NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
  • Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.
Chúc các bạn vui vẻ.
0%
0 votes, 0 avg
657
Created by admin

Agribank

495-ttqt-tttm-nghiepvu

1 / 300

Thời hạn trả chậm của UPAS L/C được quy định như thế nào?

2 / 300

Trong phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) ngân hàng giao dịch dựa vào yếu tố nào?

3 / 300

Theo Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022, quy định đối với bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?

4 / 300

Theo UCP 600, nội dung nào dưới đây mô tả chính xác nhất về "negotiation"?

5 / 300

Theo Incoterms 2010, đối với giá CIF, tại thòi điểm nào rùi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua?

6 / 300

Khi tín dụng chứng từ (L/C) yêu càu xuất trình một giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) thì c/o phải đáp ứng yêu cầu nào?

7 / 300

Đơn vị nào thực hiện hạch toán, phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng theo nội dung thư bảo lãnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt?

8 / 300

Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại bảo lãnh nhận hàng gốc trong vòng bao nhiều ngày kể từ ngày Khách ỉiàng nhận được bộ chứng từ và vận đơn đường biển do chi nhánh ký hậu?

9 / 300

Thời hạn đơn vị tác nghiệp lập điện từ chối thông báo L/C, sừa đổi L/C gửi NHPH hoặc NHTB thứ nhất và thực hiện đóng hồ sơ là bao lâu?

10 / 300

Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là bao lâu kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu?

11 / 300

Nêu các chứng từ không được liệt kê trong bản chỉ thị nhờ thu thì ngân hàng nhờ thu (Remitting Bank) sẽ không liên can đến tranh chấp về loại và số lượng các chứng từ giao cho ngân hàng thu hộ (Collecing Bank) là đúng hay sai?

12 / 300

Theo Incoterms 2010, đối với giá FOB và CIF, bên nào chịu trách nhiệm trả phí vận chuyển?

13 / 300

Agribank phải thực hiện nghĩa vụ chiết khấu bộ chứng từ khi L/C quy định như thế nào?

14 / 300

Khách hàng từ chối nhận bộ chứng từ hoặc không có ý kiến trả lời bằng vãn bàn trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày gừi thông báo chứng từ Nhờ thu, thì Agribank có quyền từ chối thu hộ không?

15 / 300

Một hối phiếu quy định ngày đến hạn như sau: “10 days from bill of lading date”; Bill of lading date: 1/5/2022. Ngày đến hạn hối phiếu là ngày nào?

16 / 300

Đon vị nào chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá nộị dung, các điều khoản, điều kiện thư bảo lãnh đối ứng/vãn bản đề nghị xác nhận bảo lãnh ?

17 / 300

Theo điều kiện CIP (Incoterms 2020), người bán phải mua bảo hiểm với mức tương đương Điều khoản bảo hiểm hàng hóa nào?

18 / 300

Đến hạn thanh toán UPAS L/C của Chi nhánh TTQT tập trung, khách hàng chưa đủ nguồn thanh toán, Trung tâm TTTM thực hiện nhiệm vụ gì?

19 / 300

Một chứng từ vận tải hàng không, dù cho gọi tên như thế nào phải đảm bảo điều kiện nào sau đây?

20 / 300

Agribank KHÔNG phát hành loại bào lãnh nào sau đây qua hệ thống SWIFT?

21 / 300

Agribank có quyền từ chối thực hiện giao dịch trong trường hợp nào?

22 / 300

Một L/C yêu cầu “Commercial Invoice in 4 copies”, người thụ hưởng phải xuất trình bao nhiêu bản?

23 / 300

Một Ngân hàng đã xác nhận L/C thì có được phép từ chối xác nhận sửa đổi L/C không?

24 / 300

Sừa đổi L/C được Người thụ hưởng chấp nhận khi nào?

25 / 300

Thời hạn cam kết hoàn trả của bên bảo lãnh đối với Agribank phải dài hơn thời hạn hiệu lực của xác nhận bảo lãnh tối thiểu bao nhiêu ngày?

26 / 300

Việc thu phí, lãi của khách hàng đối với giao dịch TTQT phải được thực hiện khi nào?

27 / 300

Bill of Lading phải chỉ rõ tên của người chuyên chở và được ký bởỉ ai?

28 / 300

Người nhập khẩu yêu cầu hàng hóa đảm bảo chất lượng như thỏa thuận trong khi người xuất khẩu muốn đảm bảo chắc chắn việc thanh toán thì nên sừ dụng phương thức thanh toán nào sau đây?

29 / 300

Nhận định nào sau đây là sai về vận đơn đường biển gốc (B/L)?

30 / 300

Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh đối ứng phải dài hom tối thiểu bao nhiêu ngày so với thời hạn hiệu lực cùa bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng mà Bên bảo lãnh đối ứng đề nghị Agribank phát hành?

31 / 300

Loại giấy tờ nào sau đây được coi là hợp đồng ngoại thương?

32 / 300

Theo Quy trình TTQT, ngôn ngữ thể hiện trên chứng từ giao dịch TTQT được quy định như thế nào?

33 / 300

Theo URC 522, "nhờ thu chứng từ" là phương thức nhờ thu các chứng từ gồm?

34 / 300

Theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngay 30/6/2023, bên đi vay không phải là TCTD chỉ được vay nước ngoài trung, dài hạn để làm gì?

35 / 300

Chữ ký của người hoặc tồ chức đích danh được thể hiện bằng cách nào sau đây?

36 / 300

Phí chấp nhận thanh toán được áp dụng vớỉ loại UPAS L/C nào?

37 / 300

Điều kiện về hàng hóa nào sau đây đúng đối với việc phát hành UPAS L/C?

38 / 300

Câu nào sau đây không đúng khi việc xuất trình chứng từ được xác định là phù hợp?

39 / 300

Nếu L/C yêu cầu xuất trình một chứng từ mà không quy định người phát hành hoặc nội dung dữ liệu thì các ngân hàng sẽ chấp nhận chứng từ như đã xuất trình nếu nội dung của nó đáp ứng được chức năng của chứng từ được yêu cầu, ngoại trừ chứng từ nào sau đây?

40 / 300

Theo quy định của Agribank, câu nào sau đây là sai?

41 / 300

Khi là Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank), Agribank sẽ không chịu trách nhiệm thực hiện nào sau đây?

42 / 300

Ngân hàng hoàn trà cần thông báo cho Agribank bằng hình thức nào trước tối thiểu 03 ngày trước khi thực hiện thanh toán?

43 / 300

Theo quy định tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN ngay 30/12/2022, trường hợp nào KHÔNG thuộc mục đích mua chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ cùa tổ chức?

44 / 300

Khi L/C yêu cầu xuất trình một vận đơn đường biển (B/L), chứng từ xuất trình B/L có nội dung “phụ thuộc vào họp đồng thuê tàu (Charter party)", ngân hàng sẽ:

45 / 300

Nhận dịnh nào dưới đây là đúng về ngân hàng thông báo L/C thứ hai?

