghĩa nâo sau dày về chứng khoán kinh doanh là dúng?

36 / 261

Quycn cùa người dược bão hicm tiền gửi?

37 / 261

Theo quy định về lập báo cáo tải chính trong hệ thống Agribank, đối tượng lập Báo cáo tải chính gổm:

38 / 261

Trường hợp ngân hàng hoàn trả là đổi lượng phái nộp thuể nhà Ihầu nước ngoài Ihco quy định của Bộ tài chỉnh, phí dịch vụ UPAS L/C sẽ bao gồm:

39 / 261

Đẻ) với cảc giao dịch mua, bản ngoại tệ theo cam kẻt (hợp dồng), viộc thanh toản dược thực hiộn trong vòng 02 ngảy kể tỉr ngày giao dịch mua bản, ngoại tộ, dơn vị hạch loan:

40 / 261

Dối với Chi nhánh không cỏ Phông Kiêm tra. giám sát nội bộ thi càn bộ thực hiộn nhiệm vụ vè công tác kiểm tra giám sảt nội bộ là ai?

41 / 261

Khi Agribank nhận khoản thưởng CQ tức bẳng cổ phiếu từ dầu tư chứng khoán vốn, cách hạch toán nào sau dây là dứng?

42 / 261

Để phản ánh quỹ khen thưởng, phúc lợi dược trích lập theo quy định cùa Pháp luật, Agribank sử dụng loại tải khoản nào?

43 / 261

Theo quy định về phân cốp thầm quyền quyết dịnh một sổ khoán chi về dịch vụ thuỗ ngoài và hoạt dộng quản lý, còng vụ, khoán chi nào sau đây phải thòng qua Hội dồng chi phi cùa chỉ nhánh loại I trưởc khí trinh Giám dốc chi nhánh loai I quyết dịnh?

44 / 261

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng là ngày thứ bao nhiêu của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thué?

45 / 261

Theo quy dinh quân lý và sử dụng cõng cụ hồ trợ trong hệ thống Agribank, người dược giao sir dụng Còng cụ hồ trợ phải dâm bảo d iẻu kiện nào sau dây?

46 / 261

Trưởng hợp đơn giá của ẩn chỉ quan trọng (đã bao gồm thuể) lẽ dến hào, xu, các dơn vị khi hạch toán ấn chi quan trọng thực hiện?

47 / 261

Đe phân ánh tiền không có giá trị lưu hành, Agribank sử dụng loai tài khoăn nào?

48 / 261

Chi nhánh loại I phải bào cáo/lhông báo ấn chi quan trọng bị mat den những dơn vị nào?

49 / 261

Tồ chức tham gia BHTG nộp phí BHTG dịnh kỳ hàng quý chậm nhất vảo ngày thứ bao nhiêu cùa thảng dẳu liên của quý thu phí:

50 / 261

Chửng lữ nào sau dây không phái chửng từ hợp pháp, hợp lộ khi thanh toún công tác phí?

51 / 261

Nhận dịnh VC việc sừ dụng Quỹ phúc lợi nào sau đây dúng nhất?

52 / 261

Agribank dang thực hiện trích kháu hao Lài sân cố djnh djnh kỳ theo:

53 / 261

Theo quy dịnh tại Quy chế tài chính cùa Agribank. Quỹ dẳu tư phát triển dùng dé?

54 / 261

Quỹ phúc lợi dược phàn bổ như the nào?

55 / 261

Theo quy dịnh tai vũn bân 15500/NIINo-TCKT ngày 15/12/2023, kổ từ ngày 01/01/2024, Trụ sở chính dừng phân bồ, diều tiểt cảc khoán thu nháp, chi phí nội bộ nào sau dày?

56 / 261

Theo quy định tại Quyết định số 599/QĐ-NHNo-TCKT ngày 19/4/2017, Tống Giám dổc ban hành mẫu chững từ cơ bân ảp dụng thống nhất toàn hệ thống gồm có các loại mẫu chứng từ nào?

57 / 261

Cầc hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực hởa dơn?

58 / 261

Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý khi cỏ tổng doanh thu bản hàng hóa vả cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề là bao nhiỗu? (Tổng doanh thu gồm: Doanh thu chịu thuế, doanh thu không chịu thué, doanh thu không phải kê khai nộp thuế giá tri gia tỉing)

59 / 261

Đối vởi giao dịch kỳ hạn bán ngoại tộ, thanh toán VND, tại ngảy bát dầu hiệu lực hợp dồng, xác dịnh giao dịch lài (ghi nhận thu nhập) khi:

60 / 261

Người nộp time phái lập hóa dơn diộn từ khi nào?

61 / 261

Chọn (láp án (lúng nhất: Kẻ từ ngày 01/01/2024, Trụ sở chinh dừng phân bồ, diều tiét các khoản thu nhập, chi phi nội bộ nào sau dãy?

62 / 261

Theo van bản số 12477/HD-NHNo-TCKT ngày 30/12/2021 của Kể toán trưởng Agribank, các hỉnh thức kiềm tra giám sút gồm:

63 / 261

Thầm quyền của Tổng Giảm dổc sứ dụng Quỹ khen thường Trụ sở chính dế thướng đột xuất cho tập thẻ số tiền tối da là bao nhiêu?

64 / 261

Tổ chức tiềp nhận hàng dặc biệt vặn chuyển dến nơi nhận, dơn vị nhận hàng pliãi thực hiện:

65 / 261

Khi Agribank dược mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ chửng khoán nẳm giữ, căch hạch toăn nào sau dây là đúng?

66 / 261

Đối với giao djch mua bản ngoại tộ kỳ han, tai ngày hiệu lực hợp dồng, hạch toán vào thu nhập (TK 723002) hoặc chi phi (TK 823002):

67 / 261

Agribank tạm khóa tài khoản thanh toán mở bàng phương thức diện từ cùa khách hàng trong trưởng hợp nào?

68 / 261

Loại điện thoại trang cẩp cho cá nhân thuộc dổi tượng dược Agribank trang cấp điện thoại là:

69 / 261

Giám đốc chi nhánh dược sử dụng Quỹ khen thướng chi nhánh dể thưởng dột xuất cho tập thể, cá nhàn thuộc chi nhánh như the nào?

70 / 261

Phong bỉ/ lúi vái niêm phong dung chia klio;ì, mil khoá dự phòng: cứa gian kho, két sát (bao gồm cá két sảt có 03 ổ khỏa của PGD không có kho tiền vả kẻt sát của GDV), tủ sắt trong kho. thùng chở liền xc chuyên dùng (lược bảo quản ở đâu?

71 / 261

Nhận (lịnh (lúng về sứ dụng quỹ khen thướng của Trụ sờ chính

72 / 261

Định mức dổi với các khoản chi hỗ trợ hoạt dộng đoàn thể thực hiện theo quy dịnh nảo tại Agribank?

73 / 261

Điều kiện vè dội ngũ cân bộ lảm công tảc KTNỌ càn có các yều tổ gì?

74 / 261

Kể từ ngày 01/01/2024, các khoản thu nhập/chi phí về lũi, phí của Agribank với bão hiểm tiền gửi theo văn bân 615/NHNo-TCKT ngày 29/01/2013 và văn bàn sổ 3903/NHNo-TCKT ngày 31/10/2006 về tính và nộp phí bào hiểm tiền gửi dược thực hiện tại dâu?

75 / 261

Khi chi nhánh loại I nhập kho ấn chi quan trọng nhận từ trụ sở chính/chi nhảnh loai 1 khác, phiếu nhập kho dược lập thành mấy liên?

76 / 261

Vốn chủ sờ hữu cùa Agribank bao gồm những cầu phần não?

77 / 261

Thành phần nào là ngirởi phụ trâch chung, chi huy trên dường vận chuyển, chịu trách nhiệm dãm bảo an toàn tiền mặt, tài sãn quỷ, giầy tờ củ giá; tổ chức thực hiện giao nhận, vặn chuyền, áp tài?

78 / 261

Thời gian trích khấu hao dối với TSCĐ vò hỉnh là giẫ tri quyền sử dụng dất có thời han?

79 / 261

Khoán chi nào sau dãy thuộc thầm quyển quyết dịnh của Giám dác chi nhánh loại I?

80 / 261

Điều kiện cá nhãn không dược ùy quyồn quyết toán time thu nhập cá nhân cho dơn vj chi trà thu nhập?

81 / 261

Đổi tượng áp dụng về chi tài trợ an sinh xã hội trong hệ thống Agribank?

82 / 261

Trưởng phòng Ke toán và Ngân quỹ/ người dược ủy quyền trong Ban quân lý kho không thực hiện trách nhiệm nào sau dày?

83 / 261

Thuềsuẳt thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng li bao nhiêu?

84 / 261

Các nhóm TSCĐ hữu hỉnh cùa Agribank gồm:

85 / 261

Đối tượng nào sau dây không dược chi bồi dưững dộc hại bàng hiện vặt?

86 / 261

Trong suốt quả trinh hoạt dộng kỉnh doanh, Agribank phái dâm báo duy trì giới hạn dầu tư, mua sám TSCĐ phục vụ trực tiếp cho hoạt dộng của mình như thế nào?

87 / 261

Theo quy định dầu tư xây dựng, sửa chữa còng trinh, Bào lãnh tạm ứng hợp đồng, bào dám thưc hiện hợp dồng dược quán lý như thẻ nào?

88 / 261

Hàng hóa thực hiện khuyến mại theo dúng quy dịnh cùa pháp luật vè thương mại thì áp dụng thuế suầt lả bao nhiêu?

89 / 261

Mức tạm ứng cho hoạt dộng sáng kìển là bao nhiêu?

90 / 261

Đơn vị trích khẩu hao dổi vửì TSCĐ thuê tài chính là:

91 / 261

Agribank phái thực hiện kiếm ke tài sản trong trưởng hợp nào sau dây?

92 / 261

Thu nhập được miẽn thuể thu nhập cá nhân gồm:

93 / 261

Định nghĩa nào sau dây về chứng khoán sãn sàng dể bán lả dứng?

94 / 261

Trong các trường hợp nào sau dày dược mở hộp chia khoá dự phỏng?

95 / 261

Nguyên tác quản lý vả sừ dụng quỹ khen thưởng, gồm:

96 / 261

Câc dổi tượng nào dược vào kho tiẻn dế thực liiẹn kiềm kê dịnh kỳ, dột xuất?

97 / 261

Chứng từ nảo sau dãy thuộc mẫu chủng từ kể toán bát buộc in săn (mẫu loại P)?

98 / 261

Thẩm quyền cùa Giám dồc chi nhảnh loại 1 khi quyết định thưởng dột xuất dổi với tập thề thuộc chi nhành số tiền tối da lã bao nhiêu?

99 / 261

Người nộp thuể dược lựa chọn khai thuế thu nhập cà nhân theo quý khi nào?

100 / 261

Loại hóa đơn diện tử Agribank sử dựng hiên nay?

101 / 261

Kế hoạch tài chính hảng năm cùa Agribank gồm:

102 / 261

Ngân hàng nhặn tiền mặt theo tủi niêm phong cỏ nhiệm vụ vã chịu trách nhiệm gỉ?

103 / 261

Theo quy định tại Quy che sổ 369/QC-HĐTV-TCKT, phân bồ phí dịch vụ là?

104 / 261

Chứng từ kẻ toán áp dụng trong hệ thong Agribank dược phân loại theo tính chất pháp lý, bao gồm:

105 / 261

Người nào phâi chịu trách nhiệm về bó, túi, bao, hộp, Ihùng úẻn dũ niữm phong?

106 / 261

Thực hiện kết chuyên các khoăn chênh lệclỉ tỳ giá trong kinh doanh hổi doái vào các tài khoăn thu nhặp/chi phí kinh doanh ngoai tệ vào thời diểm nào?

107 / 261

Việc quân lý kho tiền, giám sát xuẩt, nhập, báo quân tiền mặt, tài sân quỷ, giấy tờ có giá, tài sản khác, quàn lỷ và sử dụng chia khóa cửa kho tiền lả trách nhiệm vă nhiệm vụ cùa ai?

108 / 261

Tài sán cổ dịnh hữu hình phải thóa mũn các ticu chuắn nào sau dày?

109 / 261

Mầu chứng từ kẻ toủn do Agribank ban hãnh gồm:

110 / 261

Các Quyát dịnh/Văn bân ủy quycn/Giầy ũy quyền từng lân của Trướng phòng Kẻ toán và Ngàn quỹ cho cáp phỏ phái dược chấp thuặn cùa ai?

111 / 261

Công cụ, dụng cụ có giá trị nhò hơn 15 triệu dồng khi xuất dùng, Agribank thực hiện:

112 / 261

Thiếu, mầl tiền mặt, tài sàn quý c6 giả trị tương dương lừ giá trị bao nhiêu phái diện báo ngay về Trụ sỡ chính Agribank (Ban Tài chính Ké toán) và Chi nhảnh NHNN trên dịa bàn trong 24 giở?

113 / 261

Đẻ quàn lý, nắm bát dược toàn bộ tài sân và diều hành kịp thời hoạt dộng kho quỹ, Giám dổc Chi nhánh phái trực tiếp tham gia vào Hội dồng kiềm kè trong tháng tổi thiểu mắy lẩn?

114 / 261

Loại tủi khoăn nào dùng dể phân ánh những tăi sân hiện có ở Agribank nhưng không thuộc quyền sở hữu cùa Agribank như: Tài sản nhận giữ hộ, tài sàn gản nợ, xiết nợ chở xử lý?

115 / 261

Những khoăn chi ghi nhận vảo chi phí nghiệp vụ không đúng quy dịnh, khi kiểm tra phát hiện dược xử lỷ như the náo?

116 / 261

Kẻ từ ngày 01/01/2024, phí báo hiểm tiẻn gửi (BHTG) của chi nhánh loại 1 dược:

117 / 261

Theo quy định VC quàn ỉý ấn chi quan trọng bị mất, Chi nhánh loai I phái thông báo dển cấc chi nhánh loai I trong cùng hộ thống Agribank, dển NHNN và TCTD trẽn (lịa bàn tinh, thành phố trong thời gian bao làu?

118 / 261

Việc sửa dối, bổ sung hộ thống tài khoán kể toản Agribank do dơn vị nào thực hiộn?

119 / 261

Chìa khỏa, mã sổ dự phòng két sẳt của Giám dốc Chi nhánh loại ỉ, loại II dược gửi bảo quân tại dẫu?

120 / 261

Tổng cúc khoăn chi có lính chát phúc lợi toàn hộ thổng Agribank không quá:

121 / 261

Theo quy dịnh về quản lý ần chi quan trọng, trong giở ngáy giao dịch, Giao dịch viỗn/Giao dịch viên quỹ thực hiện:

122 / 261

Giám dốc chi nhánh Loại I Quycl dinh chi tài trợ an sinh xũ hội trong phạm vi tối da bao nhiêu tiền/1 nữm?

123 / 261

Khi Agribank nhận khoản cổ tức bảng tiền từ dầu tư chửng khoán vổn, cách hạch toán nào sau dây là dứng?

124 / 261

Những dối tượng nào không chịu 1I1UC giá trị gia tăng trong hoạt dộng ngẫn hàng?

125 / 261

Một sổ nội dung bát buộc trên hóa dơn gồm:

126 / 261

Các nhỏm TSCĐ vô hình của Agribank gồm:

127 / 261

Trưởng hợp cán bộ di công tác vào nhừng ngày cuối năm, dơn vị chi dược thanh toản chậm nhất trong thời gian nào?

128 / 261

cầp có thắm quyền quyẻl định tỳ lộ phân bổ Quỷ khen thưởng Agribank?

129 / 261

Đổi tượng ảp dụng quy dịnh quản lý và sử dựng Quỹ khen thưởng

130 / 261

Các tài khoăn trong bàng cân dổi ké toán và cảc tài khoản ngoải bàng cân dối ké toán được bố trí theo hộ thống số thập phân gồm những cấp nào?

131 / 261

Đon vị cung ứng dịch vu không hoàn trà lại khoán phí dịch vụ dà thu trong trường hợp nào?

132 / 261

Trưởng hợp phi dịch vụ Mobile banking phâi irả cho đơn vị dối lác cung ứng dịch vụ. chi nhánh dầu mồi thực hiện:

133 / 261

Mức giám trừ gia cảnh khi tinh thúc thu nhập cá nhân cho bán thân người nộp thuế là bao nhiêu?

134 / 261

Tài khoăn loại 5 (hoạt dộng thanh toán) dùng dẻ phân ảnh;

135 / 261

Để phàn án số tiền Agribank bào lãnh ưả thay khách hảng trong trưởng hợp khách hàng dược bão lanh không thực hiện dược nghĩa vụ cùa mình khỉ dẻn hạn thanh toán, Agribank sữ dụng loại tài khoán nào?

136 / 261

Có thẻ chi trang phục giao dịch, phương tiện làm việc cá nhân bàng tiển mặt trong trường hợp nào sau dây?

