NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.
Chúc các bạn vui vẻ.
0%
0 votes, 0 avg
1115
Created by admin

Agribank

495-nstl-nghiepvu

1 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, thời gian cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho nhân sự từ chức kể từ ngày có đề xuất của bộ phận tham mưu là bao lâu?

2 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trình độ ngoại ngữ yêu cầu đối với Phó Giám đốc Chi nhánh loại II là: (chọn đáp án đúng nhất)

3 / 300

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động frong điều kiện lao động bỉnh thưởng (chọn đáp án đúng nhất)

4 / 300

Ông A bị suy giâm khâ năng lao động 70% nên đã chấm dứt hợp đồng lao động tại Agribank vả hưởng trợ cấp BHXH một lần. Vậy ông A cỏ đủ điều kiện hường chế độ hỗ trợ của Agribank về chấm dứt hợp đồng lao động theo Văn bàn sổ 1519/HĐQT-LĐTL không?

5 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ"HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Trọng số tiêu chí Nguồn vốn là bao nhiêu

6 / 300

Phiếu giới thiệu quy hoạch hợp lệ là:

7 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Việc nhập thông tin trên hệ thống dữ liệu về nhân sự, phục vụ yêu cầu quản lý lao động đối với chức danh Giám đốc Chi nhánh loại II được xếp hạng do đơn vị/bộ phận nào thực hiện?

8 / 300

Theo Quy định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT, Người quản trị tại đơn vị thực hiện những nội dung nào sau đây?

9 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trình độ ngoạỉ ngữ yêu cầu đối với Phó Trưởng phòng tạỉ Hội sở Chi nhánh loại I là: (chọn đáp án đúng nhất)

10 / 300

Một trong các điều kiện đối với người được cừ đi học tập dài hạn ở nước ngoài bằng chi phí của Agribank hoặc từ tiêu chuẩn của Agribank là:

11 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank, việc xây dựng hệ thống cơ chế, kế hoạch tuyển dụng, xác định vị trí, tỉêu chuẩn chức danh công việc, định mức lao động trình cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt thuộc phân cấp trách nhiệm của ai?

12 / 300

Tuổi nghi hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chinh theo lộ trình cho đến khi

13 / 300

Đổi với nhẫn sự bị thi hành kỷ luật, sau khi quyết định thi hành kỳ luật hết hiệu lực theo quy định, đơn vị có được bổ sung quy hoạch đổi với nhân sự đỏ ko?

14 / 300

Theo Văn bân số 1519/HĐQT-LĐTL, người lao động đù điều kiện nghĩ hưu trước tuồi có thể nhận thêm hỗ trợ nào khác của Agribank ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định về chế độ đối với cán bộ Agribank nghỉ hưu, chẩm dứt hợp đồng lao động không?

15 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Các chức danh nào không tương đương vởĩ chức danh Trưởng phòng Chi nhánh loại I

16 / 300

Theo Quy chế về người quàn lý, người lao động Agribank đi công tác, học tập tại nước ngoài, Giám đốc các Chi nhánh giáp biên và Giám đốc Chi nhánh Campuchia được quyết định việc đi công tác, học tập dưới bao nhiêu ngày ở các nước giáp biên đối với người lao động thuộc định biên cùa Chi nhánh?

17 / 300

Theo Luật bảo hiểm xã hội, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sàn 01 ngày bằng bao nhiêu % mức lương cơ sở?

18 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động, Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp loại lao động gồm:

19 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Khi thực hiện bổ nhiệm Trưởng phòng thuộc Chi nhánh loại II được xếp hạng với nguồn nhân sự tại đơn vị, thẩm quyền quyết định công tác nhân sự thuộc cấp nào?

20 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agrỉbank, tập thể cán bộ chủ chốt trong Chi nhánh loại II gồm:

21 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Quy định về tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chúc danh Giám đốc Phòng giao dịch tại Chi nhánh loại II được xếp hạng?

22 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, người lao động ký hợp đồng lao động với Agribank kề từ năm 2022, có chứng chì tiếng Anh thực hành trình độ A, B, c có đủ điều kiện trình độ ngoại ngữ của Agribank không?

23 / 300

Theo Quy định sổ 2779/QĐ-NHNo-CNTT, Thay đối thông tin Người quàn trị IPCAS tại đơn vị gồm những nội dung nào sau đây?

24 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank, việc Chi đạo, hướng dẫn, tồ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và Agribank về công tác quản lý lao động trong toàn hệ thống thuộc phân cấp trách nhiệm của ai?

25 / 300

Theo Nội quy ỉao động, hành vi nào sau đây vi phạm quy định về công nghệ thông tin?

26 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động, cấp có thầm quyền quyết định xểp loại lao động đối với chức danh Giám đốc Chi nhánh loại I

27 / 300

Quy trinh quy hoạch gồm:

28 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Chi nhánh xếp hạng 1 có điểm xếp hạng đạt bao nhiêu

29 / 300

Phòng Kế hoạch và Quản lý rủi ro tại Chi nhánh loại I được phép có tối đa bao nhiêu Phó Trường phòng?

30 / 300

Mức chi quà tặng có giá trị tương đương tiền đối với cán bộ là nhân viên làm việc tại Trụ sờ chính khi nghi hưu (Theo Văn bàn số 95/HĐTV-TCCB) là:

31 / 300

Xác định Đối tượng 2 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Giám đốc tại Chi nhánh loại I đối với nguồn nhân sự tại chồ

32 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Trọng số tiêu chí Tài chính là bao nhiêu

33 / 300

Các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Tổng Giám đốc

34 / 300

Phòng giao dịch không được thực hiện hoạt động kinh doanh nào sau đây?

35 / 300

Các chức danh thuộc thầm quyền phê duyệt quy hoạch của Hội đồng thành viên ?

36 / 300

Theo quy định tại Quy chế 556, chức danh Trường Ban Kiểm soát Công ty do Agribank nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định công tác nhân sự của cấp nào?

37 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Chức danh Giám đốc Phòng giao dịch thuộc Chi nhánh loại II chưa xếp hạng thuộc thẩm quyền quyết định công tác nhân sự của cấp nào?

38 / 300

Nguồn nhân sự từ nơi khác là gì?

39 / 300

Theo quy định tại Quy chế 269: Đơn vị được cấp có thẩm quyển phê duyệt Quy hoạch lần thứ 01 vào ngày 01/03/2024. Thời điểm đơn vị cỏ thề tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch là?

40 / 300

Mức chỉ quà tặng cỏ giả trị tương đương tiển đốĩ vớỉ Trưởng phòng tạí Trụ sở chính của Agribank khi nghỉ hưu (Theo Văn bản số 95/HDTV-TCCB) là:

41 / 300

HỒ sơ hưởng lương hưu đối với ngời lao động tham gia bào hiềm xã hội bắt buộc bao gồm

42 / 300

Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục ỉàm việc và hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành?

43 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phỏng giao dịch trong hệ thổng Agribank số Ố16/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, trường hợp thay đổi địa chì đặt trụ sở Chi nhánh, Phòng giao dịch nhưng không phát sinh thay đổi địa điểm thì

44 / 300

Các trưởng hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động gồm?

45 / 300

Mức chi quà tặng cỏ giá trị tương đương tiền đối với Trưởng ban tại Trụ sở chính cùa Agribank khi nghỉ hưu (Theo Văn bản số 95/HĐTV-TCCB) là:

46 / 300

Theo quy định tạỉ Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Khi bồ nhiệm theo thẩm quyền đối với con của Giám đổc Chi nhánh loại II được xếp hạng, Giám đổc Chi nhánh loại II được xếp hạng phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền nào chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

47 / 300

Trường hợp nhân sự thuộc diện đương nhiên ra khỏi quy hoạch, có cần thực hiện quy trình bỏ phiếu theo quy định không?

48 / 300

Phòng nghiệp vụ nào tại Chỉ nhánh có nhiệm vụ đầu mối xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Chi nhánh theo định hướng kỉnh doanh của Agrĩbank

49 / 300

Tỳ lệ lãnh đạo phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh loại I, loại II không được vượt quá bao nhiêu phần trăm tổng số lao động thực tế trong phòng?

50 / 300

Theo Quy định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT, Trường hợp nào sau đây phải thu hồi tạm thời mã người dùng

51 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Phương án quàn lý điều hành hoạt động trong nhiệm kỳ và Cam kết thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm áp dụng đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh nào từ nguồn nhân sự tại chỗ?

52 / 300

Trong ngày đầu tiên thử việc, Trường/Phó Bộ phận tiếp nhận thực hiện các nội dung

53 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng 2 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Giám dốc tại Chi nhánh loại II đối với nguồn nhân sự tại chỗ

54 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, Hồ sơ cá nhân cùa nhân sự dự kiến bỗ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ gồm:

55 / 300

Quy định về công khaĩ quy hoạch?

56 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Đổi với Chi nhánh có thời gian hoạt động dưới 02 năm, vỉệc xếp hạng do cấp nào quyết định.

57 / 300

Lao động thừa hành, phục vụ là:

58 / 300

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì?

59 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thong Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Chi nhánh loại II là

60 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, Đơn vị có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Hội đồng thành vỉên triển khai quy trình, thủ tục cỏ liên quan đến công tác nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền cùa Hộỉ đồng thành viên?

61 / 300

Theo Nội quy lao động, Vi phạm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục về công tác tổ chức, mạng lưới gồm hành vỉ nào?

62 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, chức danh Kiểm soát viên công ty được bỗ nhiệm giữ chức vụ không quá mấy nhiệm kỳ?

63 / 300

Theo Quy chế quản lý lao dộng, cấp cỏ thầm quyền quyết định xếp loại lao động đổi với chức danh Giám đốc Chi nhánh loại II được xếp hạng

64 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, hồ sơ cá nhân cùa nhân sự dự kiến bổ nhiệm yêu cầu có Bàn tự kiểm điểm trong thời gian bao nhiêu năm?

65 / 300

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, thời gian hường chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là bao nhiêu ngày làm vỉệc nếu con từ đù 03 tuổi đến dưới 07 tuổi?

66 / 300

Xác định Đổi tượng 2 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc tại Chi nhánh loại I đối với nguồn nhân sự tại chỗ

67 / 300

Mức chi quà tặng cỏ giá trị tương đương tiền đốỉ với Phó Trưởng phòng Chỉ nhánh loại II khi nghĩ hưu (Theo Vãn bân số 95/HĐTV-TCCB) là;

68 / 300

Văn bản số 1519/HĐQT-LĐTL quy định về chế độ đối với cán bộ Agribank nghi hưu, chấm dứt hợp đồng lao động áp dụng cho nhóm đối tượng nào sau đây:

69 / 300

Mửc chi quà tặng có giá trị tương đương tiền đối với Phó Giám đốc Chi nhánh loại II cùa Agribank khi nghỉ hưu (Theo Văn bàn sổ 95/HĐTV-TCCB) là:

70 / 300

Theo Luật Bào hiểm xã hội, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuồi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng bao nhiêu lần mức lương cơ sờ tạỉ tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôỉ con nuôi?

71 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động bao gồm?

72 / 300

Thời gian quy định cho một đợt đi công tác, học tập ngắn hạn ở nước ngoài là bao lâu?

73 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Chi nhánh xếp hạng 4 cỏ điểm xếp hạng đạt bao nhiêu

74 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trình độ ngoại ngữ yêu cầu đối với Giám đổc Chỉ nhánh loại II là: (chọn đáp ản đúng nhất)

75 / 300

Theo Quy chế sổ 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng I khi giới thiệu quy hoạch chức danh Trường phòng tại Chi nhánh loại II đổi với nguồn nhân sự tại chỗ

76 / 300

Theo Văn bàn 1519/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại I tại Agrỉbank cỏ thời gian công tác liên tục từ tháng 3/1988 đến nay, khi chấm dứt HĐLĐ để bảo lưu thời gian đóng BHXH được nhận mức hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M - 16.000.000d, hệ số điều chỉnh K = 4)

77 / 300

Theo Quy chể quản lý lao động, không thực hiện xểp loại đối với người lao động có thời gian công tác trong năm tại Agribank?

78 / 300

Theo Quy chế quản lỷ lao động trong hệ thống Agribank, việc quyết định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; kế hoạch và chính sách tuyển dụng hàng năm thuộc phân cap trách nhiệm của ai?

79 / 300

Thời điểm tính tuổi quy hoạch đối với nhiệm kỳ 2026-2031

80 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank sổ 61Ố/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, thẩm quyền xem xét quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, thay đổi Chi nhánh quàn lý đối với Phòng giao dịch là:

81 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc nào?

82 / 300

Trưởng hợp nào đương nhiên ra khỏi quy hoạch?

83 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vi nào sau đây vỉ phạm quy định về thái độ, hành vi ứng xừ, chấp hành công tảc, thực hiện nhiệm vụ và trật tự nơi làm việc?

84 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Tiêu chí xếp hạng Chi nhánh được chấm điểm theo thang điểm bao nhiêu

85 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV" UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, Khỉ thực hiện bổ nhiệm Trưởng phòng thuộc Chi nhánh loại II được xếp hạng với nguồn nhân sự từ nơi khác, thẩm quyền quyết định công tác nhân sự thuộc cấp nào?

86 / 300

Đơn vị có được rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ 2 trong năm không?

87 / 300

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, số ngày nghi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

88 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS,ngày 31/12/2023, Đâu không phàỉ là tiêu chí xếp hạng Chi nhánh

89 / 300

Theo Quy chế sổ 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành vỉên, Xác định Đối tượng 1 khỉ giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính đối với nguồn nhân sự tại chỗ

90 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, công tác nhân sự đổi với chức danh Tổ trưởng, Tổ phó phòng giao dịch thuộc CN loại II chưa xếp hạng thuộc thẩm quyền cũa cấp nào (nguồn nhân sự tại đơn vị)

91 / 300

Theo Quy chế quàn lỷ lao động trong hệ thống Agribank, nhiệm vụ nào sau đây không thuộc nhiệm vụ cùa Hội đồng tuyển dụng?

92 / 300

Theo Quy chể quân lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trĩnh độ ngoại ngữ yêu cầu đối với lao động là lễ tân, hành chính tại các Chi nhánh trên địa bàn thành phố là: (chọn đáp án đúng nhất)

93 / 300

Theo Quy chể quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, một sổ hình thức đào tạo người lao động phài đền bù chỉ phí đào tạo khỉ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết; việc đền bù chi phí đào tạo thực hiện theo:

94 / 300

Theo Quy chế quàn ỉý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trinh độ ngoại ngữ yêu cầu đổi với lao động chuyên môn nghiệp vụ dướĩ 30 tuổi làm việc tại Chi nhảnh, Phòng giao dịch trên địa bàn thành phổ là: (chọn đáp án đúng nhất)

95 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, đáp án nào sau đây không đúng với các trưởng hợp không thực hiện trong công tác nhân sự?

96 / 300

Theo Văn bản 15I9/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Phó Giám đốc Chi nhánh loại I tại Agribank có thời gian công tác liên tục từ tháng 3/1988 đến nay, khi chấm dứt HĐLĐ để bảo lưu thời gian đóng BHXH được nhận mức hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 22.000.000đ, hệ số điều chỉnh K = 4)

97 / 300

Những hình thức thông báo cho ứng viên được tuyển dụng tại Agribank:

98 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agrỉbank, một vụ việc cỏ nhiều người lao động vi phạm kỷ luật gồm: người lao động thuộc diện HĐTV, Tổng Giám đốc quàn lý; người lao động thuộc Giám đốc Chi nhánh loại I quàn lý. Hội đồng kỷ luật nào sau đây có thể xem xẻt, két luận các hình thức kỷ luật của tất câ người vi phạm trong vụ việc đó?

99 / 300

Theo Quy chể quản lý lao động, tập thể cán bộ chủ chốt trong Chi nhánh loại II gồm

100 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, đổi với nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Trường đơn vị từ nguồn nhân sự nào không yêu cầu phải cỏ, phải trình bày Phương án quản lý, điều hành hoạt động đơn vị?

101 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Nhân sự trước khỉ thực hiện quy trình bổ nhiệm phải được phê duyệt quy hoạch thời gian tối thiểu là?

102 / 300

Theo Quy ché tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, một trong những điều kiện đổi với Chi nhánh dự kiến quản lý Phòng giao dịch thành lập mới là:

103 / 300

Hồ sơ trình về việc cử cán bộ đi công tác, học tập tại nước ngoài bao gồm:

104 / 300

Nguồn nhân sự tại chỗ là gì

105 / 300

Theo Văn bản 1519/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Phó Giám đốc Chi nhánh loại I cùa Agribank có thời gian công tác liên tục tử tháng 3/1988 đến nay, khí nghi hưu được nhận mức hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 22.000.000đ, hệ số điều chinh K = 4)

106 / 300

Thời gian người lao động làm việc tại Agribank (Nl) để tính mức hỗ trợ chung theo quy định về chế độ đổi với cán bộ Agribank nghi hưu, chấm dứt hợp đồng lao động (Theo Vãn bản sổ 1519/HĐQT-LĐTL) không bao gồm:

107 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng 1 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Giám đốc tại Chi nhánh loại II đối với nguồn nhân sự tại chỗ

108 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chỉ nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, cấp có thẩm quyền quyết định số lượng Phó Trưởng phòng vượt tối đa là:

109 / 300

Mức chi quả tặng có giá trị tương đương tiền đổi vởỉ Giám đốc Chi nhánh loại I của Agribank khi nghỉ hưu (Theo Văn bản sổ 95/HĐTV-TCCB) là:

110 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agrỉbank số Ổ16/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, Bộ phận Thẩm định chuyên trách thuộc phòng nghiệp vụ nào?

111 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vi nào sau đây vi phạm quy định về thái độ, hành vi ứng xử, chấp hành công tác, thực hiện nhiệm vụ và trật tự nơi làm việc?

112 / 300

Theo quy định tại Quy chể số 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, tỷ lệ phiếu tín nhiệm tại các hội nghị đạt từ bao nhiêu % thì đù điều kiện để bổ nhiệm lại?

113 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank, trưởng hợp Agribank giao cho các đơn vị tổ chức tuyền dụng thì thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng đơn vị do ai quyết định? (chọn đáp án đúng nhất)

114 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank sổ 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, cơ cấu các phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh loại I hạng 1, hạng 2 gồm:

115 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đổng thành viên, Đơn vị có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc triền khai quy trình, thủ tục có liên quan đến công tác nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc?

116 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Đâu không phải là tiêu chí xếp hạng Chi nhánh

117 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV“TCNS ngày 31/12/2023, Trọng sổ tỉêu chí Dư nợ lả bao nhiêu

118 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngàỵ 15/8/2023, đối tượng áp dụng Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank gồm:

119 / 300

Theo văn bân 8386/NHNo-TCTL ngày 27/9/2021, thời gian thử việc đối với lao động làm công tác lề tân

120 / 300

Điều kiện về độ tuổi của nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ kể tiếp

121 / 300

Theo quy định tại Quy chế 269: Thời điểm phù hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch đối với nhân sự được phê duyệt quy hoạch ngày 01/09/2024 là?

122 / 300

Mức chi quà tặng cỏ gíả trị tương đương tiền đổi với Phó Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại I cùa Agribank khi nghỉ hưu (Theo Vãn bản số 95/HĐTV-TCCB) là:

123 / 300

Cấp cỏ thẩm quyền quyết định thay đổi tên Chi nhánh loại II do thay đổi tên gọi đơn vị hành chính cấp huyện (đối với các Chi nhánh đang được đặt tên theo tên gọi cùa đơn vị hành chính cấp huyện)?

124 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vỉ nào sau đây vi phạm quy định về nghiệp vụ pháp chế?

125 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động 919/QC" HĐTV-TCTL, trình độ ngoại ngữ yêu cầu đối với người lao động làm nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Chi nhánh là: (chọn đáp án đúng nhất)

126 / 300

Phiếu giới thiệu quy hoạch không hợp lệ là:

127 / 300

Mức chi quà tặng có giá trị tương đương tiền đối với Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại II cùa Agribank khi nghi hưu (Theo Vãn bản số 95/HĐTV-TCCB) lỉ

128 / 300

Các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Hội đồng thành viên ?

129 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thổng Agrĩbank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, nhiệm vụ pháp chế thuộc phỏng nghiệp vụ nào

130 / 300

Chi nhánh loại II chưa thành lập Phòng Tổng hợp thì chửc năng nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp được thực hiện tại phỏng nghiệp VỊỊ nào?

131 / 300

Các hình thức tuyển dụng trong hệ thống Agribank bao gồm?

132 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank, đáp án nào sau đây là đúng khi nói về việc lựa chọn hình thức tuyển dụng?

133 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, cấp có thẩm quyền xem xẻt, quyết định việc miễn nhiệm ưong thời gian bao lâu kể từ ngày cỏ đề xuất của bộ phận tham mưu (không bao gồm trường hợp cần thiết vì lý do khách quan)

134 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 55Ố/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, đáp án nào không đúng: Hồ sơ cá nhân cùa nhân sự dự kiến tuyển dụng, bổ nhiệm từ ngoài hệ thống Agribank gồm:

135 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, đổi tượng nào sau đây không áp dụng Quy chế 556

136 / 300

Theo Văn bản 1519/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại II của Agribank có thời gian công tác liên tục từ tháng 3/1988 đến nay, khỉ nghỉ hưu được nhận mức hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 16.000.000đ, hệ số điều chình K = 4)

137 / 300

Quy định về số lượng nhân sự quy hoạch đối với mỗi vị trí chức danh

138 / 300

Theo Quy chể quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, mục đích cùa nhận xét, đánh giá người lao động?

139 / 300

Theo quy định tại Quy chế 556, Chức danh Giám đốc Chi nhánh loại II chưa xếp hạng thuộc thẩm quyền quyết định công tác nhân sự của cấp nào?

140 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Đâu không phải là tiêu chí xếp hạng Chi nhánh

141 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Chi nhánh xếp hạng 2 có điểm xếp hạng đạt bao nhiêu

142 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, đối vởỉ Phòng giao dịch cỏ kho tiền đủ tiêu chuẩn theo quy định cùa NHNN, Giám đốc Chi nhánh quản lỷ Phòng giao dịch được thành lập Tổ Kế toán và Ngân quỳ trong trường hợp

143 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, cơ cấu các phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh loại I hạng đặc biệt gồm:

144 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Phòng Thẩm định:

145 / 300

Nguyên tắc xác định đối tượng nguồn gỉớỉ thiệu quy hoạch?

146 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vi nào sau đây vi phạm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơỉ?

147 / 300

Theo Quy chế tồ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank sổ 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, Thẩm quyền xem xét quyết định thay dổi tên Phòng giao dịch là:

148 / 300

Theo quy định tại Quy chể sổ 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, thành phần Hội nghị lay phiếu tín nhiệm bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ chức danh Giám đổc Phòng giao dịch tại Chi nhánh loại II được xếp hạng gồm:

149 / 300

Các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Giám đốc Chi nhánh loại II ?

150 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trình độ ngoại ngữ yêu cầu đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ dưới 30 tuổi làm việc tại Chi nhánh, Phòng giao dịch trên địa bàn thành phổ là: (chọn đáp án đúng nhất)

151 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, công tác nhân sự gồm:

152 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng 1 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Giám đốc tại Chi nhánh loại I đối với nguồn nhân sự tại chỗ

153 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trình độ ngoại ngữ yêu càu đổi với Trưởng phòng tại Hộỉ sở Chi nhánh loại I là: (chọn đáp án đúng nhất)

154 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 cùa Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng 2 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Giám đổc tại Chi nhánh loậi II đối với nguồn nhân sự tại chỗ

155 / 300

Theo quy định tạỉ Quy chể sổ 55Ổ/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, căn cứ xem xét miễn nhiệm đối với nhân sự:

156 / 300

Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người giao kết hợp đồng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn?

157 / 300

Theo Quy chể về người quản lý, người lao động Agribank đi công tác, học tập tại nước ngoài, cấp có thẩm quyền quyết định thành lập các đoàn đi nước ngoải do Giảm đốc Chi nhánh loại I là Trưởng đoàn:

158 / 300

Tính tổng tiền lương VI, V2 tháng X/2023 của bà N, cán bộ kể toán Chi nhánh thuộc địa bàn vùng 1, biết: Bà N hiện hưởng lương V1 bậc 1/6, hệ số 1,4 và lương V2 bậc 1/3, hệ sổ 4,53; Hệ số mức độ hoàn thành công việc là 1 vả đi làm 19/22 ngày công; Giá trị 1 hệ số V2 là 1.000.000

159 / 300

Cơ cẩu quy hoạch phấn đấu tỷ lệ nữ chiếm bao nhiêu phần trăm?

160 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, điều kiện tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chửc danh nào sau đây yêu cầu nhân sự phải đủ tuổi để công tác tối thiểu là 15 nãm

161 / 300

Hiệu lực cùa quy hoạch?

162 / 300

Mức chỉ quà tặng có giá trị tương đương tiền đối với Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại I cùa Agrỉbank khi nghỉ hưu (Theo Văn bản số 95/HĐTV-TCCB) la:

163 / 300

Căn cứ kết quả thử việc, Trưởng bộ phận tiếp nhận tỉển hành họp nhận xét người lao động thử việc và lập Tờ trình gửi về Bộ phận nhân sự trước bao nhiêu ngày kể từ ngày hết thời gian thừ việc?

164 / 300

Các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Tổng Giám đốc?

165 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đổng thành viên, Hồ sơ giao nhiệm vụ đối với cán bộ không bao gồm nội dung nào sau đây?

166 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Thời hạn giữ chức vụ tối đa đối với chửc danh Phó Giám đốc Chi nhánh loại n là bao lâu?

167 / 300

Theo Quy chể quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trình độ ngoại ngữ yêu cầu đối với lao động làm vị trí thủ quỹ, kiểm ngân tại Chi nhánh, Phòng giao dịch là:

168 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, Kế hoạch lao động dược xây dựng trên cơ sở nào?

169 / 300

Hội nghị giới thiệu quy hoạch được tiến hành khi nào?

170 / 300

Theo Quy chế về người quản lý, người lao động Agribank đi công tác, học tập tại nước ngoài, cấp cỏ thầm quyền phê duyệt việc đi công tác, học tập ngắn hạn tại nước ngoài đối với Giám đốc Chi nhánh loại I

171 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, chửc danh lãnh đạo chủ chốt là chức danh, chức vụ quy định tại bậc nào trong Phụ lục 01 của QC 556

172 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Khi bổ nhiệm theo thầm quyền đổi với em rể của Giám đốc Chi nhánh loại II chua xếp hạng, Giám đốc Chi nhánh loại II chưa xếp hạng phái báo cáo và được cấp có thẩm quyền nào chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

173 / 300

Theo quy định tại Quy chế 556, chức danh Phó Trưởng phòng Chi nhánh Campuchia thuộc thầm quyền thực hiện công tác nhân sự cùa cấp nào?

174 / 300

Chọn đáp án đũng nhất về việc điều động, luân chuyển và chuyển đồi vị trí công tác theo quy định tại Quy chế quàn lý lao động trong hệ thống Agribank

175 / 300

Theo Quy định số 2779/QĐ-NHNo-CNTT, Trường hợp nào sau đây không phải thu hồi vĩnh viễn mã người dùng

176 / 300

Đâu là trưởng họp không phải đương nhiên ra khỏi quy hoạch?

177 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, đáp án nào không đúng với điều kiện xem xét kéo dài thời hạn giữ chức vụ tại đơn vị đến khỉ nghỉ hưu đối với Phó giám đốc CN loại I, loại II hết 03 nhiệm kỳ giữ chức vụ

178 / 300

Theo quy định tại Quy chế 556, Chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh loại I hạng 2 thuộc thẩm quyền quyết định công tác nhân sự của cấp nào?

179 / 300

Ông B (48 tuổi) chấm dứt hợp đồng lao động tại Agrỉbank để bào lưu thời gian đóng BHXH. òng B cần có các điều kiện gì để được hường chế độ hỗ trợ của Agribank khi chẩm dứt hợp đồng lao động (theo Vãn bản sổ 1519/HĐQT-LĐTL)?

180 / 300

Theo Quy chể quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, Hội đồng kỷ luật lao động tại Chi nhánh loại I, Đơn vị sự nghiệp, Vãn phòng đại diện có trách nhiệm xem xét, kết luật các hình thức kỷ luật đối với

181 / 300

Theo Quy chế tồ chức và hoạt động của Chí nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cơ cấu các phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh loại II gồm:

182 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, Trường hợp nào Giám đốc Chi nhánh loại I quyết định bổ sung tối đa 01 Phó Giám đốc Phòng giao dịch?

183 / 300

"Quy hoạch động" là gì?

184 / 300

Mức chi quà tặng có giá trị tương đương tiền đối vớí Trường phòng Chi nhánh loại I của Agribank khi nghĩ hưu (Theo Văn bản số 95/HĐTV-TCCB) là:

185 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Ban Kế hoạch Chiến lược tồng hợp sổ liệu, chẩm điểm và xếp hạng Chi nhánh trình Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt trước ngày bao nhiêu

186 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vi nào sau đây vi phạm quy định về thái độ, hành vi ứng xử, chấp hành công tác, thực hiện nhiệm vụ và trật tự nơi làm việc?

187 / 300

Chi nhánh phàỉ bố trí bao nhiêu lãnh đạo phòng và cán bộ có nghiệp vụ tín dụng tại phòng Kế toán và Ngân quỹ?

188 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, người lao động làm việc tại địa phương có người dân tộc thiểu số sinh sổng, thường xuyên giao tiếp bằng tiếng dân tộc, cỏ chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo cỏ thẩm quyền cấp thì cần đạt trình dộ ngoại ngữ như thế nào?

189 / 300

Giám đổc Chi nhảnh loại I được quyết định sáp nhập hoặc chưa thành lập Phòng Tồng hợp đối với Chỉ nhánh loại II duy trì bao nhiêu lao động thực tể trong định biên?

190 / 300

Theo quy đinh tại Quy chế 269: Thời điểm phù hợp thực hiện quy trình bồ nhiệm vào chức danh quy hoạch đối với nhân sự được phê duyệt quy hoạch ngày 01/06/2024 là?

191 / 300

Theo Quy chế về người quàn lỷ, người lao động Agribank đi công tác, học tập tại nước ngoài, không cử người lao động ra nước ngoàỉ công tác, học tập đối với trường hợp

192 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Thời hạn giữ chức vụ tối đa đốỉ với chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh loại ĩ là bao lâu?

193 / 300

Theo quy định tại Quy chế 269: Đơn vị được cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch lần thứ 01 vảo ngày 01/01/2024. Thời điểm đơn vị cỏ thể tiếp tục thực hiện rà soát, bồ sung quy hoạch là?

194 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động trong hệ thổng Agribank, người sử dụng lao động là:

195 / 300

Nguyên tắc xác định đối tượng nguồn giới thiệu quy hoạch khi quy hoạch nhân sự từ nơi khác?

196 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hộ ĩ đồng thành viên, nhân sự được đề xuất, xem xét công tác nhân sự có trách nhiệm làm những công việc gì?

197 / 300

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo Luật Bảo hiểm xã hội

198 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, Quy định về tuồi bổ nhiệm lần đầu đối với chức danh Giám đốc Phòng giao dịch tại Chi nhánh loại II chưa xểp hạng?

199 / 300

Giám đổc Chi nhánh loại I có thẩm quyển ký Văn bân thông báo thay đổi đăng ký hoạt động đổi với đơn vị nào để gửi Sờ Ke hoạch và Đầu tư các tinh, thành phố?

200 / 300

Agrỉbank được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vớỉ ngườỉ lao động theo quy định tại các văn bản nội bộ của Agribank và Bộ luật lao động trong trường hợp:

201 / 300

Theo Quy chế về người quản lý, người lao động Agribank đĩ công tác, học tập tại nước ngoài, cấp nào có thẩm quyền cử cán bộ đi nước ngoài công tác, học tập dài hạn (trên 90 ngày)?

202 / 300

Cấp có thẩm quyền quyết định cơ cấu ỉại các phòng nghiệp vụ của Chi nhánh loại I tổ chức lại?

203 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngàỵ 15/8/2023, Chi nhánh loại I hạng 1 cỏ tối đa bao nhiêu Phó Giám đốc?

204 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Quy định về tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chức danh Giám đốc Phòng giao dịch tại Chi nhánh loại I?

205 / 300

Lao động chuyên môn nghiệp vụ là lao động thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn thuộc nộí dung hoạt động của Agribank bao gồm:

206 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Đâu không phâĩ là tiêu chí xếp hạng Chi nhánh

207 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động, cấp có thẩm quyền quyết định xếp loại lao động đối với chức danh Trường phòng Khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh loại ĩ

208 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngẵy 31/12/2023, Trọng số tiêu chí Doanh thu là bao nhiêu

209 / 300

Theo quy định tại Quy chế 556, chức danh Trưởng phòng Chi nhánh Campuchia thuộc thầm quyền thực hiện công tác nhân sự cùa cấp nào?

210 / 300

Mức hỗ trợ đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do người lao động chết theo Vãn bàn số 1519/HĐQT-LĐTL là:

211 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Điều kiện bổ nhiệm lại nhân sự là

212 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Việc xếp hạng Chi nhánh được thực hiện định kỷ bao nhiêu nãm/Iần

213 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành viên, Xác định Đổi tượng 1 khi giới thỉệu quy hoạch chức danh Trường phòng tại Chi nhánh loại I đối với nguồn nhân sự tại chỗ

214 / 300

Phạm vĩ điều chỉnh cùa Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đong thành viên áp dụng với đổi tượng nào?

215 / 300

Điều kiện về độ tuồi của nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại

216 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank sổ 616/QC-HDTV-TCNS ngàỵ 15/8/2023, Tổng Giám đéc quyết định số lượng Phó Trưởng phòng tại Chi nhánh loại I vượt tối đa không quá mấy người?

217 / 300

Cơ sở để quy hoạch chức danh cấp phó đơn vị ứên địa bàn TP. Hà Nộỉ và TP. HCM là gì?

218 / 300

Mức chi quà tặng cỏ giá trị tương đương tiền đổi với Phó Trưởng phỏng Chi nhánh loại I khi nghi hưu (Theo Văn bàn sổ 95/HĐTV-TCCB) là:

219 / 300

Mức chỉ quà tặng có giá trị tương đương tiền đổi với cán bộ là nhân viên làm việc tại Chi nhánh loại II khỉ nghĩ hưu (Theo Vãn bản số 95/HĐTV-TCCB) là:

220 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 cùa Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng 1 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc tại Chi nhánh loại I đối với nguồn nhân sự tại chỗ

221 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Chi nhánh xếp hạng 3 có điểm xếp hạng đạt bao nhiêu

222 / 300

Những hội nghị giới thiệu quy hoạch nào được phép tổ chức bằng hỉnh thửc họp trực tuyến?

223 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 của Hộỉ đồng thành viên, chức danh, chức vụ tương đương là

224 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vi nào sau đây vi phạm quy định về thái độ, hành vi ứng xử, chấp hành công tác, thực hiện nhiệm vụ và trật tự nơi làm việc?

225 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, công tác nhân sự đối với chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (do Agribank nắm giữ 100% vốn điều lệ) thuộc thầm quyền cùa cấp nào?

226 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, sau thời gian tối đa bao lâu kể từ ngày có Vãn bàn đồng ý về chù trương bổ sung nhân sự của cấp có thầm quyền, đơn vị phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định?

227 / 300

Mức chi quà tặng có giá trị tương đương tĩền đối với Trưởng phòng Chỉ nhánh loại n của Agribank khi nghỉ hưu (Theo Văn bản so 95/HĐTV-TCCB) là:

228 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Các đơn vị thành viên Trụ sở chính cung cấp số liệu kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm trước liền kề năm xếp hạng của Chi nhánh theo tiêu chí xếp hạng trước ngày bao nhiêu

229 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, phòng Khách hàng tại Chí nhánh loại II có số lượng Phó Trường phòng tối đa là:

230 / 300

Theo Văn bản 1519/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Phó Trưởng phòng Chí nhánh loại I của Agribank có thời gian công tác liên tục từ tháng 3/1988 đến nay, khi nghỉ hưu được nhận mức hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 16.000.000đ, hệ sổ điều chỉnh K = 4)

231 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank, việc Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng lao động theo chính sách và kế hoạch tuyển dụng hàng năm của Agribank thuộc phân cấp trách nhiệm của ai?

232 / 300

Mức chi quà tặng cỏ giá trị tương đương tiền đối với Giám đốc Chi nhánh loại II của Agribank khi nghi hưu (Theo Vãn bản số 95/HĐTV-TCCB) là:

233 / 300

Theo Văn bàn 1519/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Chỉ nhánh loại ĩ của Agribank có thời gian công tác liên tục từ tháng 3/1988 đến nay, khi nghi hưu được nhận mức hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 13.000.000đ, hệ số điều chình K = 4)

234 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động, việc xếp loại lao động được thực hiện:

235 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, trong thời gian bao nhiêu ngày kể từ ngày được bổ nhiệm; điều động; điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới, nhân sự phài tiếp nhận bàn giao đầy đủ bằng vãn bàn toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan... từ người tiền nhiệm?

236 / 300

Theo Quy định 1223/QỵĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Tiêu chí xếp hạng Chi nhánh gồm mẩy tiêu chí

237 / 300

Theo Quy chế tồ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số Ổ16/QC-HĐTV-TCNS ngàỵ 15/8/2023, Tổng Giám đốc quyết định sổ lượng Phó Trưởng phòng tại Chi nhánh loại II vượt tối đa không quá mấy người?

238 / 300

Theo Quy đinh 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Chi nhánh trong hệ thống Agribank được xếp thành bao nhiêu hạng

239 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, tập thể cán bộ chủ chốt trong Chi nhánh loại I gồm:

240 / 300

Mức chi quà tặng có giá trị tương đương tiền đối với Phó Giám đốc Chi nhánh loại I của Agribank khi nghi hưu (Theo Văn bàn số 95/HĐTV-TCCB) là:

241 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Thời gian phải chuyển đổi vị trí công tác đối với ngưởỉ làm công tác nhân sự tại một địa bàn, lĩnh vực

242 / 300

Theo Quy chể quản lý lao động, nội dung nhận xét, đánh giá về kết quà thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ

243 / 300

Theo Quy chế về người quản lý, người lao động Agribank đi công tác, học tập tại nước ngoài, trách nhiệm của người được cử đi công tác, học tập tại nước ngoài là:

244 / 300

Agribank xem xét việc thành lập Chi nhánh, Phòng giao dịch mấy lần trong năm tài chính (trừ trường hợp đặc biệt và được NHNN chấp thuận)?

245 / 300

Theo Vãn bàn sổ 10693/NHNo-TCTL, Sau khi được phê duyệt mã cán bộ cho lao động mới tuyển dụng, đơn vị tiếp tục khai báo đầy đủ thông tin tại các màn hình nào

246 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động, trinh độ ngoại ngữ theo khung nâng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ (trừ lao động làm nghiệp vụ thanh toán quốc tế tạĩ Chi nhánh) dưới 30 tuổi tại Chỉ nhánh, Phòng giao dịch trên địa bàn thành phố

247 / 300

Theo Nộỉ quy lao động, hành vi nào sau đây vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh nơi làm việc?

248 / 300

Cách tính phiếu đối với Hội nghị nhân sự chủ chổt và Hội nghị tập thể lành đạo mở rộng tổ chức theo hlnh thửc họp trực tuyến

249 / 300

Tính tổng tiền lương VI, V2 tháng X/2023 của bà N, cán bộ kế toán Chi nhánh thuộc địa bàn vùng 3, biết: Bà N hiện hường lương V1 bậc 1/6, hệ số 1,4 và lương V2 bậc 1/3, hệ số 4,53; Hệ số mức độ hoàn thành công việc là 1 và đi làm 20/22 ngày công; Giá trị 1 hệ số V2 là 1.000.000

250 / 300

Theo quy định tại Quy chế 556, chức danh Kế toán trưởng Công ty do Agribank nắm giữ 100% vốn điểu lệ thuộc thầm quyền quyết định công tác nhân sự của cấp nào?

251 / 300

Quy hoạch chức danh Bí thư cấp ủy để làm cơ cở quy hoạch chức danh gì?

252 / 300

Các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cùa Chủ tịch Hội đồng thành viên?

253 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng bỉện pháp phòng ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước,... hoặc do yêu cầu công việc, người có thẩm quyền quản lý lao động được quyền điều động, luân chuyển chức danh công vỉệc khác so với hợp đồng lao động đã giao kết, thông báo rõ thời hạn điều động, luân chuyển và báo cho người lao động biết trước ít nhất bao nhiêu ngày?

254 / 300

Theo Văn bàn 1519/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Phó Trưởng phòng Chi nhánh loại I tại Agribank có thời gian công tác liên tục từ tháng 3/1988 đến nay, khi chẩm dứt HĐLĐ để bảo lưu thời gian đóng BHXH được nhận mửc hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 16.000.000d, hệ số điều chính K = 4)

255 / 300

Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch được thực hiện sau khi được phê duyệt quy hoạch ít nhất mẩy thảng?

256 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, hồ sơ cá nhân cùa nhân sự dự kiến điều động bao gồm những giấy tờ nào?

257 / 300

Thời điểm tính tuổi quy hoạch đổi với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại

258 / 300

Theo quy định tại Quy chế 269: Thời điềm phù hợp thực hiện quy trình bồ nhiệm vào chức danh quy hoạch đổỉ với nhân sự được phê duyệt quy hoạch ngày 01/03/2024 là?

259 / 300

Theo quy định tại Quy chế 269: Thời dỉềm phù hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch đổi với nhân sự được phê duyệt quy hoạch ngày 31/12/2023 là?

260 / 300

Theo văn bàn 8386/NHNo-TCTL ngày 27/9/2021, thời gian thử việc đối với chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là:

261 / 300

Mức chi quà tặng có giả trị tương đương tiền đổi với Phó Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại II của Agribank khỉ nghỉ hưu (Theo Vãn bản số 95/HĐTV-TCCB) là:

262 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, các biện pháp quản lý lao động gồm? (chọn đáp án đúng nhất)

263 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vi nào sau đây vỉ phạm quy định về công tác lưu trữ?

264 / 300

Theo Quy định 1223/QyĐ-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2023, Chi nhánh trong hệ thống Agribank được chia thành bao nhiêu nhóm để xếp hạng

265 / 300

Chi nhánh loại II hạng 2 có tối đa bao nhiều Phó Giám đốc?

266 / 300

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 6I6/QC-I-IDTV-TCNS ngày 15/8/2023, số lượng Phó Trưởng phòng tổi đa tại Chi nhánh loại 1 là:

267 / 300

Theo Quy ché quản lý lao động trong hệ thống Agribank, khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thỉ thực hiện

268 / 300

Mức chi quà tặng có giá trị tương đương tiền đố í với Phó Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại I của Agribank khi nghỉ hưu (Theo Văn bàn sổ 95/HĐTV-TCCB) là:

269 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, Quy định về tuổi bổ nhiệm lần đầu đổi với chức danh Phó Giám đốc Phỏng giao dịch tại Chi nhánh loại I?

270 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, trường hợp nhân sự đến hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ do chưa hoàn tất quy trình bồ nhiệm lại thi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ cho đến khi cỏ quyết định mới. Trong thời gian bao nhiêu tháng bộ phận tham mưu phải hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lạí hoặc không bố nhiệm lại nhân sự?

271 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, trình độ tiếng Anh TOEIC yêu cầu đổi với lao động chuyên môn nghiệp vụ dưới 30 tuỗĩ làm việc tại Chi nhánh, Phòng giao dịch trên địa bàn thành phổ là:

272 / 300

Theo Nội quy lao động, hành vi nào sau đây vi phạm quy định về công tác cán bộ, lao động, tiền lương?

273 / 300

Thời điểm rà soát, bồ sung quy hoạch hàng nãm là thời gian nào?

274 / 300

Đon vị nào cỏ quyền phê duyệt mã cán bộ cho lao động mới tuyển dụng trên hệ thống Quàn lý nội bộ

275 / 300

Xác định Đối tượng 2 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Trường phòng tạỉ Chi nhánh loại I đối với nguồn nhân sự tại chỗ

276 / 300

"Quy hoạch mở" là gỉ?

277 / 300

Theo Vãn bản 1519/HĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Phó Giám đốc Chi nhánh loại II cùa Agrỉbank có thời gian công tác liên tục từ thảng 3/1988 đến nay, khi nghỉ hưu được nhận mửc hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 16.000.000đ, hệ sổ điều chình K = 4)

278 / 300

Các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cùa Tổng Giám đốc?

279 / 300

Theo quy định tại Quy chể số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, đáp án nào sau đây không đúng với các trường hợp đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm

280 / 300

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp sình con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bàng bao nhiêu lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con?

281 / 300

Theo Luật Bào hiểm xã hội, người lao động được hưởng chế độ thai sàn khi thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?

282 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng 1 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Giám đốc tại Chi nhánh loại II đốỉ với nguồn nhân sự tại chỗ

283 / 300

Đơn vị đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ trình thành lập các đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên là:

284 / 300

Theo Luật Bào hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau frong một năm cho mỗi con được tính theo sổ ngày chăm sóc con tối đa là bao nhiêu ngày làm vỉệc nếu con dưới 03 tuổi?

285 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động 919/QC-HĐTV-TCTL, công tác quản lỷ lao động gồm những nội dung nào sau đây? (chọn đáp án dũng nhất)

286 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động trong hệ thống Agribank, Hội đồng kỷ luật lao động Trụ sở chính có trách nhiệm xem xét, kết luật cấc hình thửc kỳ luật đối vởỉ

287 / 300

Theo quy định tại Quy chế sổ 556/QC-HĐTV-ƯBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành viên, nhân sự thuộc trường hợp nào thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm?

288 / 300

Theo Văn bân 1519/I-IĐQT-LĐTL ngày 11/12/2008, Giám đốc Phòng giao dịch Chi nhánh loại I cùa Agribank có thờĩ gian công tác liên tục từ tháng 3/1988 đến nay, khỉ nghi hưu được nhận mức hỗ trợ chung là bao nhiêu? (biết mức trợ cấp M = 16.000.000d, hệ sổ điều chỉnh K = 4)

289 / 300

Cấp có thẩm quyền quyết định tách Phòng Khách hàng tại Chi nhánh loại II thành Phòng Khách hàng Doanh nghiệp và Phòng Khách hàng cá nhân?

290 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hộỉ đồng thành viên, Giám đốc Chi nhánh loại II xếp hạng 3 sau khi cỏ thông báo nghỉ hưu phải báo cáo cấp nào trước khi thực hiện quy trình công tác nhân sự thuộc thẩm quyền cùa mình?

291 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 cùa Hội đồng thành viên, cấp có thẩm quyền xem xét quyết định không bổ nhiệm lại nếu nhân sự chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng lĩnh vụrc nào sau đây tại đơn vị

292 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động, tập thể cán bộ chủ chốt trong Chi nhánh loại I gồm

293 / 300

Theo Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank, Tổng số lao động tăng hàng năm trong điều kiện kinh doanh bình thường không được vượt quá bao nhiêu phần trăm (%) so với số lao động thực tế sử dụng bình quân của năm trước liền kề?

294 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 55Ố/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội đồng thành vỉên, thời gian tạm đình chì chức danh, chức vụ không quá bao nhiêu ngày kể từ ngày ra quyết định tam đìrih chi chức vụ?

295 / 300

Theo Quy chế quàn lý lao động, nguyên tắc nhận xét, đánh giá người lao động cần đàm bảo:

296 / 300

Theo Quy chế số 269/QC-HĐTV-UBNS ngày 28/4/2023 của Hội đồng thành viên, Xác định Đối tượng 2 khi giới thiệu quy hoạch chức danh Trường phòng tại Chi nhánh loại II đổi với nguồn nhân sự tại chỗ

297 / 300

Theo quy định tại Quy chế 269: Thời điểm phù hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm vào chức danh quy hoạch đổi với nhân sự được phê duyệt quy hoạch ngày 01/01/2024 là?

298 / 300

Điểu kiện để nhân sự lần đầu tiên được xem xét, đưa vào quy hoạch?

299 / 300

Hội đồng kỷ luật lao động tại Chi nhánh loại I, Đơn vị sự nghiệp , Vãn phòng đại diện do ai thành lập?

300 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 556/QC-HĐTV-UBNS ngày 05/9/2022 của Hội dồng thảnh viên, căn cứ xem xét từ chức đối với nhân sự:

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9583
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Khách hàng sử dụng sàn phẩm tiết kiệm tích lũy kiều hối của Agribank được gửi những loại tiền nào?

2 / 370

Cán bộ ngân hàng cần có “Sự cẩn trọng” trong công việc như thế nào theo quy định “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

3 / 370

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm (như chi trả gốc, lãi TGTK, phong tòa, cầm cố, nhận báo mất thè tiết kiệm, chuyển quyền sờ hữu...), cán bộ Agribank kiểm tra những nội dung gì?

4 / 370

Theo quy định tại Quyết định 239/QĐ-NHNo-TTKH của Agribank về quy trình dịch vụ Agripay, Người nhận tiền cần xuất trình những loại giấy tờ tùy thân nào sau đây đề nhận tiền?

5 / 370

Thâm quyên phê duyệt hoạt động quảng cáo, tiếp thị (trừ quà tặng và chương trình khuyến mại) của Giám đốc CN loại I là bao nhiêu?

6 / 370

Hợp đồng chẩm dửt trong các trường hợp nào sau đây?

7 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vả quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hảng” nội dung "Không làm lơ khi thẩycảc hiện tượng sai trái xung quanh " thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

8 / 370

Khi rút tiền gửi tiết kiệm, người gửi tiền phải xuất trình giẩy tở xác minh thông tin của tất cà người gửi tiền trong trường hợp nào?

9 / 370

Đâu là nội dung khuyến khích cán bộ Agribank khi sử dụng mạng xã hội?

10 / 370

Tẩt cà các khoản thừa quỹ ATM, chi nhảnh phải thực hiện:

11 / 370

Theo Quy ché tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank sổ 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Tnrởng hợp nào Giám đốc Chi nhánh loại I quyết định bổ sung tối đa 01 Phỏ Giám đốc Phòng giao dịch?

12 / 370

Mức lãi suất quả hạn tối đa theo quy định hiện hành cùa Agribank bằng bao nhiêu phần trăm lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn?

13 / 370

Đối với tiền gửi tiểt kiệm không kỳ hạn, Agribank chí trâ gốc kèm lãỉ tiền gửi tiết kiệm vào thời gian nào?

14 / 370

Các dịch vụ hiện có trên E-Mobile Banking

15 / 370

Theo quy định của Agribank, bộ hồ sơ vay vốn gồm:

16 / 370

Hiện nay Agribank đang triển khai các dịch vụ chi trả kiều hổi nào?

17 / 370

Việc trà lãi tiền gửỉ có kỳ hạn được thực hiện theo quy đính của Tổng Gỉám đốc về sản phẩm tiền gửí có kỳ hạn, bao gồm những phương thức nào sau đây?

18 / 370

Người lao động bị xử lý kỳ luật hình thức khiển trách nếu không tiếp tục vi phạm kỳ luật lao động thì được xỏa kỳ luật sau mẩy tháng?

19 / 370

Mục tiêu hoạt động của Cổng thông tin điện tử và bân tin Agribank KHÔNG bao gồm nộí dung nào sau đây?

20 / 370

Khi đển hạn trả nợ, khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và có nhu càu cơ cẩu lại thời hạn trả nợ, khách hàng gửi Giấy đề nghị cơ cấu nợ kèm phương án cơ cấu nợ tới Agribank nơi cho vay trước ngày đển hạn trả nợ ít nhất bao nhiêu ngày làm việc?

21 / 370

Fanpage chi nhánh dược chính thức hoạt động theo quy định khi nào?

22 / 370

Hoạt động quảng cáo, tiếp thị nào mà Giám đốc CN loại I căn cử yêu cầu hoạt động kinh doanh và định mức chi phí hàng năm TGĐ phê duyệt chịu trách nhiệm xem xét, quyết định?

23 / 370

Hạn mức chuyển khoản của thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn tại máy ATM cùa Agribank là bao nhiêu?

24 / 370

Người nhận ủy quyền xử lý chỉnh sửa các nội dung trên Website khi có sự chỉ đạo của Trường Ban Biên tập là ai?

25 / 370

Các giao dịch của thẻ ghi nợ nào được chấp nhận tại ATM của các tổ chức thành viên cũa Napas ?

26 / 370

Theo QĐ sổ 240/QĐ-NHNo-TTh, trong trường hợp cần thiết ai/đơn vị nào trả lờỉ phỏng vẩn báo chí?

27 / 370

“Sự tận tâm và chuyên cần” cùa cán bộ ngân hàng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

28 / 370

Đâu không phài là nhiệm vụ truyền thông nội bộ cùa Ban Truyền thông?

29 / 370

Hành vi vi phạm nào không áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

30 / 370

Các nội dung nào phải thực hiện công bổ thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của Agribank?