46 / 300

Giá "CIF", Incoterms 2010 là viết tắt của từ nào?

47 / 300

Trường hợp khách hàng chưa đủ nguồn tiền thanh toán UPAS L/C khi đến hạn, Agribank xử lý như thế nào?

48 / 300

Chọn phương án sai: Thư tín dụng chuyển nhượng phải phản ánh chính xác các điều kiện và điều khoản cùa tín dụng, bao gồm cả xác nhận (nếu có), ngoại trừ:

49 / 300

URC 522 có tất cả bao nhiêu điều khoản?

50 / 300

Một chứng từ vận tài đường bộ phảỉ thể hiện là bản gốc dành cho đối tượng nào?

51 / 300

Chi nhánh TTQT trực tiếp yêu cầu khách hàng nộp đủ số tiền còn thiếu khi nào đối với nghiệp vụ UPAS L/C?

52 / 300

Ngân hàng đóng vai trò trung gian trong quá trình thanh toán theo phương thức nhờ thu, đúng hay sai?

53 / 300

Thời gian để Chi nhánh phản hồi cho khách hàng sau khi tiếp nhận đầy đủ chứng từ giao dịch TTQT (bao gồm các thù tục đảm bảo nguồn vốn - nếu cần) nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ?

54 / 300

Người yêu cầu mở L/C là một bên (party) cùa L/C, đúng hay sai?

55 / 300

Theo URC 522, chứng từ nào dưới đây là chứng từ tài chính ?

56 / 300

Định nghĩa Thỏa thuận chi tiết trong hoạt động thanh toán thương mại biên giới Việt -Trung của Agribank là gì?

57 / 300

Khi quyết định thông báo L/C, Ngân hàng thông báo chịu trách nhiệm nào sau đây?

58 / 300

Theo Incoterms 2010, đối với giá DDP, bên nào có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa?

59 / 300

Which of the following is not a form of‘honour’?

60 / 300

Theo quy định thanh toán biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại Agrỉbank, quy định nào sau đây là đúng?

61 / 300

Theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngay 30/Ố/2023, bên đi vay vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm có phài tuân thủ các điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh không?

62 / 300

Tham chiếu URC 522, ngân hàng thu hộ (Collecting Bank) nhận được chỉ thị nhờ thu (điều kiện D/P) từ ngân hàng nhờ thu (Remitting Bank), nhờ thu hộ cho bên xuất khẩu Việt Nam. Trong quá trình thực hiện chỉ thị nhờ thu, ngân hàng thu hộ nhận được chỉ thị bổ sung trực tiếp từ người xuất khẩu Việt Nam, trong đó yêu cầu ngân hàng thu hộ thực hiện thu hộ theo điều kiện D/A. Vậy, ngân hàng thu hộ sẽ tiến hành thu hộ theo điều kiện D/P hay D/A ?

63 / 300

Trong Incoterms 2020, điều kiện DAT là viết tắt cho cụm từ nào?

64 / 300

Theo UCP600, honour (thanh toán) nghĩa là:

65 / 300

Trong các Chi nhánh sau, Chi nhánh nào là chi nhánh đàu mối cung ứng dịch vụ thanh toán biên giới Việt Nam -Trung Quốc?

66 / 300

Phòng Khách hàng phải thực hiện nội dung nào trước khi phát hành UPAS L/C?

67 / 300

Khi tín dụng chứng từ (L/C) yêu cầu xuất trình hóa đơn thì hóa đơn ỉchông được thể hỉện là hóa đơn nào sau đây?

68 / 300

L/C không quy định trị giá phải mua bảo hiểm, chứng từ bảo hỉểm xuất trình như thế nào để được chấp nhận?

69 / 300

Anh/Chị hãy cho .biết hiện nay Agribank quy định thời hạn ứng trước tối đa đối với bộ chứng từ Nhờ thu xuất khẩu D/P là bao lâu?

70 / 300

Xuất trình phù họp là việc xuất trình tuân thủ:

71 / 300

Theo Incoterms 2010, đối với giá EXW, ai là ngườỉ phải chịu tất cà các chi phí vận chuyển, thuế, và làm các thủ tục hải quan xuất khẩu?

72 / 300

Neu ngân hàng phát hành quyết định xuất trình là không phù hợp và từ chối thanh toán thì:

73 / 300

Hiện nay, Chi nhánh nào sau đây là chi nhánh đầu mối cung ứng dịch vụ thanh toán biên giới Việt Nam - Lào?

74 / 300

Chứng từ vận tải thể hiện nội dung nào sau đây có thể được chấp nhận?

75 / 300

Hồ sơ chuyển tiền đi bao gồm những chứng từ gì?

76 / 300

Khi tiếp nhận bảo lãnh đối ứng, hồ sơ chi nhánh chuyển tiếp đến Trung tâm TTTM gồm chứng từ nào?

77 / 300

Theo ƯRC 522, "Nhờ thu" là việc ngân hàng xử lý bộ chứng từ theo chì dẫn nhận được trên cơ sở nào?

78 / 300

Ngày‘phát hành Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bào lãnh là ngày nào?

79 / 300

Trước khi thông báo một tín dụng thư cho người thụ hưởng, trách nhiệm của ngân hàng thông báo là gì?

80 / 300

Trong số những chứng từ bảo hiểm sau, chứng từ bảo hiểm nào được chấp nhận theo ƯCP?

81 / 300

Nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có được phép chuyển ra nước ngoài số tiền đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư và tiền lãi phát sinh (nếu có) sau khi trừ đi chi phí hợp pháp đã phát sinh tại Việt Nam Hên quan đến hoạt động chuẩn bị đàu tư tại Việt Nam do không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

82 / 300

Tuyên bố nào sau đây là đúng về thư tín dụng chuyển nhượng?

83 / 300

Hoạt động thanh toán thương mại biên giới thực hiện bằng phương thức nào?

84 / 300

Một vận đơn đường biển (B/L) “shipped on board” được phát hành ngày 01/4/2023; đồng thời có ghi chú “shipped on board” ngày 03/4/2023, ngày giao hàng thực tế là ngày nào?

85 / 300

Câu nào sau đây là đúng?

86 / 300

Trong các điều kiện đối với chỉ dẫn đặc biệt trên chỉ thị Nhờ thu Nhập khẩu, sau bao nhiêu ngày kể từ khi gửi thông báo không nhận được chỉ thị từ bên gừi chứng từ thì Chi nhánh chuyển trả lại bộ chứng từ cho bên gửi?

87 / 300

Loại hàng hóa nào không đáp ứng điều kiện phát hành UPAS L/C?

88 / 300

Một thư tín dụng hết hạn xuất trình tại ngân hàng phát hành và yêu cầu hối phiếu có thời hạn thanh toán trong tương lai thì nội dung trường 31D là "available with..."?

89 / 300

Thư tín dụng chuyển nhượng có thể chuyển nhượng theo yêu cầu của ngườỉ thụ hưởng thứ haỉ cho bất cứ người thụ hưởng kế tiếp nào. Đúng hay sai?

90 / 300

L/C quy định cấm chuyển tải (transhipment is not allowed), chứng tù' xuất trình B/L có nội dung: transhipment may take place, Ngân hàng sẽ:

91 / 300

Đối với Nhờ thu xuất khẩu, sau bao nhiêu ngày kể từ ngày đến hạn mà bộ chứng từ nhờ thu vẫn chưa được thanh toán, Đơn vị tác nghiệp lập thông báo gửi Người đỏi tiền và làm thủ tục đóng hồ sơ Nhờ thu?

92 / 300

Trách nhiệm của Phòng Khách hàng tại Chi nhánh TTQT tập trung đối với trường hợp Khách hàng ký quỹ dưới 100% trị giá UPAS L/C là gi?

93 / 300

Cho biết đơn vị thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác TTBG cấp trung ương với Ngân hàng đối tác là đơn vị nào tại Agribank?

94 / 300

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm những gì?

95 / 300

Trong Incoterms 2020, điều kiện CPT là viết tắt cho cụm từ nào?

96 / 300

ƯRC 522 quy định những chứng từ nào là chứng từ thương mại?

97 / 300

Trường hựp Agribank nhận được điện yêu cầu thanh toán L/C hợp lệ từ ngân hàng nước ngoài, việc thanh toán phải được thực hiện khi nào?

98 / 300

Bản Ack'ed điện SWIFT thư bảo lãnh bằng tiếng Anh là bản được sừ dụng làm căn cứ pháp lý giải quyết các ưanh chấp phát sinh (nếu có) được lưu tại đâu?

99 / 300

L/C yêu cầu “Air waybill: Full set of original”, chứng từ xuất trình thể hiện “original for consignor”, Ngân hàng sẽ:

100 / 300

Phương thức TTQT nào sau đây có ý nghĩa là một bào lãnh thanh toán cho một hối phiếu được chấp nhận?

101 / 300

Quy định nào đúng về Biên độ tối thiểu của Agribank đối với UPAS L/C?

102 / 300

Đối với UPAS L/C, thời hạn tài trợ là khoảng thời gian được tính từ khi nào?

103 / 300

Đáp án nào sau đây SAI về việc khi nào Agribank từ chối phát hành bảo lãnh trên cơ sở thư bảo lãnh đối ứng ?

104 / 300

Trường hợp L/C trả chậm, chưa đến hạn thanh toán tuy nhiên đã hết hạn hiệu lực quá 45 ngày, Agribank vẫn sẽ đóng hồ sơ L/C theo quy định. Đúng hay sai?

105 / 300

Câu nào sau đây là sai?

106 / 300

Theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngay 30/6/2023, nội dung cơ bàn của Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong trường hợp bên đi vay không là TCTD?

107 / 300

Điều kiện về hạn mức tài trợ thương mại của các TCTD phát hành thư bảo lãnh đối ứng tới Agribank, bao gồm những nội dung nào?

108 / 300

Mức ký quỹ mở ƯPAS L/C trong trường hợp nguồn vốn thanh toán được bào đảm bằng hàng hóa trong giao dịch là bao nhiêu?

109 / 300

Đối với B/L được phát hành bởi thuyền trưởng, tên của thuyền trưởng có bắt buộc phải chỉ rõ trên B/L không?

110 / 300

Quy định nào đúng về số dư khả dụng của giới hạn tài trợ thương mại ?

111 / 300

For which type of availability, payment will be made with recourse since L/C is unconfirmed?

112 / 300

Mô tả hàng hóa, dịch vụ trong chứng từ nào sau đây phải phù hợp với mô tả trong tín dụng chứng từ (L/C)?

113 / 300

Việc phát hành L/C đối với hình thức mua bán hàng hóa chuyển khẩu tại Agribank có được thực hiện hay không?

114 / 300

Bằng việc chỉ định một ngân hàng khác đưa ra cam kết thanh toán trả chậm không kèm xác nhận, ngân hàng phát hành L/C đã thực hiện?

115 / 300

Điều kiện thực hiện khai báo Thông tin được tài trợ tại màn hình Import Refinanced L/C đối với UPAS L/C là gì?

116 / 300

Đối với thư bảo lãnh do Agribank nhận và thông báo qua SWIFT, sau khi gừi Hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Agrỉbank gừi điện SWIFT tới Bên bảo lãnh (ngân hàng của Bên được bảo lãnh) với nội dung như thế nào?

117 / 300

Yêu cầu nào sau đây đúng đối với chứng từ vận tải đa phưomg thức?

118 / 300

Trường hợp ngân hàng xác nhận đã chấp nhận một hối phiếu trả chậm, ngân hàng đó có trách nhiệm phải thanh toán vào ngày đáo hạn khi nào?

119 / 300

Theo ƯCP 600, đối với giá FOB, vận đơn đường biền phải thể hiện nội dung nào sau đây?

120 / 300

Đối với điện giao dịch nhận từ ngoài hệ thống qua SWIFT nhận sau 18h00 sẽ được TTTT xử lý vào thời gian nào?

121 / 300

Khi tiếp nhận, kiểm tra và xừ lý chứng từ xuất trình theo L/C, Agribank thực hiện những nội dung nào?

122 / 300

Khi tín dụng chứng từ (L/C) quy định xuất trình hối phiếu mà không có mô tả gì thêm, việc sửa chữa và thay thể dữ liệu trên hối phiếu phải đáp ứng yêu cầu nào?

123 / 300

Trong trường hợp Khách hàng không chì định ngân hàng thu hộ thì Agribank chọn NHĐL phù họp, có uy tín làm ngân hàng thu hộ và Agribank có được miễn trách về sự lựa chọn đó hay không?

124 / 300

Khi tín dụng chứng từ (L/C) quy định điều kiện thương mại "CIF Singapore", hóa đơn có thể ghi như thế nào?

125 / 300

Chọn từ chính xác nhất để hoàn thành câu sau: "Đối với giá EXW, trách nhiệm ít nhất thuộc về....."

126 / 300

Việc phát hành L/C xác nhận cần chỉ rõ từ khóa nào tại trường thích hợp cùa MT700?

127 / 300

Chi nhánh TTQT trực tiếp phải gừi Đề nghị thanh toán UPAS L/C trước hạn ít nhất bao nhiêu ngày làm việc trước ngày dự kiến thanh toán ?

128 / 300

Một L/C yêu cầu xuất trình Giấy chúng nhận chất lượng được phát hành bởi một bên kiểm tra độc lập (independent) và có uy tín (well known), chứng từ này có thể được phát hành bởi bất cứ aỉ, trừ đối tượng nào?

129 / 300

Chứng từ nào dưới đây không phài chứng từ sở hữu hàng hóa?

130 / 300

Thời điểm nào cần gửi điện đề nghị tài trợ đến Ngân hàng tài trợ đối với UPAS L/C?

131 / 300

Khách hàng mua ngoại tệ tại Agribank từ nguồn thu nhập hợp pháp bằng VND từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thì thời hạn chuyển ra nước ngoài là bao lâu?

132 / 300

Để triển khai thanh toán biên giới trực tiếp, Chi nhánh loại I phải đáp ứng những điều kiện nào sau đây:

133 / 300

Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L) là gì?

134 / 300

B/L được phát hành "to order" hoặc "to order of the shipper", việc ký hậu B/L được thực hiện như thế nào?

135 / 300

Phương thức thanh toán quốc tế chứa đựng rủi ro nhiều nhất đối với nhà nhập khẩu là gì?

136 / 300

Khi thực hiện đóng hồ sơ L/C, đơn vị tác nghiệp có trách nhiệm thực hiện những nội dung nào?

137 / 300

Quy định nào sau đây về.sừ dụng ngôn ngữ trong bảo lãnh có yếu tố nước ngoài qua SWIFT là đúng?

138 / 300

Trường hợp sửa đổi UPAS L/C, những nội dung nào cần được Ngân hàng tài trợ xác nhận trước khi phát hành sừa đổi ?

139 / 300

Đối với mục đích kỉnh doanh chuyển khẩu hàng hóa, khách hàng phải cam kết sẽ nhận tiền thanh toán theo hợp đồng bán hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu về tài khoản của chính khách hàng tại Agribank. Nhận định trên là đúng hay sai?

140 / 300

Hãy cho biết định nghĩa của "Chi nhánh loại I của Agribank đặt tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc được phép hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán biến giới" là gì?

141 / 300

Hãy cho biết định nghĩa của "Chợ biên giớỉ" tại Quy định về thanh toán biên giới Việt Nam -Trung Quốc trong hệ thống Agribank?

142 / 300

Ngân hàng thu hộ Y sau khi nhận được chỉ thị nhờ thu từ Ngân hàng chuyển chúng từ X, thấy mình không có tài khoản cùa nhà nhập khẩu nên tự ý nhờ ngân hàng z xuất trình chứng từ nhờ thu. Hành động trên của Ngân hàng Y đúng hay sai?

143 / 300

Theo quy định tại Thông tư 12/2022/IT-NHNN ngay 30/09/2022, câu nào sau đây KHÔNG đúng?

144 / 300

Ngân hàng phát hành L/C đóng vai trò gì trong một giao dịch L/C?

145 / 300

Điều kiện nào đúng đối với việc phát hành UPAS L/C nội địa?

146 / 300

Thời điểm nào chi nhánh TTQT trực tiếp thực hiện rà soát, đối chiếu, kê khai và chuyển tiền thuế nhà thầu nước ngoài phát sinh trong tháng gửi về Trụ sở chính (qua Ban TCKT) đối với UPAS L/C để tổng hợp?

147 / 300

Người mua chịu ít rủi ro nhất khi thực hiện TTQT theo phương thức nào?

148 / 300

Anh/Chị hãy cho biết hiện nay Agribank quy định thời hạn ứng trước tối đa đối với bộ chứng từ Nhờ thu xuất khẩu D/A là bao lâu?

149 / 300

Một hối phiếu phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

150 / 300

Theo Incoterms 2010, các điều kiện giao hàng nào sau đây mà người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa?

151 / 300

Chúng từ nào dưới đây phải ký?

152 / 300

Đáp án nào sau đây là SAI trong trường hợp Hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bị thất lạc?

153 / 300

Theo quy định nội bộ của Agribank, đơn vị nào chịu trách nhiệm xác thực các thư bảo lãnh và/hoặc sửa đỗi (nếu có) nhận về qua hệ thống SWIFT?

154 / 300

Khi tín dụng chứng từ (L/C) quy định điều kiện thương mại "CIF Singapore Incoterms 2010", hóa đơn không được phép thể hiện điều kiện giao hàng nào?

155 / 300

Ngân hàng phát hành bị ràng buộc không hủy ngang thực hiện thanh toán kể từ thời điểm thư tín dụng được phát hành?

156 / 300

Trường hợp Khách hàng mua bảo hiểm thì mức bảo hiểm tối thiểu là bao nhiêu?

157 / 300

Trong vòng 01 ngày làm việc trước ngày đáo hạn UPAS L/C, Trung tâm TTTM/Chi nhánh TTQT trực tiếp thực hiện gửi điện nội bộ hoặc văn bản thông báo cho Trung tâm KDV và tiền tệ để thực hiện điều chuyển vốn trên tài khoản Nostro đối với trường hợp nào?

158 / 300

Trừ khi chứng từ quy định khác, ngân hàng sẽ chấp nhận chứng từ là chứng từ gốc, nếu chứng từ đó thể hiện được yếu tố nào sau đây?

159 / 300

Agribank từ chối thông báo bảo lãnh trong các trường hợp nào sau đây? Chọn đáp án SAI

160 / 300

Cho biết ngân hàng đối tác của nước nào đang sử dụng hệ thống thanh toán biên giới CBPS của Agribank?

161 / 300

Đơn vị chịu trách nhiệm kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trong nghiệp vụ UPAS L/C là đơn vị nào?

162 / 300

Agribank thực hiện ứng trước bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu theo yêu cầu của Khách hàng khi đáp úng các điều kiện nào sau đây?

163 / 300

L/C quy định "UCP latest version" là dẫn chiếu đến ấn bản nào hiện hành?

164 / 300

Trường hựp nào Phòng/BỘ phận Nghiệp vụ lập Thông báo và trình duyệt mở L/C nhập khẩu chuyển phòng Khách hàng trình Lãnh đạo chi nhánh phê duyệt?

165 / 300

Phương pháp tính phí dịch vụ UPAS L/C như thế nào?

166 / 300

Bộ chứng từ được xuất trình tới ngân hàng được chỉ định vào sáng thứ Ba, ngày 29 tháng 5. Ngày nào là ngày muộn nhất để ngân hàng quyết định bộ chứng từ xuất trình có phù hợp hay không?

167 / 300

Trong phương thức L/C, những chứng từ nào phảỉ được xuất trình cho ngân hàng phát hành để thanh toán?

168 / 300

Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2020 được sử dụng cho mục đích nào sau đây?

169 / 300

Ngân hàng phát hành gửi một điện thông báo sơ bộ L/C. Câu nào sau đây là đúng?

170 / 300

Việc gửỉ điện đề nghị tài trợ đổi với UPAS L/C trả chậm phải được thực hiện ít nhất bao nhiêu ngày trước ngày thanh toán cho Người hưởng lợi/Ngân hàng của Người hưởng lợi ?

171 / 300

Anh/ChỊ hãy cho biết hiện nay Agribankđang áp dụng những loại nhờ thu kèm chúng từ nào?

172 / 300

Khách hàng là người không cư trú chỉ được sừ dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu chuyển khoản từ nước ngoài vì mục đích chuyền vốn. Nhận định trên là đúng hay sai?

173 / 300

Một hóa đơn KHÔNG cẩn phải đáp ứng yêu cầu nào?

174 / 300

Trong thư ủy thác nhờ thu (collection letter) chỉ rõ người trả tiền (Drawee) phải thanh toán cả tiền lãi (nếu có) và không được bỏ qua tiền lãi. Do người trả tiền chỉ trả tiền hàng mà không trả tiền lãi cho nên ngân hàng không trao chứng từ cho người trả tiền. Theo LJRC522, việc làm trên của ngân hàng là đúng hay sai?

175 / 300

Câu nào sau đây đúng với Charter Party Bill of Lading?

176 / 300

Một hóa đơn phài đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

177 / 300

Agribank từ chối thông báo thư bảo lãnh khi thư bảo lãnh yêu cầu Agribank xác thực chữ ký của Bên nhận bảo lãnh trên Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nhưng Agribank không có đủ cơ sở để xác minh chữ ký của Bên nhận bảo lãnh, đúng hay sai?

178 / 300

Trường hợp Khách hàng mua bảo hiểm thì đồng tiền bảo hiểm là loại nào?

179 / 300

Việc xử lý các khoản bảo lãnh thông qua hệ thống SWIFT tại Agribank phải phù họp với quy định nào?

180 / 300

Chứng từ được phát hành nhiều hơn một bản gốc được đánh dấu như thế nào?

181 / 300

Biên độ tối thiểu áp dụng trong dịch vụ UPAS L/C đối với khách hàng ký quỹ 100% là bao nhiêu?

182 / 300

Trong nghiệp vụ UPAS L/C, biên độ tối thiểu áp dụng đối với khách hàng không thuộc nhóm khách hàng VIP hoặc chưa được xếp hạng là bao nhiêu?

183 / 300

Thông báo sửa đổi L/C chỉ thực hiện đối với L/C đã được Agribank thông báo trước đó, trừ trường hợp có xác nhận bằng đỉện/thư xác thực của ngân hàng gửi L/C đề nghị thực hiện thông báo sửa đôi đó, kèm theo toàn bộ nội dung của L/C và các sửa đổi trước đó (nếu có). Đúng hay sai?

184 / 300

Theo quy định tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN ngay 30/12/2022, câu nào sau đây KHÔNG đúng?

185 / 300

Bản Ack'ed điện SWIFT thư bảo lãnh bằng tiếng Anh được phát hành bao nhiêu bản gốc và bản chính?

186 / 300

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là những doanh nghiệp nào?

187 / 300

Neu hợp đồng ngoại thương có nội dung chấp nhận chứng từ bảo hiểm cùa công ty môi giới bào hiểm thì khi phát hành L/C Agribank sẽ chấp nhận chứng từ này là chứng từ bảo hiểm. Đúng hay sai?

188 / 300

Khi phát hành L/C, Chi nhánh xem xét yêu cầu Khách hàng mua bào hiểm cho lô hàng hoặc các biện pháp khác để đảm bảo hạn chế rủi ro cho Khách hàng và Agribank trong trường hợp nào?

189 / 300

Trong Incoterms 2020, điều kiện EXW là viết tắt cho cụm từ nào?

190 / 300

Trong Incoterms 2020, điều kiện CIP ỉà viết tắt cho cụm từ nào?

191 / 300

Trường hợp Khách hàng phải mua bảo hiểm hàng hóa để phát hành L/C, Agribank không chấp nhận loại giấy tờ bảo hiểm nào sau đây?

192 / 300

Quy định nào sau đây về quản lý ngoại hối trong bảo lãnh ngân hàng là đúng?

193 / 300

Loại thư tín dụng nào mà người thụ hưởng được nhận tài trợ trước khi gỉao hàng mà không ảnh hưởng đến hạn mức tài trợ của họ?

194 / 300

Theo quy định tại quy trình thanh toán quốc tế, chỉ dẫn nhờ thu phải dẫn chiếu tuân thủ theo quy tắc nào?

195 / 300

Trường hợp nào sau đây cho phép áp dụng dung sai +/-5% về số lượng hàng hóa?

196 / 300

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được xuất trình theo L/C thể hiện người xuất khẩu không phải là người thụ hưởng L/C, tuy nhiên thể hiện thông tin về số và ngày hóa đơn khác so với dữ liệu của Commercial Invoice xuất trình cùng bộ chứng từ đó, Ngân hàng sẽ:

197 / 300

Có được thanh toán trước hạn đối với UPAS L/C không?

198 / 300

Thời hạn chiết khấu tối đa đối với bộ chứng từ xuất khẩu xuất trình theo L/C trả ngay là bao nhiêu lâu?

199 / 300

Hồ sơ đề nghị phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng gồm những chứng từ nào?

200 / 300

Đặc điểm của L/C nội bộ là gì?

201 / 300

Chi nhánh TTQT trực tiếp gừì văn bản xác nhận việc sử dụng dịch vụ UPAS L/C về Trung tâm TTTM khi nào?

202 / 300

Phiên bản UCP nào sau đây còn hiệu lực đến thời điểm hiện tại?

203 / 300

Trường hợp ngày phát hành của Giấy chứng nhận bào hiểm muộn hơn ngày giao hàng, Ngân hàng sẽ:

204 / 300

Theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngay 30/6/2023, trường hợp khoản vay đã được rút vốn nhung tạm thời chưa sử dụng cho các mục đích vay nước ngoài , hợp pháp, bên đi vay có thể sử dụng nguồn tiền này để gửi tiền có kỳ hạn tại các TCTD với kỳ hạn bao lâu?

205 / 300

Bộ hồ sơ giao dịch UPAS L/C Chi nhánh TTQT tập trung gửi đến Trung tâm TTTM gồm có những chứng tò nào?

206 / 300

L/C quy định hối phiếu đòi tiền "at 60 days sight", bộ chứng từ không phù hợp, ngày đáo hạn được xác định như thế nào?

207 / 300

Ngân hàng phát hành L/C có thể là bên yêu cầu mở L/C, đúng hay sai?

208 / 300

Đon vị nào quyết định lựa chọn ngân hàng tài trợ UPAS L/C ?

209 / 300

Theo URC 522, ngân hàng xuất trình (Presenting Bank) có trách nhiệm đối với tính xác thực cùa bất cứ chữ ký nào hoặc với sự ùy quyền của bất cứ bên ký nào để ký nhận trên hối phiếu hay không?

210 / 300

Sau khi đã thanh toán L/C, đến thời điểm khách hàng kiểm tra hàng hóa nhận thấy hàng hóa bị thiểu/ hư hòng, thì khách hàng có được quyền yêu cầu ngân hàng đòi lại số tiền đã thanh toán cho ngân hàng của bên bán không?

211 / 300

Theo phương thức Nhờ thu D/P, tại sao người mua chịu rủi ro thấp nhất?

212 / 300

Đối với các chi nhánh TTQT tập trung: Trung tâm TTTM thống kê các khoản phí, lãi thực thu cùa tháng trước theo chi nhánh và thực hiện hạch toán chia sè lãi, phí dịch vụ qua tài khoản thu chi điều tiết nội bộ để chuyển trà 100% lãi, phí thu được (sau khi đã khấu trừ thuế) chậm nhất vào thời gian nào?

213 / 300

Các chứng từ nào sau đây không bắt buộc phải ký?

214 / 300

Ngày hiệu lực của Lệnh chuyển tiền được xác định cùng ngày với ngày nào sau đây?

215 / 300

Một biên lai chuyển phát (courier receipt), cho dù có tên gọi như thế nào, là bàng chứng cho việc nhận hàng để chở, phải thể hiện yếu tố nào?

216 / 300

Những trường hợp nào sau đây dù được dẫn chiếu đến trong L/C nhưng ngân hàng không có nghĩa vụ kiểm tra?

217 / 300

Khi là Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank), Agribank từ chối thu hộ đối với các trường hợp nào sau đây?

218 / 300

Hồ sơ chứng từ để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để trả lại đối tác nước ngoài tiền ứng trước do thanh lý hợp đồng ngoại thương trong trường hợp thiếu lượng hàng hóa xuất khẩu gồm những gì?

219 / 300

Các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) yêu cầu các ngân hàng thực hiện thẩm định trong mối quan hệ của họ với khách hàng. Các ngân hàng bắt buộc phải có thủ tục để xác nhận tất cả những điều sau đây, ngoại trừ:

220 / 300

Thoái hối đối với điện chuyển tiền đến KHÔNG được thực hiện trong trường hợp nào?

221 / 300

Khi tín dụng chứng từ (L/C) thể hiện khu vực địa lý liên quan đến cảng dỡ hàng (ví dụ "Any European Port"), vận đơn đường biển phải thể hiện nội dung nào?

222 / 300

Điều kiện về giới hạn tài trợ thương mại là gì?

223 / 300

Chứng từ bảo hiểm thể hiện nội dung nào sau đây là có thể được chấp nhận?

224 / 300

Trường hợp khách hàng đề nghị thanh toán bộ chứng từ cho Ngân hàng của Người hưởng lợi một phần bằng tiền ký quỹ/vốn tự có đối với UPAS L/C, số tiền đề nghị tài trợ là bao nhiêu?

225 / 300

Các chứng từ nào sau đây bắt buộc phải ghi ngày tháng cho dù L/C không quy định?

226 / 300

Tại Agribank, việc xừ lý giao dịch UPAS L/C được thực hiện tại đơn vị nào?

227 / 300

Quy tắc thực hành thống nhất về thư tín dụng được sử dụng cho các mục đích dưới đây, NGOẠI TRỪ?

228 / 300

Số tiền mà Agribank xác nhận bảo lãnh không được lớn hơn số tiền mà bên bảo lãnh đề nghị Agribank xác nhận, đúng hay sai?

229 / 300

Mức phí dịch vụ UPAS L/C tối thiểu (chưa gồm thuế) tính như thế nào?

230 / 300

Khách hàng Việt Nam là 1 thương nhân có hoạt động kinh doanh tại chợ biên giới được sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng CNY tại Chi nhánh đầu mối để thực hiện các giao dịch nào dưới đây?

231 / 300

Đối với chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán các chi phí trong trường hợp tạm xuất, tái nhập hàng hóa, khách hàng chuyển tiền trước khi hoàn thành thủ tục hải quan phải xuất trình bổ sung TKHQ không muộn hơn bao nhiêu ngày sau ngày hàng hóa được thông quan?

232 / 300

Theo ISBP745, hóa đom phải thể hiện nội dung nào sau đây?

233 / 300

Dịch vụ thanh toán biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Agribank đang cung cấp là những dịch vụ nào dưới đây?

234 / 300

Điều kiện về hợp đồng nào sau đây đúng đối với việc phát hành UPAS L/C?

235 / 300

L/C yêu cầu xuất trình "invoice in 03 copies".Yêu cầu nào sau đây là bắt buộc để bộ chứng từ xuất trình là phù hợp?

236 / 300

Nguồn tài trợ là nguồn tiền của tổ chức tài trợ, mức ngoại tệ chuyển ra nước ngoài căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan nhưng tối đa không vượt qua 50.000 USD (Năm mươi ngàn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ có giá trị tương đương một lần chuyển tiền là đúng hay sai?

237 / 300

Thời điểm nào cần khai báo thông tin tài trợ vào hệ thống IPCAS đối với UPAS L/C?

238 / 300

Hồ sơ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán cho các tổ chức ở nước ngoài đối với phí hội viên KHÔNG BẮT BUỘC bao gồm những chứng từ gì?

239 / 300

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được xuất trình theo L/C thể hiện người xuất khẩu không phải là người thụ hưởng L/C, Ngân hàng sẽ:

240 / 300

Đơn vị nào đầu mối hướng dẫn thu, chi đối với các tài khoản chuyên dùng trong hệ thống Agribank?

241 / 300

Các từ “khoảng (about)” hoặc “ước chừng (approximately)” được sừ dụng có liên quan đến so tiền của tín dụng hoặc số lượng hoặc đom giá ghi trong tín dụng được hiểu là cho phép một dung sai hơn hoặc kém bao nhiêu phần trăm của số tiền hoặc số lượng hoặc đom giá được đề cập?

242 / 300

Hóa đơn thương mại phải đảm bảo điều kiện nào sau đây?

243 / 300

Khi L/C KHÔNG quy định ngôn ngữ của chứng từ xuất trình, chímg từ phải phát hành như thế nào?

244 / 300

Anh/Chị hãy cho biết hiện nay Agrỉbank từ chối thanh toán Nhờ thu khỉ nào?

245 / 300

L/C quy định phí thông báo là do người thụ hưởng chịu. Trường hợp Ngân hàng thông báo không thu được phí từ người thụ hưởng, ngân hàng thông báo sẽ đòi phí từ ai?

246 / 300

Một L/C quy định như sau: 1 Date and Place of Expiry: 240330 IN JAPAN Lastest date of shipment: 240315 Period for Presentation in Days: 14/D AYS AFTER SHIPPING DATE Vậy nếu giao hàng ngày 15/03/2024 tlù ngày muộn nhất để xuất trình chứng từ là ngày nào?

247 / 300

UCP 600 do ai ban hành?

248 / 300

A GSP Form A is an official type of which document?

249 / 300

Nếu một ngân hàng được yêu cầu xác nhận L/C nhưng từ chối xác nhận thì phải làm gì?

250 / 300

Chức năng cập nhật thông tin được tài trợ tại màn hình Import Refinanced L/C đối với UPAS L/C cho phép chinh sửa những thông tin gì?

251 / 300

Thư bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do Agribank phát hành qua SWIFT KHÔNG gồm nộỉ dung nào sau đây?

252 / 300

Hoàn thành nhận định sau đây: "Ngân hàng phát hành cỏ trách nhiệm thanh toán không hủy ngang kể từ khi

253 / 300

Theo nghiệp vụ Nhờ thu tại Agribank, chỉ dẫn giao chứng từ cho Người trả tiền trên cơ sở chấp nhận thanh toán của Người trả tiền là loại nhờ thu nào sau đây?

254 / 300

Đồng tiền trong giao dịch UPAS L/C là gì?

255 / 300

Thư tín dụng mô tả số lượng hàng hóa là "5,000 cases of widgets" mà không có nội dung nào khác liên quan, thì dung sai tối đa cho phép là bao nhiêu?

256 / 300

Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022 quy định về vấn đề gì?

257 / 300

Trường hợp Agribank phát hành bào lãnh trên cơ sở bào lãnh đối ứng nhận từ ngân hàng nước ngoài, Agrỉbank nơi cấp bảo lãnh có bắt buộc phải ký thỏa thuận cấp bảo lãnh với Bên bảo lãnh đối ứng (ngân hàng nước ngoài) không?

258 / 300

Khi là ngân hàng thu hộ, Agribank sẽ được miễn trách trong trường hợp đã thực hiện theo chỉ thị Nhờ thu và quy tắc Quốc tế mà bộ chứng từ Nhờ thu không được thanh toán hoặc thanh toán chậm, đúng hay sai?

259 / 300

Ngày nào là ngày hết hạn hiệu lực trong trường họp thư bào lãnh quy định cả ngày hết hạn hiệu lực (expiry date) và sự kiện hết hạn hiệu lực (expiry event)?

260 / 300

L/C yêu cầu c/o do người thụ hường cấp, c/o xuất trình do Phòng thương mại cấp, Ngân hàng sẽ chấp nhận hay không?

261 / 300

Câu nào sau đây là đúng về ký quỹ đảm bảo thanh toán phí dịch vụ UPAS L/C?

262 / 300

Tài khoản nào sau đây KHÔNG là tài khoản chuyên dùng?

263 / 300

Quy dinh của Agribank về thoái hối trong giao dịch chuyển tiền đến là gì?

264 / 300

Đồng tiền bảo hiểm phải cùng loại với đồng tiền của L/C. Đúng hay sai?

265 / 300

Đối với phương thức từ nhờ thu bộ chứng từ, ngân hàng đóng vai trò gì?

266 / 300

UCP 600 quy định về ngày của các chứng từ xuất trình như thế nào?

267 / 300

Thư tín dụng là gì?

268 / 300

về loại, số lượng và hình thức chứng từ sẽ nhận được, người mua có cùng sự bảo vệ trong giao dịch chuyển tiền giống như trong tín dụng chứng từ. Đúng hày sai?

269 / 300

Dựa trên điều khoản tại trường 47 của các L/C sau đây, đâu là UPAS L/C trả chậm?

270 / 300

Trường họp tiếp nhận Thư bảo lãnh đối ứng/đề nghị xác nhận bào lãnh bằng đường thư, Phòng/BỘ phận nghiệp vụ tại Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ nào?

271 / 300

Thư tín dụng dự phòng (Standby L/C) là một hình thức bảo lãnh ngân hàng phát hành thông qua thư tín dụng, đúng hay sai?

272 / 300

Trong trường hợp các chỉ dẫn nhờ thu ghi sai hoặc không ghi đầy đù địa chỉ người trả tiền hoặc nơi xuất trình chứng từ, ngân hàng thu hộ có thể cố gắng xác định địa chỉ thích hợp và chịu hoàn toàn trách nhiệm về phía mình, đúng hay sai?

273 / 300

Nội dung kiểm ưa yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và chứng từ là gì?

274 / 300

Agribank có thực hiện nghiệp vụ xác nhận và/hoặc thông báo kèm điều khoản đề nghị Agribank xác nhận đối với thư bào lãnh qua hệ thống SWIFT không?

275 / 300

Nếu một ngân hàng, vì một lý do nào dó không thực hiện nhờ thu hoặc bất cứ các chỉ thị liên quan nào mà ngân hàng này nhận được thì ngân hàng này cần:

276 / 300

Khi khai báo thông tin tài trợ đối với UPAS L/C tại màn hình Import Refinanced L/C, trường Refinanced Charges cần nhập thông tin gì?

277 / 300

Ngân hàng tài trợ nào không thuộc đối tượng khấu trừ thuế nhà thầu nước ngoài dối với dịch vụ UPAS L/C ?

278 / 300

Trường họp nào sau đây liên quan đến cam kết thanh toán trả chậm ỉà đúng?

279 / 300

Khi khách hàng tổ chức là người không cư trú thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài số ngoại tệ có trên tài khoản ngoại tệ của khách hàng, Chi nhánh cần kiểm tra những giấy tờ gì?

280 / 300

Cho biết quy định về tỷ lệ chia sẻ phí dịch vụ thanh toán thương mại biên giới (TTBG) với ngân hàng đối tác Trung Quốc?

281 / 300

Nếu L/C yêu cầu bảo hiểm "All risks" thì chứng từ bảo hiểm phải đảm bảo điều kiện nào sau đây?

282 / 300

Một chứng từ xuất trình nhưng tín dụng không yêu cầu thì ngân hàng có cần phải kiểm tra hay không?

283 / 300

Theo quy định thanh toán biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại Agribank, khi khách hàng có nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu bằng đồng CNY thì có thể thực hiện tại Chi nhánh nào?

284 / 300

Agrỉbank chấp nhận hủy L/C nhập khẩu trong trường hợp nào?

285 / 300

Câu nào sau đây là đúng với giao dịch phát hànlì UPAS L/C cho nhóm khách hàng có liên quan ?

286 / 300

Phí chấp nhận thanh toán L/C được áp dụng với loạỉ UPAS L/C nào sau đây?

287 / 300

Theo quy định tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN, nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức bao gồm những nguồn nào?

288 / 300

Agribank chấp nhận hủy UPAS L/C nhập khẩu do Agribank phát hành trong trường hợp nào?

289 / 300

Trường hợp cần áp dụng mức biên độ thấp hơn mức biên độ tối thiểu đối với UPAS L/C theo quy định của Tổng Giám đốc, Chi nhánh phải làm gì?

290 / 300

Nguyên tắc nào sau đây trong giao dịch thanh toán biên giới là KHÔNG đúng?

291 / 300

Tín dụng chứng từ (L/C) yêu càu xuất trình nào sau đây thì sẽ được hiểu là yêu cầu một bản gốc hóa đơn?

292 / 300

Nhận định nào dưới đây là đúng về *a clean credit1?

293 / 300

Điều kiện nào về khách hàng sau đây đúng đối với việc phát hành UPAS L/C?

294 / 300

Theo Incoterms 2010, đối với giá CIF, giá trị bảo hiểm tối thiểu được tính như thế nào?

295 / 300

Nếu chứng từ bảo hiểm ghi rõ là đã được phát hành nhiều hơn một bản gốc, thì phải xuất trình bao nhiêu bản?

296 / 300

Ngân hàng có nghĩa vụ tiếp nhận một xuất trình ngoài giờ làm việc của mình không?

297 / 300

Mọi giao dịch TTQT khỉ thực hiện được kiểm tra, lưu trữ hồ sơ, chứng từ phù hợp liên quan đến thông tin nhận biết về (các) đối tượng nào sau đây?

298 / 300

Từ ngày 21/7/2023, việc phát hành UPAS L/C sừ dụng mã nghiệp vụ nào trên ĨPCAS?

299 / 300

Ngân hàng chuyển (Remitting Bank) chuyển bộ chứng từ theo yêu cầu của nhà xuất khẩu sang cho ngân hàng thu hộ (Collecting Bank) nhờ thu tiền bên nhập khẩu. Tranh chấp xảy ra khi bộ chứng từ bị thất lạc, vậy ai là người sẽ chịu trách nhiệm về việc thất lạc chứng từ như trên?

300 / 300

Theo UCP 600, mỗi ngân hàng có tối đa bao nhiêu ngày tiếp theo ngày xuất trình để quyết định xem xuất trình có phù hợp hay không?

KỸ NĂNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO

0%
0 votes, 0 avg
10198
Created by admin

Agribank

495-quanlylanhdao

1 / 100

Theo góc độ nhà quản lý, tạo động lực làm việc cho người lao động là gỉ?

2 / 100

Hoàn thành nhận định sau: “Ra quyết định là 1 quá trình...”

3 / 100

Các doanh nghiệp hiện nay có xu hưởng áp dụng phương pháp, công cụ và cả dịch vụ trực tuyến vào hệ thống nào sau đây?

4 / 100

Đổi với doanh nghiệp, lợi ích của hướng dẫn, kèm cặp nhân viên là:

5 / 100

Trong vai trò của người lãnh đạo nhóm, điều gì là quan trọng nhất?

6 / 100

Việc quân lý nhân sự trong hoạt động kinh doanh thời kỳ Bank 4.0 đòi hỏi người quản lý phải đáp ứng được yêu cầu gì dướỉ đây?

7 / 100

Công nghệ 4.0 đã giúp các ngân hàng nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ với hình thức nào sau đâv?

8 / 100

Đe giải quyết vấn đề hiệu quả, người lãnh đạo càn tiến hành 02 bước căn bản đầu tiên đó là:

9 / 100

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có những tác động to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường trong phạm vi nào?

10 / 100

Bản mô tả công việc thường bao gồm các nội dung:

11 / 100

Bất lợi lớn nhất khi giao tiếp bằng lời nói là gì?

12 / 100

Mục đích của việc ra quyết định lả gì?

13 / 100

Đâu là yếu tổ tạo động lực cho người lao động thuộc về nhỏm yếu tố công việc?

14 / 100

Biện pháp nào có thể giúp người lãnh đạo tạo động lực cho nhân viên hiệu quả?

15 / 100

Người quàn lý dựa vào nhân tố nào dể thực thi nhiệm vụ?

16 / 100

Tác động của cuộc cách mạng 4.0 làm ânh hưởng đến việc làm của hàng triệu nhân viên tại các ngân hàng là do ứng dụng công nghệ nào dưới đây?

17 / 100

02 bước đầu tiên trong quy trình ủy quyền hiệu quả của người lãnh đạo là:

18 / 100

Đê trình bày vấn đề hiệu quâ, nhả quản lý nhất thiết cần lưu ý một trong những nội dung gì dưới đây?

19 / 100

Tầm quan trọng của phân tích vấn đề đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng là:

20 / 100

Theo anh (chị), thế nào là làm vỉệc nhóm?

21 / 100

Để nhận được thiện cảm của đối tác giao tiếp trong lần gặp đầu tiên bạn nên:

22 / 100

Khi trưởng phòng hướng dẫn nhân viên giao dịch về tác phong, thái độ phục vụ khách hàng, xử lý phàn nàn cùa khách hàng, đây là phương pháp đào tạo nào?

23 / 100

Tác dụng của việc kèm cặp nhân viên đối với các nhà quản lý là:

24 / 100

Khi nhân viên mong muốn có cơ hội thăng tiến trong ngân hàng, đây là bỉểu hiện của nhu cầu nào?

25 / 100

Các hình thức kiểm soát thực hiện công việc:

26 / 100

Chức năng của nhà quản lý theo Mô hình thời đại 4.0

27 / 100

Mô hình lãnh đạo, quản lý hiện đại của thế kỷ 21 cho rằng: Nhà lãnh đạo phải đàm bảo các yếu tố nào?

28 / 100

Kỹ năng phân tích vẩn đề là:

29 / 100

Quản lý nhân sự trong thời đạỉ 4.0 tập trung vảo một trong các vấn đề nào sau đây?

30 / 100

Giao tiếp trong làm việc nhỏm bao gồm:

31 / 100

Nhận định nào về nhiệm vụ của người lãnh đạo dưới đây là đúng?

32 / 100

Thông qua việc phân tích công việc, người quản lý xác định được:

33 / 100

Trong quả trình làm việc nhóm, tư duy phàn biện giúp bạn đạt được điều gì?

34 / 100

Nhân tố thuộc về công việc nào tác động đến tạo động lực làm việc cho người lao động ?

35 / 100

Quy trình kiểm soát thực hiện công vỉệc cần qua các bước nào?

36 / 100

Trong Quy trình uỷ quyền hiệu quả KHÔNG có bước nào sau đây?

37 / 100

Người lãnh đạo dựa vào nhân tố nào để thực thi nhiệm vụ?

38 / 100

Khi giao tiếp vớỉ cấp trên, ngườỉ quản lý cần tránh:

39 / 100

Cách thức giao tiếp nào cúa người lãnh đạo với nhân viên dưới đây KHÔNG phù hợp?

40 / 100

Tầm quan trọng của làm việc nhóm KHÔNG bao gồm nội dung nào?

41 / 100

Quá trình lập kể hoạch công việc thực chất là:

42 / 100

Chức năng của nhả quản lý theo mô hình mởi bao gồm chức năng nào?

43 / 100

Hình thức đào tạo trong công việc là gì?

44 / 100

Kỹ năng nào cần có đối với người lãnh đạo?

45 / 100

Giâi quyết các xung đột, mâu thuẫn một cách hòa bình thuộc kỹ năng nào sau đây?

46 / 100

Trong các vấn đề sau, vấn đề nào cần được ưu tiên xử lý, giải quyết đầu tiên?