137 / 261

Đổi với giao dịch kỳ hạn mua ngoại tẽ, thanh toán VND, tại ngày bát dầu hiộu lực hợp dồng, xác định giao dịch lãi (ghi nhận thu nhập) khi:

138 / 261

Tài khoán loại 7 (thu nhập) dùng dẻ phân ánh:

139 / 261

Đơn vị trích khấu hao dối với TSCĐ thuê hoạt dộng là:

140 / 261

Quy đinh vồ chi tải trợ an sinh xà hội trong hộ thống Agribank dược thực hiện theo vỉin bản nào?

141 / 261

Tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ lăm công tác Tiền tệ Kho quỹ trong hệ thống Agribank?

142 / 261

Theo quy chề thi dua, khen thưởng trong hộ thống Agribank, Giảm đổc chi nhánh loại I dược sử dụng Quỹ khen thưởng của chi nhánh de thưởng dột xuất cho lịìp thể, cá nhân thuộc chi nhánh vởi tổng mức khen thướng là:

143 / 261

Trong (liều kiện hoạt dộng kinh doanh cỏ lăi. dể dối mới côtig nghệ, Agribank dược áp dụng mửc trích khấu hao nhanh tối da là bao nhiêu dổi vởi các tải sân cố định (mây mỏc, thiết bị; dụng cụ làm việc do hrỡng, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vịin tải; dụng cụ quăn lý)?

144 / 261

Tài sân cổ dịnh có nguyên giả từ bao nhiêu tiền trớ len?

145 / 261

Nhỏm tiêu chi giâm sát giao dịch kế toán là gi?

146 / 261

Tải khoản loại 6 (nguồn vốn chủ sở hữu) dùng dẽ phản ảnh:

147 / 261

Khi xảy ra hóng hóc, mầt mát thi việc sửa chữa thay the chìa khóa két ATM sè do dơn vị nào thực hiện?

148 / 261

Mức tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy dịnh hiện hành là bao nhiêu?

149 / 261

Thu nhập, chi phí lừ mua bán vồn nội bộ dược Trụ sờ chính hạch toản dẻn câc dơn vị nào?

150 / 261

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) dầu vào là gì?

151 / 261

Theo quy dịnh về quân lý ấn chi quan trọng hỏng, thời hạn tiêu húy ấn chi quan trọng hỏng là bao lâu?

152 / 261

Các loại tài sàn cố định nào sau đây không phải trích khấu hao?

153 / 261

Trường hợp cam kết không mua lại TSCĐ thuê tài chinh, thời gian trích khấu hao TSCĐ thuê tài chinh dược xảc định như thế nào?

154 / 261

Tài khoán trong bâng cân dối kề toán cúa Agribank bao gồm cảc tải khoăn cấp nào?

155 / 261

Thấm quyển cúa Tổng Giảm dốc về quyết định dự án dàu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình văn hỏa, thể thao phục vụ người lao dộng tại các don vị thuộc Agribank cỏ giá trị dén:

156 / 261

Định nghĩa nào sau dày về chứng khoản giữ dền ngày dáo hạn lả dúng?

157 / 261

Đẻ phán ánh những khoăn thanh toán bù trừ giữa cảc ngân hàng, Agribank sử dụng loại tài khoản nào?

158 / 261

Ngưởi trong độ tuổi lao dộng được xảc định lả người phụ thuộc của người nộp thuế thu nhập cả nhàn thỏa mãn diều kiện nào?

159 / 261

Cõng tác giám sát nghiệp vụ tải chính kế toán và ngân quỹ thực hiện theo quy dịnh tại văn bân nào?

160 / 261

Klioân nợ phải thu khó dùi bao gồm:

161 / 261

Nguyên giả TSCD thuê tài chính bao gồm:

162 / 261

Kiềm ngân có trách nhiệm gl?

163 / 261

Đe phàn ánh các khoản chiềt khẩu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá, Agribank sử dụng loại tài khoản nào?

164 / 261

Đối tượng nào sau dây không dược bố trí làm Thủ kho/Thũ quỹ?

165 / 261

Tín hiộu báo dộng khấn cắp tại chi nhánh Agribank dược kct nổi với ai?

166 / 261

Agribank hạch toán khoán lai phái thu tử hoạt dộng cáp tin dụng dối vớì:

167 / 261

Hình thức hỏa dơn diện tử úp dụng tại Agribank hiện nay?

168 / 261

Giả trị chiết khấu, phụ trội của chứng khoán Nợ thuộc nhóm dằu tư sẵn sàng dể bán hoịlc giữ dến ngày dáo hạn dược phân bồ theo phương pháp dường thẳng cho khoảng thởi gian dầu tư chứng khoán như thê nào?

169 / 261

Khi xuất ấn chỉ quan trọng phục vụ hoạt dộng kinh doanh không chịu thuề như sổ, thê tiết kiệm, thư bảo hĩnh..., chi nhánh hạch toán:

170 / 261

Theo quy dịnh vè lập báo cảo tải chính trong hộ théng Agribank, hệ thống bảo cáo till chinh bao gồm:

171 / 261

Agribank không chi ăn giữa ca trong trường hợp nào sau dây?

172 / 261

Nguyên giá tài sàn cổ dịnh hữu hinh mua sắm bao gồm:

173 / 261

Giả trị chiết khấu, phụ trội cùa chứng khoán chi phát sinh khi Agribank mua loai chứng khoán nào sau dãy?

174 / 261

Kỷ hiộu chứng từ là một chuỗi gồm bao nhiêu ký tư?

175 / 261

Mức chi trang phục giao dịch hàng ngày bàng tiền mật dồi với cán bộ có thời gian làm việc trong năm dưới 06 tháng?

176 / 261

Lũi dồn tích trước khi mua dổi với chửng khoán Nợ giữ dỄn ngày dáo híin được xử lý như thề nào?

177 / 261

Trách nhiêm của Giám dổc Phòng giao dịch cỏ kho tiền chịu trách nhiệm gi trong công tác tổ chức giám sát:

178 / 261

Quỹ phúc lợi Agribank dược sử dụng trong những trường hợp nào sau đây?

179 / 261

Yêu cầu chung dổi với người lao dộng lảm công tác Tiẻn tộ - Kho quỹ trong hộ thống Agribank là gi?

180 / 261

Đổi tượng lập bảng cân dổi tủi khoán kế toán là:

181 / 261

Theo quy định về chi tiêu nội bộ cùa Agribank Iiiộn nay, những trưởng hợp nào sau dây không dirợc thanh toản công tác phí trong nước?

182 / 261

Tài khoãn cap V trong bảng cân dối ké toán của Agribank bao gồm bao nhiSu ký tự (chữ số)?

183 / 261

Thời hạn nộp Bảng càn dổi kế toán hàng thảng:

184 / 261

Đổi tượng nào không phâi quyềt toán thuế thu nhập củ nhân?

185 / 261

Theo quy định về chi tiêu nội bộ của Agribank hiộn nay, chữ ký trên chứng từ kổ toán ghi nhận vào tải khoăn chi phỉ nghiệp vp bát buộc phài dù:

186 / 261

Việc trích khấu hao TSCĐ dược thực hiện bảt dầu từ ngày nào?

187 / 261

Khoản mục nào sau đây dược thanh toán chung cho doàn công tác nưửc ngoài?

188 / 261

Agribank phái nộp báo cáo tài chính nỉlm dã dược kiềm toán cho các cơ quan quàn lý Nhà nước nào?

189 / 261

Định kỳ bao lâu Tri sở chính thực hiện kiểm kê ắn chỉ quan trọng?

190 / 261

Quỹ phúc lợi dược phàn bổ như the nào?

191 / 261

Việc giao nhận, bão quàn, vận chuyên ẩn chl quan trọng phải luân thủ theo quy dịnh nào?

192 / 261

Thẳm quyên của Chù tịch HĐTV sử dụng Quỹ khen thưởng chung cùa Agribank dẻ thưởng dột xuất cho tập thê sổ tiền tối đa là bao nhiêu?

193 / 261

Nội dưng nào không dứng ưong quy dịnh về sữ dụng quỹ phúc lợi?

194 / 261

sồ lần dược thanh toán tiền phương tiện di nghi phép hàng năm (di và về) là bao nhiỗu?

195 / 261

Tổ chửc tham gia BHTG vi phạm thời gian nộp phí BHTG thỉ phải chịu phạt mỗi ngày nộp chặm trên số tiền nộp chậm là:

196 / 261

Chuyển nguồn dự phòng vè Trụ sỡ chính do đơn vị nào Ihực hiộn?

197 / 261

Giá trị công cự dụng cụ bao gồm:

198 / 261

Het giở lãm việc hàng ngảy, toàn bộ ắn chi quan trọng tồn cuổi ngày của GDV dược dể và báo quàn ở dâu?

199 / 261

Đối với cảc chương trinh lặp huấn (không kết hợp họp hội nghi), bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, dơn vị thực hiện mức chi như thể nảo?

200 / 261

Đơn vị không dược chi hỗ trợ hoạt dộng doàn thể với nội dung nào sau dây?

201 / 261

Nguyên tác phàn bổ quỹ phúc lợi dến Trụ sở chính, chi nhảnh loại 1

202 / 261

Agribank đang ảp dựng phương pháp trích khấu hao tài sàn cố dịnh nào sau dây?

203 / 261

Theo quy dịnh về chi liêu nội bộ, các dơn vị tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ Agribank thực hiộn:

204 / 261

Thời hạn Agribank cần nộp bảo cáo tài chinh chưa kiếm toán cho các cơ quan quân lý Nhả nưức:

205 / 261

Trưởng hợp chứng từ kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, chi nhánh phái thực hiện:

206 / 261

Trưởng hợp ổ khoá hoặc chia khoá cừa kho tiên, kứt sât lại chi nhánh bị hòng cẩn sửa chữa, thay thế phải có văn băn báo cáo và dược sự chấp thuận cùa ai?

207 / 261

Mức giám trir gia cảnh khi tính thuể thu nhập cả nhàn dổi vửi mỗi ngưởi phụ thuộc là?

208 / 261

Hệ thống Camera cá giá trị 29 triệu (bao gồm camera, dầu thu,ổ cứng,...) dược ghi nhặn theo dõi và quân lý như là:

209 / 261

Trưởng hợp nào không phái duy tri sổ dư tối thiểu trên hợp đồng tín dụng:

210 / 261

Trách nhiệm cùa cán bộ dược giao nhiệm vụ quân lý, sử (lụng chia khoá kho tiền, két sát

211 / 261

Cuối ngây giao dịch, tại chi nhảnh ai sG thực hiện kiểm kê ấn chi quan trọng trong kho?

212 / 261

Nguồn dự phỏng tốn thát các khoản dầu lư, nợ phải thu khỏ dôi dược trích lập và quản lý ờ dâu?

213 / 261

Tài khoàn loại 3 (tùi sản cố định và tủi sản có khác) phàn ánh:

214 / 261

Theo quy định vè quân lý ấn chi quan trọng, vảo dầu ngày giao dịch, Giao dịch viẽn/Gỉao dịch viên quỹ thực hiộn:

215 / 261

Nội dung chi nào sau dày không dược lính vảo chi phí tổ chức hội nghị?

216 / 261

Theo quy (lịnh quàn lý và Sừ (lụng công cụ hỗ trợ trong hộ théng Agribank, cảc hành vi bị nghiêm cầm?

217 / 261

Cuối giờ giao dịch buổi sảng, giao dịch viên thực hiện như thế nào dể quân lý ấn chi quan trọng?

218 / 261

Số chứng từ là dỉy gồm bao nhiSu ký tư?

219 / 261

Trụ sở chính hạch toán thu nhập bán vổn, chi phí mua vốn của chi nhánh theo cặp tài khoản nào?

220 / 261

Khi phát hiện hồ sơ khai thuể ílìĩ nộp cho Cữ quan thuổ cớ sai SỎI, nguời nộp thuế dược khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thởi hạn bao nhiỗu nỉlm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuể của kỳ thúc có sai, sỏt nhưng trưởc khi cơ quan thuê, cơ quan có thẩm quyền công bổ quyết dịnh thanh tra, kiẻm tra?

221 / 261

Agribank không trích khấu hao dổi với tài sân cổ dinh nồo?

222 / 261

Theo nguyỗn tâc hạch toán, xử lý chứng lừ kẻ toán nghiệp vụ cho vay, bộ phận kẻ toán chịu trách nhiệm vè;

223 / 261

Agribank trích khấu hao tự động, hạch toán trên ỈPCAS vào thởi dicm nào?

224 / 261

Đổi với cho vay thông thường, trường hợp hợp dồng tín dụng giãi ngàn từ 02 lần trỡ lên, chi nhánh duy tri số dư nợ gồc tối thiều trên hợp dồng theo:

225 / 261

Phương thức tải trợ ASXH lả:

226 / 261

Dổi với càc chương trình tải trợ khẳc phục hậu quà thiên tai, dịch bệnh Trụ sở chinh giao chi nhánh thực iiiộn, Trụ sờ chính hồ trợ bao nhiêu phần trăm(%) chi phí?

227 / 261

Nguồn dự phòng rùi ro dược theo dõi ở loại lải khoản nào?

228 / 261

Mức phí BI ITG phải nộp cho BHTG Viột Nam cùa các tổ chức tham gia BHTG là:

229 / 261

Kiểm tra, kiểm kê dột xuất trong các trường hợp nào sau đây?

230 / 261

Quỹ khen thưởng Agribank dược sử dụng trong những trường hợp nào sau dây?

231 / 261

Hộ thống tài khoán ké toán cửa Agribank gồm cảc tải khoản nào?

232 / 261

Đối với phòng giao dịch không có kho, vảo cuối giờ giao dịch buổi sáng, Giao dịch viẽn/Giao dịch viên quỹ sau khi kiểm dốm, dổi chiếu khớp dúng số lượng ấn chi tồn thực te vởi sổ dư trên sổ sách thực liiộn bào quán ần chi quan trọng ở dâu?

233 / 261

Hội dồng kiểm kê lại dơn vị dược thành lập trong trường hợp nào?

234 / 261

Các khoán thu lừ hoạt động bão hi em phái kè khai nộp thué GTGT?

235 / 261

Nhận định nào sau về quản lý CCDC dũng?

236 / 261

Khi xuất dùng Công cụ dụng cụ từ 15 triệu dồng dẻn đưúi 30 triệu dồng, thời gian sir dụng trong nhiều kỳ ké toản, Agribank thực hiện:

237 / 261

Theo quy dịnh tại Quy chế tài chinh cùa Agribank, Chi nhánh Agribank ỡ nước ngoải thực hiện két chuyển lợi nhuận ve Tru sở chính như lite nào?

238 / 261

Các dổi tượng nào sau dây dược vào kho tiền khi thực hiện nhiệm vụ?

239 / 261

Trường hợp phí djell vụ Mobile banking phài Ihu lỉr dơn vị dối tác cung ửng dịch vụ, chi nhánh dằu mồi thực hiộn:

240 / 261

Trưởng hợp Agribank dược xẻp loại A thì sổ tiền dược phàn phối vào hai quỹ khen thường, phúc lợi lã bao nhiêu?

241 / 261

Mủc xừ phạt trung bình khi Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thúc quả thời hạn quy dịnh từ 61 ngây dển 90 ngày lả bao nhiêu?

242 / 261

Nguyên tẳc quản lý TSCĐ

243 / 261

Việc quàn lý và Sừ dụng Quỹ phúc lợi Agribank dược quy định tại Van bản nảo?

244 / 261

Theo Văn bân sổ 12477/HD-NHNo-TCKT ngày 30/12/2021 của Kẻ toán trưởng Agribank, mục dỉch kiểm tra, giám sát băng cân dổi tài khoản kế toán lả gỉ?

245 / 261

Nhặn djnh nào sau dây về viộc trích lập Quỹ khen thưởng lả dủng?

246 / 261

Tài khoán tiền mặt dang vặn chuyền chỉ dược tất toán khi nào?

247 / 261

Theo quy dinh tại Quy chẻ số 369/QC-HĐTV-TCKT, chia sẽ phí dịch vụ là gi?

248 / 261

Hộp bào quân chìa khỏa dự phòng cứa kho tiền có 02 ổ khóa do ai giữ?

249 / 261

Thởi hạn Agribank cằn nộp Bảo cáo tài chính năm đã được kicni toán cho các cơ quan quân lý Nhà nưởc;

250 / 261

Theo quy dịnh về phàn cấp thẩm quyền quyết dịnh một số khoán chi về dịch vụ thuê ngoài vả hoạt dộng quản lý, còng vụ, Giám dổc chi nhánh loại I dược phân cấp quyết định chi phỉ cho Giám dốc chi nhánh loai II phụ thuộc tối da lả bao nhiêu?

251 / 261

Các trường hợp nào dược vào kho tiến?

252 / 261

Hàng hỏa thực hiện khuyển mại không theo đúng quy định ciiíi pháp luật về thương mại phái thực hiộn:

253 / 261

Đồi với nghiệp vụ mua bán giao ngay (thanh toán ưong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày giao dịch), lại ngày thực hiện hợp dồng mua/bân ngoại lệ giao ngay, thực hiộn hạch toán:

254 / 261

Sứ dụng quỹ khen thưởng cùa chi nhánh, gồm:

255 / 261

Điện thoại trang cấp cho cá nhân thuộc dối tượng dược Agribank trang cắp diện thoại sử dụng trong thời gian bao lâu?

256 / 261

Hộ thổng tài khoản kế toán cùa Agribank dược bổ tri thành bao nhiêu loại?

257 / 261

Cúc kiioàn thu nhập nào sau đây thuộc dổi tượng chiu thuế thu nhập cá nhân?

258 / 261

Thời hiệu xử phạt hành vi vi phạm thù tục thuể lả:

259 / 261

Khoản thu nhập nào sau dày dược ghi nhân lả doanh thu từ hoạt dộng kinh doanh của Agribank?

260 / 261

Chứng từ kế toán dược lặp bao nhiêu lần cho mồi nghiệp vụ kinh té, tải chỉnh phát sinh?

261 / 261

Tài khoản loại 4 (các khoăn phải trà) dùng dẻ phân ánh:

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9406
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Công bố thông tin doanh nghiệp của Agrỉbank được hiểu là gì?

2 / 370

Nguồn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài của khách hàng lả Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài?

3 / 370

Theo Nội quy lao động, thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp người lao động nghi không hưởng lương để đi đào tạo tự túc về chuyên môn nghiệp vụ nhằm mục đích nâng cao trình độ, phục vụ lâu dài cho Agribank là ai?

4 / 370

Fanpage chi nhánh dược chính thức hoạt động theo quy định khi nào?

5 / 370

Theo Nội quy lao động, Lao động nữ được nghỉ thai sàn trước vả sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá:

6 / 370

Nhiệm vụ chính của Ban Truyền thông?

7 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tẳc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nội dung "Cản bộ ngân hàng phải luôn cẩn thận, kỹ lưỡng, cân nhắc thấu đảo, lường đoán kỹ mọi rủi ro để phòng ngừa; thận trọng trong giao tiếp và giữ kỷ luật phát ngôn; tự giác chịu sự giám sát, kiểm soát theo quy định " thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

8 / 370

Quy định 770/QĐ-NHNo-TTh ngày ỉ 5/04/2020 áp dụng cho đổỉ tượng nào?

9 / 370

Giấy tờ xác minh thông tin cùa tồ chức gửi tiền gửi có kỳ hạn gồm những gì?

10 / 370

Các hình thức mở tài khoản tiền gửi cỏ kỳ hạn tại Agribank gồm:

11 / 370

Theo Nội quy lao động, tình tỉết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật lao động là gì? (Lựa chọn đáp án đúng nhất)

12 / 370

Sau thời gian bao lâu cán bộ đầu mối không cỏ tin bài cộng tác gửi về Ban Biên tập Website, Bản tin Agribank, thì Thủ trường đơn vị xem xét thay thế cán bộ đầu mối phù hợp với nhiệm vụ đưực phân công?

13 / 370

Ông A đang sử dụng một thửa đất (từ năm 2006) nhưng không có giấy tờ gì về đất Hỉện ông có hộ khẩu thưởng trú tại địa phương (nơi cỏ thửa đất) và trực tiếp sân xuất nông nghiệp tại vùng có điểu kiện kinh tể “ xã hội đặc biệt khố khăn, nay dược ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ồn định, không cỏ tranh chấp. Ông A muốn đirợc cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì ông A thuộc trường hợp nào dưới đây?

14 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, cán bộ ngân hàng thể hiện “Sự cần trọng” trong công việc như thế nào?

15 / 370

Đối với dịch vụ kiều hối, hiện nay Agribank đang chi trà kiều hổi bằng các hình thức nào?

16 / 370

Nhiệm vụ về công tác truyền thông của Ban Truyền thông?

17 / 370

“Sự tận tâm và chuyên cần” cùa cán bộ ngân hàng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

18 / 370

Đối vớỉ Dịch vụ Western Union, Mã điểm giao dịch được hiểu là:

19 / 370

Agribank chi trả tiền gửỉ tiết kiệm dưới các hình thức nào?

20 / 370

Theo quy định tại Quy trình 1477/QTr-NHNo-TTKH về Thanh toán song phương điện tử với KBNN tại Agribank, các giao dịch thu, chi qua các tài khoản của KBNN gửi sang Agribank đàm bảo điều kiện gì tại thời điềm nhận?

21 / 370

Theo quy định tại Quy trình 3140/QTr-NHNo-TTKH về quy trình thu hộ, chi hộ với Đơn vị cung cấp dịch vụ, dịch vụ nào được phép cung cấp cho khách hàng?

22 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vả quy tắc ứng xừ của cán bộ ngân hàng” nội dung “Không ngừng cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao các kỹ năng mềm của bản thân” thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

23 / 370

Theo Nội quy lao động, người lao động có thề thỏa thuận với ngưởi sử dụng lao động để nghỉ không hường lương khi có lý do chính đáng; thời gian nghỉ không hưởng lương tốỉ đa là:

24 / 370

Theo quy định số 2556/QD-NHNo-TTKH về quy định cung cấp dịch vụ sổ phụ điện tử cho khách hàng trong hệ thống Agribank, khách hàng là:

25 / 370

Các giao dịch kiều hối bằng tiền mặt được Agribank chi trà tại địa điểm nào?

26 / 370

Nội dung nào dưởi đây KHÔNG phái là quy định về “Tính tuân thủ” của cán bộ ngân hàng theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

27 / 370

Người lao động bị xử lý kỳ luật hình thức khiển trách nếu không tiếp tục vi phạm kỳ luật lao động thì được xỏa kỳ luật sau mẩy tháng?

28 / 370

Trường hợp vượt thầm quyền phê duyệt của Giám đốc CN loại I về hoạt động quảng cáo tiếp thị thì CN trình cấp nào?

29 / 370

Đổi với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nểu khách hàng không có yêu cầu nào khác thì Agribank chỉ trà gốc vào thời gian nào?

30 / 370

Các loại lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn gồm những loại nào?

31 / 370

Khách hảng nhận tiền kiều hối tại Agribank có phài trà phí nhận tiền không?

32 / 370

Agrỉbank sẽ dừng dịch vụ ngân hàng điện tử đã cung cấp cho khách hàng trong trưởng hợp nào?

33 / 370

Theo quy định tại Quyết định 333/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank quy định về gỉaodịch gửỉ, rút tiền nhiều nơi đối với khách hàng có tài khoản thanh toán, tài khoàn tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Agribank và các văn bản sửa đổi, đối tượng áp dụng bao gồm?

34 / 370

Đơn vị nào thực hiện niêm yết thông tin về tỷ lệ an toàn vổn tại Trụ sờ chính Agri bank?

35 / 370

Nhiệm vụ của Chuyên viên thiết kế Bản tin KHÔNG bao gồm?

36 / 370

Triết lý kinh doanh cùa Agrỉbank là:

37 / 370

Trưởng hợp không thể bố trí ngày nghĩ hàng tuần, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bảo đàm cho người lao động cỏ ít nhất mấy ngày nghỉ (tính bình quân) trong 1 tháng?

38 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nội dung “Cán bộ ngân hàng phảỉ tôn trọng và tuân thù nghiêm luật pháp, các quy định, quy trình nghiệp vụ cùa ngành và của nội bộ ngân hàng” thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

39 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tẳc ứng xử của cán bộ ngân hàng” nội dung "Không đưa ra thông tin sai lệch, thiểu chỉnh xác, mang tỉnh chù quan cả nhân gây ton hại đến tài sàn, thương hiệu, uy tin cùa tổ chức, của ngành, gây hoang mang, ỉo ngại, ảnh hưởng đển lòng tin của khách hàng đổi với ngân hàng" thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào cùa cán bộ ngân hàng?

40 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số Ố16/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cơ cấu các phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh loại II gồm:

41 / 370

Thành phàn Ban Biên tập Website do aỉ quyết định?

42 / 370

“Sự liêm chính” của cán bộ ngân hàng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây theo quy định tại "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

43 / 370

Đâu là dịch vụ phi tài chính trên E-Mobile banking?

44 / 370

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tuân theo quy định nào cùa Agribank?

45 / 370

Các trang mạng xã hội của Agribank được thiết lập, duy trì làm gì?

46 / 370

Câu trả lời nào sau đây KHÔNG phải là nhiệm vụ cùa Thư ký Ban Biên tập bản tin giấy, điện tử?

47 / 370

Đâu KHÔNG phải trách nhiệm của VPĐD KV đối với hoạt động truỳền thông MXH là gì?

48 / 370

Ngày sao kê hàng tháng của thẻ tín dụng quổc tế Visa và MasterCard do Agribank phát hành là:

49 / 370

Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo yêu cầu thanh tra, kỉểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền?

50 / 370

Kịch bản xử lý truyền thông trình Trường Ban xử lý truyền thông phê duyệt bao gồm:

51 / 370

Dịch vụ thanh toán qua SMS banking được áp dụng vởỉ nhóm khách hàng nào?

52 / 370

Đe đảm bào khà năng thanh toán cùa Người chuyển tiền đối với nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ cá nhân qua hệ thổng SWIFT, nhận định nào sau đây là đung?

53 / 370

Hiện nay, hạn mức chuyển khoản liên ngân hàng trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking xác thực bằng SMSOTPlà:

54 / 370

Theo QĐ sổ 240/QĐ-NHNo-TTh, trong trường hợp cần thiết ai/đơn vị nào trả lờỉ phỏng vẩn báo chí?

55 / 370

Khái niệm về "tái phạm" trong Nội quy lao động:

56 / 370

Anh chị nêu hỉnh thức thông báo biến động số dư tài khoản tiền vay được áp dụng theo Quyết định số 7I1/QĐ-NHNo-NCPT ngày 20/4/2018?

57 / 370

Đơn vị nào soạn thảo vãn bản công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn trình TGĐ xem xét, phê duyệt?

58 / 370

Theo quy định tại Quyết định 205/QĐ-NHNo-TTKH củà Agribank về quy định cung ứng, quản lý và sử dụng dịch vụ kết nổi thanh toán với khách hàng, khách hàng sử dụng địch vụ là những đối tượng nào?

59 / 370

Theo quy định tại Quy trình 2086/QD-NHNo-TTKH về Thu ngân sách nhà nước tại Agribank và các vãn bản sửa đổi, các hình thức nộp thuế qua hệ thống Agribank gồm:

60 / 370

Thời gian gia hạn tối đa đối với thê ghi nợ nội địa tại ATM?

61 / 370

Agribank xem xét cấp tín dụng (trừ hình thức phát hành thẻ tín dụng cá nhân) cho khách hàng nào sau đây?

62 / 370

Agribank thực hiện chấm dứt việc phong tỏa tiền gửi tỉết kiệm khi nào?

63 / 370

Đối với dịch vụ kiều hối, Agribank đang có quan hệ hợp tác (hỷ thỏa thuận song phương) với ngân hàng nào?

64 / 370

Đơn vị nào chịu trách nhiệm làm báo cáo đo lường kềt quả đánh giá hoạt động truyền thông trên MXH?

65 / 370

Hạn mức tín dụng quốc tế đối với hạng thẻ vàng là bao nhiêu?

66 / 370

Theo QĐ 120Ố/QĐ-NHNo-TTh, giá trị một đơn vị hệ sổ nhuận bút?

67 / 370

Những đổi tượng khách hàng nào được thực hiện thay đỗi/đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử tại bất kỳ các chi nhánh cùa Agribank?

68 / 370

Theo quy định tại Quyết định 205/QĐ-NHNo-TTKH cùa Agríbank về quy định cung ứng, quản lý và sử dụng dịch vụ kết nối thanh toán với khách hàng, đối tượng áp dụng là: