Học nghiệp vụ thẩm định giúp các chuyên viên ngân hàng nắm vững các kỹ năng cần thiết để phân tích và đánh giá chính xác tiềm năng tài chính của khách hàng, doanh nghiệp hoặc dự án.

Điều này không chỉ đảm bảo các quyết định cấp tín dụng và đầu tư được thực hiện một cách cẩn trọng và hiệu quả, mà còn góp phần bảo vệ lợi ích của ngân hàng và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.

Việc đào tạo chuyên sâu về thẩm định không chỉ nâng cao năng lực cá nhân mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững cho toàn ngành.

NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
  • Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.

Chúc các bạn vui vẻ.

0%
0 votes, 0 avg
560
Created by admin

Agribank

495-thamdinh-nghiepvu

1 / 300

Công ty V đề nghị vay vốn với dự án đã đáp ứng điều kiện cho vay theo quy định. Tổng mức dầu tư gồm 10% VAT là 660 tỷ đồng. Agribank nơi cho vay quyết định cho dài hạn để đầu tư dự án (không cho vay VAT), số tiền cho vay tối đa đối với Công ty V là bao nhiêu?

2 / 300

Khách hàng A có địa chĩ trụ sở hoạt động tại Hà Nội, và có nhà máy sản xuất tại Tỉnh Thanh Hóa. Chi nhánh Nam Thanh Hóa có phải trình chủ trương cho vay ngoài địa bàn đối với khách hàng này không?

3 / 300

Bên đi vay đặc biệt báo cáo tình hình sừ dụng vốn vay cho Agribank:

4 / 300

Chi nhánh loại I, loại II, PGD được cho vay ngoài địa bàn đối vớĩ

5 / 300

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền phê duyệt sử dụng dự phòng để xừ lý rủi ro của các chi nhánh loại I ngoài địa bàn khu vực Hà Nội, TP HCM đối với một khách hàng có tổng số tiền của tất cả các lần XLRR bao gồm cả nội tệ, ngoại tệ (quy đổi theo tỷ giá Agribank công bố) tại thời điểm xừ lý rủi ro tối đa như sau:

6 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN/CCN, trong thời gian thực hiện Dự án, quy định thời điểm kiểm tra, giám sát tại Agribank nơi cho vay thế nào?

7 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng thực hiện kiểm tra tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai

8 / 300

Agribank không được cấp tín dựng, trừ trường hợp cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân đối với:

9 / 300

Số tiền cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ đối với một khách hàng cá nhân tối đa là:

10 / 300

Thời điểm kiểm tra của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khách hàng vay vốn đầu tư dự án đang triển khai

11 / 300

Nội dung kiểm tra sử dụng vốn vay của Agribank nơi cho vay

12 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tang KCN/CCN, trường hợp giải ngân để GPMB, đền bù thì:

13 / 300

Khoản cấp tín dụng nào sau đây thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc phê duyệt chấp thuận chủ trương trước khi cấp tín dụng?

14 / 300

Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã cho Công ty A (Trụ sở và hoạt động kinh doanh tại Vũng Tàu) vay vốn để bổ sung vốn lưu động, nhưng đã dừng quan hệ vay vốn với chi nhánh được 15 tháng. Hiện Khách hàng muốn tiếp tục quan hệ tín dụng với Chi nhánh, Chi nhánh có phải trình phê duyệt chấp thuận chù trương cho vay ngoài địa bàn với khách hàng này không?

15 / 300

Chứng tù' chứng minh mục đích sử dụng vốn là hóa đơn, tờ khai hải quan điện từ thì khách hàng phải cam kết

16 / 300

Hạn mức thấu chi đối với khách hàng pháp nhân

17 / 300

Theo Quy định 969/QyĐ-NHNo-TD ngày 25/4/2023: Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện từ ngày 24/4/2023 đến ngày nào?

18 / 300

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng mua nợ Trụ sở chính

19 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đối với khách hàng là đơn vị phụ thuộc được pháp nhân ùy quyền quan hệ tín dụng với Agrỉbank, việc xếp hạng khách hàng được thực hiện như thế nào?

20 / 300

Biện pháp bảo đảm đối với khoản cho vay đặc biệt của Agribank:

21 / 300

Theo quy định của Agribank, các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày thuộc nhóm nợ nào

22 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì khi thu thập thông tin khách hàng để xếp hạng khách hàng căn cứ vào các tài liệu nào?

23 / 300

Câu nào sau đây sai: Công cụ giám sát của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền là

24 / 300

Người quàn lý khoản cấp tín dụng có vấn đề là:

25 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì hồ sơ xếp hạng khách hàng được lưu trữ bao gồm:

26 / 300

Theo quy định của Luật Công chứng 2014, thì việc công chứng Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp đã được công chứng phải do công chứng viên nào thực hiện?

27 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng khi phát hành L/c nhập khẩu yêu cầu hồ sơ khách hàng cung cấp là hợp đồng bảo hiểm thì không chấp nhận chứng nhận bảo hiểm của:

28 / 300

Việc giải ngân vốn đối ứng trung, dài hạn thực hiện dự án đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh. Nhận định nào sau đây là đúng theo quy định hiện hành Agribank:

29 / 300

Số tiền trích lập dự phòng chung phải trích được xác định bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ

30 / 300

Hạn mức thấu chi tối đa đối với pháp nhân có tài sản bảo đảm là Trái phiếu do Agribank phát hành và/hoặc số dư tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank

31 / 300

1 chi nhánh trên địa bàn TP Đà Nang, thẩm quyền cấp tín dụng Giám đốc chi nhánh tối đa một khách hàng tối đa là 64 tỷ đồng và đối với một khách hàng và người có liên quan tối đa là 128 tỷ đồng. Khách hàng A, B đã được Trụ sở chính phê duyệt cấp tín dụng đối với từng khách hàng tối đa là 150 tỷ đồng, KH c có nhu cầu cấp tín dụng là 50 tỷ đồng. Khách hàng A và người có liên quan là khách hàng B, c. Xác định thẩm quyền cấp tín dụng đối với KH c

32 / 300

Thờỉ hạn duy trì hạn mức thấu chi đối với khách hàng pháp nhân

33 / 300

KCTDCVĐ là khoản cấp tín dụng có một trong các tiêu chí nào sau đây:

34 / 300

Theo Quy định 969/QyĐ-NHNo-TD ngày 25/4/2023: Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) không vượt quá bao nhiêu tháng kể tù' ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ?

35 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng được phép nhận TSBĐ là hàng hóa trong kho, bãi khi đáp ứng được các điều kiện nào sau đây:

36 / 300

Chi nhánh tỉnh Hà Nam không phải trình chủ trương cho vay ngoài địa bàn đối với khách hàng pháp nhân trong trường hợp nào sau đây?

37 / 300

Theo hướng dẫn cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ở dự án do Agribank đầu tư, thì thời hạn ân hạn gốc đối với KHCN mua nhà ở dự án do Agribank đầu tư được quy định như thế nào?

38 / 300

Theo Nghị định số: 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, thì Doanh nghiệp kinh doanh bất động sàn cần có mức vốn pháp định theo quy định là bao nhiêu?

39 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì đối với cho vay hạn mức trường hợp thời gian duy trì hạn mức trên 12 tháng, khách hàng có được gia hạn khi hết thời hạn duy trì hạn mức không?

40 / 300

Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép được xây dựng trên loại đất nào?

41 / 300

Theo Thông tư số: 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 và Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/06/2023 thì Phương án sừ dụng vốn là tập hợp các thông tin về việc sử dụng vốn của khách hàng, trong đó không bao gồm thông tin nào sau đây?

42 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD về thông tin nhập để xác định điểm, hạng khách hàng thì thông tin chung bao gồm:

43 / 300

1 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thẩm quyền cấp tín dụng Giám đốc chi nhánh tối đa là 100 tỷ đồng và đối với một khách hàng và người có liên quan tối đa là 200 tỷ đồng. Khách hàng A đã được cấp tín dụng 350 tỷ dong. KH B có nhu cầu cấp tín dụng là 100 tỷ đồng.Khách hàng A và người có liên quan là khách hàng B. Xác định thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng B

44 / 300

Agribank chỉ đồng ý phát hành Upas LC với các giao dịch nào?

45 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đâu là một trong những thông tin yếu tố điều chỉnh đối với KHPN, DNTN, KHCN?

46 / 300

Bên nhận bảo lãnh, bên dược bảo lãnh khi có nhu cầu kiểm tra tính xác thực của Cam kết bảo lãnh có thể thực hiện qua các phương thức nào sau đây?

47 / 300

Chi nhánh tỉnh Yên Bái cho Công ty A (Trụ sở hoạt động tại Thái Nguyên) vay vốn 110 tỷ đồng để đầu tư trang trại chăn nuôi heo tại tỉnh Bắc Giang. Thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương cho vay ngoài địa bàn?

48 / 300

Biên bản họp Hội đồng Tín dụng phải có những nội dung nào

49 / 300

Thời hạn trả chậm của UPAS L/C là bao nhiêu?

50 / 300

Theo quy định của Agribank về cho vay dự án đầu tư trang trại cho thuê nuôi lợn, Agribank được giải ngân bù đắp tài chính đối với các chi phí:

51 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay đầu tư trang trại cho thuê nuôi lợn, thì thời hạn cho vay được quy định như thế nào?

52 / 300

Thẩm quyền quyết định bán nợ đối với Giám đốc Chi nhánh loại I bao gồm cả các khoản nợ tại Chi nhánh loại II và Phòng Giao dịch do Chi nhánh loại I quản lý

53 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đối với khách hàng thuộc đối tượng không phải xếp hạng cần thực hiện như thế nào?

54 / 300

Nhiệm vụ nào là của Người quan hệ khách hàng

55 / 300

Thẩm quyền cấp bảo lãnh theo các loại bảo lãnh đối với Giám đốc Phòng giao dịch

56 / 300

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền phê duyệt sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của các chi nhánh loại I trên địa bàn khu vực Hà Nội, TP HCM đối với một khách hàng có tổng dư nợ cấp tín dụng nội, ngoại bảng bao gồm cả nội tệ, ngoại tệ (quy đổi theo tỷ giá Agribank công bố) tại thời điểm xừ lý rủi ro tối đa như sau:

57 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đối tượng không phải xếp hạng khách hàng gồm:

58 / 300

Trường hợp khách hàng được cấp hạn mức bào lãnh và hạn mức cho vay tối đa 36 tháng, khi thực hiện rà soát đánh giá hạn mức hàng năm, hạn mức cho vay chỉ được tiếp tục duy trì hạn thời hạn hạn mức tối đa 12 tháng theo quy định thì hạn mức bảo lãnh được duy trì trong thời hạn bao lâu?

59 / 300

1 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thẩm quyền cấp tín dụng Giám đốc chi nhánh đối với 1 khách hàng tối đa là 80 tỷ đồng và đối với một khách hàng và người có liên quan tối đa là 160 tỷ đồng. Mỗi khách hàng A, B đều đã được cấp tín dụng 60 tỷ đồng, KH c có nhu cầu cấp tín dụng là 80 tỷ đồng. Khách hàng A và người có liên quan là khách hàng B, c. Xác định thẩm quyền cấp tín dụng của đối với KH c

60 / 300

Thời điểm kiểm tra khoản bảo lãnh của Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền?

61 / 300

Khách hàng vay vốn thực hiện theo nguyên tắc:

62 / 300

Hãy chọn phương án đúng nhất về trách nhiệm của Hội đồng xử lý rủi ro trụ sở chính

63 / 300

Nội dung Giám sát trước khi cho vay của ngirời giám sát khoản vay vượt thẩm quyền tại Agribank nơi phê duyệt thẩm quyền

64 / 300

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, thì Người sử dụng đất khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải thỏa mãn các điều kiện nào?

65 / 300

Các chỉ tiêu trong năm kế hoạch cùa 01 Doanh nghiệp xuất nhập khẩu như sau: Tổng chi phí trong kỳ là 1.250 tỷ đồng; vòng quay vốn lưu động 4 vòng; vốn đối ứng là 50 tỷ đồng; Chi phí khấu hao và lãi vay là 50 tỷ đồng. Như vậy hạn mức tín dụng của DN được xác định bằng:

66 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đối với khách hàng có thời gian quan hệ tín dụng vớỉ Agribank gián đoạn trên 12 tháng tính đến thời điểm nhập thông tin phải nhập BCTC tối thiểu:

67 / 300

Theo Quy chế số 656/QC-HĐTV-TD, Agribank và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, không bao gồm khoản phí nào sau đây:

68 / 300

Tài sản nào được nhận làm tài sản bảo đảm theo quy định cùa Agribank?

69 / 300

Giá trị ghi sổ khoản nợ được mua, bán đối với khoản nợ đang hạch toán nội bảng, ngoại bảng

70 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD quy định cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ đối với khách hàng cá nhân, hạn mức cho vay tối đa là bao nhiêu?

