NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
  • Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.

Chúc các bạn vui vẻ.

0%
0 votes, 0 avg
10687
Created by admin

Agribank

495-tindung-khcn

1 / 300

Theo Quy định số 2766/QyĐ - NHNo-TD ngày 14/11/2023 của Tổng Giám đốc Agribank, Thư ký Hội đồng mua, bán nợ các cấp gửi hồ sơ tài liệu đến các thành viên hội đồng trước ngày họp ít nhất bao nhiêu ngày làm

2 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Khoản nợ nào sau đây được phân loại nợ Nhóm 1?

3 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với tàu thủy, phương tiện vận tải là bao nhiêu?

4 / 300

Theo quy định của Agribank tại Quy chế số 820/QC-HDTV-TD ngày 31/10/2023, việc bán các khoản nợ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 khi có nhu cầu cơ cấu lại việc sừ dụng nguồn vốn, danh mục đàu tư tín dụng của Agribank thuộc thẩm quyên của cấp nào?

5 / 300

Khi cỏ khiếu nại về dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng thực hiện qua các kênh nào tại Agribank?

6 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tại Agribank nơi cấp tín dụng, thời điểm phê duyệt sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là khi nào?

7 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, các khoản nợ không phải trích lập dự phòng chung phát sinh từ các hoạt động nào sau đây (trừ trường hợp NHNN có yêu cầu trích lập dự phòng chung)?

8 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr- NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, người phê duyệt các mẫu biểu 2A, 2A-CT, 2B, 2B-CT, 3A, 3A-CT, mẫu 5 trình HDXLRR Trụ sơ chính và chịu trách nhiệm về nội dung trình HĐXLRR Trụ sở chính là:

9 / 300

Theo Quy chế 746/QC-HDTV-RRTD ngày 29/9/2023, khách hàng nợ nhóm 4 thì tương ứng mức xếp hạng nào?

10 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, vỉệc đề xuất sừ dụng dự phòng để XLRR tại Chi nhánh loại I thực hiện định kỳ theo thời gian nào?

11 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr- NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, người quản lý khoản nợ phải hoàn thiện báo cáo theo các mẫu biểu nào sau đây khi đề xuất sử dụng dự phòng để XLRR?

12 / 300

Các dịch vụ hiện có trên E-Mobile Banking

13 / 300

Đâu là dịch vụ phi tài chính trên E-Mobile banking?

14 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

15 / 300

Agribank nơi cung cấp sản phẩm Tiền gừi Tích lũy trực tuyến cho khách hàng có trách nhiệm

16 / 300

Theo quy chế 746/QC" HDTV-RRTD ngày 29/9/2023, đối tượng khách hàng nào phải thực hiện phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính?

17 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Giá trị ghi sổ số dxr nợ gốc của khoản nợ là?

18 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, các cãn cứ xác định thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống?

19 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, khoản nợ thuộc nhóm nào không phải trích lập dự phòng chung?

20 / 300

Dịch vụ tài chính trong nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank là gì?

21 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, trong cho vay bằng phương tiện điện tử, dư nợ cho vay tối đa đối với một khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống và được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 32b Thông tư số 06/2023/TT-NHNN là bao nhiêu?

22 / 300

Trên các dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank, dịch vụ nào được gọi là dịch vụ phi tài chính?

23 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn trong các trường hợp sau đây?

24 / 300

Theo Văn bản số 2096/HD-NHNo-TD, trường hợp AMC thu hồi được nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ trong thời gian 01 năm kể từ ngày ký kết Hợp đồng dịch vụ, Giám đốc chi nhánh loại I có thể xem xét thỏa thuận tăng đối với mức chi phí xừ lý nợ xấu nội bảng, nợ đã bán VAMC thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt dưới 02 năm tối đa bao nhỉêu %?

25 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr- NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, người trực triếp theo dõi, quản lý, đánh giá khả năng thu hồi nợ và triển khai các biện pháp nỗ lực để thu hồi nợ XLRR là

26 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, Giám doc Chi nhánh loại I không tham gia vào quy trình cấp tín dụng đoi với các trường hợp nào 1 sau đây?

27 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HDTV-RRTD ngày 30/9/2021, tổng dư nợ cùa Chi nhánh là 1.000 tỷ đồng, trong đó: - Dư nợ nhóm 1: 800 tỷ; - Dư nợ nhóm 2: 100 tỷ; - Dư nợ nhóm 3: 20 tỷ; - Dự nợ nhóm 4: 40 tỷ; - Dư nợ nhóm 5: 40 tỷ. Theo anh/chị, dự phòng chung Chi nhánh phải trích là bao nhiêu?

28 / 300

Thời hạn thương nhân thực hiện khuyến mại công bố kết quả trúng thường và trao giải thường của Chương trình khuyến mại kèm phiếu dự thi hoặc mang tính may rủi là bao nhiêu ngày theo quy định?

29 / 300

Sản phẩm Bảo an tín dụng có những quyền lợi bổ sung nào?

30 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Anh/chị hãy cho biết Thẩm quyền quyết định mức chi phí sử dụng dịch vụ của AMC để xừ lý nợ đối với Giám đốc Chi nhánh loại I (không bao gồm chi nhánh đầu mối xử lý nợ)?

31 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, Đối với khoản nợ trong thẩm quyền xét duyệt bán nợ, Người tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra và giám sát việc mua, bán nợ thuộc nhiệm vụ và trách nhiệm của ai?

32 / 300

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm, cán bộ Agribank thực hiện kiểm tra

33 / 300

Theo Quy chế 65Ố/QC-HĐTV-TD, tại Agirbank nơi cho vay, thời gian phê duyệt và quyết định cho vay tối đa kể từ ngày nhận đù hồ sơ, thông tin hợp lệ đối với cho vay dài hạn là bao lâu?

34 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, người nào sau đây không được là Thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng XLRR Chi nhánh loại ĩ?

35 / 300

Thư ký Hội đồng bán nợ tại Trụ sở chính được quy định tại Quy chế số 820/QC-HDTV-TD ngày 31/10/2023 là ai?

36 / 300

Nêu các hình thức Thương nhân thực hiện khuyến mại gửi Hồ sơ Thông báo đến Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại

37 / 300

Đốỉ tượng nào được áp dụng khi sử dụng dịch vụ xử lý nợ của AMC được quy định tại Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023?

38 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với tàu bay là bao nhiêu?

39 / 300

Cấp phê duyệt cho vay vượt thầm quyền bao gồm các cấp nào sau đây:

40 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Đối với khách hàng có nhiều khoản nợ được bán với các giá khác nhau thì căn cứ để xác định thầm quyền bán nợ là như thế nào?

41 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, việc trích lập dự phòng rủi ro phải được thực hiện trên nguyên tắc nào sau đây?

42 / 300

Đối với khách hàng cá nhân, khi thay đổi/bổ sung số điện thoại sử dụng dịch vụ SMS Banking của Agribank khách hàng có thể làm bằng cách nào?

43 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Nhiệm vụ cùa Hội đồng thuê dịch vụ xử lý nợ cùa AMC tại chi nhánh gồm:

44 / 300

Theo Quy định 2337/QTr-NHNo-RRTD ngày 27/10/2022, đối với các khoản nợ đề nghị XLRR trình vượt thẩm quyền phê duyệt của HĐXLRR chi nhánh loại ĩ, hề sơ Chi nhánh trình HĐXLRR Trụ sở chính (qua TT QLNCVĐ) bao gồm nhũng gì?

45 / 300

Ngày đến hạn tài khoản Tiền gửi Tích lũy trực tuyến là ngày nào?

46 / 300

Trong các loại tài khoản sau, tài khoản nào vẫn được sừ dụng dịch vụ tài chính qua ngân hàng điện từ

47 / 300

Theo Quy chế 746/QC-HDTV-RRTD ngày 29/9/2023, các khoản nợ được Agribank đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ được phân vào nợ nhóm mấy?

48 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Giám đốc Chi nhánh có được phép bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ không?

49 / 300

Khách hàng có thể mở tài khoản Tiền gừi tích lũy trực truyền bằng đồng tiền nào

50 / 300

Theo văn bản 209Ố/HD-NHNo-TĐ ngày 7/2/2024, đối với nợ đã XLRR từ 3 năm đến dưới 5 năm, mức chi phí sừ dụng dịch vụ xử lý nợ để thu hồi nợ của AMC tối đa là bao nhiêu?

51 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, thời gian Agribank nơi cấp tín dụng được báo cáo và đề nghị xuất toán nợ đã xừ lý rủi ro ra khỏi tài khoản ngoại bảng là bao lâu?

52 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, mức cho vay tối đa đối với vay trung hạn thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là bao nhiêu?

53 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ Nhóm 5 là bao nhiêu?

54 / 300

Đối tượng áp dụng của văn bản số 2096/HD-NHNo-TD ngày 07/02/2024 về hướng dẫn một số nội dung cùa Quy chế sử dụng dịch vụ xử lý nợ của AMC?

55 / 300

Theo Quy chế.số 2Q8/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Anh/chị hãy cho biết: Thẩm quyền quyết định mức chi phí sử dụng dịch vụ của AMC để xừ lý nợ đối với Giám đốc Chỉ nhánh đầu mối xử lý nợ?

56 / 300

Khách hàng có thể chỉnh sừa, hủy giao dịch đã thực hiện qua dịch vụ ngân hàng điện từ của Agribank không?

57 / 300

Đối với sản phẩm Tiết kiệm hưu trí, số tiền tích lũy mỗi lần tối thiểu bao nhiêu

58 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, bên mua nợ bao gồm những gì?

59 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, Agribank thực hiện trích lập dự phòng dự phòng rùi ro tại thời điểm nào?

60 / 300

Nội dung thẩm định lại của nơi xét duyệt cho vay vượt thẩm quyền tại chi nhánh loại I gồm những nội dung nào sau đây:

61 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, đối với nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho VAMC, mức chi phí xừ lý nợ xấu tối đa Chi nhánh có thể thỏa thuận với AMC là bao nhiêu?

62 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ Nhóm 2 là bao nhiêu?

63 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực là?

64 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HDTV-RRTD ngày 30/9/2021, mức trích lập dự phòng chung được xác định bằng bao nhiêu?

65 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HDTV-TD, Agribank hạn chế cấp tín dụng với các đối tượng nào sau đây?

66 / 300

Khi gửi Tiết kiệm an sinh, khách hàng gừi số tiền tích lũy mỗi lần tối thiểu là bao nhiêu?

67 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, Khi có nhu cầu cơ cấu lại việc sử dụng nguồn vốn, danh mục đầu tư tín dụng của Agribank và được Tổng giám đốc chấp thuận chủ trương trước khi bán nợ, Agribank chỉ bán các khoản nợ thuộc nhóm nợ nào?

68 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, cho vay dàỉ hạn là khoản cho vay có thời hạn bao lâu?

69 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Agribank bán khoản nợ trong các trường hợp nào sau đây không phải phài thông qua Hội đồng bán nợ?

70 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Dịch vụ xử lý nợ của AMC là việc gì?

71 / 300

"heo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Trường hợp khách hàng có một phần nợ xấu nội bàng và một phần nợ xấu đã hạch toán ngoại bàng, thẩm quyền Dán nợ được tính như thế nào?

72 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Phương thức họp cùa Hội dồng mua, bán nợ được quy định như thế nào?

73 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngàỵ 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với động sản khác là bao nhiêu?

74 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, đối với khoản vay vượt thẩm quyền được điều chỉnh kỳ hạn trà nợ, gia hạn nợ giữ nguyên nhóm nợ, Agribank nơi cho vay có phài báo cáo nơi phê duyệt vượt thẩm quyền không?

75 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với máy móc thiết bị là bao nhiêu?

76 / 300

Theo Quy chế mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Khi cần thiết, Agribank nơi thực hiện mua, bán nợ có thể thuê hơn 01 (một) doanh nghiệp thẩm định giá định giá khoản nợ được mua, bán để so sánh, đối chiếu hay không?

77 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Nợ xấu là gì?

78 / 300

Đối tượng áp dụng cùa Quy chế Mua, bán nợ so 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023?

79 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, đối với các khoản nợ bán có nợ gốc đang hạch toán nội )ảng, việc xử lý thu hồi nợ được thực hiện theo nguyên tắc nào?

80 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, thời gian ân hạn là gỉ?

81 / 300

Theo Quy chế sẳ 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, Agribank có quyền mua lại các khoản nợ đã bán cho VAMC bằng trái phiếu đặc biệt không?

82 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Agribank bán các khoản nợ phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

83 / 300

"heo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Thẩm quyền bán nợ của Giám đốc chi nhánh đầu mối xử lý nợ đối với các khoản nợ nhận chuyển giao từ các chi nhánh khác trong hệ thống ?

84 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, cho vay trung hạn là khoản cho vay có thời hạn bao lâu?

85 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm là Chứng khoán do các tổ chức tín dụng khác phát hành được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán?

86 / 300

Hạn mức trách nhiệm tối đa của giao dịch thanh toán qua Internet sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài khoản là bao nhiêu?

87 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm trong trường hợp có bằng chứng chắc chắn chứng minh tổn thất về tài sản đối với khoản nợ được thực hiện như thế nào?

88 / 300

Theo Quy chế 746/QC- HDTV-RKTD ngày 29/9/2023, các mức xếp hạng trên Hệ thống xếp hạng tương ứng với nợ nhóm 2 đối với khách hàng là cá nhân và khách hàng pháp nhân (không bao gồm pháp nhân là Tồ chức tín dụng) ?

89 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Mua, bán khoản nợ theo phương thức thỏa thuận được hiểu như thế nào?

90 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là bao nhiêu?

91 / 300

Việc chi trả tiền gửi có kỳ hạn bằng phương tiện điện tử được chuyển về tài khoản thanh toán nào?

92 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, mức cho vay tối đa đối với vay dài hạn thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là bao nhiêu?

93 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Cấp phê duyệt bán các khoản nợ vượt thẩm quyền là ai?

94 / 300

Theo Quy chế Ố56/QC-HĐTV-TD, Agribank không được cho vay đối với các nhu cầu vốn nào sau đây?

95 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Khoản nợ nào sau đây được phân loại nợ Nhóm 4?

96 / 300

Đối với khoản vay thuộc thẩm quyền quyết định cho vay của Giám đốc Chi nhánh loại I, loại II (trực tiếp quản lý), Giám đốc chi nhánh có thể giao cho Phòng giao dịch thực hiện các khâu nào sau đây?

97 / 300

Theo Quy chế 65Ố/QC-HĐTV-TD, giới hạn tín dụng là gì

98 / 300

Theo quy định 25/QyĐ-NHNo-TD ngày 13/1/2022, việc xác định trách nhiệm cá nhân, bộ phận có liên quan đến khoản cấp tín dụng có vấn đề được thực hiện khi nào?

99 / 300

Trong trường hợp không có người trúng thường, Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích bao nhiêu tiền vào ngân sách nhà nước

100 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, việc xử lý rủi ro phải được thực hiện trên nguyên tắc nào?

101 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Mức chi phí sử dụng dịch vụ xừ lý nợ để thu hồi nợ của AMC đối với việc quản lý tài sản bảo đảm là bao nhiêu?

102 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, các Chi nhánh (ngoại trừ trên địa bàn khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) thẩm quyền phê duyệt xử lý rủi ro đối với một khách hàng cá nhân có tổng số tiền của tất cả các lần xử lý rủi ro bao gồm cả nội tệ, ngoại tệ (quy đồi theo tỷ giá Agribank công bố) tại thời điểm xử lý rủi ro là:

103 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, nếu phải thực hiện kiểm tra việc hạch toán trích lập, hoàn nhập dự phòng của Chi nhánh, theo anh/chị, trường hợp nào Chi nhánh thực hiện đúng theo quy định?

104 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng là như thế nào?

105 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Người lấy ý kiến hoặc lập Biên bản cuộc họp Hội đồng mua, bán nợ các cấp là ai?

106 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Anh/chị hãy cho biết đề xuất của Hội đồng mua, bán nợ các cấp được thông qua trong các trường hợp nào sau đây?

107 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ Nhóm 3 là bao nhiêu?

108 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, giá thị trường của khoản nợ là gì?

109 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, Bên môi giới có những quyền nào?

110 / 300

Cỏ bao nhiêu phương thức mua, bán nợ được quy định tại Quy chế số 820/QC-HDTV-TD ngày 31/10/2023.

111 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn bao lâu kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận

112 / 300

Người quan hệ khách hàng phải thực hiện một trong những nội dung công việc nào sau đây của quy trình cho vay?

113 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, trường hợp không cho vay, Agribank nơi cho vay có phải thông báo cho khách hàng lý do không?

114 / 300

Căn cứ vào mức độ biến động rủi ro của các loại tài sản, Hội đồng thành viên giao Hội đồng XLRR Trụ sở chính quyết định tỷ khấu trừ cụ thể đối với từng loại tài sản bảo đảm như thế nào?

115 / 300

Điều kiện của cho vay tuần hoàn là gì?

116 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, Giá bán khoản nợ được xác định trên cơ sở nào?

117 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, dịch vụ tư vấn xử lý nợ, xừ lý TSBĐ của AMC bao gồm những gì?

118 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HDTV-RRTD ngày 30/9/2021, trường hợp nguồn dự phòng cụ thể và dự phòng chung còn lại của tháng trước/kỳ trích lập trước nhỏ hơn số tiền dự phòng cụ thể và dự phòng chung phải trích của tháng trích lập, Agribank nơi cấp tín dụng phải thực hiện gì?

119 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Agribank cỏ được cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ thuộc sở hữu của Agribank không?

120 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HDTV-RRTD ngày 30/9/2021, trường hợp tại thời điểm trích lập dự phòng, Chi nhánh loại I không đủ năng lực tài chính để trích lập dự phòng đầy đủ cho khoản nợ thì việc trích lập dự phòng được thực hiện như nào?

121 / 300

Theo Quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi xày ra sự kiện bảo hiểm, số tiền tối đa mà ABIC chi trả theo quyền lợi bảo hiểm lãi tiền vay là:

122 / 300

Đối tượng khách hàng nào được áp dụng cho vay theo hạn mức dự phòng?

123 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Mức chi phí sử dụng dịch vụ xử lý nợ để thu hồi nợ của AMC đối với việc tư vấn xừ lý nợ (đã bao gồm VAT) tối đa không vượt quá bao nhiêu?

124 / 300

Dịch vụ thanh toán qua SMS banking được áp dụng với nhóm khách hàng nào?

125 / 300

Hình thức gửi tiền vào tài khoản Tiền gửi tích lũy trực tuyến

126 / 300

Trường hợp nào sau đây chấm dứt thực việc hiện khuyến mại?

127 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr- NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, thư ký HĐXLRR Chi nhánh loại I có nhiệm vụ gì?

128 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Anh/chị hãy cho biết: Thẩm quyền ký kết Hợp đồng sừ dụng dịch vụ với AMC?

129 / 300

Anh/chị hãy cho biết thành phần Hội đồng xừ lý rủi ro tại Chi nhánh loại 1 bao gồm?

130 / 300

Khách hàng có thể tra cứu thông tin tài khoản Tiền gửi Tích lũy trực tuyến qua hình thức nào

131 / 300

Khách hàng tổ chức có thể sừ dụng dịch vụ gì trên SMS Banking?

132 / 300

Theo Quy chế 746/QC-HĐTV-RRTD ngày 29/9/2023, khách hàng xếp hạng D3 trên Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ thì tương ứng nhóm nợ nào?

133 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, AMC có các dịch vụ xử lý nợ nào sau đây?

134 / 300

Theo Quy chế Ố56/QC-HĐTV-TD, Giám doc Chi nhánh loại II không tham gia vào quy trình cấp tín dụng đối với các trường hợp nào sau đây?

135 / 300

Trong các dịch vụ sau dịch vụ nào là dịch vụ phi tài chính trên Agribank E“ Mobile Banking?

136 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Quyết định của Hội đồng xử lý rủi ro Chi nhánh loại I được thông qua khi nào?

137 / 300

Theo Quy chế 746/QC-HDTV-RRTD ngày 29/9/2023, khách hàng nợ nhóm 5 thì tương ứng mức xếp hạng nào?

138 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Việc bán khoản nợ có truy đòi phải được chấp thuận của cấp nào?

139 / 300

Theo Quy chế 746/QC-HĐTV-RRTD ngày 29/9/2023, khách hàng cá nhân xếp hạng BI trên Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ thì tương ứng nhóm nợ nào?

140 / 300

Nội dung của thẩm định lại thông qua Hội đồng tín dụng tại Agrỉbank nơi cho vay bao gồm những nội dung nào?

141 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỷ lệ dự phòng chung phải trích là bao nhiêu?

142 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, câu trả lời nào sau đây là đúng nhất đối với khoản nợ XLRR đến 200 triệu đồng và không có bảo đảm tiền vay theo quy định cùa Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn?

143 / 300

Đâu là dịch vụ tài chính trên E-Mobile banking?

144 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Cấp phê duyệt bán nợ đối với các khoản nợ vượt thẩm quyền của Gỉám đốc chi nhánh đầu mối xử lý nợ là ai?

145 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Agribank bán một khoản nợ xấu theo phương thức Bên mua nợ có quyền truy đòi, thuộc thẩm quyền quyết định của cấp nào?

146 / 300

Quy trình rà soát, đánh giá hạn mức của người quản lý nợ được thể hiện ở những nội dung nào sau đây:

147 / 300

ủy ban Quản lý rủi ro thực hiện rà soát, đánh giá, báo cáo tham mưu theo quy định đối với các trường hợp nào sau đây:

148 / 300

Theo vãn bản 2096/HD-NHNo-TD ngày 7/2/2024, đối với nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho VAMC thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt từ 02 năm trở lên, mức chi phí sử dụng dịch vụ xử lý nợ để thu hồi nợ của AMC tối đa là bao nhiêu?

149 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Khoản nợ nào sau đây được phân loại nợ Nhóm 2?

150 / 300

Theo Vãn bàn số 2096/HD" NHNo-TD, đối với nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho VAMC thanh toán bằng trái ohiếu đặc biệt dưới 01 năm, mức chi phí sử dụng dịch vụ xử lý nợ để thu hồi nợ của AMC tối đa là bao nhiêu?

151 / 300

Theo Quy chế 746/QC- HĐTV-RRTD ngày 29/9/2023, các cam kết ngoại bảng mà khách hàng không còn khả năng thực hiện theo nghĩa vụ cam kết được phân loại nợ nhóm nợ nào?

152 / 300

Theo Quy chế 746/QC-HDTV-RRTD ngày 29/9/2023, khách hàng nợ nhóm 3 thi tương ứng mức xếp hạng nào?

153 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HDTV-RRTD ngày 30/9/2021, Đối với nợ cơ cấu lại thời hạn ừả nợ, Agribank nơi cấp tín dụng phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) kill đáp ứng đầy đủ các điều kiện nào sau đây?

154 / 300

Theo quy chế 746/QC- HĐTV-RRTD ngày 29/9/2023, khách hàng pháp nhân (không bao gồm pháp nhân là Tổ chức tín dụng) và khách hàng cá nhân có kết quả xếp hạng từ AI đến A12 trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, theo anh/chị nhóm nợ của khách hàng theo phương pháp phân loại nợ định tính là nhóm mấy?

155 / 300

Cấp quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay bao gôm các cấp nào sau đây:

156 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, trường hợp nguồn dự phòng cụ thể và dự phòng chung còn lại của tháng trước/kỳ trích lập trước lớn hơn số tiền dự phòng cụ thể và dự phòng chung phải trích của tháng trích lập, phần chênh lệch thừa tại Agribank nơi cấp tín dụng được thực hiện như thế nào?

157 / 300

Sản phẩm Tiền gửi trực tuyến trả lãi sau định kỳ gồm những chỉ thị đáo hạn nào

158 / 300

Nội dung thẩm định, xét duyệt cho vay và sử dụng hạn mức dự phòng

159 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với bất động sản khác là bao nhiêu?

160 / 300

Theo quy định về tiền gửi có kỳ hạn trong hệ thống Agribank, số dư khả dụng được hiểu là:

161 / 300

Việc xuất toán nợ đã xừ lý rủi ro ra khỏỉ tài khoản ngoại bảng chỉ được thực hiện khi có văn bản phê duyệt của ai?

162 / 300

Người thẩm định phải thực liện một trong những nộỉ dung công việc nào sau đây cùa quy trình cho vay?

163 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Cấp quyết định bán các khoản nợ vượt thẩm quyền bán nợ sau khi Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc phê duyệt là ai?

164 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Agrỉbank sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong trường hợp:

165 / 300

Khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng và có thể thực hiện ủy quyền, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán.

166 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, trường hợp mức chi phí sừ dụng dịch vụ xử lý nợ cùa AMC vượt thẩm quyền của GĐ Chi nhảnh, Chi nhánh trình HĐTV/TGĐ xem xét phê duyệt thông qua đơn vị nào?

167 / 300

Mức phí bảo hiểm Bảo an tài khoản (đã bao gồm VAT) là?

168 / 300

Theo văn bản 9124/HD- NHNo-QLN ngày 19/10/2021, nhận định nào sau đây là đúng đối với việc chốt số dư các khoản nợ thẻ tín dụng khi đề nghị XLRR?

169 / 300

Theo Quy chế mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Thư ký Hội đồng mua nợ tại Trụ sở chính (trường hợp mua các choản nợ có vấn đề) là ai?

170 / 300

Agribank đang triển khai bán sản phẩm bào hiểm nào trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking?

171 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, các Chi nhánh (ngoại trừ trên địa bàn khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) thẩm quyền phê duyệt xử lý rủi ro đối với một khách hàng Pháp nhân có tổng số tiền của tất cả các lần xử lý rủi ro bao gồm cà nội tệ, ngoại tệ (quy đổi theo tỷ giá Agribank công bố) tại thời điểm xừ lý rủi ro là:

172 / 300

về giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, khi các bên không thỏa thuận và pháp luật không quy định thì vãn bản ủy quyền có hiệu lực bao lâu?

173 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, Agribank có được cho vay đối với nhu cầu vốn để mua vàng miếng không?

174 / 300

Theo Quy định 2337/QTr-NHNo-RRTD ngày 27/10/2022, trường hợp phát sinh XLRJR., Chi nhánh loại I gừi báo cáo giấy và bản file các mẫu biểu báo cáo theo quy định của các khoản nợ đề nghị XLRR trong thời gian nào sau đây?

175 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Tỷ lệ cấp tín dụng xấu là gì?

176 / 300

Đối với khách hàng cá nhân lần đầu tiên giao dịch tại ngân hàng, có nhu cầu mờ tài khoản thanh toán, chi nhánh hướng dẫn khách hàng thực hiện

177 / 300

Thời hạn báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của Chương trình khuyến mại kèm phiếu dự thi hoặc mang tính may rủi là bao nhiêu ngày theo quy định?

178 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Các chi phí phát sinh trong quá trình bán nợ được hạch toán như nào?

179 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được nguồn dự phòng để XLRR từ Trụ sở chính, Chi nhánh loại I thực hiện hạch toán chuyển dư nợ được phê duyệt sử dụng dự phòng đề XLRR từ tài khoản nội bảng ra tài khoản ngoại bảng theo hướng dẫn của Agribank?

180 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, việc xừ lý tranh chấp phát sinh trong hoạt dộng mua, bán nợ thực hiện như thế nào?

181 / 300

Có bao nhiêu nguyên tắc sử dụng dịch vụ xử lý nợ của AMC được quy định tại Quy chế số 208/QC-HDTV-TD ngày 12/4/2023?

182 / 300

Theo văn bản 9124/HD- NHNo-QLN ngày 19/10/2021, nhận định nào sau đây là đúng về việc sử dụng dự phòng để XLRR đối với khoãn nợ thè tín dụng, thấu chi đề nghị XLRR?

183 / 300

Khi có nhu cầu khiếu nại, tra soát về giao dịch Tiền gửi Trực tuyến trên E-Banking, khách hàng có thể khiếu nại, tra soát qua hình thức nào sau đây

184 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Giám đốc Chi nhánh loại I được quyết định bán khoản nợ xấu vượt thẩm quyền cấp tín dụng mà dư nợ gốc còn lại thấp hơn thẩm quyền cấp tín dụng tại thời điểm bán nợ và đã hạch toán ngoại bảng từ 05 (năm) năm trở lên nếu giá bán nợ tối thiểu là bao nhiêu?

185 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, đối với khoản nợ đề nghị XLRR tại Phòng Giao dịch thuộc Chi nhánh loại II, ai là người thực hiện ký kiểm soát tại mẫu

186 / 300

Theo Quy chế 656/QC-, HĐTV-TD, Agribank cấp tín dụng phải có bảo đảm bằng tài sản và không cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi về lãi suất, về mức cấp tín dụng đối với đối tượng sau đây

187 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, quy định nào sau đây là đúng?

188 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, các căn cứ để xác định mức cho vay?

189 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Tàỉ sàn bảo đảm để khấu trừ khi tính so tiền dự phòng cụ thể phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

190 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, việc lập Báo cáo thẩm định lại trong xét duyệt bán nợ đối với khoản nợ vượt thẩm quyền do ai thực hiện

191 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỳ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bào đảm là Chứng khoán do doanh nghiệp (trừ tổ chức tín dụng) phát hành được niêm yết trên Sờ giao dịch chứng khoán?

192 / 300

Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ được quy định tối đa bao nhiêu ngày trong một năm theo Luật Xúc tiến thương mại?

193 / 300

Việc đãng ký/ thay đổi dịch vụ ngân hàng điện từ tại bất kỳ điểm giao dịch của Agribank được quy định như nào?

194 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, sau thờỉ gian tối thiểu bao lâu, kể tù’ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và sau khi thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, Agribank nơi cấp tín dụng rà soát, báo cáo và đề nghị xuất toán nợ đã xừ lý rủi ro ra khỏi tài khoản ngoại bảng?

195 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, thẩm quyền phê duyệt sừ dụng dự phòng đề xử lý rùi ro của Hội đồng xử lý rủi ro Chi nhánh loại I trên địa bàn khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đối với một khách hàng cá nhân có tổng dư nợ cấp tín dụng nội, ngoại bảng bao gồm cà nội tệ, ngoại tệ (quy đồi theo tỷ giá Agribank công bố) tại thời điểm xử lý rủi ro là:

196 / 300

Luật thương mại quy định thời gian triển khai tối đa đối với một chương trình khuyến mại là bao lâu?

197 / 300

Phương thức cho vay quay vòng bao gồm các nội dung nào sau đây:

198 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, nhiệm vụ, trách nhiệm trong xét duyệt bán nợ của người thẩm định lại đối với khoản nợ vượt thẩm quyền là như nào?

199 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, tại Agirbank nơi cho vay, thời gian phê duyệt và quyết định cho vay tối đa kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp lệ đối với cho vay ngắn hạn là bao lâu?

200 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ Nhóm 4 là bao nhiêu?

201 / 300

Thời hạn gửi cùa sản phẩm Tiết kiệm hưu trí

202 / 300

Lãi suất tiền gừi tiết kiệm được quy định và niêm yết %/năm (lãi suất năm) trên cơ sở một năm có bao nhiêu ngày?

203 / 300

Chủ đầu tư thế chấp tài sản bào đàm là nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 20 Quy định này phải đáp ứng các điều kiện nào sau đây

204 / 300

Hiện nay, việc đăng ký mới/thay đổi/bổ sung dịch vụ ngân hàng điện từ tại bất kỳ điểm giao dịch của Agribank được áp dung như thế nào?

205 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ SỐ 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Anh/chị hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau đây?

206 / 300

Khỉ một trong các chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố là mất tích, mất năng lực hành vỉ dân sự thì quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản thanh toán chung sẽ được xử lý như sau:

207 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, việc cung cấp thông tin, thông báo cho khách hàng về tình trạng khoản nợ đã XLRR được thực hiện như nào

208 / 300

Quy trình kiểm soát, đánh giá hạn mức của người kiểm soát khoản vay được thể hiện ở những nội dung nào sau đây:

209 / 300

Đối với thủ tục gừi tiền gùi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật cần xuất trình các giấy tờ gì?

210 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Anh/chị hãy cho biết đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ Chì nhánh trình HĐTV/TGĐ trong trường hợp mức chi phí sử dụng dịch vụ xủ lý nợ cùa AMC vượt thẩm quyền của GĐ Chi nhánh?

211 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Agribank có thể ủy quyền cho AMC thực hiện miễm giảm lãi và cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng hay không?

212 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, cho vay ngắn hạn là khoản cho vay có thời hạn tối đa bao lâu?

213 / 300

Theo quy định cùa Agribank tại Quy chế số 820/QC-HDTV-TD ngày 31/10/2023, chế độ lưu trữ đối với hồ sơ sau khi bán nợ được quy định như thế nào?

214 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, đối với khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, thẩm quyền phê duyệt xừ lý rủi ro của Chi nhánh là bao nhiêu?

215 / 300

Agribank sẽ dừng dịch vụ ngân hàng điện tử đã cung cấp cho khách hàng trong trường hợp nào?

216 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Mức chi phí sừ dụng dịch vụ xừ lý nợ để thu hồi nợ của AMC đối với việc môi giới cho thuê TSBĐ là bao nhiêu?

217 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HDTV-QC ngày 31/10/2023, Bên mua nợ có những nghĩa vụ gì?

218 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Người quyết định mua, bán khoản nợ là aí?

219 / 300

Theo văn bàn 2096/HD-NHNo-TD ngày 07/02/2024, đối với nợ đã XLRR dưới 3 năm, mức chi phí sử dụng dịch vụ xử lý nợ dể thu hồi nợ của AMC tối đa là bao nhiêu?

220 / 300

Theo Quy chế Ố56/QC-HĐTV-TD, Agribank không được cấp tín dụng đối với các trường hợp nào sau đây?

221 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Tỷ lệ nợ xấu là gì?

222 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-TĐTV-TD ngày 31/10/2023, Trong xét duyệt mua nợ đối với khoản nợ trong thầm quyền, việc đánh giá, lập báo cáo đề xuất mua nợ thuộc nhiệm vụ của ai?

223 / 300

Agribank xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi đáp ứng điều kiện nào sau đây:

224 / 300

Khách hàng phài làm gì để khóa/hủy dịch vụ Agribank E-Mobile Banking?

225 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Thư ký hội đồng thuê dịch vụ xử lý nợ của AMC tại Chi nhánh là?

226 / 300

Tổng gỉá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại theo quy dịnh của Luật Xúc tiến thương mại là bao nhiêu? Lưu ý: Loại trừ trường hợp đối với các chương trình khuyến mại tập trung và trong khuôn kho các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định, hạn mức tối đa là 100%

227 / 300

Việc xem xét quyết định tiếp tục/không tiếp tục duy trì thời hạn của hạn mức của người quyết định cho vay được thể hiện ở nội dung nào sau đây:

228 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, trường hợp khách hàng vay vốn có số dư tiền gửi 100% giậ trị nợ cho vay (cả gốc và lãi tiền vay), Agribank xem xét quyết định cho vay khi khách hàng không phải thực hiện các điều kiện nào sau đây?

229 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, Agribank có quyền quyết định tạm dừng, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo nội dung thỏa thuận trong các trường hợp sau đây?

230 / 300

Theo vãn bản 2096/HD-NHNo-TD ngày 7/2/2024, đối với nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho VAMC thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt từ 01 năm đến dưới 02 năm, mức chi phí sử dụng dịch vụ xử lý nợ để thu hồi nợ của AMC tối đa là bao nhiêu?

231 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, giá mua, bán khoản nợ là gì?

232 / 300

Theo vãn bản 2096/HD-NHNo-TĐ ngày 7/2/2024, đối với nọ- đã XLRR từ 5 năm trờ lên, mức chi phí sử dụng dịch vụ xử lý nợ để thu hồi nợ của AMC tối đa là bao nhiêu?

233 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Hợp đồng dịch vụ giữa Agribank và AMC là gì?

234 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỷ lệ khấu trừ đối với số dư tiền gửi, chứng chỉ tiền gừi của khách hàng bằng đồng Việt Nam tại Agribank là bao nhiêu?

235 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HDTV-QC ngày 31/10/2023, Bên bán nợ có những quyền nào?

236 / 300

Mức khuyến khích bằng lãi suất thưởng đối với Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thà nổi là bao nhiêu

237 / 300

Theo quy định tại Quy chế số 208/QC-HDTV-TD ngày 12/4/2023, trường hợp AMC vi phạm các điều khoản đã <ý kết trong hợp đồng dịch vụ với Agribank thì Agribank có được quyền đơn uhuơng chấm dứt hợp đồng dịch vụ và nếu có thì phải bồi thường cho AMC không?

238 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Tài sàn bào đảm là động sản để khấu trừ khi tính số tiền dự phòng cụ thể phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

239 / 300

Thư ký Hội đồng mua nợ tại Chi nhánh được quy định tại Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023 là ai?

240 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Agribank sừ dụng dịch vụ xử lý nợ của AMC đối với các khoản nợ nào?

241 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Giám đốc Chi nhánh loại I được quyết định bán khoản nợ xấu vượt thẩm quyền cấp tín dụng mà dư nợ gốc còn lại thấp hơn thẩm quyền cấp tín dụng tại thời điểm bán nợ và đã hạch toán ngoại bảng DƯỚI 05 (năm) NĂM nếu giá bán nợ tối thiểu là bao nhiêu?

242 / 300

Sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng của ABIC đang triển khai, số tiền bảo hiềm tối đa của 01 khách hàng tham gia bào hiểm bào an tín dụng là:

243 / 300

Đối với tài khoản Tiền gửi Tích lũy trực tuyến, khách hàng không được hường lãi suất trong trường hợp nào

244 / 300

Theo Quy chế cho vay số 656, Agribank quy định có bao nhiêu phương thức cho vay?

245 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Agribank nơi cấp tín dụng đang sử dụng phương pháp phân loại nợ và cam kết ngoại bảng nào?

246 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ Nhóm 1 là bao nhiêu?

247 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Việc bán các khoản nợ theo Phương thức chào giá cạnh tranh được áp dụng trong nhũng trường hợp nào?

248 / 300

Đâu là điều kiện sừ dụng dịch vụ ngân hàng điện từ của Agribank đối với khách hàng?

249 / 300

Trong các dịch vụ sau dịch vụ nào là dịch vụ tài chính trên Agribank E-Mobile Banking?

250 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, Agribank không được cấp tín dụng đối với các đối tượng nào sau đây (trừ trường hợp cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng cho cá nhân)?

251 / 300

Có bao nhiêu hình thức khuyến mại được quy định trong Luật Xúc tiến thương mại

252 / 300

Theo Quy chế Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền giao dịch trong mua, bán nợ tại Agribank được thực hiện trong trường hợp nào?

253 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, tại Trụ sở chính thời điểm phê duyệt sử dựng dự phòng để xử lý rủi ro là khi nào?

254 / 300

Theo vãn bản 2096/HD-NHNo-TD ngày 7/2/2024, căn cứ đặc điểm của từng khoản nợ, TSBĐ và tình hình thực tế trên địa bàn, biểu phí Nhà nước quy định (nếu có), chi phí tư vấn xừ lý nự, xừ lý TSBĐ của AMC là bao nhiêu?

255 / 300

Quy định số 2766/QyĐ-NHNo-TD ngày 14/11/2023 được áp dụng đối với các đối tượng nào sau đây?

256 / 300

Khách hàng gửi tiết kiệm bằng đồng EUR muốn rút bằng đồng VND, Agribank nơi giao dịch xừ lý như thế nào

257 / 300

Theo Quy chế sổ 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, các khoản nợ mua, bán phải thông qua Hội đồng mua bán nợ trong trường hợp nào?

258 / 300

Theo Quy trình 1979/QTr-NHNo-RRTD ngày 30/9/2021, hồ sơ xuất toán nợ đã XLRR ra khỏi ngoại bảng bao gồm những gì?

259 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Khoản nợ nào sau đây được phân loại nợ Nhóm 5?

260 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, nguyên tắc sừ dụng dịch vụ xử lý nợ của AMC gồm những nội dung nào?

261 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, người thẩm định đối với khoản nợ đề nghị XLRR không được tham gia vào:

262 / 300

Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023 có áp dụng đối với hoạt động mua. bán nợ giữa các chi nhánh trong hệ thống Agribank hay không?

263 / 300

Sản phẩm Bảo an tín dụng có nhũng quyền lợi cơ bản nào?

264 / 300

Theo văn bản 9124/HD- NHNo-QLN ngày 19/10/2021, dối với khoản nợ thấu chi đề nghị XLRR, Chi nhánh cần thực hiện chốt số dư tại thời điểm nào?

265 / 300

Quy chế 614/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/9/2022, tỷ lệ khấu trừ đối với tài sản gắn liền trên đất là bao nhiêu?

266 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, đối với khoản nợ ngoại tệ, số tiền trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện như nào?

267 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Agribank có quyền giám sát việc thực hiện dịch vụ của AMC, yêu cầu AMC cung cấp thông tin về tiến độ, kết quà xử lý nợ theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ không?

268 / 300

Đối với khách hàng cá nhân lần đầu tiên giao dịch tại ngân hàng, có nhu cầu mở tài khoản thanh toán và sử dụng các dịch vụ gia tàng (thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử (mobile banking, internet banking, nhờ thu tự động, và/hoặc dịch vụ khác) chi nhánh hướng dẫn khách hàng đãng ký dịch vụ thực hiện theo mẫu biểu sau:

269 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Giám đốc Chi nhánh loại I được quyết định bán khoản nợ đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng có giá bán nợ toi thiểu là bao nhiêu?

270 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, người quan hệ khách hàng thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

271 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Tài sản bảo đảm là bất động sàn để khấu trừ kill tính số tiền dự phòng cụ thể phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

272 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Thẩm quyền bán nợ của Giám đốc chi nhánh đầu mối xử lý nợ đối với các khoản nợ do chi nhánh trực tiếp cấp tín dụng ?

273 / 300

Agribank nơi cấp tín dụng được phép nhận tài sản bảo đảm là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh khi đáp ứng được các điều kiện nào sau đây:

274 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTỴ-TD ngày 12/4/2023, Mức chi phi sừ dụng dịch vụ xừ lý nợ để thu hồi nợ của AMC đối với việc môi giới chuyển nhượng TSBĐ, môi giới bán nợ là bao nhiêu?

275 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, nhiệm vụ, trách nhiệm cùa người thẩm định trong xét duyệt cho vay là gì?

276 / 300

Theo Quy chế mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Thư ký Hội đồng mua nợ tại Trụ sở chính (trường hợp mua các khoản nợ thông thường) là ai?

277 / 300

Theo Quy định số 2766/QyĐ-NHNo-TD ngày 14/11/2023 cùa Tổng Giám đốc Agribank, giá bán nợ tối thiểu là gì?

278 / 300

Theo Quy chế 599/QC-HDTV-RRTD ngày 30/9/2021, thẩm quyền phê duyệt sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của Hội đồng xử lý rủi ro Chi nhánh loại I trên địa bàn khu vục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đối với một khách hàng pháp nhân có tổng dư nợ cấp tín dụng nội, ngoại bảng bao gồm cà nội tệ, ngoại tệ (quy đổi theo tỷ giá Agribank công bố) tại thời điểm xử lý rủi ro là:

279 / 300

Chủ đầu tu được thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ờ đó phải đáp ứng các điều kiện nào sau đây:

280 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Anh/chị hãy cho biết: Thẩm quyền quyết định mức chi phí sừ dụng dịch vụ của AMC để xừ lý nợ đối với Tổng Giám đốc ?

281 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, Anh/chị hãy cho biết Chi nhánh Agribank ở nước ngoài có được sử dụng dịch vụ xừ lý nợ của AMC không?

282 / 300

Theo Quy chế số 208/QC-HĐTV-TD ngày 12/4/2023, chi nhánh có được sừ dụng dịch vụ xử lý nợ của AMC đối với các khoản nợ cho vay tháo gỡ khó khăn theo quy định hiện hành của Agribank không?

283 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, người nào sau đây KHÔNG được quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng?

284 / 300

Theo Quy che Mua, bán nợ số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Hoạt động mua, bán nợ phải được kiểm soát xung đột lợi ích theo nguyên tắc nào sau đây?

285 / 300

Theo Quy chế 746/QC- HDTV-RRTD ngày 29/9/2023, khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân (không bao gồm pháp nhân là Tổ chức tín dụng) nợ nhóm 1 thì tương ứng mức xếp hạng nào?

286 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Thẩm quyền quyết định bán nợ đối với khoản nợ vượt thẩm quyền bán nợ sau khi Hội đồng thành viên và Tồng Giám đốc phê duyệt?

287 / 300

Nếu vãn bản ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán không cỏ thời hạn ủy quyền thì vãn bản ủy quyền có hiệu lực trong thời gian bao lâu

288 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, tại Agirbank nơi cho vay, thời gian phê duyệt và quyết định cho vay tối đa kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp lệ đối với cho vay trung hạn trong bao lâu?

289 / 300

Theo Quy chế 65Ố/QC-HĐTV-TD, Agribank xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi đáp ứng điều kiện nào sau đây?

290 / 300

Theo Quy chế 656/QC-HĐTV-TD, cấp quyết định cho vay tại Agribank nơi cho vay là:

291 / 300

Theo Quy định 27ốố/QyĐ“ NHNo-TD ngày 14/11/2023, việc công chứng hoặc không công chứng hợp đồng mua, bán nợ được quy định như thế nào?

292 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-QC ngày 31/10/2023, Trường hợp chưa đầy đù thông tin trước khi đưa ra ý kiến, trong vòng bao nhiêu ngày kề từ ngày gừi yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan phải giải trình, bổ sung hồ sơ, tài liệu khi Thành viên Hội đồng mua, bán nợ yêu cầu?

293 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Trường hợp nào Giám đốc Chi nhảnh loại I được quyết định bán khoản nợ đã được phê duyệt vượt thẩm quyền cấp tín dụng?

294 / 300

Trong các dịch vụ sau của Agribank dịch vụ nào là dịch vụ tài chính trên SMS Banking?

295 / 300

Theo Quy chế 599/QC- HĐTV-RRTD ngày 30/9/2021, Khoản nợ nào sau đây được phân loại nợ Nhóm 3?

296 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Cấp phê duyệt bán nợ đối với khoản nợ xấu đã phát sinh trên 10 năm và được hạch toán ngoại bảng có giá bán nợ tối thiểu bằng 30% Tồng giá trị nợ gốc là ai?

297 / 300

Trên các dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank, dịch vụ nào được gọi là dịch vụ thanh toán?

298 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Nợ xấu đã hạch toán ngoại ráng nhưng có các thời điểm lạch toán ngoại bảng khác nhau thì thẩm quyền bán nợ được tính từ thời điểm nào?

299 / 300

Theo Quy chế mua, bán nợ số 820/QC-HDTV-TD ngày 31/10/2023, nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ nào sau đây là sai?

300 / 300

Theo Quy chế số 820/QC-HĐTV-TD ngày 31/10/2023, Người phê duyệt mua, bán khoản nợ là ai?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9406
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Agribank không được kinh doanh bất động sân, trừ các trường hợp nào sau đây?

2 / 370

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tuân theo quy định nào cùa Agribank?

3 / 370

Số dư tối thiểu để duy trì một Thè tiết kiệm và số tiền gửi tối thiểu cho mỗi lần gửi tiền vào một Thè tiết kiệm tùy thuộc vào sản phẩm TGTK mà người gửi tiền lựa chọn nhưng không thấp hơn bao nhiêu?

4 / 370

Trong các loại tài khoản sau, tải khoản nào vẫn được sừ dụng dịch vụ tài chính qua ngân hàng điện tử?

5 / 370

Theo quy định số 2556/QD-NHNo-TTKH về quy định cung cấp dịch vụ sổ phụ điện tử cho khách hàng trong hệ thống Agribank, khách hàng là:

6 / 370

Khi đển hạn trả nợ, khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và có nhu càu cơ cẩu lại thời hạn trả nợ, khách hàng gửi Giấy đề nghị cơ cấu nợ kèm phương án cơ cấu nợ tới Agribank nơi cho vay trước ngày đển hạn trả nợ ít nhất bao nhiêu ngày làm việc?

7 / 370

Hạn mức tín dụng quốc tế đối với hạng thẻ vàng là bao nhiêu?

8 / 370

Phí tin nhắn dịch vụ thông báo sổ dư, biến động số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn đang áp dụng là bao nhiêu?

9 / 370

Quy trình công bố thông tin về tỳ lệ an toàn vốn bao gồm mấy bước?

10 / 370

Đâu là nội dung cán bộ Agribank không được phép lảm trên mạng xã hội?

11 / 370

Trong trường hợp cần thiết do nhu cầu hoạt động, kinh doanh hoặc cần phải áp dụng các biện pháp ngãn ngừa, người sử dụng lao động cỏ thể:

12 / 370

Nhiệm vụ chính của Ban Truyền thông?

13 / 370

Triết lý kinh doanh cùa Agrỉbank là:

14 / 370

Trong Nội quy lao động, định nghĩa nào sau đây là đúng?

15 / 370

Trong các dịch vụ sau dịch vụ nào là dịch vụ phi tài chính trên Agribank E-Mobile Banking?

16 / 370

Nhiệm vụ quản lý vả phát triển thương hiệu Agribank của Ban Truyền thông?

17 / 370

Thời gian phản hồi các đơn vị, cộng tác viên về việc xử lý tin bài trên website tối đa trong bao lâu?

18 / 370

Đâu là nội dung khuyến khích cán bộ Agribank khi sử dụng mạng xã hội?

19 / 370

Nhỉệm vụ nào sau đây KHÔNG phái trách nhiệm cửa Trung tâm Công nghệ thông tin với hoạt động Website?

20 / 370

Công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của Agribank trên kênh nào?

21 / 370

Các hình thức cung cấp thông tin đối với bên ngoài trong quá trình xử lý sự cố truyền thông:

22 / 370

Nếu cỏ nhu cầu tiếp tục vay vốn theo hạn mức mới, khách hàng phảỉ gửi đến Agríbank nơi cho vay những tài liệu gì?

23 / 370

Công bố thông tin doanh nghiệp của Agrỉbank được hiểu là gì?

24 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch ưong hệ thống Agribank số 616/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, nhiệm vụ pháp chế thuộc phòng nghiệp vụ nào?

25 / 370

Hoạt động chuyển tiền ngoại tệ cả nhân tại Chi nhánh ở nước ngoài:

26 / 370

Phạm vi điều chỉnh cùa Nội quy lao động bao gồm:

27 / 370

Khi nghĩ hằng năm, nếu người quàn lý, kỉểm soát viên, người lao động đi bàng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ mấy trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoải ngày nghi hằng năm và chì được tính cho 01 lần nghỉ trong năm?

28 / 370

Các giao dịch của thẻ ghi nợ nào được chấp nhận tại ATM của các tổ chức thành viên cũa Napas ?

29 / 370

Tần suất thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng pháp nhân tại Agribank nơi cho vay kể từ ngày kiểm tra gần nhất là?

30 / 370

Việc xảc định lãi suất chậm trả:

31 / 370

Đổi với nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ cá nhân trên hệ thống ARS,Tiêu chuẩn dịch vụ được hiểu là:

32 / 370

Theo Quy chế số 168/QC-HDTV-TTh, sự cố truyền thông là gi?

33 / 370

Bản sắc văn hóa của Agribank bao gồm tính chất nào?

34 / 370

Theo Nội quy lao động, thiệt hại mức 1 là thiệt hại có giá trị không quá?

35 / 370

Nội dung nào dưới đây thể hiện “Tính tuân thủ” cùa cán bộ ngân hàng theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đúc nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cản bộ ngân hàng”?

36 / 370

Theo quy định tại Quy trình 1477/QTr-NHNo-TTKH về Thanh toán song phương điện tử với KBNN tại Agribank, các giao dịch thu, chi qua các tài khoản của KBNN gửi sang Agribank đàm bảo điều kiện gì tại thời điềm nhận?

37 / 370

Đâu KHÔNG phải trách nhiệm của VPĐD KV đối với hoạt động truỳền thông MXH là gì?