Bộ phận “Văn thư” và “Lễ tân” giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động trơn tru và chuyên nghiệp của một doanh nghiệp.

Văn thư chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin, tài liệu, đảm bảo thông tin được sắp xếp một cách khoa học và bảo mật. Điều này giúp nâng cao hiệu quả công việc và hỗ trợ các phòng ban khác trong việc truy cập thông tin kịp thời và chính xác.

Trong khi đó, lễ tân là bộ mặt của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm đón tiếp khách hàng, đối tác và cung cấp thông tin ban đầu một cách thân thiện và chuyên nghiệp.

Lễ tân cũng xử lý các cuộc gọi điện thoại, thư từ và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thông tin liên lạc luôn được thông suốt.

NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LỄ TÂN

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
  • Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.

Chúc các bạn vui vẻ.

0%
0 votes, 0 avg
891
Created by admin

Agribank

495-vanthu-letan

1 / 300

Mức chi cụ thể đốỉ với tiền thuê Hộỉ trường phục vụ Hội nghị ỉà:

2 / 300

Cán bộ Agri bank được phép vỗ vai khách hàng trong trường hợp nào sau đây?

3 / 300

Nguyên tắc lưu trữ của Agribank là gì?

4 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? "Khi mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ bao nhiêu trờ lên mỗi lần phải có hóa đơn theo quy đinh của Bộ Tài chính?"

5 / 300

Ai là người có trách nhiệm giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vảo Lưu trữ cơ quan?

6 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? "Kill mua hàng hóa, dịch vụ cỏ giả trị từ 190.00Ođ trở lên mỗi lần phải có hóa đơn theo quy định cùa Bộ Tài chính"

7 / 300

Đơn vị chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động thì người đứng đầu đơn vị phải tổ chức quàn lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu như thế nào?

8 / 300

Chìa khoá kỉio dự phòng do ai giữ?

9 / 300

Người đến khai thác phải cung cấp thông tin nội dung liên quan nào về hồ sơ tài liệu cần khai thác?

10 / 300

Nhiệm vụ nào sau đây không phâi là nhiệm vụ của phòng hành chính?

11 / 300

Loạỉ văn bản nào không bắt buộc phải cỏ phần cân cứ

12 / 300

Mức chi thù lao cho giảng viên, chỉ bồi dưỡng báo cáo viên, chi bồi dưỡng người có báo cảo tham luận trình bày tại Hội nghị (Giàng viên là người Việt Nam) là:

13 / 300

Mức chi mua quà tặng khách hàng đối với cá nhân là đối tượng khác (không phải là lãnh đạo)là:

14 / 300

Thành phần Hộỉ đổng mua sắm tập trung đối với mua sắm có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng trờ lên gồm:

15 / 300

Điều kiện để thanh toán công tác phí là:

16 / 300

Trang phục đốỉ với nữ trong thời gian mang thai được quy định thế nào trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank?

17 / 300

Hồ sơ thanh toán văn phòng phẩm dùng chung cho đơn vị gồm:

18 / 300

Mức chì nghỉ mát cho cán bộ Agribank có thời gỉan công tác trong năm từ 06 tháng trở lên là bao nhỉêu?

19 / 300

Chi phí y tể phát sỉnh trong quá trình điều trị do hậu quả của ốm đau, bệnh tất hay tai nạn bất ngờ không nằm trong các khoản thanh toán công tác phí là đúng hay sai?

20 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? "Khoản chi mua hàng hỏa, dịch vụ tùng lần phải có giá trị tìr 30 triệu đồng trờ lên (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) thì đơn vị phâi ký Hợp đồng và thực hiện thanh toán không dùng tỉền mặt?"

21 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thễ thức và kỹ thuật trình bày vãn bản, trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt nào vào trước tên tập thể lãnh đao hoăc đơn vi?

22 / 300

Đối với những loại văn phòng phẩm chuyên dùng hoặc cần đàm bảo tính đồng bộ, thể hiện thương hiệu cùa Agribank: Bìa trình ký, bút viết để ở quầy giao dịch khách hàng... đơn vị khoán cho cán bộ tự mua là đúng hay sai?

23 / 300

Tài liệu sau khi chỉnh lý phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản nào?

24 / 300

Quy định nào sau đây là đúng trong việc bảo quản con dấu pháp nhân Agrỉbank?

25 / 300

Hai dòng Quổc hiệu và Tiêu ngữ trên văn bản được trình bày giống nhau là đúng hay sai?

26 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đốc, ỉoạí vãn bản định chế "Giấy giới thiệu" được viết tắt như thế nào?

27 / 300

Các hành vi nào bị nghiêm cấm khỉ sử dụng eOffice trong hệ thống Agribank?

28 / 300

Trong mọi trường hợp, người quản ký kho phải là người vào đầu tiên và là người ra cuối cùng Kho lưu trữ, đúng hay sai?

29 / 300

Chìa khóa kho sử dụng hàng ngày do ai giữ?

30 / 300

Mức chi cho trang phục theo hình thức lễ phục (vest, compỉe, áo dài...) cùa cán bộ thuộc hệ thống Agribank tối đa là bao nhiêu?

31 / 300

Loại văn bản nào không phải ghi tên loại?

32 / 300

Hồ sơ nào phải giao nộp vào Lưu trữ cơ quan?

33 / 300

Trường hợp nào sau đây không phải là trách nghiệm của người được giao giữ con dấu?

34 / 300

Nguyên tắc ỉàm việc của Hộỉ đồng xác định giá trị tài liệu?

35 / 300

Tại Agribank đơn vị nào giữ vai trò là Lưu trữ cơ quan?

36 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thể thức và kỹ thuật trình bày vãn bàn, trường hợp được giao quyền cấp trường thì phải ghi chữ viết nào vào trước chức vụ của người đứng đầu đơn VỊ?