71 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD việc gia hạn thời gian duy trì hạn mức (trừ hạn mức quy mô nhỏ) được thực hiện tại thời điểm nào ?

72 / 300

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia được phản ánh vào luồng tiền trong hoạt động nào của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

73 / 300

Khách hàng Nguyễn Vãn A vay vốn ngắn hạn tại Agribank Chi nhánh B 200 triệu đồng và được Agribank Chi nhánh B giải ngân ngày 15/6/2023, khách hàng trả nợ vào ngày 15/6/2024. Vậy thời hạn cho vay trong trường hợp này bắt đầu từ ngày nào?

74 / 300

Thẩm quyền quyết định mua nợ đối với Giám đốc Chi nhánh loại II

75 / 300

Giám đốc Chi nhánh loại II không được quyết định cấp bảo lãnh đối với loại bảo lãnh nào sau đây?

76 / 300

Khách hàng đang có dư nợ 02 khoản vay dự án và vay HMTD tại Chi nhánh, trong đó khoản vay trung hạn được quyết định cho vay trong thẩm quyền Chi nhánh và khoản vay theo Hạn mức tín dụng được TGĐ phê duyệt vượt thẩm quyền cấp tín dụng của Giám đốc chi nhánh. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu gia hạn khoản vay trung hạn thì cấp quyết định/ phê duyệt là cấp nào.

77 / 300

Số dư bảo lãnh đối với một khách hàng và người có liên quan bao gồm:

78 / 300

Một trong các điều kiện để Khách hàng được phép áp dụng cho vay ngắn hạn tuần hoàn (rollover) là:

79 / 300

Trường hợp không bắt buộc phải đãng ký biện pháp bảo đảm (giao dịch bảo đảm) theo quy định của Agribank:

80 / 300

Mức ký quỹ mở UPAS L/C trong trường hợp nguồn vốn thanh toán được bảo đảm bằng hàng hóa trong giao dịch là:

81 / 300

Theo quy định của Luật Công chứng 2014, thì Chủ thể có thẩm quyền đề nghị Tòa án tuyên bố Hợp đồng thế chấp đã được công chúng vô hiệu là:

82 / 300

Theo quy định phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi, hạn mức thấu chi đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty có quan hệ hợp tác với Agribank tối đa là bao nhiêu?

83 / 300

Thời điểm kiểm tra cùa Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền đối với khách hàng vay vốn lưu động

84 / 300

Sau khi khoản nợ đã dược xử lý rủi ro tại Agribank:

85 / 300

Mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 21

86 / 300

Thời hạn cho vay tối đa đối với khoản cho vay để trả nợ trước hạn TCTD khác

87 / 300

"Giao chỉ tiêu kế hoạch thu hồi các khoản nợ đã XLRR hàng năm toàn hệ thống; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc xử lý, thu hồi nợ đã được XLRR, nợ xuất toán khỏi ngoại bảng" là nhiệm vụ của đơn vị nào tại TSC

88 / 300

Cấp phê duyệt cho vay vượt thẩm quyền gồm

89 / 300

Theo Hướng dẫn cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ờ dự án do Agribank đầu tư, thì Agrỉbank có được phép cho vay người nước ngoài mua nhà ở dự án do Agribank đầu tư?

90 / 300

Theo quy định phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi, hạn mức thấu chi dối với khách hàng pháp nhân có tài sản bảo đảm là quyền sừ dụng đất ở, nhà ở tại đô thị tối đa là bao nhiêu?

91 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng dối với một khách hàng và người có liên quan của Giám đốc chi nhánh loại I trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tối đa không vượt quá?

92 / 300

Phạm vi khách hàng mà Chi nhánh loại I phải chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đối chiếu nợ vay hàng năm

93 / 300

Một trong các điều kiện để Khách hàng được cho vay để thanh toán tiền nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là:

94 / 300

Giám đốc Chi nhánh loại I, Chi nhánh Campuchia phê duyệt Phương án xử lý thu hồi của:

95 / 300

Theo Quy chế số 656/QC-HĐTV-TD, Khách hàng chịu trách nhiệm ưước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của "Báo cáo vỉệc sử dụng vốn vay và chứng mình vốn vay được sử dụng đúng mục đích ghi trong Thỏa thuận cho vay" gửi cho Agribank.

96 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì phiếu thu thập thông tin khách hàng trên cơ sở thông tin thu thập từ các nguồn nào?

97 / 300

Khi kiểm tra việc giải ngân cho vay bằng tiền mặt để khách hảng thu mua thóc của các hộ nông dân, chi nhánh thu thập các hồ sơ nào sau đây là hợp lệ, hợp pháp.

98 / 300

Agribank nơỉ cho vay được cho vay ngắn hạn đối với đối tượng chỉ phí thuộc vốn lưu động nếu thời gian đã sử dụng vốn để cho vay bù đắp tài chính không quá?

99 / 300

Agribank thỏa thuận với khách hàng áp dụng các phương thức cấp bảo lãnh, bao gồm:

100 / 300

Thời hạn chiết khấu đối với bộ chứng từ xuất khẩu xuất trình theo L/C trả ngay:

101 / 300

Các nội dung kiểm tra tại Agribank nơi vượt phê duyệt vượt thẩm quyền

102 / 300

Nghị định số: 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phù, quy định về đối tượng áp dụng về Đăng ký biện pháp bảo đảm thế nào?

103 / 300

Hội đồng tín dụng tại chi nhánh loại I theo quy định của Agribank không bao gồm thành phần bắt buộc nào sau đây

104 / 300

Phân tích Báo cáo tài chính của Công ty X năm 2022 cho thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty là số dương. Điều đó cho thấy Công ty này đã tạo ra đủ tiền mặt nhằm đảm bảo nghĩa vụ trà nợ ngân hàng,

105 / 300

Theo hướng dẫn cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ở dự án do Agribank đầu tư, thì thầm quyền cho vay ngoài địa bàn đối với KHCN mua nhà ở dự án do Agrỉbank đầu tư được quy định như thế nào?

106 / 300

Đối với bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, cam kết bào lãnh chỉ có hiệu lực khi nào?

107 / 300

"Đầu mối theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo HĐXLRR TSC: Kết quà phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro; quàn lý, giao kế hoạch, theo dõi, đôn đốc thực hiện kể hoạch trích lập dự phòng rủi ro hàng nãm toàn hệ thống" là nhiệm vụ của đơn vị nào tại TSC

108 / 300

Qua kiểm tra nếu phát hiện thấy Agribank nơi cho vay không tuân thủ các nội dung phê duyệt, khoản vay chuyển sang nhóm nợ xấu, khách hàng vay vi phạm HĐTD, HĐBĐ tiền vay hoặc các dấu hiệu rủi ro khác, Người kiểm tra báo cáo Người có thẩm quyền đề xuất xử lý

109 / 300

Giá trị ghi số số dư nợ gốc của khoản nợ

110 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN/CCN, đồng tiền cho vay có thể là?

111 / 300

Đáp án nào đúng nhất: gia hạn thời hạn duy trì hạn mức đối với cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ như sau:

112 / 300

Các ngành nghề nào sau dây cần phải thẩm định việc đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định Pháp luật?

113 / 300

Theo Quy chế số 656/QC-HĐTV-TD, Thẩm định lại là:

114 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng khi phát hành L/c nhập khẩu yêu cầu hồ sơ khách hàng cung cấp ỉà hợp đồng bảo hiểm thì đồng tiền baỏ hiểm là:

115 / 300

Thẩm quyền quyết định mua nợ đối với Giám đốc Chi nhánh loại I

116 / 300

Yêu cầu đối với khách hàng được cho vay tháo gỡ khó khăn:

117 / 300

Khách hàng có Doanh thu thuần năm 2022 là 150.000 triệu đồng, tài sản ngắn hạn bình quân là 75.000 triệu đồng. Xác định vòng quay vốn lưu động của khách hàng khi xác định nhu cầu vay vốn theo phương thức cho vay theo hạn mức?

118 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì khách hàng vay vốn là pháp nhân KHÔNG bao gồm:

119 / 300

Thẩm quyền quyết định bán nợ đối với Giám đốc Chi nhánh loại I đối với khoản nợ thuộc thẩm quyền và khoản nợ vượt thẩm quyền mà dư nợ gốc còn lại bằng hoặc thấp hơn thâm quyền cấp tín dụng tại thời điểm bán nợ

120 / 300

Định kỳ tối thiểu phải xác định lại giá trị tài sản thế chấp là hàng hóa luân chuyển trong sản xuất kinh doanh

121 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì trong một số trường hợp cụ thể, việc không áp dụng trừ điểm BCTC đối vớỉ trường hợp chậm nộp BCTC năm do nguyên nhân khách quan, Giám đốc loại I trình cấp nào xem xét, quyết định?

122 / 300

Khoản cấp tín dụng nào sau đây phải trình chấp thuận chủ trương theo thẩm quyền của Trưởng Ban thẩm định và phê duyệt tín dụng/Giám đốc Trung tâm phê duyệt tín dụng khu vực

123 / 300

Công ty TNHH A có nhu cầu vay vốn tại Agribank. Phương án SXKD cùa Công ty TNHH A do cấp nào của Công ty phê duyệt:

124 / 300

Vốn đối ứng được hiểu là:

125 / 300

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thì một tài sản có thể được dùng để đảm bào cho:

126 / 300

Số tiền thu hồi được từ nợ đã sừ dụng dự phòng để xử lý rủi ro

127 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đối với khách hàng là TCTD thì Báo cáo tài chính sử dụng để xếp hạng là:

128 / 300

Các trường hợp nào Agribank nơi cho vay chấm dứt hạn mức thấu chi, thu hồi nợ trước hạn

129 / 300

Đối với khoản vay (trung, dài hạn) Chi nhánh cho vay để trả nợ trước hạn TCTD khác, biết rằng ngày trả nợ cuối cùng là 25/10/2030 và phân kỳ trả nợ 3 tháng/1 kỳ, số tiền trả nợ 1 kỳ là 3.000 triệu đồng, việc xác định ngày trả nợ cuối cùng và phân kỳ trả nợ nào sau đây là phù hợp nhất

130 / 300

Theo quy định của Agribank về cho vay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN/Cụm CN, mức cho vay toi đa được xác định:

131 / 300

Năm 2022, thẩm quyền cấp tín dụng của Chi nhánh A là 60 tỷ. Chi nhánh cấp hạn mức tín dụng cho Khách hàng B là 60 tỷ. Năm 2023, thẩm quyền của Chi nhánh là 50 tỷ. Tháng 10/2023 khách hàng có yêu cầu gia hạn thời gian duy trì hạn mức tín dụng đối vớỉ khách hàng nêu trên, thẩm quyền gia hạn thời gian duy trì hạn mức?

132 / 300

1 trong các điều kiện nào sau đây quy định đối với khách hàng cho vay theo hạn mức thấu chi:

133 / 300

Đơn vị nào là đơn vị nhận và thực hiện kiểm tra tính xác thực của Cam kết bảo lãnh theo văn bản giấy của Khách hàng đối với các Cam kết bảo lãnh do các chi nhánh từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra phía Bắc phát hành?

134 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì báo cáo tài chính nãm theo yêu cầu đối với doanh nghiệp không phải kiểm toán độc lập theo quy định là:

135 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì phương án sử dụng vốn của khách hàng phải có nội dung nào?

136 / 300

Theo quy định của Agribank về cho vay đầu tư trang trại cho thuê nuôi lợn, thời gian cho vay tối đa là:

137 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng đối vớĩ một khách hàng và người có liên quan của Giám đốc chi nhánh loại I (trừ các chi nhánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) tối đa không vượt quá

138 / 300

Cấp quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay bao gồm

139 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NI-ĩNo-TD thì khái niệm nợ có vấn đề được hiểu là:

140 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ“NHNo-TD thì điều kiện duy trì hạn mức đối với phương thức vay HMTD có thời gian duy trì trên 12 tháng là:

141 / 300

Một trong các đối tượng Agribank không được cấp tín dụng không có bào đảm (trừ trường hợp cho vay theo chương trình chính sách của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống có nguồn trả nợ từ tiền lương, phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm theo quy định) đối với:

142 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN/CCN thì mức cho vay tối đa là bao nhiêu?

143 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay đầu tư trang trại cho thuê nuôi lợn, Chi nhánh thực hiện kiểm ứa, giám sát theo quy định của Agribank và lưu ý một số nội dung sau:

144 / 300

Nhận định nào sau đây về hệ số sinh lời của tài sản (ROA) là đúng?

145 / 300

Công thức tính hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) là?

146 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì cách tính phí trả nợ trước hạn là:

147 / 300

Căn cứ để xác định mức mức cho vay

148 / 300

Theo Quy chế số Ố56/QC-HĐTV-TD, nhận định nào sau đây không đúng về Cơ cấu lại thời hạn trả nợ?

149 / 300

Theo Quy chế số Ố5Ố/QC-HĐTV-TD, nhận định nào sau đây là không đúng về Vốn đối ứng?

150 / 300

Số dư bảo lãnh trong bảo lãnh nhà ở hình thành trong tưong lai được xác định như thế nào?

151 / 300

Điền vào chỗ trống: Ân hạn là khoảng thời gian kể từ ... cho đến hết ngày trước liền kề ngày bắt dầu của kỳ trả nợ gốc đầu tiên.

152 / 300

Nguyên tắc đối chiếu nợ vay tại Agribank nơi cho vay

153 / 300

Ban PDTD/Phòng Khách hàng thực hiện gửi hồ sơ, tài liệu đến từng thành viên HĐTD trước ngày họp thời gian bao lâu (trừ trường hợp do yêu cầu cấp bách)

154 / 300

Việc xác định kỳ hạn trả nợ gốc và lãi của khách hàng tối đa 12 tháng/kỳ, trừ trường hợp:

155 / 300

Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ nhóm 4 là bao nhiêu?

156 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng tối đa của Tổng Giám đốc đối với một khách hàng và người có liên quan là:

157 / 300

Đối với đối tượng chi phí thuộc đầu tư tài sản cố định đã đi vào sử dụng trong cho vay bù đắp tài chính, Agribank nơi cho vay được cho vay hình thức nào?

158 / 300

Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định như thế nào?

159 / 300

Tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ giữa nợ xấu so với tổng các khoản nợ:

160 / 300

Một doanh nghiệp A được Nhà nước giao đất (để thực hiện dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo cho thuê có thu tiền sừ dụng đất, cho thuê) đất ưả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong trường hợp này Agribank có được thế chấp giá trị Quyền sử dụng đất của dự án hay không?

161 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay đầu tư trang trại cho thuê nuôi lợn, thì đối tượng khách hàng nào được cho vay?

162 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD về thông tin nhập để xác định điểm, hạng khách hàng thì thông tin phi tài chính bao gồm:

163 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng thuộc đối tượng không phải xếp hạng khách hàng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tối đa bằng bao nhiêu % thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng xếp hạng B1, B2, B3

164 / 300

Vốn lưu động ròng âm trên báo cáo tài chính có nghĩa là doanh nghiệp đang dùng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn

165 / 300

Theo quy định, Agribank có thể áp dụng các biện pháp xử lý KCTDCVĐ nào sau đây:

166 / 300

Theo quy định của Agribank, điều kiện cho vay trà nợ trước hạn TCTD khác đối với khách hàng cá nhân, ngoài các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành, khách hàng phải đáp ứng thêm các điều kiện nào sau đây:

167 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay dự án đầu tu- xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN/CCN, dự án phải thỏa mãn các điều kiện gì?

168 / 300

Chế độ làm việc của Hội đồng mua bán nợ

169 / 300

Thời gian cho vay tối đa đối với đối tượng chi phí thuộc vốn lưu động trong cho vay bù đắp tài chính là

170 / 300

Trường hợp kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng và đinh tính khác nhau, Agribank thực hiện

171 / 300

Kill kiểm tra hồ sơ giải ngân có các nội dung nào thì được đánh giá là đầy đù và đúng quy định

172 / 300

Đối với các HĐTD trung, dài hạn có thời gian ân hạn và đã kết thúc thời gian giải ngân, Chi nhánh định kỳ hạn trả gốc lãi trên IPCAS trường hợp nào sau đây là đúng

173 / 300

Chi nhánh nơi cho vay được phép cho vay tháo gỡ khó khăn đối với các khoản cho vay

174 / 300

Thông tư số: 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019, quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cùa ngân hàng là bao nhiêu?

175 / 300

Một trong các điều kiện nào sau đây khoản nợ được mua bán:

176 / 300

Theo Quy chế số 656/QC-HĐTV-TD, nhận định nào sau đây không đúng về căn cứ xác định thời hạn cho vay đối với cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh:

177 / 300

Trường hợp khoản vay được Hội đồng thành viên Agribank phê duyệt cho vay thì cấp nào phê duyệt gia hạn nợ

178 / 300

Giám đốc Agribank nơi cấp bảo lãnh là Agribank chi nhánh loại I hạng 3 và chi nhánh loại II chỉ được xem xét quyết định cấp bảo lãnh "Không hủy ngang -vô điều kiện" trong phạm vi thẩm quyền cấp tín dụng khi nào?

179 / 300

Theo quy định của Agribank về địa bàn cho vay, Khách hàng pháp nhân có trụ sở tại huyện cẩm Giàng tỉnh Hải Dương-huyện giáp ranh trụ sở của Agribank CN Hưng Yên II, thì những chi nhánh Agribank nào được phép cho vay.

180 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng khi phát hành L/c nhập khẩu yêu cầu hồ sơ khách hàng cung cấp trường hợp khách hàng mua bảo hiểm (giá hàng hóa chưa bao gồm bảo hiểm và khách hàng ký quỹ dưới 100% trị giá L/C ) là hợp đồng bảo hiểm thì mức bảo hiểm là bao nhiêu?

181 / 300

Agribank không được cho vay với các nhu cầu vốn

182 / 300

Thời hạn cho vay đặc biệt

183 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng dưới hình thức cho vay dài hạn đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân tối đa bằng bao nhiêu % thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng đó

184 / 300

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, thì vốn Điều lệ cùa Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh là:

185 / 300

Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023, quy định về thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định như thế nào?

186 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD, thời điểm nào nhập thông tin khách hàng ỉần đầu vào hệ thống xếp hạng?

187 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì việc trừ điểm BCTC năm (không áp dụng với khách hàng là TCTD) được thực hiện như thế nào?

188 / 300

Theo hướng dẫn cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ở dự án do Agribank đầu tư, thì thời hạn cho vay đối với KHCN mua nhà ở dự án do Agribank đầu tư được quy định như thế nào?

189 / 300

Theo quy định cùa Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trả nợ, khi xử lí tài sản bảo đảm để thực hiện một nghĩa vụ trả nợ đến hạn thì các nghĩa vụ khác được xử lý như thế nào?

190 / 300

Theo quy định của Agribank, trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, số tiền Bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua và được sừ dụng nhà có giá trị là:

191 / 300

Thời điểm kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng trả nợ thực hiện đối với khách hàng vay là pháp nhân và DNTN tại Agribank nơi cho vay

192 / 300

Nhiệm vụ nào là của Người thẩm định

193 / 300

Chọn đáp án nào đúng nhất. Việc Gia hạn thời gian duy trì hạn mức cho vay (trừ cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ) được thực hiện khi nào:

194 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống có bảo đảm 100% (cả gốc lãi phát sinh) bằng số dư tiền gừi, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do Agribank phát hành trong suốt thờỉ gian vay vốn:

195 / 300

Theo quy định hiện hành, các khoản nợ của Khách hàng tại Agribank được phân loại theo mấy nhóm?

196 / 300

Chi nhánh giải ngân cho vay bằng tiền mặt (>= 100 triệu đồng) những trường hợp nào sau đây là đúng?

197 / 300

1 trong các điều kiện nào sau đây quy định đổi với khách hàng cho vay theo hạn mức thấu chi:

198 / 300

Các trường hợp nào Agribank nơi cho vay chấm dứt hạn mức thấu chí, thu hồi nợ trước hạn

199 / 300

Một trong các điều kiện khách hàng cần đáp ứng để được Agribank nơi cho vay xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ theo Theo Quy định 969/QyĐ-NHNo-TD ngày 25/4/2023 là:

200 / 300

Trường hợp khách hàng được đánh giá có tình hình tài chính minh bạch, ỉành mạnh, Agribank nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay toi đa do Thống đốc NHNN quy định đối với nhu cầu vốn cho các lĩnh vực sau:

201 / 300

Hồ sơ đăng ký biện pháp bào đảm theo Nghị định 99/2022/ND-CP ngày 30 tháng 11 nãm 2022 được nộp theo cách thức nào?

202 / 300

1 trong các điều kiện nào sau đây khoản nợ được Agribank mua

203 / 300

Theo Quy chế số 656/QC-HĐTV-TD, Agribank có quyền quyết định tạm dừng, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn trong các trường hợp nào sau đây?

204 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì điều kiện nào sau đây không phải căn cứ để đánh giá khách hàng đáp ứng các điều kiện tiêu chí minh bạch, lành mạnh?

205 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì ai là người có chức năng thu thập và nhập thông tin khách hàng?

206 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì nhận định nào sau đây SAI về lãi suất quá hạn, lãi suất chậm trả?

207 / 300

Các trường hợp không phải thông qua Hội đồng tín dụng tại Chi nhánh loại I trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

208 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì hạn mức cấp tín dụng đối với một khách hàng KHÔNG bao gồm:

209 / 300

Số tiền dự phòng chung phải trích được xác định bằng 0,75%/tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4, trừ các khoản sau đây:

210 / 300

Chọn đáp án đúng nhất: Đối với khoản vay thuộc thẩm quyền quyết định cho vay của Giám đốc chi nhánh loại I, loại II (trực tiếp quản lý), Giám đốc Chi nhánh được phân công cho phòng giao dịch thực hiện:

211 / 300

Một khách hàng có nhu cầu vốn lưu động bình quân kỳ kế hoạch là 400 tỷ đồng. Công ty dự kiến vốn đối ứng tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch là 40 tỷ đồng. Vay vốn các TCTD là 360 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay vốn tại Agribank là 100 tỷ đồng. Tỳ trọng vốn vay của Agribank được xác định là:

212 / 300

Các hình thức đối chiếu xác nhận nợ vay tại Agribank nơỉ cho vay

213 / 300

Chi nhánh loại I, loại II, PGD được cho vay ngoài địa bàn đối với khách hàng cá nhân

214 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng của Trưởng ban Thẩm định và phê duyệt tín dụng, Giám đốc Trung tâm phê duyệt tín dụng khu vực đối với cá nhân tối đa là bao nhiêu?

215 / 300

Công ty A có nhu cầu vay trung hạn để đầu tư dây chuyền thiết bị. Tỷ lệ vốn đối ứng khách hàng đề xuất tham gia phương án vay là 70% và đã giải ngân vốn đổi ứng là 25% tổng mức đầu tư (có đủ tài liệu chứng minh). Vậy Agribank nơi cho vay sẽ giải ngân vốn vay như thế nào?

216 / 300

Đối với các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ không phải là USD, Agribank nơi cho vay thực hiện:

217 / 300

Đối với tài sản bảo đảm là số dư tiền gừi, chứng chỉ tiền gửi của khách hàng bằng đồng Việt Nam tại Agribank, tỳ lệ khấu trừ tối đa để tính khấu trừ khi trích lập dự phòng rủi ro là bao nhiêu?

218 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD, thời điểm nào nhập thông tin định kỳ vào hệ thống xếp hạng đối với KHPN và DNTN (ngày kết thúc kỳ kế toán năm là 31/12)?

219 / 300

Trường họp không phải chấp thuận chủ trương trước khi triển khai quy trình cấp tín dụng theo quy định của Agribank:

220 / 300

Nhận định nào dưới đây chính xác nhất

221 / 300

Khách hàng đang có khoản vay vốn tại BIDV CN X số tiền 600 tỷ đồng để đầu tư dự án thuỷ điện, thời hạn cho vay trên họp đồng ỉà 10 năm, dư nợ hiện tại là 400 tỳ đồng, thời gian trà nợ còn lại 6 năm. Khách hàng có nhu cầu vay vốn tại Agribank để trả nợ trước hạn BIDV. Trường hợp khoản vay đủ điều kiện cho vay trả nợ trước hạn và Agribank đồng ý cho vay thì số tiền và thời gian cho vay tối đa của Agribank là bao nhiêu?

222 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì thời gian duy trì hạn mức tối đa đối với khách hàng pháp nhân là:

223 / 300

Theo quy định của Pháp luật và Agribank, hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm nào?

224 / 300

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh nhà ờ hình thành trong tương lai

225 / 300

Agribank sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong các trường hợp sau:

226 / 300

Agrỉbank có quyền xem xét, quyết định việc tạm ngừng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn trong các trường hợp nào sau đây

227 / 300

Cấp quyết định bảo lãnh tại Agribank nơi cấp bảo lãnh gồm:

228 / 300

Agribank xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ là đồng USD đối với nhu cầu vốn nào sau đây:

229 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN/CCN, trường hợp nào sau đây được cho vay với mức cho vay tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu tư?

230 / 300

Thời hạn duy trì hạn mức thấu chi đối với khách hàng pháp nhân có tài sản bảo đảm là Trái phiếu do Agribank phát hành và/hoặc số dư tiền gửi có kỳ hạn

231 / 300

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền phê duyệt sừ dụng dự phòng để xử lý rủi ro của các chi nhánh loại I ngoài địa bàn khu vực Hà Nội, TP HCM đối với một khách hàng có tổng số tiền của tất cả các lần XLRR bao gồm cả nội tệ, ngoại tệ (quy đổi theo tỷ giá Agribank công bố) tại thời điểm xử lý rủi ro tối đa như sau:

232 / 300

Định kỳ tối thiểu phải kiểm tra tài sản thế chấp là phương tiện vận tải

233 / 300

Một Công ty có kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ như sau: Lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ, chi phí lãi vay là 10 tỷ; thuế suất thuế TNDN 20%. Vậy khả năng thanh toán lãi vay của Công ty được xác định bằng:

234 / 300

Agribank nơi cho vay được xem xét, quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với loại tiền tệ sau đây

235 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì các loại phí liên quan đến hoạt động cho vay gồm:

236 / 300

Tại Agribank nơi cho vay việc kiểm tra sử dụng vốn vay đối với khách hàng pháp nhân phải được thực hiện chậm nhất trong vòng bao nhiêu ngày

237 / 300

Điều kiện nào sau đây khách hàng pháp nhân được cho vay theo hạn mức thấu chi

238 / 300

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành là gì?

239 / 300

Agribank nơi cấp bảo lãnh chỉ thực hiện phát hành Cam kết bào lãnh dưới hình thức nào?

240 / 300

Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành, thì Tồ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức nào ?

241 / 300

Trường hợp nào được cho vay ngoại tệ đối với đơn vị không có nguồn thu ngoại tệ, hoặc không đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh đề trả nợ vay

242 / 300

Thời điểm kiểm tra giám sát khoản bảo lãnh của Agribank nơi cấp bảo lãnh?

243 / 300

Thời gian duy trì hạn mức tín dụng ngắn hạn tối đa tại Agribank là

244 / 300

Đề xuất của Hội đồng Tín dụng được thông qua khi có bao nhiêu thành viên HĐTD đồng ý nhất trí

245 / 300

Agribank nơi cho vay thực hiện giám sát việc sử dụng hạn mức thấu chi của khách hàng pháp nhân trên hệ thống như thế nào

246 / 300

Quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank được ban hành vào ngày tháng năm nào, do cấp nào ký Quyết đinh?

247 / 300

Agribank nơi cấp bào lãnh được giải tỏa bảo lãnh trước hạn theo đề nghị của Khách hàng khi nào?

248 / 300

Hợp đồng ngoại thương gồm

249 / 300

Khách hàng đáp ứng các nội dung nào sau đây sẽ đuợc tiếp tục duy trì thời gian hạn mức và giữ nguyên hạn mức bảo lãnh?

250 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay đầu tư trang trại cho thuê nuôi lợn, thì thời hạn ân hạn gốc cho khách hàng được quy định như thế nào?

251 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì thời gian gia hạn duy trì hạn mức đối với cho vay hạn mức tối đa bao nhiêu tháng?

252 / 300

Trường hợp nào sau đây không phải thông qua Hội đồng tín dụng trước khi phê duyệt/quyết định cấp tín dụng

253 / 300

Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 và Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/06/2023 thi quy định đồng tiền trả nợ có thể khác với đồng tiền cho vay không?

254 / 300

Theo Thông tư 39/201Ố/TT-NHNN ngày 30/12/2016, thì điều kiện nào sau đây không nằm trong các điều kiện vay vốn?

255 / 300

Chi nhánh loại I không phải trình chủ trương cho vay ngoài địa bàn đối với khách hàng pháp nhân trong trường hợp nào sau đây?

256 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đâu là một trong những thông tin yếu tố điều chỉnh đối với TCTD?

257 / 300

Tại Agribank nơi phát hành bảo lãnh, việc xác nhận tính xác thực của cam kết bảo lãnh phải thực hiện trên nguyên tắc nào sau đây:

258 / 300

Tại Chi nhánh X thuộc địa bàn Hà Nộỉ có khách hàng A và người có liên quan là khách hàng B, thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tối đa của Giám đéc Chi nhánh đối với một khách hàng là 60 tỷ đồng, đối với một khách hàng và người có liên quan tối đa là 120 tỷ đồng. Trong đó khách hàng A đã được Trụ sở chính phê duyệt vượt thẩm quyền với mức cấp tín dụng tối đa là 110 tỷ đồng. Xác định thẩm quyền cấp tín dụng tối đa cùa Giám đốc chi nhánh X đối với khách hàng B?

259 / 300

Khách hàng xuất khẩu A vay vốn bằng USD tại Agribank Chi nhánh B, thòi điểm đến hạn trả nợ, khách hàng không đủ nguồn USD để trả nợ, và muốn trả nợ bằng đồng EUR. Agribank Chi nhánh B có được phép thu nợ không?

260 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì phiếu thu thập thông tin khách hàng đối với KHPN, DNTN thực hiện theo mẫu nào?

261 / 300

Theo quy định phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi, thì khách hàng nào không đáp ứng điều kiện cho vay?

262 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì khi xác định nhu cầu vốn lưu động cùa khách hàng vay vốn, chi phí nào không dược tính vào phương thức hạn mức?

263 / 300

Các nội dung giám sát tại Agribank nơi cho vay gồm

264 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì đơn vị nào có chức năng nhận báo cáo tài chính cùa doanh nghiệp?

265 / 300

Theo Nghị định số: 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về Đãng ký biện pháp bảo đảm, thì Hồ sơ đăng ký thông báo xử lý tài sàn bao gồm phiếu yêu cầu theo mẫu số:

266 / 300

Nợ có khà năng mất vốn là:

267 / 300

Các trường hợp nào Agribank nơi cho vay chấm dứt hạn mức thấu chi, thu hồi nợ trước liạn

268 / 300

Theo quy định tại sản phẩm Cho vay đầu tư trang trại cho thuê nuôi lợn, thì Khách hàng phải nộp Agribank giấy phép xả thải vào nguồn nước (nếu có) khi nào?

269 / 300

Theo quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD thì đầu mối quản lý, vận hành, cập nhập cơ sở dữ liệu, phục vụ việc xây dựng, sửa đổi, bồ sung HTXH thuộc trách nhiệm của đơn vị nào tại TSC?

270 / 300

Thời gian đã sử dụng vốn để được cho vay để bù đắp tài chính đối với đối tượng chi phí thuộc đầu tư TSCĐ đã đi vào hoạt động là:

271 / 300

Điều kiện khách hàng được tiếp tục duy trì thời gian hạn mức và giữ nguyên hạn mức

272 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì chế độ kế toán doanh nghiệp có thể áp dụng là:

273 / 300

Agribank cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt trong trưởng hợp nào?

274 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng phải rà soát, đánh giá lại thực trạng KCTDCVĐ, đánh giá kết quả triển khai và kết quả thực hiện bằng vãn bản ít nhất:

275 / 300

Định kỳ tối thiểu phải kiểm tra tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất

276 / 300

Agribank không phát hành bảo lãnh không có tài sản bảo đảm, bảo lãnh với điều kiện ưu đãi cho các đối tượng nào sau đây?

277 / 300

Những trường hợp nào sau đây Chi nhánh được cho vay để trả nợ trước hạn TCTD khác là đúng

278 / 300

Theo Quy chế số Ố56/QC-HĐTV-TD, Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống là việc Agribank cho vay đối với khách hàng là cá nhân không để thanh toán các chi phí nào sao đây?

279 / 300

Theo quy định phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi, tỷ lệ cho vay tối đa/giá trị tài sản bảo đảm đối với khách hàng có tàỉ sản bảo đảm là Trái phiếu do Agribank phát hành là bao nhiêu?

280 / 300

Giám đốc Chi nhánh loại II được quyết định cấp bảo lãnh đối với loại bảo lãnh nào sau đây?

281 / 300

Một doanh nghiệp A được thành lập để thực hiện dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn để cho thuê, khoảng cách tối thiểu từ trang trại đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư là

282 / 300

Các trường hợp nào Agribank nơi cho vay tạm ngừng hạn mức thấu chi

283 / 300

Theo quy định phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi, khi hết thời hạn của hạn mức thấu chi, trường hợp có nhu cầu tiếp tục sừ dụng, khách hàng lập Phương án sừ dụng vốn gửi Agribank nơi cho vay trước ngày đến hạn ít nhất?

284 / 300

Theo Quy chế số 65Ố/QC-HĐTV-TD, đối với khoản vay bị quá hạn trả nợ: thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau.

285 / 300

Các ừường hợp mua nợ

286 / 300

Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Tín dụng

287 / 300

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thì kill xử lý tài sản bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm được định giá như thế nào?

288 / 300

Phương thức mua bán nợ

289 / 300

Thời gian sử dụng vốn để được cho vay để bù đắp tài chính đối với đối tượng chi phí thuộc đầu tư TSCĐ chưa đi vào hoạt động là:

290 / 300

Hội đồng tín dụng đối với khách hàng cá nhân, pháp nhân tại Trụ sở chính gồm:

291 / 300

Thẩm quyền cấp tín dụng của Giám đốc Chi nhánh loại I đối với kinh doanh bất động sản:

292 / 300

1 trong các điều kiện nào sau đây quy định đối với khách hàng cho vay theo hạn mức thấu chỉ:

293 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì tại nơỉ phê duyệt vượt quyền, nội dung lập báo cáo thẩm định lại tối thiều cần có các yêu cầu gì?

294 / 300

Nghị định số: 21/2021/NĐ-CP Quy định việc xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp Bên nhận bảo đàm thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm trên cơ sờ thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm thì không cần có:

295 / 300

Thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay theo hạn mức dự phòng tối đa là

296 / 300

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thì tài sản hình thành trong tương lai là

297 / 300

Theo Quy định số 2268/QyĐ-NHNo-TD thì các lĩnh vực sau đây được áp dụng lãi suất cho vay tối đa theo quy định của NHNN:

298 / 300

Kết luận nào sau đây là không đúng?

299 / 300

Tài sản nào được nhận làm tài sản chính thức theo quy định của Agribank?

300 / 300

Các trường hợp nào Agribank tạm ngừng hạn mức thấu chi?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9546
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Trường hợp nào sau đây không phảỉ là Công ty con cùa Agribank?

2 / 370

Giấy tờ xác minh thông tỉn cùa người gừi tiền tiết kiệm gồm những gì?

3 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, số lượng Phó Trưởng phòng tối đa tại Chỉ nhánh loại I?

4 / 370

Agribank chi trả tiền gửỉ tiết kiệm dưới các hình thức nào?

5 / 370

Người lao động bị xử lý kỳ luật hình thức khiển trách nếu không tiếp tục vi phạm kỳ luật lao động thì được xỏa kỳ luật sau mẩy tháng?

6 / 370

Thẩm quyền phê duyệt nghỉ không hưởng lương của Hội đồng thành viên đổi với người giữ chức danh thuộc thẩm quyền quàn lý của HĐTV là bao nhiêu ngày?

7 / 370

Theo Quy chể tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cấp cỏ thầm quyền quyết định thành lập Phòng Thẩm định

8 / 370

Theo quy định tại Quy trinh 1477/QTr-NHNo-TTKH về Thanh toán song phương điện tử với KBNN tại Agribank, lệnh thanh toán bao gồm:

9 / 370

Theo văn hỏa Agribank người được chào phải chào lại trong trường hợp nào?

10 / 370

Agribank xem xét cấp tín dụng (trừ hình thức phát hành thẻ tín dụng cá nhân) cho khách hàng nào sau đây?

11 / 370

Đối với dịch vụ kiều hối, Agribank đang có quan hệ hợp tác (hỷ thỏa thuận song phương) với ngân hàng nào?

12 / 370

Đâu không phải là nguyên tắc khi phóng viên chu động đến làm việc tại Agribank?

13 / 370

Khỉ hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm nào?

14 / 370

Các nội dung nào phải thực hiện công bổ thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của Agribank?

15 / 370

Theo quy định số 2556/QD-NHNo-TTKH về quy định cung cấp dịch vụ sổ phụ điện tử cho khách hàng trong hệ thống Agribank, khách hàng là:

16 / 370

Đề cương chi tiết mỗi số Bản tin giấy, đỉện tử trình Tổng Giám đốc phê duyệt vào thời điểm nào?

17 / 370

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tuân theo quy định nào cùa Agribank?

18 / 370

Nội dung nào KHÔNG nằm trong quy định về “Sự cẩn trọng” của cán bộ ngân hàng theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”?

19 / 370

Đâu là dịch vụ phi tài chính trên E-Mobile banking?

20 / 370

Một trong nhũng căn cứ để xác định thời hạn cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh là?

21 / 370

Theo quy định tại Quy trình 2086/QD-NHNo-TTKHvồThu ngân sách nhà nước tại Agribank và các vãn bàn sửa đổi, khách hàng thực hỉện nộp thuế lả nhũng đối tượng nào?

22 / 370

Sau bao nhiêu ngày kể từ ngày sao kê thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ phải thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu cho Agribank?