NGHIỆP VỤ PHÁP CHẾ

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.
Chúc các bạn vui vẻ.
0%
0 votes, 0 avg
299
Created by admin

Agribank

495-phapche-nghiepvu

1 / 300

Đối tượng nào sau đây không phải là Người được ủy quyền thường xuyên theo Quyết định số 2665/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 của người đại diện theo pháp luật Agribank về ủy quyển thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng và thi hành án?

2 / 300

Cá nhân nào sau đây có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng?

3 / 300

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, quyền sử dụng đất thuộc loại tài sản nào?

4 / 300

Đâu không phải là quyền cùa bên thế chấp?

5 / 300

Theo quy định cùa Bộ luật Dân sự 2015, quyền sở hữu tài sàn bao gồm:

6 / 300

Nhận định nào sau đây là không đúng về "ký thừa ủy quyền"?

7 / 300

Trong quá trình tổ chức thi hành án, ai là người cỏ thẩm quyền ký văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng?

8 / 300

VBĐC không được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào sau đây?

9 / 300

Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ nào sau đây?

10 / 300

Theo Quyết định số 2664/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022 về ùy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cùa người đại diện theo phảp luật, trường hợp Trường phòng Kế toán đi vắng, Phó phòng Kế toán được ký trên sổ tiết kiệm khi nào?

11 / 300

Nhận định nào sau đây là không đúng khi thực hiện sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước?

12 / 300

Chọn đáp án đúng nhất về căn cứ xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhả nước?

13 / 300

Đâu không phải là thông tin định danh của khách hàng tổ chức?

14 / 300

Nhận định nào sau đây về tài sàn thế chẩp là đúng nhất?

15 / 300

"Vãn bàn ghi chép diễn biến các nội dung báo cáo, trao đổi, thảo luận và thống nhất trong quá trình giải quyết một vẩn đề nào đó hoặc ghi nhận lạỉ việc bàn giao tài sàn, công việc, hồ sơ giữa các bên" lả loại văn bàn nào sau đây?

16 / 300

Thông tin định danh cùa khách hàng cá nhân không bao gồm thông tin nào sau đây?

17 / 300

Bản gốc văn bản là:

18 / 300

Một tài sàn cỏ thể được dùng để bảo đàm nhiều nghĩa vụ phải thỏa mãn điều kiện gi?

19 / 300

Đối vớỉ yêu cầu cung cấp thông tin được gửi trực tiếp đến Trụ sờ chính, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền lại cho chửc danh nào trong hệ thống Agribank quyết định CCTT:

20 / 300

Đâu không phải là quyền và nghĩa vụ cùa bị đơn?

21 / 300

Quyền nào sau đây đối với tài sàn không phải là quyền định đoạt tài sản?

22 / 300

Nhận định nào sau đây đúng nhít?

23 / 300

Theo quy định cùa Bộ luật Dân sự 2015, quyền sử dụng:

24 / 300

Theo quy định cùa Bộ luật Dân sự 2015, đâu là phương thức xử lý tài sàn thể chấp?

25 / 300

Việc yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng được thực hiện theo hình thức nào?

26 / 300

Thông tin nào sau đây là thông tin về giao dịch của khách hàng?

27 / 300

Nhận định nào sau đây không đúng đối với VBĐC quy định, hướng dẫn chi tiết VBĐC cùa cấp thẩm quyền cao hom?

28 / 300

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Người sử dụng lao động có quyền không chấp thuận cho người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động trong các trưởng hợp nào sau đây?

29 / 300

Giám đốc chi nhánh được phân công, ủy quyền cho ai quyết định việc cung cap thông tin?

30 / 300

Trưởng hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn thì khách hàng phải trả lãi như thế nào trong thời gian chậm trâ?

31 / 300

Đâu là Đơn vị đầu mổi tiếp nhận báo cáo về việc cung cấp thông tin hằng năm của các Văn phòng đạỉ diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh loạỉ I?

32 / 300

"Bản sao đầy đù, chính xác nội dung của bàn gốc hoặc bản chính văn bàn, được trình bày theo thể thửc và kỹ thuật quy định" là hình thức sao nào saú đay?

33 / 300

Văn bản định chế hết hiệu lực toàn bộ trong trường hợp nào sau đây?

34 / 300

Việc bảo quân tài sàn thi hành án là kim khí quý, đá quý, tiền hoặc gỉẩy tờ cỏ giá tại đâu?

35 / 300

Tòa án chì xem xét áp dụng thời hiệu theo yêu cầu của các chủ thể nào sau đây được đề nghị trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bân án?

36 / 300

Ngôn ngữ trên con dấu trong hệ thống Agribank được quy định như thế nào?

37 / 300

Doanh nghiệp nào được chuyển đổi thành công ty cồ phần?

38 / 300

Theo Quy định số 1135/QĐ-HĐTV-PC về cung cấp thông tin trong hệ thống Agribank, đơn vị lưu giữ thông tin là?

39 / 300

"Văn bản dùng đề trinh bày về tình hỉnh hoạt động của một đơn vị hoặc về một vấn đề, sự việc nhất định" là loại văn bàn nào sau đây?

40 / 300

Nhận định sau đây đúng hay sai "giãi quyết tranh chấp là nội dung thỏa thuận tối thiểu phải có trong Thỏa thuận cho vay"?

41 / 300

Trong trường hợp bên nhận bào lãnh cỏ thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bào lãnh thỉ Bên bảo lãnh có phải thực hiện nghĩa vụ bâo lãnh không?

42 / 300

Phạm vi ủy quyền của Quyết định sổ 2664/QD-NHNo-PC ngày 01/12/2022 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật Agribank không bao gồm:

43 / 300

Đâu không phải là hình thức xử lỷ kỷ luật lao động?

44 / 300

Tài sàn nào sau đây được đặt cọc?

45 / 300

Nhận định nào sau đây không đúng về tài sản bảo đảm?

46 / 300

Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào sau đây?

47 / 300

Agrỉbank chì cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân khi:

48 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về nguyên tắc sừa đổi, bổ sung, thay thế, bãĩ bỏ, đình chì thi hành văn bản định chế?

49 / 300

Thể chấp tài sàn phát sinh hiệu lực đối kháng với người thử ba từ thời điểm nào?

50 / 300

Loại vãn bàn nào sau đây không phải là văn bản định chế?

51 / 300

Căn cứ ban hành văn bản bao gồm:

52 / 300

Ngoài các nội dung tối thiểu tại dự thào Tờ trình ban hành VBĐC, nội dung nào sau đây phài có đối vởỉ dự thảo Tờ trình ban hành Quy chế?

53 / 300

Nhận định nào sau đây không đúng về hợp đồng mượn tài sàn?

54 / 300

Doanh nghiệp bị giãi thể ưong trường hợp sau đây?

55 / 300

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật là bao nhiêu năm?

56 / 300

Người có thẩm quyển quyết định việc sao, chụp bí mật nhà nước độ Mật đỉ, đến của Chi nhánh?

57 / 300

Thể thức văn bàn gồm một (một sổ) thành phần chính nào sau đây?

58 / 300

Các tổ chức kinh tể nào sau đây là pháp nhân?

59 / 300

Thông tin nào sau đây không phải thông tin định danh đối vởĩ khách hàng cả nhân theo quy định của Agribank?

60 / 300

Đâu không phái là một loại hợp dồng?

61 / 300

Các hình thức vãn bản phân công theo quy định hiện hành cũa Agribank gồm:

62 / 300

Cơ quan thi hành án dân sự bao gồm:

63 / 300

Nhận định nào sau đây không đúng về tài sản chung của vợ chồng?

64 / 300

Người giữ con dấu là:

65 / 300

Trường hợp bên nhận bảo đảm không thông báo về việc xừ lỷ tài sản bào đàm theo quy định mà gây thiệt hại thỉ có nghĩa vụ như thế nào đối với bên bảo đâm, các bên cùng nhận bảo đảm khác (nếu có)?

66 / 300

Khỉ kiểm tra giấy ủy quyền/giẩy giới thiệu, giấy tờ tùy thân cùa người đại diện cùa Bên yêu cầu cung cấp thông tin phải đàm bảo điều kiện nào sau đây?

67 / 300

Nhận định nào sau đây về phạt vi phạm và bồi thưởng thiệt hại là đúng nhất?

68 / 300

Tài sàn nào sau đây của người phải thi hành ản là cá nhân không được kê biên?

69 / 300

Cổ ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp nào sau đây?

70 / 300

Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp nào sau đây?

71 / 300

Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin gián tiếp là như thế nào?

72 / 300

Bảo lãnh ngân hàng là gì?

73 / 300

Các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định của pháp luật đốỉ với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hảng là gì?

74 / 300

Trường hợp nào Bên nhận bào đàm được quyền nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ cùa bên bào đàm?

75 / 300

Sờ hữu chung chấm dứt trong trưởng hợp nào sau đây?

76 / 300

Các hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật Đẩu tư bao gồm :

77 / 300

Giám đốc Chi nhánh loại II đề xuất trình vượt thẩm quyền cung cấp thông tỉn lên Tổng Giám đốc qua Chi nhánh loại I trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin?

78 / 300

Người nào cỏ thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tín khách hàng trong hệ thống cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra?

79 / 300

Agribank không được phép cung cấp thông tin khách hàng cho cá nhân nào sau đây?

80 / 300

Nguyên tắc nào sau đây là một trong những nguyên tắc cơ bàn của pháp luật dân sự

81 / 300

Theo quy định cùa Bộ luật Dân sự 2015, chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sàn trong trường hợp:

82 / 300

Trường hợp nào đơn vị được phép làm lại con dấu theo mẫu con dẩu đang sử dụng?

83 / 300

Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin gửi đến Chi nhánh mà thông tin được yêu cầu cung cấp không được lưu gỉữ tại Chi nhảnh đó thì:

84 / 300

Thời điểm có hiệu lực cùa Hợp đồng cầm cố tài sản?

85 / 300

Giám đốc Chi nhánh loại I được ủy quyền cho đối tượng nào sau đây quyết định ký kết hợp đồng?

86 / 300

Thời hạn kháng cáo dối với bân án của Tòa án cấp sơ thẩm là:

87 / 300

Đon vị nào tại Agribank có trách nhiệm trục tiếp tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin của Chi nhánh loại II?

88 / 300

Vãn bàn thông báo về việc xử lý tài sàn bào đám có nội dung chủ yếu là:

89 / 300

Thẩm quyền quyết định việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật?

90 / 300

Ke hoạch ban hành văn bân định chế được lập hàng năm cho cấp thẩm quyền ban hành văn bân định chế nào sau đây?

91 / 300

Thẩm quyền ban hành danh mục bí mật nhà nước theo quy định cùa Luật Bảo vệ bí mật nhà mrớc?

92 / 300

Cách trình bày nào sau đây là đúng về thời gian ban hành văn bản?

93 / 300

Chấp hành viên không được làm những việc nào sau đây?

94 / 300

Thời điểm biện pháp cầm cố tài sàn có hiệu lực đối kháng với người thứ ba?

95 / 300

Trường hợp cung cấp thông tin dưởi hình thức giao nhận, đổi chiểu trực tiếp, biên bàn cung cấp thông tin cỏ bắt buộc phải đóng dấu cùa các bên hay không?

96 / 300

Số hiệu tài khoàn thuộc loại thông tin nào cùa khách hàng theo Quy định sổ 1135/QĐ-HĐTV-PC về cung cấp thông tin trong hệ thống Agribank?

97 / 300

Các chù thể nào sau đây có thể phài thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện?

98 / 300

Khi có Giấy chứng nhận, Người sử dụng đất được thực hiện các quyền gì?

99 / 300

Việc một bên dùng tài sàn thuộc sở hữu cùa mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sân cho bên kia được gọi là biện pháp gì?

100 / 300

Tài liệu chứng minh yêu cầu cung cẩp thông tin khách hàng không áp dụng đối vớỉ trường hợp nào?

101 / 300

Thông tỉn về tài khoản của khách hàng gồm:

102 / 300

Hàng năm, Chi nhánh loại II gừi báo cáo cung cấp thông tin phát sinh tại chi nhánh đến đơn vị nào?

103 / 300

Các trường hợp nào được làm mới con dấu?

104 / 300

Trưởng hợp nào sau đây, một bên cỏ quyền hủy bò hợp đồng vả không phải bồi thường thiệt hại?

105 / 300

Giá trị quyền sử dụng đất lả gì?

106 / 300

Nhiệm kỳ cùa thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ cỏ thời hạn?

107 / 300

Hợp đồng chấm dứt trong các trưởng hợp nào sau đây?

108 / 300

Các hình thức xử phạt chính theo quy định cùa pháp luật đổi với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là gì?

109 / 300

Sau khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, đơn vị xừ lý phải thực hiện những công việc nào sau đây?

110 / 300

Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ hoặc được giữ bời người khác thì vân bàn thông báo về việc xử lỷ tài sản bào đàm phải được gửi đồng thời cho đối tượng nào? Chọn đáp án đúng nhất

111 / 300

Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước?

112 / 300

Tài liệu bí mật nhà nước không bắt buộc phải thể hiện nội dung nào sau đây ở mục nơi nhận cùa tài liệu?

113 / 300

Nhận định nào sau đây đúng về phương thức cho vay hợp vốn?

114 / 300

Chọn đáp án đúng nhẩt:

115 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai: "Chiến sĩ bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ cỏ thẩm quyền xử phạt đối vởỉ một sổ hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng".

116 / 300

Khi Chi nhánh nhận được yêu cầu cung cấp thông tin vượt thẩm quyền thì:

117 / 300

Người có quyền kháng nghị bản án dân sự của tòa án cấp sơ thẩm là:

118 / 300

Theo quy định cùa Bộ luật tố tụng dân sự 2015, các biện pháp nào sau đây không là biện pháp khẩn cấp tạm thời?

119 / 300

Vụ án đã được Tòa án ra quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự thì các đương sự không được quyền

120 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng?

121 / 300

Người nào sau đây nộp đơn yêu cẩu mờ thù tục phá sân mà không phải nộp lệ phí phá sản?

122 / 300

Bí mật nhà nước được phân thành mấy độ mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước?

123 / 300

Người nào sau đây không được hường di sản thừa kế theo pháp luật

124 / 300

Đâu không phải là yếu tố xác định công ty mẹ, công ty con?

125 / 300

Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản cùa người phải thi hảnh án đang cầm cố, thể chấp trong các trường hợp nào sau đây?

126 / 300

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Mật là bao nhiêu năm?

127 / 300

Hành vi nào bị nghiêm cấm theo quy định tại Quy chế Con dấu Agribank số 989/QC-HĐTV-PC ngày 15/12/2023

128 / 300

Phưong án nào sau đây không phải là một trong các biện pháp bảo đâm thi hành án?

129 / 300

Nhiệm vụ công tác quản lỷ vãn bàn theo quy định của Agribank về quản lý văn bàn đi, văn bản đến không bao gồm nội dung nào sau đây?

130 / 300

Người đại diện theo pháp luật của cá nhân là:

131 / 300

Nghĩa vụ phát sinh từ cãn cứ nào sau đây?

132 / 300

Sự kiện nào sau đây làm chấm dứt quan hệ đại diện theo ùy quyền?

133 / 300

Ngân hàng thương mại được vay vốn cùa tổ chức nào sau đây?

134 / 300

Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sàn liền kề bao gồm:

135 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020?

136 / 300

Chọn đáp án đúng về hiệu lực cùa hợp đồng?

137 / 300

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, thời điểm chuyển quyền sờ hữu nhà ở trong trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ỡ với người mua dược xác định như thế nào?

138 / 300

Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì việc thực hiện nghĩa vụ bào lãnh được quy định như thế nào?

139 / 300

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sàn cầm cố, thế chấp thì tài sản bâo đàm được xừ lý theo phương thức nào?

140 / 300

Chọn đáp án đúng nhất về trách nhiệm ký xác thực vãn bàn hợp nhất?

141 / 300

Hình thức đóng dấu bao gồm:

142 / 300

Tồng Giám đốc không có thẩm quyền ban hành loại văn bản định chế nào sau đây?

143 / 300

Chủ thể nào sau đây không có tư cách pháp nhân?

144 / 300

Thời điểm chuyển quyền sờ hữu đổi với quyền tài sàn là:

145 / 300

Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phài nộp tiền đặt trước bằng bao nhiêu % tồng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất?

146 / 300

Thông tin định danh của khách hàng tồ chửcgồm:

147 / 300

Anh (Chị) cho biết đơn vị nào có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin của Chi nhánh loại II?

148 / 300

Phí liên quan đến hoạt động cho vay bao gồm?

149 / 300

Nhận định nào sau đây đúng về sở hữu chung cùa vợ chồng?

150 / 300

Di chúc bằng vãn bàn bao gồm:

151 / 300

Phương án nào sau đây không phải là một trong các quyết định mà Thẩm phán có thể đưa ra trong thời hạn chuẩn bị xét xử?

152 / 300

Dự thảo Tờ trình ban hành văn bàn định chế không bắt buộc phải cỏ nội dung nào sau đây?

153 / 300

Loại thông tin nào Agribank không được cung cấp?

154 / 300

Chủ doanh nghiệp tư nhân không được thực hiện quyển nào sau đây?

155 / 300

Bộ luật dân sự 2015 quy định thể nào về Tài sàn bào đàm?

156 / 300

Thành phần nào sau đây không phải là một thành phần chính cùa thể thức văn bản?

157 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về cách trình bày "điểm" frong văn bàn?

158 / 300

Yêu cầu đổi với việc định giá tài sản bảo đảm được quy định như thể nào?

159 / 300

Công an nhân dân cỏ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng không?

160 / 300

Tài sàn góp vốn vào doanh nghiệp có thể là:

161 / 300

Nhận định nào là đúng nhất trong các nhận định sau đây?

162 / 300

Loại yêu cầu nào sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Tòa án?

163 / 300

Thầm quyền quyết định hủy con dấu cùa Chi nhánh loại I trong trưởng hợp con dấu cũ đã được thay thể bằng con dấu mới thuộc cấp nào sau đây?

164 / 300

Trong quá trinh giải quyết vụ án hành chính, người khời kỉện có thể yêu cầu Tòa án giâi quyết yêu cầu dân sự nào sau đây?

165 / 300

Trường hợp các văn bản định chế cỏ quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng:

166 / 300

Agribank không cỏ trách nhiệm cung cấp loại thông tin khách hàng nào dưới dây cho cơ quan, tổ chức có thầm quyền khi được yêu cầu?

167 / 300

Trường hợp một nghTa vụ được bảo đàm bằng nhiều tài sản mà các bên không có thỏa thuận về việc lựa chọn tài sản bảo đàm để xử lý và pháp luật liên quan không cỏ quy định khác thì bên nhận bảo đàm cỏ quyền:

168 / 300

Quyền nào sau đây là quyền cùa người được thi hành án dân sự?

169 / 300

Người quyết định cung cấp thông tin có trách nhiệm nào sau đây?

170 / 300

Mục tiêu hoạt động cùa Agribank là gì?

171 / 300

Thời hạn Agribank phải có thông báo cho bên yêu cầu cung cấp thông tin trong trường hợp Agribank từ chối cung cấp thông tin khách hàng

172 / 300

Trách nhiệm của Người giữ con dấu:

173 / 300

Công ty nào không được chia, tách ra làm nhiều công ty?

174 / 300

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi ừong trường hợp nào?

175 / 300

Phương thức thông báo về vỉệc xử lý tài sản bảo đàm là:

176 / 300

Bên bào đàm và Bên nhận bào đàm có quyền định giá tải sàn thông qua phương thức nào?

177 / 300

Bên mượn tài sản không có quyền nào sau đây?

178 / 300

Trường hợp nào sau dây lâm chấm dứt quan hệ đại diện theo ủy quyền?

179 / 300

Trong trường hợp hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng chưa đầy đù theo quy định, đơn vị xử lỷ cần thực hiện như thế nào?

180 / 300

Theo Quyểt định số 26Ố5/QĐ-NHNo-PC ngằy 01/12/2022 của người đạĩ diện theo pháp luật Agribank về ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ tổ tụng và thi hành án, Giám đốc chi nhánh được ủy quyền lại cho đối tượng nào sau đây?

181 / 300

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự quy định "trong thời hạn 05 năm" kể từ ngày nào sau đây?

182 / 300

Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế bắt đầu từ lúc nào?

183 / 300

Hợp đồng nào sau đây cô thể bị tuyên vô hiệu?

184 / 300

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân khi nào?

185 / 300

Theo Bộ luật dân sự 2015, Nghĩa vụ được bảo đâm cỏ thể là nghĩa vụ nào sau đây?

186 / 300

Tòa án ra bàn án nhân danh chũ thể nào sau đây?

187 / 300

Yêu cầu phàn tố cùa bị đơn đối với nguyên đơn, người cỏ quyển lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không được chấp nhận khi thuộc vào trưởng hợp nào sau đây?

188 / 300

Nội dung nào sau đây thuộc thành phần thể thức bân sao văn bản?

189 / 300

Các trường hợp xử lý tài sàn bâo đàm bao gồm:

190 / 300

Quyền sờ hữu được xác lập đối với tài sản trong trưởng hợp nào sau đây?

191 / 300

Hợp đồng nào sau đây là Hợp đồng theo mẫu?

192 / 300

Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện tại thời điểm nào?

193 / 300

Nội dung tờ trình người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước phải cỏ nội dung nào sau đây?

194 / 300

Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm khi xử lỷ kỷ luật lao động

195 / 300

Sự kiện nào sau đây chấm dứt quyền sở hữu?

196 / 300

Nhận định nào sau đây về sửa đổi hợp đồng là đúng?

197 / 300

Theo quy định của Luật Thi hành án năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm những đổi tượng nào?

198 / 300

Có bao nhiêu biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

199 / 300

Đóng dấu treo dược sử dụng trong trưởng hợp nào sau đây?

200 / 300

Trường hợp Giảm đốc Chi nhánh loại II đề xuất trình vượt thẩm quyền cung cấp thông tin lên Tồng Giám đốc qua Chi nhánh loại I cố cần sao gửi hồ sơ kèm theo không?

201 / 300

Đâu là nhận định đúng về thời hiệu khởi kiện, yêu cầu giải quyết việc dân sự?

202 / 300

Bí mật nhà nước được giải mật toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp nào sau đây?

203 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về điều chỉnh độ mật?

204 / 300

Nguyên tắc chung trong việc quản lý, sử dụng con dấu Agribank là gì?

205 / 300

Theo quy định của Luật Đất đai, người sừ dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có quyển nào sau đây?

206 / 300

Luật doanh nghiệp 2020 điều chỉnh các đối tượng nào sau đây?

207 / 300

Ai là người có thẩm quyền quyết định cung cẩp thông tin trong trưởng hợp yêu cầu cung cấp thông tin về vụ vỉệc gỉài quyết đơn tố giác của người lao động Agrỉbank có hành vi phạm tội?

208 / 300

Bên nhận bảo lãnh có được yêu cầu bên bào lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bào lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn không?

209 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về số trang văn bản?

210 / 300

Theo quy định của Luật Thi hành án năm 2008, sửa đồi, bổ sung năm 2014, đương sự bao gồm?

211 / 300

Tổ chức tín dựng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền nào sau đây trong việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng?

212 / 300

Tài liệu bí mật nhà nước phải thể hiện nội dung nào sau đây ờ mục nơi nhận cũa tàí liệu?

213 / 300

Thông tin nào dưới đây Agribank được phép cung cấp?

214 / 300

Việc giao nhiệm vụ Người giữ con dấu thể hiện bằng hình thức nào?

215 / 300

Bản án, quyết định dân sự nào sau đây được thi hành theo Luật Thi hành án dân sự 2008, Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014?

216 / 300

Sở hữu chung chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?

217 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về việc giao tài liệu bí mật nhà nước?

218 / 300

Quy trình cung cấp thông tin trong hệ thống Agribank không áp dụng đổi với:

219 / 300

Ngày khởi kiện vụ án dân sự được xác định là

220 / 300

Người có thẩm quyền xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước cùa Agribank là:

221 / 300

Đóng dấu giáp lai là gì?

222 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về đóng dấu treo?

223 / 300

Trình tự ban hành mới Quy che không bắt buộc phải thực hiện nội dung nào sau đây?

224 / 300

Agrỉbank thực hiện theo dõi việc đóng dấu theo hình thức nào sau đây?

225 / 300

Người tổ chức làm con dẩu có quyền:

226 / 300

Theo quy định của Luật Thi hành án năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, hệ thống tổ chức thi hành án dân sự bao gồm?

227 / 300

Quyền cùa khách hàng trong việc giữ bí mật, cung cấp thông tĩn khách hàng:

228 / 300

Nhận định nào sau đây đúng nhất?

229 / 300

Tiền bán tài sàn thế chấp được ưu tiên để thanh toán nghĩa vụ cho bên nhận thế chấp sau khi trừ:

230 / 300

Theo quy định của Luật Thi hành án năm 2008, sửa đổỉ, bổ sung nãm 2014, người phải thi hành án ỉà những đối tượng nào?

231 / 300

Theo quy định của Luật Thi hành án nãm 2008, sửa đồi, bồ sung năm 2014, người được thi hành án là những đối tượng nào?

232 / 300

Hiện nay, số lượng con dấu pháp nhân Agribank là bao nhiêu?

233 / 300

Cơ quan nào cỏ thẩm quyền cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bẩt động sân do ủy ban nhân dân cẩp tinh quyết định việc đầu tư?

234 / 300

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây

235 / 300

Bên bảo đảm được nhận lại tài sàn bão đám trong trường hợp:

236 / 300

Doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm nào sau đây?

237 / 300

Nguyên đơn cỏ quyền lựa chọn Tòa án gỉài quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại trong trưởng hợp nào?

238 / 300

Đối tượng nào sau đây không phải là chủ thể của Hợp đồng cấp tín dụng?

239 / 300

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bẽn cùng nhận tài sàn bảo đảm được xác định như thế nào trong trường hợp các biện pháp bảo đàm đều phát sinh hiệu lực đổi kháng với người thứ ba?

240 / 300

Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện:

241 / 300

A lập di chúc để lại di sân thừa kể 20 tỳ đồng cho haỉ con là B và c (A không còn ngưởỉ thừa kế thuộc hàng thứ nhất nào khác); B lẩy vợ có con là X; B chết trước A. Hỏi c được thừa kế bao nhiêu tiền

242 / 300

Người đang gỉữ tài sản bảo đàm khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sàn bảo đảm cỏ nghĩa vụ gì?

243 / 300

Nhận định nào sau đây không đúng về ký tắt văn bản?

244 / 300

Trường hợp nào Agribank được từ chổi cung cẩp thông tin khách hàng?

245 / 300

Văn bản định chế giải thích, chỉ dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện các loại văn bản định chế khác là loại văn bàn định chế nào sau đây?

246 / 300

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm nào sau đây?

247 / 300

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong trường hợp nào?

248 / 300

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm:

249 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng?

250 / 300

Thông tin khác do Agribank lưu giữ bao gồm:

251 / 300

Trường hợp Chi nhánh cần gửi văn bàn cho Chi nhánh khác để trao đổi công việc thì sử dụng loại văn bản nào sau đây?

252 / 300

Đối tượng nào sau đây là đổi tượng được ủy quyền thường xuyên theo Quyết định sổ 2671/QD-NHNo-PC ngày 02/12/2022 về ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đãng kỷ doanh nghiệp?

253 / 300

Vãn bân yêu cầu cung cấp thông tin do cả nhân có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin ký phải có các nội dung nào sau đây?

254 / 300

Doanh nghiệp chấm dửt sự tồn tại khi:

255 / 300

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bào đảm được xác định như thế nào trong trường hợp cỏ biện pháp bào đảm phát sinh hiệu lực đối khống với người thứ ba và cỏ biện pháp bảo đàm không phát sỉnh hiệu lực đổi kháng với người thứ ba?

256 / 300

Các loại thông tin Agribank có trách nhiệm cung cấp là:

257 / 300

Cá nhân nào dưới đây có thẩm quyền ký vãn bàn yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng?

258 / 300

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao nhiêu năm?

259 / 300

Trường hợp chủ sở hữu tài sản và bên nhận bào đàm thỏa thuận dùng tài sàn để bào đãm thực hiện nghĩa vụ cùa người khác thì thì áp dụng quy định về?

260 / 300

Hội đồng thành viên có thẩm quyền ban hành loại văn bản định chế nào sau đây?

261 / 300

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu khách hàng thục hiện nghĩa vụ trà nợ là bao nhiêu năm?

262 / 300

Chữ viết tắt đơn vị ban hành, soạn thào văn bàn của Chi nhánh loại II do ai quyết định?

263 / 300

Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sàn bào đàm được xác định như thế nào trong trường hợp các biện pháp bào đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba?

264 / 300

Bên báo đảm và bên nhận bảo đâm cỏ quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sàn cầm cố, the chấp sau nào sau đây?

265 / 300

Theo Quyết định sổ 2ỐỔ5/QĐ-NHNo-PC ngay 01/12/2022 của người đại diện theo pháp luật Agribank về ủy quyển thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng và thi hành ản, Giám dốc chi nhánh không được ủy quyền lại cho đố ĩ tượng nào sau đây?

266 / 300

Đổi tượng nào sau đây không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định cùa Luật Phá sản 2014?

267 / 300

Hỉnh thức chứa bí mật nhà nước gồm:

268 / 300

Trong doanh nghiệp tư nhân cỏ thuê giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp thì ngưởỉ đại diện theo pháp luật là:

269 / 300

Phương thức bào vệ quyền dân sự bao gồm:

270 / 300

Thời hỉệu khởi kiện về hợp đồng là bao lâu kể từ ngày người cỏ quyền yêu cầu biết hoặc phài biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm?

271 / 300

Quyền sờ hữu chấm dứt trong trưởng hợp nào sau đây?

272 / 300

Người có thẩm quyền quyết định điều chình sổ lượng con dấu của Chi nhánh loại I là ai?

273 / 300

Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:

274 / 300

Nhận định nào sau đây về trách nhiệm dân sự của pháp nhân là sai?

275 / 300

Cán bộ pháp chế của Chi nhánh loại I tham gia ỷ kiến về mặt pháp lý đổi với nộ ỉ dung hợp dồng trong trường hợp nào sau đây?

276 / 300

Nội dung nào sau đây bắt buộc phải thỏa thuận trong Thỏa thuận cho vay?

277 / 300

Giao dịch cùa doanh nghiệp, lìợp tác xã mất khà năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sàn bị coi là vô hiệu nếu thuộc trường hợp nào sau đây?

278 / 300

Nhận định nào sau đây về Chi nhánh là đúng?

279 / 300

Chù thể nào sau đây không phải là người tiển hành tổ tụng dân sự?

280 / 300

Việc xây dựng quy định con dấu cùa Agribank chi nhánh Campuchia được thực hiện như thế nào?

281 / 300

Tiêu hủy tài lỉệu, vật chứa bí mật nhà nưởc trong trưởng hợp nào sau đây?

282 / 300

Khi hợp đồng bị đơn phương chẩm dứt thực hiện thi hợp đồng chấm dứt kể từ thời đỉềm nào?

283 / 300

Theo Quy định số 1135/QĐ-HDTV-PC ngày 31/12/2019, văn bân yêu cầu cung cấp thông tin của Bên yêu cầu phãi cỏ những nội dung nào dưới đây?

284 / 300

Người quyết định cung cấp thông tin có quyền từ chốỉ cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với:

285 / 300

Nguyên tắc sử dụng đất bao gồm:

286 / 300

Thế nào là Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

287 / 300

Luật Phá sàn áp dụng đối vớỉ chù thể nào sau đây?

288 / 300

Trường hợp cung cấp thông tin thông qua các tồ chức dịch vụ cung ứng dịch vụ bưu chính, việc giao bưu phầm thực hiện như thế nào?

289 / 300

Trường hợp con dấu cùa đơn vị bị hông, đơn vị thực hiện thủ tục nào sau đây?

290 / 300

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm

291 / 300

Cá nhân nào có thẩm quyền yêu cầu Agribank cung cấp thông tin khách hàng?

292 / 300

Trĩnh tự quàn lý văn bản đi của Agribank:

293 / 300

Đương sự trong vụ án dân sự là:

294 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng nhất về "văn bản định chế" của Agribank?

295 / 300

Thời hiệu yêu cẩu Tòa án tuyên bố vô hiệu đổi với giao dịch dân sự nào sau đây không bị hạn chế?

296 / 300

Màu mực con dấu trong hệ thống Agribank là màu nào?

297 / 300

Bên bảo đàm cỏ quyền nhận ỉại tài sản bảo đàm trước thời điềm xử lý tài sản bảo đảm với điều kiện nào?

298 / 300

Thù trưởng cơ quan thỉ hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án đối với phần bàn án, quyết định sau:

299 / 300

Nhận định nào sau đây là đúng về hậu quả pháp lý cùa việc hủy bò hợp đồng?

300 / 300

Theo quy định cùa Agribank, Tổng Giám đốc quyết định cung cấp thông tin trong các trường hợp nào sau đây?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9574
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Theo QĐ số 240/QĐ-NHNo-TTh, tại Trụ sở chính ai/đơn vị nào trả lời phỏng vân báo chí?

2 / 370

Khách hàng có thể chình sửa, hủy giao dịch đã thực hiện qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank không?

3 / 370

Kiểm tra của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khách hàng vay vốn lưu động?

4 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 61Ổ/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, Chi nhanh loại I hạng 1 có tổi đa bao nhiêu Phó Giám đốc?

5 / 370

Hạn mức giao dịch rút/ứng tiền mặt một ỉần bằng thè do các Tổ chức phát hành thẻ khác phát hành tại ATM cùa Agribank tối đa là bao nhiêu?

6 / 370

Nội dung nào không thuộc nguyên tắc xử lý sự cố truyền thông?

7 / 370

Theo quy định tại Quyết định 205/QĐ-NHNo-TTKH củà Agribank về quy định cung ứng, quản lý và sử dụng dịch vụ kết nổi thanh toán với khách hàng, khách hàng sử dụng địch vụ là những đối tượng nào?

8 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, cán bộ ngân hàng cần thể hiện “Tính chủ động, sáng tạo, thích ửng” theo nội dung nào dưới đây?

9 / 370

Tần suất thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng pháp nhân tại Agribank nơi cho vay kể từ ngày kiểm tra gần nhất là?

10 / 370

Người nhận ủy quyền xử lý chỉnh sửa các nội dung trên Website khi có sự chỉ đạo của Trường Ban Biên tập là ai?

11 / 370

Hạn mức chuyển khoân của thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng tại máy ATM của Agribank là bao nhiêu?

12 / 370

Đổi với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nểu khách hàng không có yêu cầu nào khác thì Agribank chỉ trà gốc vào thời gian nào?

13 / 370

Trường hợp không báo cáo kịp thời hoặc không có phương án giải quyết dứt điểm các tình huống dẫn đến khủng hoảng truyền thông, aỉ là người chịu trách nhiệm?

14 / 370

Đâu là dịch vụ phi tài chính trên E-Mobile banking?

15 / 370

Các tình huống nào có nguy cơ dẫn đến sự cố truyền thông?

16 / 370

Loại tiền nhận gửi tiền gửi tiết kĩệm?

17 / 370

Nội dung nào dưới đây KHÔNG phài là quy định về “Tỉnh chủ động, sảng tạo, thích ứng” của cán bộ ngân hàng tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tẳc ứng xử của cán bộ ngân hàng” ?

18 / 370

Theo quy định tại Quy trình 2086/QD-NHNo-TTKH về Thu ngân sách nhà nước tại Agribank và các vãn bản sửa đổi, các hình thức nộp thuế qua hệ thống Agribank gồm:

19 / 370

Đối tượng nào không áp dụng tại Quy trình công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của Agribank theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN?

20 / 370

Chủ thẻ sử dụng sàn phẩm thè nào cùa Agribank để thực hiện tạo mã giao dịch rút tiền bằng mã tại ATM?

21 / 370

Đối với dịch vụ kiều hối, hiện nay Agribank đang chi trà kiều hổi bằng các hình thức nào?

22 / 370

Theo Nội quy iao động, trường hợp nào người ỉao động chưa nghi hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ?

23 / 370

Thời gian công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn?

24 / 370

Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền Qua kiểm tra nểu phát hiện thấy Agribank nơi cho vay không tuân thủ các nội dung phê duyệt, khoản vay chuyển sang nhỏm nợ xấu, khách hàng vay vi phạm HĐTD, HĐBĐ hoặc các dấu hiệu rủi ro khác, người kiềm tra báo cáo người cỏ thẩm quyền đề xuất xử lý:

25 / 370

Theo Cẩm nang văn hóa Agribank, vị trí ngồi giữa ở ghể sau trong xe ô tô con 4 chỗ dành cho đối tượng nào?

26 / 370

Thẻ phi vật lý có thời hạn hiệu ỉực tối đa là mấy nãm ?

27 / 370

Trong các dịch vụ sau dịch vụ nào là dịch vụ tài chính trên Agribank E-Mobiỉe Banking?

28 / 370

Agribank xem xét cấp tín dụng (trừ hình thức phát hành thẻ tín dụng cá nhân) cho khách hàng nào sau đây?

29 / 370

Hợp đồng chẩm dửt trong các trường hợp nào sau đây?

30 / 370

Nguồn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài cùa khách hàng là Người cư trú là công dân Việt Nam.

31 / 370

Khách hàng phải làm gì để khóa/hủy dịch vụ Agribank E-Mobile Banking?

32 / 370

Theo quy định hiện hành của Agribank về hồ sơ và hạn mức chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài đối với khách hàng cá nhân, quan hệ thân nhân được định nghĩa như thế nào?

33 / 370

Nhận định nào dưới đây là chính xác:

34 / 370

Tên đãng nhập dịch vụ Agribank E- Mobile Banking của Agribank là gì?

35 / 370

Đâu KHÔNG phải trách nhiệm của VPĐD KV đối với hoạt động truỳền thông MXH là gì?

36 / 370

Agri bank hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội như thế nào?

37 / 370

Khách hàng có thể nhận tiền dịch vụ Western Union tại Agribank bằng cách thức nào?