37 / 300

Traách nhiệm cùa Ban Pháp chế trong việc quản lý và sử dụng con dấu

38 / 300

Hàng năm, Lưu trữ cơ quan phối hợp với các đơn vị có liên quan để thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu, cần thực hiện các công việc gì?

39 / 300

Hồ sơ được lâp khi thực hiện các thù tục tiêu hùy được bảo quân bao nhiêu năm?

40 / 300

Nguyên tắc thanh lý tài sản trong những trưởng hợp nào sau đây?

41 / 300

Quy định hủy hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử hết giá trị ?

42 / 300

Đồng phục khi tham gia các sự kiện vãn hỏa, thể thao, sự kiện ngoài trời... được quy định thế nào trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank?

43 / 300

Đổi với các loại văn bàn được bổ cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều thì

44 / 300

Cán bộ trong hệ thống Agribank có thờỉ gian làm việc trong nãm dưới 6 tháng không được chi nghi mát là đúng hay sai?

45 / 300

Hội đồng thành viên quyết định thành lập Hội đồng mua sắm tập trung là đúng hay sai?

46 / 300

Cãn cứ xác định giá trị hồ sơ, tài liệu?

47 / 300

Mức chỉ tiền ăn cho Hội nghị do Giám đốc Chi nhánh loại II tổ chửc ỉà:

48 / 300

Người đi công tác được thanh toán tiền thuê phương tiện đi lại nào sau đây?

49 / 300

Hãy chọn đáp án đúng về Đồng phục áo dài dổi vớỉ nữ trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank:

50 / 300

Phương tiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử thuộc danh mục tài liệu hạn chế sử dụng, tài liệu mật có được kết nối và sử dụng trên mạng diện rộng không?

51 / 300

Mức chi khám sức khỏe cho cán bộ nữ, cán bộ làm công việc nặng nhọc, độc hại tổĩ đa là 5.000.000d/người/năm là đúng hav sai?

52 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, bản sao y (S Y) là:

53 / 300

Điều nào sau đây không phải là nguyên tắc luân chuyển, xử lý vãn bản trên eOffice?

54 / 300

Hồ sơ, tài liệu không phải giao nộp, bao gồm?

55 / 300

Mửc chi tiền ăn tối đa cho Hội nghị cấp toàn ngành do Agribank triệu tập tổ chức tại địa điểm thành phổ trực thuộc Trung ương là:

56 / 300

Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu đốì ngoại, mức chi mua quà tặng cho tập thể là 6.000.000đồng/đối tác là đúng hay sai?

57 / 300

Chuẩn mực trong Chào hỏi của cán bộ Agribank là:

58 / 300

Mức chi tiền nước uống tối đa cho Hội nghị cấp toàn ngành do Agribank triệu tập tổ chức tại địa điểm thành phố trực thuộc Trung Ương là:

59 / 300

Mức chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên, chi bồi dưỡng người có báo cáo tham luận trình bày tại Hội nghị (Giảng viên là người nước ngoài) là:

60 / 300

Hội đồng thanh lý thực hiện các nhiệm vụ nào sau đây?

61 / 300

Thời gian tồ chức 01 Hộỉ nghị tối đa không quá 02 ngày. Tuy nhiên, đổi với trường hợp đặc biệt, thời gian kéo dài hơn quy định thì ai là người quyết định phê duyệt?

62 / 300

Kích thước con dẩu pháp nhân của Agribank có đường kính lả bao nhiêu?

63 / 300

Yêu cầu nào không phài thực hỉện đối với phụ lục văn bản

64 / 300

Đối tượng được áp dụng của Quyết định số 295/QĐ-HĐTV-TTLT ngày 15/5/2015?

65 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đốc, loại văn bản định chế "Hướng dẫn" được viết tắt như thế nào?

66 / 300

Có những loại thời hạn bảo quản hồ sơ lưu trữ nào?

67 / 300

Cán bộ đi công tác nước ngoài được thanh toán tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho các đoàn công tác theo hóa đươn cước của hàng hàng không nhưng mức tối đa là:

68 / 300

Người đến khai thác khi nhận hồ sơ, tài liệu có phải kiểm tra từng tờ tàỉ liệu hay không?

69 / 300

Mức chi khám sức khỏe định kỳ hàng nãm cho cán bộ tối đa là bao nhiêu?

70 / 300

Điều chuyến tài sản giữa các đơn vị chỉ được thực hiện khi có phê duyệt cùa Chánh Vãn phòng là đúng hay sai?

71 / 300

Vị trí ngồi giữa ờ ghế sau trong xe ô tô con 4 chỗ dành cho đoi tượng nào?

72 / 300

Các nội dung nào sau đây thuộc chi phí tồ chức Hội nghị?

73 / 300

Mức chỉ tiền ãn giữa ca thời điểm hiện tại là:

74 / 300

Các trường hợp được ra vào kho ỉưu trữ?

75 / 300

HỒ sơ điện tử là gì?

76 / 300

Cách đánh số trang nào sau đây là đúng?

77 / 300

Mức chi tiền nước uống cho Hội nghị do Giám đốc Chi nhánh loại II tổ chức là:

78 / 300

Trong công tác soạn thảo vãn bản, Quốc hiệu được trình bày với cỡ chữ bao nhiêu?

79 / 300

Trong hội họp, cán bộ, viên chức Agribank cần có mặt và ổn định chỗ ngồi trước khi cuộc họp bắt đầu ít nhất bao nhiêu phút?

80 / 300

Trách nhiệm của Hội đồng thuê tài sản tập trung là:

81 / 300

Bảo quản vĩnh viễn là gì?

82 / 300

Theo quy định của Agribank, tại Trụ sở chính ai được quyền quyết định giữ ỉại hồ sơ, tài liệu khi đến hạn nộp lưu?

83 / 300

Tài sản cố định là những tư lỉệu lao động mà nguyên giá cỏ giả trị là bao nhiêu?

84 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thề thức và kỹ thuật trình bày văn bản, bản sao lục là bản sao đầy đù, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính vãn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định là đúng hav sai?

85 / 300

Lập hồ sơ điện tử là gì?

86 / 300

Lễ phục được quy định thế nào trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank?

87 / 300

Trang cẩp Điện thoại di động theo định mức chi phí công cụ dụng cụ được sử dụng trong thời hạn bao lâu?

88 / 300

Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết bao gồm các dịp nào sau đây?

89 / 300

Loại tài liệu nào được xem xét tiêu hủy?

90 / 300

Điều chuyển tài sản trong nội bộ của đơn vị do ai quyết định?

91 / 300

Cách đánh sổ trang nào sau đây là đúng?

92 / 300

Trường đơn vị có phải lả Chủ tịch Hội đồng thanh lý?

93 / 300

Trong vòng bao nhiêu ngày kể từ khi về nước thì Đoàn đi công tác nước ngoài phảỉ gửi báo cáo quyết toán của đoàn kèm theo đầy đủ chửng từ hợp pháp, hợp lệ đề thanh toán tạm ứng?

94 / 300

Đâu là cách đóng dấu đúng?

95 / 300

Mửc chi phúc lợi đối với đám hiếu của cán bộ Agribank tối đa là bao nhiêu?

96 / 300

Định lề trang trong văn bản được quy định:

97 / 300

Tài sản cồ định có phải là những tư liệu lao động mà nguyên giá có giá trị từ 20 triệu đồng trờ lên?

98 / 300

Người được giao giữ con dấu KHÔNG được thực hiện các hành vi nào sau đây?

99 / 300

Quy định về số lượng thành viên tham gia Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu?

100 / 300

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lưu trữ?

101 / 300

Theo quy định 979, nơi nhận văn bàn gồm những đơn vị nào?

102 / 300

Điều kỉện thanh toán công tác phí nước ngoài gồm:

103 / 300

Cách đánh số thứ tự các điểm nào dưới đây là không đúng

104 / 300

Mỗi bộ hồ sơ công việc phải đảm bào yêu cầu gì?

105 / 300

Trong công tác soạn thào văn bản, Tiêu ngữ được trình bày vớỉ cỡ chữ bao nhiêu?

106 / 300

Các khoản nào sau đây được thanh toán cho cá nhân đi công tác nước ngoài?

107 / 300

Theo cẩm nang vãn hóa Agribank, các hành vi KHÔNG nên thực hiện trong thang máy:

108 / 300

Theo quy định của Agribank Lưu trữ cơ quan là gì?

109 / 300

Cán bộ y tế cơ quan được trang cấp phương tỉện bảo vệ cá nhân gồm:

110 / 300

Trường hợp hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử và hồ sơ, tài liệu lưu trữ giấy có nội dung trùng nhau thỉ thu thập thế nào?

111 / 300

Các chức danh nào sau đây có tiêu chuẩn mua vé máy bay hạng ghế phổ thông?

112 / 300

Trong soạn thảo văn bản, Quốc hiệu "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" được trình bày bàng chữ in hoa với cỡ chữ là bao nhiêu?

113 / 300

Theo Quy đỉnh 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 cùa Tồng Giám đốc, loại vãn bân định chế "Nội quy lao động" được viết tắt như thế nào?

114 / 300

Tại Agribank, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ là gì?

115 / 300

Phương thức làm việc của Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu?

116 / 300

Trách nhiệm lập hồ sơ đỉện tử là của ai?

117 / 300

Thời hạn nộp hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản vào lưu trữ cơ quan là?

118 / 300

Đáp án nào không đúng với quy định Trang phục đối với nữ trong thời gian mang thai trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank?

119 / 300

Chi phí quản lý sử dụng đỉện thoại cơ quan bao gồm:

120 / 300

Ai là người lập phiếu yêu cầu khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu?

121 / 300

Mức chi phúc lợi đối với đảm hỳ cho con của cán bộ Agribank (con đè, con nuôi hợp pháp) là bao nhiêu?

122 / 300

Đế thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thuộc phạm vi trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐTV là người đạỉ diện theo pháp luật của Agribank có thể ủy quyền cho ai?

123 / 300

Yêu cầu đối với việc văn bản ủy quýền là:

124 / 300

Các khoản thanh toán chung cho đoàn công tác nước ngoài gồm:

125 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đốc, loại văn bàn định chế "Tờ trình" được viết tắt như thế nào?

126 / 300

Điều nào sau đây không phải là trách nhiệm của người sử dụng eOffice trong hệ thống Agribank?

127 / 300

Trong soạn thào vãn bản, Tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được trình bày bằng chữ in thường với cỡ chữ là bao nhiêu?

128 / 300

Các trang mạng xã hội của Agribank được thiết lập, duy trì làm gì?

129 / 300

Trường hợp hội nghị cỏ nội dung về thi đua khen thưởng, tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, đơn vị được quyết toán các khoản chi phí này vào chí phí tổ chức hội nghị là đúng hay sai?

130 / 300

Cãn cứ tính chẩt công việc, yêu cầu đổi ngoại, mức chỉ mua quà tặng cho cá nhân là 2.000.000đồng/người (đối với đổi tượng khác, không phải ỉà lãnh đạo đơn vị) là đúng hay sai?

131 / 300

Ai là người chịu trách nhiệm thu thập đầy đủ các vãn bản, giấy tờ, tài liệu vào mỗi bộ hồ sơ?

132 / 300

Phần, mục phải có tiêu đề đối với các loại văn bản được bố cục theo:

133 / 300

Khi nghỉ hưu, thôi việc, miễn nhiệm, cách chức hoặc chuyển công tác khác có phải lập biên bản không?

134 / 300

Hành vỉ nào KHÔNG đúng khỉ nóỉ chuyện điện thoại?

135 / 300

Vãn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải đàm bảo các yêu cầu như thế nào?

136 / 300

Thời gian tổ chức Hội nghị kéo dài bao nhiêu ngày ỉàm việc?

137 / 300

Mức chi phúc lợi để tồ chức sinh nhật cho cán bộ, chia tay cán bộ nghỉ hưu là:

138 / 300

Phương thửc chí nghỉ mát cho cán bộ Agribank là:

139 / 300

Mức chi phúc lợi đối với đám hỷ của cán bộ Agrỉbank tối đa là bao nhiêu?

140 / 300

Mức chi cho khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ tối đa là 5.000.000đ/người/nãm là đúng hay sai?

141 / 300

Trường hợp nào sau đây cán bộ thực hiện đúng chuẩn mực Văn hóa Agribank khi được thông báo buổi họp bắt đầu lúc 8 giờ?

142 / 300

Theo quy định hiện hành, mức chỉ phúc lợi đối với đám hỷ của cán bộ Agribank là 4.000.000đ/người là đúng hay sai?

143 / 300

Quốc hiệu "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" được trình bày như nào?

144 / 300

Các hình thức khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trừ?

145 / 300

Quản lý vận hành hệ thống văn bàn điện tử cỏ phải là nhiệm vụ cùa Phòng Hành chính không?

146 / 300

Đối với cán bộ đĩ công tác nước ngoài, trường hợp được phía mời đài thọ toàn bộ các bữa ăn thì cán bộ sẽ được thanh toán tiền tiêu vặt là:

147 / 300

Biên mục hồ sơ khi nào?

148 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bân, quy định về nơi nhận vãn bân gồm:

149 / 300

Đối với Trụ sở chính Agribank, Lưu trữ cơ quan là đơn vị nảo?

150 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thề thức và kỹ thuật trình bày văn bản, trường hợp được giao quyền cấp trưởng thi phải ghi chữ viết "TUQ" vào trước chức vụ của người đứng đầu đơn vị là đúng hay saỉ?

151 / 300

Trách nhiệm cùa người được giao giữ con dấu là:

152 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? "Mức chi cho trang phục giao dịch hàng ngày của cán bộ thuộc hệ thống Agrỉbank tối đa là 7.000.0OOđ/ngưởỉ/năm?"

153 / 300

Thê thức vãn bản định chê, văn bản xử lý các công việc cụ thể gồm các thành phần chính nào sau đây?

154 / 300

Hồ sơ quyết toán chi phí tổ chửc Hộỉ nghị cần cỏ giấy tờ nào sau đây?

155 / 300

Đôi với tài liệu là quyển thì việc đánh số tờ như thế nào?

156 / 300

Thời hạn bảo quàn vĩnh viễn cùa hồ sơ, tài liệu được lưu giữ đến thời điểm nào ?

157 / 300

Mức chi hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo cho con của cán bộ (con đẻ, con nuôi hợp pháp) trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo (từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi) là:

158 / 300

Tại Agỉbbank, việc lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ thuộc hồ sơ, tài liệu chứng từ kế toán như thế nào?

159 / 300

Khoản chi mua hảng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị bao nhiêu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) thì đơn vị phải ký Hợp đồng và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt?

160 / 300

Theo cấm nang vãn hóa Agribank, đối tượng nào được dành sự ưu tiên khi sử dụng thang máy?

161 / 300

Tại Văn phòng Đại diện, Sờ Giao dịch, đơn vị sự nghiệp và chi nhánh loại 1, chi nhánh loại 11, chi nhánh Agribank ở nước ngoài, Lưu trữ cơ quan là đơn vi nào?

162 / 300

Lưu trữ cơ quan của Agribank là gì?

163 / 300

Trang phục đổi với nữ trong thời gian mang thai được quy định thế nào trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agri bank?

164 / 300

Các khoản nào sau đây được thanh toán cho cả nhân đi công tác nước ngoài?

165 / 300

Hồ sơ thanh toán văn phòng phẩm khoán bao gồm:

166 / 300

Chi bồi dưỡng tiêu hủy ấn chỉ quan trọng, chửng từ theo quy định là mức nào?

167 / 300

Thời hạn bảo quản Hồ sơ tải liệu được tính từ ngày nào?

168 / 300

Các trường hợp nào sau đây KHÔNG được thanh toán công tác phí?

169 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đốc, loại văn bản định chế "Giấy mời" được viết tắt như thế nào?

170 / 300

Căn cứ xây dụng định mửc khoán văn phòng phẩm là:

171 / 300

Khi bàn giao hồ sơ tài liệu cho trung tâm lưu trữ phải thực hiện các mẫu biểu nào?

172 / 300

Ngoài hồ sơ cấp tín dụng và hồ sơ xây dựng cơ bản, thời hạn giao nộp đối với hồ sơ, tài liệu khác tối đa là bao nhiêu ngày?

173 / 300

Để thể hiện lịch sự, klú chuông điện thoại reo, cán bộ không trả lời ngay ở tiếng chuông đầu tiên mà nên trả lời ờ tiếng chuông thứ mấy

174 / 300

Mức tạm ứng vốn tối đa cho các nhà thầu không vượt quá bao nhiêu %?

175 / 300

Việc chỉnh lý hồ sơ, tải liệu thuộc chức trách, nhiệm vụ của ai?

176 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, số trang cùa Phụ ỉục được đánh số theo văn bản là đúng hay sai?

177 / 300

Hãy chọn đáp án không đúng về Đồng phục đối với nữ trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank:

178 / 300

Theo quy định, việc thực hiện mua sắm tập trung đối với loại tài sản có tổng mức đầu tư dự kiến là bao nhiêu?

179 / 300

Trước khi nghỉ hưu, thôi việc, miễn nhiệm, cách chức hoặc chuyển công tác khác, cán bộ có hồ sơ tài liệu cần làm gì?

180 / 300

Mức chi tiền nước uống cho Hội nghị cấp toàn ngành do Agribank triệu tập tỗ chức tại địa điểm không phải thành phố trực thuộc Trung Ương là:

181 / 300

Chủ tịch Hội đồng thanh lý là:

182 / 300

Đâu là nội dung khuyến khích cán bộ Agribank kill sử dụng mạng xã hội

183 / 300

Mức chi trang cấp cho cán bộ y tế cơ quan tối đa là l.OOO.OOOd/người/năm là đúng hay sai?

184 / 300

Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khĩ đáp ứng các điều kiện nào?

185 / 300

HỒ sơ chưa đến hạn bàn giao vào lưu trữ cơ quan do ai quản lý?

186 / 300

Thời gian tổ chức 01 Hội nghị tối đa không quá bao nhiêu ngày?

187 / 300

Đâu là phông chữ đúng được sử dụng trong soạn thảo vãn bản theo quy định của Agrĩbank?

188 / 300

Trong vãn bản nào được ghi học hàm, học vị trước họ tên của người ký?

189 / 300

Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm khi sử dụng con dau?

190 / 300

Điều chuyển tài sản trong nội bộ của đơn vị do Tổng Giám đốc quyết định là đúng hay sai?

191 / 300

Các khoản nào sau đây được thanh toán cho cá nhân đi công tác nước ngoài?

192 / 300

Mức chi phúc lợi đối với đám hiểu của người thân cán bộ Agribank (gồm: vợ (hoặc chồng), con, bố mẹ (tứ thân phụ mẫu) tối đa là bao nhiêu?

193 / 300

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT ngày 22/12/2021 về đàu tư, mua sắm, thuê, cho thuê và quản lý tàĩ sản trong hệ thống Agríbank, mức tiền bảo đảm bảo hành tối thiểu lả bao nhiêu?

194 / 300

Cán bộ được Agribank cử đi học tập, công tác ngắn hạn ở nước ngoài có thời gian ở nước ngoài lả bao nhiêu ngày cho một đợt công tác?

195 / 300

Khỉ nhận lại hồ sơ, tài liệu từ người khai thác, người quản lý kho phải kiểm tra từng tờ tài liệu hay không?

196 / 300

Thủ tục thanh toán chi phí trang cấp điện thoại gồm:

197 / 300

Mức chi tiền nước uống tối đa cho Hội nghị cẩp toàn ngành do Agribank triệu tập tổ chức tại địa điềm thành phố trực thuộc Trung Ương là:

198 / 300

Cán bộ giao giải quyết công việc mở hồ sơ khi nào?

199 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đốc, loại vãn bản định chế "Đon xin nghĩ phép" được viết tắt như thế nào?

200 / 300

Mức phụ cấp lưu trú tối đa đối với cán bộ ở đất liền được cử đi công tác tại đơn vị trên đảo hoặc cán bộ ở đảo đi công tác về đất liền thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa là bao nhiêu?

201 / 300

Trong từng sự việc, từng vấn đề, việc sắp xếp vãn bản, tài liệu được thực hiện như thế nào?

202 / 300

Thời hạn giao nộp hồ sơ,tài liệu lỉên quan đến khoản cấp tín dụng vượt quyền phán quyết của chi nhánh?

203 / 300

Mức chi hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ các đợt nghĩ lễ, tết: bao gồm: Tết Dương lịch (01/01), Tết âm lịch, ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày Quốc Khánh (02/9) tối đa là bao nhiêu?

204 / 300

Cán bộ được thanh toán công tác phí đối với những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác?

205 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? "Mức chi tiền ăn cho Hộỉ nghị cấp toàn ngành do Agribank triệu tập tồ chửc tại địa điểm thành phố trực thuộc Trung Ương là tối đa 350.000đ/ngày/người"

206 / 300

Mức chi tiền ãn cho Hội nghị cấp toàn ngành do Agribank triệu tập tổ chức tại địa điểm không phải thành phố trực thuộc Trung u’ơng là:

207 / 300

Nội dung khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ gồm:

208 / 300

Việc thay đối, bố sung danh mục tài sản mua sắm tập trung do Tổng Giám đốc quyết định là đúng hay sai?

209 / 300

Tài sản cố định có phải là những tư liệu lao động mà nguyên giá có giá trị từ 40 triệu đồng trở lên ?

210 / 300

Việc nào sau đây không nằm trong quy định về việc lấy sổ vãn bản trong hệ thống Agribank?

211 / 300

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng các yêu cầu nào?

212 / 300

Đáp án nào không đúng với quy định Trang phục đối với nữ trong thời gian mang thai trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank?

213 / 300

Mửc chi tiền ãn cho Hội nghị do Trưởng Vãn phòng đại diện, Giám đốc đơn VỊ sự nghiệp vả chi nhánh loại I tổ chức là:

214 / 300

Nhận định sau đây lả đúng hay sai? "Mức chi hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ các đợt nghĩ lễ, tết, bao gồm: Tet âm lịch, ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày Quốc Khánh (02/9)"

215 / 300

Các trưởng hợp nào sau đây KHÔNG được thanh toán công tác phí?

216 / 300

Tài liệu lưu trữ điện tử là gì?

217 / 300

Mức chỉ trang trí hội trưởng, thuê thiết bị, phương tiện phục vụ (nếu có) khi tổ chức Hội nghi được quy định:

218 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đổc, loại vãn bản định chế "Quy trình" dược viết tắt như thế nào?

219 / 300

Hồ sơ quyết toán chi phí tổ chức Hội nghị cần có giấy tờ nào sau đây?

220 / 300

Người đi công tác được thanh toán tiền thuê phương tiện đi lại nào sau đây?

221 / 300

Mức chĩ tiền nước uống cho Hội nghị do Trường Văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và chỉ nhánh loại I tổ chức là:

222 / 300

Mức hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết đối với cán bộ là người địa phương khác công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hài đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0.5 trở lên và người ờ vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0.5 trở lên công tác ở địa phương khác là:

223 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngậy 25/4/2023 của Tổng Giám đổc, loại văn bản định chế "Quy định" được viết tắt như thế nào?

224 / 300

Cước phí điện thoại hàng tháng của các đối tượng trên cơ sở yêu cầu công việc thực hiện theo quyết định cùa người có thẩm quyền: Lái xe, văn thư, lễ tân tại TSC: lái xe tại Văn phòng đại diện, đơn chị sự nghiệp, chỉ nhánh loại I: người giữ chìa khóa, mã khóa két sắt (có 03 ổ khóa) tại các phòng giao dịch không có kho tiền: cán bộ thường xuyên đi công tác lưu động (từ 10 ngày trong tháng trở lên) là bao nhiêu?

225 / 300

Điều chuyển tài sân giữa các đơn vị trong hệ thống chỉ được thực hiện khỉ có phê duyệt của:

226 / 300

Mức chi mua quà tặng khách hàng đối với cá nhân là lãnh đạo là:

227 / 300

Tài liệu chưa được bàn giao vảo lưu trữ được bảo quản như thế nào?

228 / 300

Quy tắc ứng xử của cán bộ đồng cấp?

229 / 300

Mục đích của việc thực hiện Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank là gì?

230 / 300

Trách nhiệm ký tắt văn bản do Chủ tích HĐTV, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc ký là của aĩ?

231 / 300

Hồ sơ, tải liệu lưu trữ đen hạn nộp lưu phải được thực hiện như thế nào?

232 / 300

Việc xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phải đạt được yêu cầu nào?

233 / 300

Loại tài sản nào sau đây cần mua mua bào hiềm rũi ro?

234 / 300

Đối với góỉ mua sắm, sửa chữa tài sản cỏ giả trị dưới 500 triệu đồng, người đứng đầu đơn vị thành lập Tồ mua sắm, thành phần gôm:

235 / 300

Trong nội bộ Agribank, quyêt định ủy quyền của "người đại điện theo pháp luật" lả phân công nhiệm vụ; mọỉ ngườỉ lao động được ủy quyền phải có nghĩa vụ chấp hành là đúng hay sai?

236 / 300

Công tác phí là khoản chi phí trả cho cán bộ đi công tác, bao gồm các khoản nào sau đây?

237 / 300

Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ bao nhiêu trở lên (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) thì đơn vị phải ký Hợp đồng và thực hiện thanh toán không dùng tiền mãt?

238 / 300

Theo Cấm nang vãn hóa Agribank người được chào phải chào ỉại trong trưởng hợp nào?

239 / 300

Tài liệu lưu trữ là gì?

240 / 300

Quyết toán vốn mua sắm, sửa chữa tài sản đổi với Tài sản cổ định hồ sơ gồm những gì?

241 / 300

Theo quy trình lấy số, đóng dấu vãn bản, cán bộ được giao giữ con dấu có trách nhiệm nào sau đây?

242 / 300

Kích thước con dấu pháp nhân của Agribank có cùng kích thước với con dấu cùa văn phòng đại diện, chi nhánh, đơn vị sự nghiệp là đúng hay sai?

243 / 300

Mức chi tiên ăn tôi đa cho Hội nghị cấp toàn ngành do Agribank triệu tập tổ chức tại địa điểm thành phố trực thuộc Trung Ương là:

244 / 300

Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu đối ngoại, mức chi mua quà tặng cho cá nhân là 2.000.000đồng/người (đối với lãnh đạo) là đúng hay saỉ?

245 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, trường hợp ký thừa lệnh thì ghi chữ viết tắt nào vào trước chức vụ của người đứng đầu đơn vi?

246 / 300

Đồng phục đối với nam được quy định thế nào trong Quy định về trang phục trong hệ thống Agribank?

247 / 300

Trách nhiệm giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan thuộc về?

248 / 300

Các nội dung nào sau đây thuộc chỉ phí tổ chức Hội nghị?

249 / 300

Địa danh ghi trên vãn bản được xác định như nào

250 / 300

Trường hợp cấp phó được giao phụ trách hoặc điều hành khi kỷ vãn bàn thì thực hiện ký như nào?

251 / 300

Cán bộ Agribank được nhận quà tăng từ khách hàng, đối tác trong trường hợp nào?

252 / 300

Mức chi phúc lợi cho cán bộ nhân dịp Tết Nguyên đán lả bao nhiêu?

253 / 300

Tại chi nhánh, thời hạn giao nộp hồ sơ cấp tín dụng được quy định như thế nào?

254 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? ""Mức phụ cấp lưu trú tối đa đối với cán bộ ở đẩt liền được cử đi công tác tại đơn vị trên đảo hoặc cán bộ ở đảo đi công tác về đất liền thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa là 300.000đ/người/ngảy"

255 / 300

Đổi với gói mua sắm, sửa chừa tài sản có giá trị từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, tổ mua sắm cần khảo sát tối thiểu bao nhiêu báo giá?

256 / 300

Xác định giá trị tài liệu là gì?

257 / 300

Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm khỉ sử dụng con dấu?

258 / 300

Sắp xếp văn bản, tài liệu trong hồ sơ theo trình tự như thể nào?

259 / 300

Tại Agribank, đối tượng nào được phép khai thác, sử dụng hồ sơ tài liệu lưu trữ( ngoại trừ loại hồ sơ tài liệu hạn chế sừ dụng, tàỉ liệu mật')?

260 / 300

Nhận định sau đây là đủng hay sai? "Mức chỉ tiền nước uống cho Hội nghị cấp toàn ngành do Agribank triệu tập tổ chức tại địa điểm thành phố trực thuộc Trung Ương là tối đa 40.000đ/ngày/người"

261 / 300

Người giữ con dấu được phép đóng dấu vào văn bản không cỏ nội dung, đóng dấu trước khi ký, đóng dấu sẵn trước khi ký là đúng hay sai?

262 / 300

Các hành ví nào bị nghiêm cấm trong việc đóng dấu, quản lý haỉ con dấu pháp nhân Agribank tại Trụ sờ chính?

263 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 về thể thức và kỹ thuật trình bày vãn bàn, trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt nào vào trước chức vụ của người đứng đầu đơn ví?

264 / 300

Đối với hồ sơ gồm nhiều tài liệu có thời hạn bào quản khác nhau thì thời hạn bảo quản xác định trên cơ sờ nào?

265 / 300

Nguyên tắc chi lễ tân khánh tiết (bao gồm các khoản chi phí phục vụ cho việc tiếp khách của Agribank) là:

266 / 300

Cán bộ Agri bank được phép cung cấp cho đối tác hoặc khách hàng thông tin liên lạc của cấp trên hoặc đồng nghiệp trong quá trình làm việc là đúng hay sai?

267 / 300

Việc hủy tài liệu hết giá trị phải bảo đảm những gì?

268 / 300

Kích thước đường kính con dấu của văn phòng đại diện, chi nhánh, đơn vị sự nghiệp là:

269 / 300

Thê thức văn bàn định chê, vãn bân xử ỉý các công việc cụ thể gồm các thành phần chính nào sau đây?

270 / 300

Mỗi kho tài liệu có bao nhiêu chìa khóa kho?

271 / 300

Đâu KHÔNG phải việc cán bộ Agribank cần làm khi tham gia mạng xã hội?

272 / 300

Đối tượng áp dụng các mức tiêu chuẩn khỉ đi công tác nước ngoài, áp dụng cho tiêu chuẩn 3 là:

273 / 300

Đồng phục đổi với nữ được quy dịnh thể nào trong Quy định về trang phục trong hệ thổng Agribank?

274 / 300

Biên mục hồ sơ bao gồm những công việc:

275 / 300

Tài liệu được xem xét tiêu hủy khi nào?

276 / 300

Nhiệm vụ cùa Hội đồng thanh lý là:

277 / 300

Theo Quy định 979/QyĐ-NHNo-PC ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đốc, loại vãn bản định ché "Điều lệ, quy chế" được viết tắt như thế nào?

278 / 300

Trong ứng xử với khách hàng và đối tác, cán bộ Agribank cần có thái độ như thế nào?

279 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? "Mức chi cho trang phục theo hình thức lễ phục (vest, comple, ảo dài...) của cán bộ thuộc hệ thống Agrỉbank tối đa là lO.OOO.OOOđ/người/3 năm?"

280 / 300

Tống Giám đốc ỉà người phê duyệt chủ trương thanh lý những tài sản thuộc thẩm quyền của đơn vị là đúng hay sai?

281 / 300

Các hành vi KHÔNG được thực hiện khỉ tham gia hội họp là:

282 / 300

Phạm vi điều chình của Quyết định số 295/QĐ-HĐTV-TTLT ngày 15/5/2015? .

283 / 300

Tại Trụ sở chính, ai là người có thẩm quyền phê duyệt chi phí tiếp khách?

284 / 300

Khi xuống dòng, khoảng cách ỉùi vào của chữ đầu dòng là:

285 / 300

Đơn vị bảo quản là gì?

286 / 300

Nhận định sau đây là đúng hay sai? "Định kỳ 04 nãm, cá nhân được thanh lý điện thoại di động cũ, đồng thời được trang cap điện thoại di động mới nếu điện thoại cũ không còn khả năng sử dụng hoặc không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ"

287 / 300

Nội dung của lập hồ sơ gồm những bước nào?

288 / 300

Đơn vị thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp nào sau đây?

289 / 300

Ai là người phải lập hồ sơ?

290 / 300

Thế thức vãn bản định chê, văn bản xử lý các công việc cụ thể gồm các thành phần chính nào sau đây?

291 / 300

Ai chịu trách nhiệm bảo quản Hồ sơ, tàỉ liệu khi chưa đến hạn nộp vào liru trữ cơ quan?

292 / 300

Mức chi phúc lợi đối với đám hiếu của người thân cán bộ Agribank (gồm: vợ (hoặc chồng), con, bổ mẹ (tử thân phụ mẫu) tối đa là 2.000.000đ/người lả đúng hay sai?

293 / 300

Mức chi cho trang phục giao dịch hàng ngày của cán bộ thuộc hệ thống Agribank tối đa là bao nhiêu?

294 / 300

Phương thức tổ chức Hội nghị gồm:

295 / 300

Cán bộ được giao giữ con dấu không chịu trách nhiệm về việc bàn giao danh mục văn bản và bản gốc vãn bản đi với Trung tâm Lưu trữ theo quy định của Agribank là đúng hay sai?

296 / 300

Khi điều chuyến tài sản, đơn vị điều chuyển và đơn vị nhận cần lập bao nhiêu biên bản giao nhận tài sàn?

297 / 300

Mức phụ cap lưu trú cho người đi công tác là bao nhiêu?

298 / 300

Tại Agrỉbank, thống kê hồ sơ, tài liệu lưu trừ bao gồm những nội dung gì?

299 / 300

Trong công tác quản lý và lưu trữ bản gốc văn bản đi, cán bộ được giao giữ con dấu có trách nhiệm nào sau đây?

300 / 300

Vãn phòng phẩm dùng chung cho đơn vị được cấp phát theo thực tế sử dụng gồm:

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9402
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, cán bộ ngân hàng cần thể hiện “Tính chủ động, sáng tạo, thích ửng” theo nội dung nào dưới đây?

2 / 370

Nội dung nào dưới đây quy định về “Tính chù động, sáng tợo, thỉch ứng" cùa cán bộ ngân hàng theo quy dịnh tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử cùa cán bộ ngân hàng”?

3 / 370

Việc đăng kỷ/ thay đổi dịch vụ ngân hàng điện tử tại bất kỳ điểm giao dịch của Agribank được quy định như nào?

4 / 370

Khách hàng có thể chình sửa, hủy giao dịch đã thực hiện qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank không?

5 / 370

Fanpage chi nhánh dược chính thức hoạt động theo quy định khi nào?

6 / 370

Hạn mức giao dịch rút/ứng tiền mặt một ỉần bằng thè do các Tổ chức phát hành thẻ khác phát hành tại ATM cùa Agribank tối đa là bao nhiêu?

7 / 370

Theo quy định hiện hành cùa Agribank về hồ sơ và hạn mức chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài đối vởí khách hàng cá nhân, khách hàng có thể xuất trình hồ sơ chuyển tiền tại đâu?

8 / 370

Theo Quy chể tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số 616/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cấp cỏ thầm quyền quyết định thành lập Phòng Thẩm định

9 / 370

Hợp đồng chẩm dửt trong các trường hợp nào sau đây?

10 / 370

Các tình huống nào có nguy cơ dẫn đến sự cố truyền thông?

11 / 370

Trong các loại tài khoản sau, tải khoản nào vẫn được sừ dụng dịch vụ tài chính qua ngân hàng điện tử?

12 / 370

Điều lệ tổ chức và hoạt động cùa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nồng thôn Việt Nam (không tính các bản sửa đổi, bồ sung) được ban hành lần gần đây nhất là vào năm nào?

13 / 370

Nội dung nào dưới đây thể hiện “Tính tuân thủ” cùa cán bộ ngân hàng theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đúc nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cản bộ ngân hàng”?

14 / 370

Theo quy định tại Quy trình 3140/QTr-NHNo-TTKH về quy trình thu hộ, chi hộ với Đơn vị cung cấp dịch vụ, đối tượng áp dụng bao gồm:

15 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vả quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hảng” nội dung "Không làm lơ khi thẩycảc hiện tượng sai trái xung quanh " thuộc quy định về chuẩn mực đạo đức nào của cán bộ ngân hàng?

16 / 370

Theo quy định của Agribank, bộ hồ sơ vay vốn gồm:

17 / 370

Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được hòa giải tại ủy ban nhân dân cấp xã nhưng không thành thì thuộc thẩm quyền giải quyết cùa cơ quan nào?

18 / 370

Giấy tờ nào sau đây được xem là giấy tờ tùy thân của khách hàng là người Việt Nam đổi với nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ cá nhân ra nước ngoài tại Agribank?

19 / 370

Theo quy định hiện hành của Agribank, hạn mức thanh toán hàng hoá, dịch vụ/ngày cùa thè tín dụng quốc tế có thề thay đổí tăng tối đa:

20 / 370

Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo yêu cầu thanh tra, kỉểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền?

21 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số ố 16/QC-HĐTV-TCNS ngày 15/8/2023, Chi nhanh loại II là:

22 / 370

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank số Ố16/QC-HDTV-TCNS ngày 15/8/2023, Cơ cấu các phòng nghiệp vụ tại Chi nhánh loại II gồm:

23 / 370

Các giao dịch kiều hối bằng tiền mặt được Agribank chi trà tại địa điểm nào?

24 / 370

Theo quy định số 2556/QD-NHNo-TTKH về quy định cung cấp dịch vụ sổ phụ điện tử cho khách hàng trong hệ thống Agribank, khách hàng là:

25 / 370

Những nội dung giám sát tại Agribank nơí cho vay?

26 / 370

Theo Quy chế số 168/QC-HĐTV-TTh, việc công bố thông tin doanh nghiệp phải đâm bảo:

27 / 370

Khách hàng tổ chức có thể sừ dụng dịch vụ gì trên SMS Banking?

28 / 370

Nhiệm vụ của đơn vị khỉ xử lý sự cổ truyền thông?

29 / 370

Theo Nội quy lao động, giở làm việc ban đêm là thời gian nào?

30 / 370

Mức lãi suất quả hạn tối đa theo quy định hiện hành cùa Agribank bằng bao nhiêu phần trăm lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn?

31 / 370

Sau bao nhiêu ngày kể từ ngày sao kê thẻ tín dụng quốc tế, chủ thẻ phải thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu cho Agribank?

32 / 370

Đơn vị nào thực hiện niêm yết thông tin về tỷ lệ an toàn vổn tại Trụ sờ chính Agri bank?

33 / 370

Nếu cỏ nhu cầu tiếp tục vay vốn theo hạn mức mới, khách hàng phảỉ gửi đến Agríbank nơi cho vay những tài liệu gì?

34 / 370

Các trang mạng xã hội của Agribank được thiết lập, duy trì làm gì?

35 / 370

Đổi tượng khách hảng gửi tiền gừi có kỳ hạn:

36 / 370

Nội dung nào thuộc nguyên tắc xử lý sự cố truyền thông?

37 / 370

Thời gian công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn?

38 / 370

Theo quy định hiện hành của Agrỉbank về hồ sơ và hạn mức chuyển tĩền ngoại tệ ra nước ngoài đổi với khách hàng cá nhân, Người đại diện theo pháp luật của cá nhân là:

39 / 370

Thực hiện kiểm soát tính hợp lệ cùa hồ sơ TSBĐ, phiếu nhập kho, sự khớp đúng giữa thông tin trên IPCAS và hồ sơ TSBĐ, duyệt giao dịch hạch toán thế chẩp/cầm cố TSBĐ, xác nhận giao dịch cuối ngày trên hệ thống IPCAS IPCAS là:

40 / 370

Theo Quyết định số Ố5Ố/QĐ-HĐTV-KHNV ngày 15/8/2019, khách hàng nào dưới đây không thuộc đổi tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn?