“Xây dựng cơ bản” và “Quản lý hành chính” đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như quản lý các quy trình nội bộ.

Xây dựng cơ bản đảm bảo ngân hàng có được cơ sở vật chất hiện đại và an toàn, từ trụ sở chính đến các chi nhánh, góp phần tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thuận tiện cho cả nhân viên và khách hàng.

Trong khi đó, quản lý hành chính chịu trách nhiệm tổ chức và điều phối các hoạt động nội bộ, từ quản lý nhân sự, tài liệu, đến các quy trình làm việc, nhằm đảm bảo ngân hàng vận hành hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa xây dựng cơ bản và quản lý hành chính không chỉ nâng cao hiệu suất hoạt động mà còn tạo nên sự chuyên nghiệp và tin cậy, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngân hàng.

NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CƠ BẢN – QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

  • Bắt đầu làm bài trắc nghiệm nhấn nút Start
  • Có hỗ trợ phóng to màn hình để làm bài tập trung hơn.
  • Bài đang làm dang dở, thu nhỏ cửa sổ lại, làm việc khác xong vẫn có thể tiếp tục
  • Mỗi lần tắt đi bật lại, hoặc load lại trang, câu hỏi sẽ được đảo ngẫu nhiên.
  • Vẫn còn một số lỗi chính tả, mong các bạn học có thể tham chiếu văn bản gốc PDF để có được câu trả lời chính xác nhất.

Chúc các bạn vui vẻ.

0%
0 votes, 0 avg
286
Created by admin

Agribank

495-xdcb-qlhc

1 / 299

Chọn đáp án đúng đổi với thầu dịch vụ tư vấn:

2 / 299

Theo Nghị định 15/2021/ND-CP, bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bàn vẽ của bước thiết kế nào?

3 / 299

Việc bán tài sàn trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện trong các trường hợp nào?

4 / 299

Theo Nghị định 167/2017/ND-CP, nhà, đất của Agribank đang vướng vào tranh chấp, kiện tụng có thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất không?

5 / 299

Theo Quyết định 873/QĐ- HDTV-QLDT ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên, đối với Hợp đồng tư van giám sát, tư vấn quân lý dự án thanh toán trên cơ sở nào?

6 / 299

Theo Luật Đấu thầu, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đàm dự thầu từ 1,5% đến 3% giá gói thầu đối với gỏi thầu nào sau đây?

7 / 299

Thờỉ gỉan áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu?

8 / 299

Theo Luật Đấu thầu, thời gian sửa đổi HSMT trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu là bao nhiêu ngày làm việc đối vớỉ gói thầu mua sam hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng?

9 / 299

Theo Vân bân số 4389/NHNo-TCKT, chọn đáp án đúng đổi với Giá trị quyền sử dụng đất và tài sàn hình thành từ quỹ phúc lơi:

10 / 299

Theo Quyết định 1500/QĐ-NHNN ngày 20/9/2021, Ngân hàng nhà nước yêu cầu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ định kỳ báo cáo Ngân hàng nhà nước báo cáo giám sát tài chính:

11 / 299

Theo Nghị định 10/2021/ND-CP, chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình:

12 / 299

Theo Thông tư 06/2021/TT-BXD, Việc phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trên cơ sờ tiêu chí nào?

13 / 299

Theo Quyêt định 2086/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/11/2017, Thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (tính từ thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng) đối với công trình hạng II, hạng III, Phòng giao dịch được quy định tối đa bao nhiêu tháng?

14 / 299

Theo Luật Đấu thầu, trách nhiệm đãng tải kết quà lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa nào sau đây là đúng?

15 / 299

Theo Luật đấu thầu, Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đúng?

16 / 299

Có mẩy Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối vớỉ gói thầu cung cấp dịch vụ tư vẩn?

17 / 299

Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình được thực hiện theo các tiêu chí sau:

18 / 299

Việc sửa đồi hổ sơ mời thầu được thực hiện trong thời gian bao nhiêu ngày trước ngày có thời điềm đỏng thầu?

19 / 299

Theo Luật Đấu thầu 2023, Đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá bao nhiêu triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhả thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chể độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật?

20 / 299

Theo quy định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và quàn lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng gồm nội dung nào?

21 / 299

Theo Luật Đấu thầu, gói thầu mua sắm nào trong chỉ định thầu không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gỏi thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bầo đàm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật?

22 / 299

Theo quy định về pháp luật xây dựng, Chủ đầu tư cỏ trách nhiệm nào sau đây:

23 / 299

Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, Không bảo đảm công bàng, minh bạch là hành vi nào sau đây?

24 / 299

Theo quy đỉnh hiện hành, Nội dung nhiệm vụ kliâo sát xây dựng không bao gồm nội dung nào sau đây?

25 / 299

Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình?

26 / 299

Tờ trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khaỉ sau thiết kế cơ sở bao gồm nội dung nào sau đây?

27 / 299

Quyểt định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết ké cơ sờ của chủ đầu tư bao gồm nội dung nào sau đây?

28 / 299

Dự toán gói thầu được xác định cho các gói thầu nào sau đây?

29 / 299

Theo Thông tư sô Ol/2024/TT-BKHĐT, quy định về thời gian Bên mời thầu đăng tải vãn bản làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mởí sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMSTtren Hệ thống đấu thầu quốc eia:

30 / 299

Theo Luật đấu thầu, Hồ sơ yêu cầu sử dụng cho hình thức nào?

31 / 299

Các hành vi bỉ cấm trong hoạt động đẩu thầu, càn trở lả hành vi nào sau đây?

32 / 299

Theo Luật đấu thầu, Trường hợp hủy thầu do Tẩt cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mờỉ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, ai là người quyết định xử lý tình huống?

33 / 299

Nội dung lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là:

34 / 299

Tờ trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình thẩm định Bảo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?

35 / 299

Theo luật đấu thầu, Dịch vụ phi tư vấn là:

36 / 299

Theo Văn bàn 4389/NHNo-TCKT ngày 21/6/2013, Nguyên giá tài sản được xác định (một cách tin cậy và cỏ gíả trị), 01 trong 03 tiêu chuẩn nhận biết tài sàn cố định là:

37 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HĐTV-QLĐT, Tổng diện tích sàn xây dựng Nhà lảm việc chính thuộc trụ sở Phòng giao dịch được quy định tối đa bao nhiêu?

38 / 299

Công trình Trụ sở làm việc của Agribank chiều cao tầng như thế nào thì thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháv?

39 / 299

Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công trình?

40 / 299

Theo Nghị định 37/2015/ND-CP ngày 22/4/2015, Hợp đong thi công xây dựng công trình được thanh lý khí nào?

41 / 299

Theo Quyết định số: 510/QD-BXD, phát ' biểu nào dưới đây về Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố là đúng:

42 / 299

Theo quy định Nghị định số 06/2021/ND-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phù và quàn lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý tiến độ thỉ công xây dựng gồm nội dung nào?

43 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, Thời gian tối đa phê duyệt quyết toán đối với dự án nhỏm B trong bao nhiêu lâu?

44 / 299

Theo Luật đẩu thầu, điều kiện đúng để mua sắm trực tiếp gồm:

45 / 299

Theo Luật PCCC năm 2001, nội dung nào thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng và sử dụng công trình?

46 / 299

Đối tượng áp dụng thực hiện sắp xếp lại xe ô tô:

47 / 299

Theo thông tư sổ 01/2024/TT-BKHĐT, mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ là mẫu số?

48 / 299

Theo Luật đẩu thầu, Thời gian có hiệu lực cùa bầo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu bằng thời gian cỏ hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm bao nhiêu ngày?

49 / 299

Theo Nghị định 140/2016/ND-CP, Nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ:

50 / 299

Theo Quy chể799/QC-HĐTV-QLĐT ngày 26/10/2023 của Hội đồng thành viên, đối với Hợp đồng thỉ công xây dựng, lắp đặt thiết bị, sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ khối lượng gói thầu, chủ đầu tư thanh toán đến bao nhiêu % giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã được nghiệm thu, sau khi đã giâm trừ tiền tạm ứng?

51 / 299

Theo Luật dấu thầu, Bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng các biện pháp:

52 / 299

Theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng cho gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn ché theo phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ là mẫu số?

53 / 299

Thời gian chuân bị hô sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp cỏ giá gói thầu không quá 20 tỳ đồng, gỏi thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng trong bao nhiêu ngàv?

54 / 299

Theo Luật đầu tư công, Dự án nhóm B thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở) là dự án có Tổng mức đầu tư từ:

55 / 299

Theo Luật đấu thầu, Hàng hóa gồm:

56 / 299

Theo Luật đẩu thầu, Tố chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm trong việc Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng?

57 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Các đơn vị trong hệ thống Agribank thực hiện kiểm kê TCSĐ trong các trường hợp sau:

58 / 299

Chi phí lập Hô sơ mời thâu bằng bao nhiêu phần trăm (%) chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị tính theo định mức trong thông tư 12/2021/TT-BXD?

59 / 299

Trong hoạt động xây dựng, đốỉ với cá nhân có trình độ đại học, cỏ trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau thời gian bao nhiêu được cấp chứng chỉ hành nghề hạng III?

60 / 299

Theo Văn bàn số 4389/NHNo-TCKT ngày 21/6/2013 thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao đối với tài sản cố định là máy photocopy:

61 / 299

Chứng chì năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực bao nhỉêu năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chĩ hoặc gia hạn chứng chỉ.

62 / 299

Theo quy định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và quản lý chất lượng công trình xây dựng, đâu lả nội dung đúng, đù về Hồ sơ hoàn thành công trình?

63 / 299

Theo Nghị đỉnh số: 10/2021/ND-CP, Phí thầm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc khoản mục chi phí nào trong Tổng mức đầu tư dự án theo phương án trả lời dưới đâv là đúns?

64 / 299

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh?

65 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng, ai là người cỏ thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư?

66 / 299

Theo Luật xây dựng, số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định?

67 / 299

Theo Luật đấu thầu, Thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định phải có tối thiểu bao nhiêu năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh?

68 / 299

Đối với gỏi thầu cung cấp dịch vụ phỉ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phirơng pháp đánh giả kết hợp giữa kỹ thuật và giá, sử dụng phương pháp chẩm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không thấp hơn tổng sổ điểm về kỹ thuật bao nhiêu %?

69 / 299

Theo Luật đâu thâu, việc Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh thuộc hành vi nào vi cấm:

70 / 299

Theo Luật đấu thầu, việc đãng tải kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chì định thầu:

71 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HDTV-QLDT ngàỵ 02/11/2017, Việc điều chình đơn gỉá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với loại Hợp đồng nào?

72 / 299

Theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào của dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng:

73 / 299

Theo Văn bàn số 4389/NHNo-TCKT, thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao tài sân cố định đổi với Cabin ATM là:

74 / 299

Theo Luật đấu thầu, Chào hàng cạnh tranh áp dụng đối với Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị bao nhiêu?

75 / 299

Theo quy định về thực hiện bảo trì công trĩnh xây dựng, sửa chữa công trình bao gồm:

76 / 299

Nhả thẩu cung cấp dịch vụ phí tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khỉ:

77 / 299

Theo Vãn bàn số 7260/NHNo-TTKQ ngày 27/7/2018, diện tích sử dụng của kho tiền (chưa bao gồm gian đệm) đối với chi nhánh trong hệ thống Agribank được quy định như thế nào?

78 / 299

Nội dung chủ yếu của Quyết định chuyển giao nhà, đất về địa phương để quản lý, xử lý gồm:

79 / 299

Theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP, giá mua xe phục vụ công tác chung 2 cầu của doanh nghiệp nhà nước (đã bao gồm các ỉoạỉ thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe) tối đa là?

80 / 299

Trường hợp hủy thầu, thời hạn lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan là bao nhiêu năm kể từ ngày quyết định hủy thầu được ban hành?

81 / 299

Theo Văn bản số 4389/NHNo-TCKT, thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao tài sản cố định đổi với máy chủ là bao nhiêu năm?

82 / 299

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình không bao gồm nội dung nào sau đây?

83 / 299

Theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP, thông tin nào về chất lượng hảng hỏa đã được sử dụng?

84 / 299

Theo Nghị định 15/2021/ND-CP, công tác nào sau đây ờ giai đoạn thực hiện dự án?

85 / 299

Theo Luật đấu thầu, Những hành vỉ nào dưới đây là thông thầu:

86 / 299

Kết cấu cua công trình phải được thiết kế theo tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng nhằm đàm bào độ bền lâu tương ứng với thời hạn sử dụng theo thiết kế cùa công trình, có xét đến các yếu tố nào sau đây:

87 / 299

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bào đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là bao nhiêu?

88 / 299

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng dược chủ trì thực hiện các công việc về quàn lý chi phí đầu tư xây dựng nào sau đâv?

89 / 299

Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14, Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào dưới đây?

90 / 299

Hồ sơ gửi kèm tờ trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm nội dung nào sau đây?

91 / 299

Theo luật đấu thầu, Đối tượng được hường iru đãi trong lựa chọn nhà thầu là:

92 / 299

Theo Quyêt định 1500/QĐ-NHNN ngày 20/9/2021, Ngân hàng nhà nước yêu cầu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định cùa doanh nghiệp có giá trị từ mức vốn của dự án:

93 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Kế hoạch bảo trì, thuê dịch vụ CNTT, sửa chữa, mua sắm tài sẳn không phải TSCĐ của đơn vị kế hoạch được tổng hợp bời:

94 / 299

Chi phí thầm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn bao nhiêu

95 / 299

Trường hợp dự án có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế công nghệ cùa dự án thì chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ bổ sung bằng bao nhiêu phần trăm (%) của chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi?

96 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT quy định về nguyên tắc tạm ứng vốn, Việc tạm ứng vốn được thực hiện:

97 / 299

Theo Nghị định số: 15/2021 /NĐ-CP, Công tác nào sau đây không nằm trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

98 / 299

Theo Nghị định 167 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP, thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp cấp II, cấp III, công ty con của Agribank do đơn vị nào thực hiện?

99 / 299

Theo luật đấu thầu, Trưởng hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt:

100 / 299

Theo Luật dấu thầu, Quy định nào về Giá hợp đồng dưới đây là đúng?

101 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, chi phí kiểm toán độc lập trong quyết toán dự án hoàn thành là:

102 / 299

Trừ trường họp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm trường hợp nào sau đâv?

103 / 299

Theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện xử lý tài chính và tổ chức tư vấn định giá xác định giá trị doanh nghiệp (từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm công bổ giá trị doanh nghiệp) phải đảm bảo:

104 / 299

Theo Nghị định sổ: 10/2021/ND-CP, Chi phí thực hiện khảo sát xây dựng thuộc khoản mục chi phí nào trong Tổng mức đầu tư dự án theo phương án trả lời dưới đây là đúng?

105 / 299

Theo Nghị định 167/2017/ND-CP vả Nghị định 67/2021/NĐ-CP, việc tạm giữ lại tiếp tục sử dụng được áp dụng đối với các trường hợp nào sau đây:

106 / 299

Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau:

107 / 299

Theo Nghị định 73/2019/ND-CP, Chi phí thiết bị của Dự án ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm:

108 / 299

Theo Luật đấu thầu, giá trị tối đa bảo đảm dự thầu được quy định trong HSMT của gói thầu có giá 100 tỷ đồng là bao nhiêu?

109 / 299

Việc Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định két quà lụra chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh thuộc hành vi nào bị cấm theo Luật đấu thầu:

110 / 299

Theo Nghị định 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021, Nhật kỷ thi công xây dựng bao gồm thông tin nào sau đây?

111 / 299

Theo luật đâu thâu, mức bảo đảm dự thầu đối với góỉ thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có gỉá gói thầu không quá 10 tỷ đồng là bao nhiêu?

112 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, Thời gian tối đa thấm tra quyết toán đối với dự án nhóm B trong bao nhiêu lâu?

113 / 299

Nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 1 67/2017/ND-CP quản lý, sử dụng không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định gồm:

114 / 299

Theo Quyết đỉnh 2086/QĐ- HDTV-QLDT ngày 02/11/2017, thời gian bảo hành công trình tối thiểu được quy định như thế nào?

115 / 299

Theo quy định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và quản lý chất lượng công trình xây dựng, đâu là nội dung đúng, đủ về Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế)?

116 / 299

Chọn đáp án đúng đối với thầu dịch vụ tư vấn:

117 / 299

Nhà thầu không được hoàn trà bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây?

118 / 299

Theo Luật đấu thầu, Chào hàng cạnh tranh áp dụng đối với Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn cỏ trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng có giá trị là bao nhiêu?

119 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HDTV-QLDT ngày 02/11/2017, Đối với các dự án xây dựng trong hệ thống Agribank do Tổng Giám đốc làm Chủ đàu tư trừ những dự án do Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thực hiện, ai là người được phép lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vẩn có giá trị dưới 0,5 tỷ đồng?

120 / 299

Theo Quy chế 871/2021/QC-HDTV-QLĐT và Quyết định 873/QĐ-HĐTV-QLĐT, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án có Tổng mức đầu tư từ 45 tỳ đồng trở lên để:

121 / 299

Theo quy định hiện hành, Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?

122 / 299

Việc bán tài sản trên đẩt, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùa doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp nào?

123 / 299

Theo Luật đấu thầu, Hợp đồng được ký kết giữa các bên phài phù hợp với:

124 / 299

Theo Luật Đấu thầu, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu lả bao nhiêu ngày kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu đối với gỏi thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng?

125 / 299

Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, chủ đàu tư có cần phải lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định đễ thầm tra các nội dung cần thiết không?

126 / 299

Theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP, giá mua xe phục vụ công tác chung 1 cầu của doanh nghiệp nhà nước(đã bao gồm các loạỉ thuế phài nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển sổ xe, phí bảo hiểm, phí đãng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe) tối đa là?

127 / 299

Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tải sản đấu giá (đổi với trường hợp bán đấu giá) hoặc Sở Tài chính ban hành Thông báo về giá bán tài sàn trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định), người mua có trách nhiệm thanh toán 50% tiền mua tài sàn cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán?

128 / 299

Theo Văn bản số 7260/NHNo-TTKQ ngày 27/7/2018, tiêu chuẩn kỳ thuật của kho tiền đối với Phòng Giao dịch trong hệ thống Agribank được quy định như thế nào sau đây là đúng?

129 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Tổng Giám đốc phê duyệt chủ trương thuê trụ sở làm việc cho Phòng giao dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh:

130 / 299

Theo Luật Xây dựng sửa đỗi số 62/2020/QH14, Các dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhóm nào yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư?

131 / 299

Theo quy định về pháp luật xây dựng, thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu gì?

132 / 299

Theo Nghị định 72/2023/ND-CP, xe ô tô phục vụ công tác chung của doanh nghiệp nhà nước được thanh lý khĩ đáp ứng điều kiện nào?

133 / 299

Chọn đáp án đúng đổi với thầu dịch vụ tư vấn:

134 / 299

Theo Quyết định 208Ố/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/11/2017 và Quy ché 871/QC-HĐTV-QLĐT, hàng năm, các đơn vị phài đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và đãng ký nhu cẩu đầu tư, mua sắm TSCĐ của năm sau gửi về Trụ sở chính (qua Ban Quản lý đầu tư nội ngành) trước ngày nào?

135 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành phải xác định đẫy đủ, chính xác các nội dung nào?

136 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, trường hợp nào được chuyển tiếp kế hoạch vốn dầu tư, mua sắm TSCĐ sang năm sau?

137 / 299

Theo Quy định tại Nghị định 67/2021/ND-CP, việc tạm giữ lại tiếp tục sử dụng được áp đụng đối với trường hợp nào sau đây?

138 / 299

Cơ quan đại diện chủ sờ hữu xem xét, quyết định điều chĩnh lại giá trị doanh nghiệp đã công bố trong trường hợp sau đây:

139 / 299

Theo Văn bản số 4389/NHNo-TCKT, thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao tài sàn cổ định đối vớỉ phương tiện vận tải đường bộ là:

140 / 299

Chọn đáp án đúng: Thời gian thực hiện xử lý tài chính và tổ chức tư vấn định giá xác định giá trị doanh nghiệp?

141 / 299

Cơ quan nào cỏ trách nhiệm lấy ỷ kiến của các cơ quan quàn lý nhà nước về những lĩnh vực có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trong quả trình thẩm định?

142 / 299

Theo Văn bản sổ 4389/NHNo-TCKT, chọn đáp án đúng đổi với thuê tài chính tài sản cổ định:

143 / 299

Theo Vãn bản số 4389/NHNo-TCKT, thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao tài sản cố định đối với nhà làm việc cấp III là bao nhiêu nãm?

144 / 299

Trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cho dự án: Quản lý công tác lựa chọn nhà thầu gồm nội dung nào sau đây?

145 / 299

Theo Nghị định số: 15/2021/ND-CP, Hồ sơ trình thầm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng không bao gồm tài liệu nào dưới đây?

146 / 299

Chọn đáp án đúng cho: Quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư trong quản lý chỉ phí đầu tư?

147 / 299

Theo Luật đấu thấu, việc đánh giá nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá về:

148 / 299

Theo Luật đấu thầu, Hợp đồng trọn gỏi được áp dụng đối vởỉ:

149 / 299

Theo Quy chê 871/QC-HĐTV-QLĐT, Thẩm quyền quyết định thảnh lập Ban Quản lý dự án đối với dự án Công nghệ thông tin cỏ tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồne:

150 / 299

Theo Vãn bản sồ 4389/NHNo-TCKT, thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao tài sản cố định đổi với máy ATM là bao nhiêu năm?

151 / 299

Theo Luật Xây dựng sửa đồi số 62/2020/QH14, Đối với công trình xây dựng sừ dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư thầm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối vớỉ các nội dung nào sau đây?

152 / 299

Theo Luật đấu thầu, Người có thẩm quyền là:

153 / 299

Theo Nghị định 37/2015/ND-CP, việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện như thế nào là đúng sau đây?

154 / 299

Theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, Thông tin về năng lực, kinh nghiêm của nhà thầu trên Hệ thống gồm:

155 / 299

Theo Quy chê 87I/QC-HĐTV-QLĐT, Thẩm quyền phê duyệt chủ trương thuê địa điểm trụ sở lảm việc cho phòng giao dịch trên địa bàn thành phố Hà nội, TP HCM có thời gian thuê không quá 03 năm và có giá thuê từ 50 triệu đồng/thánetrở lên

156 / 299

Theo Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, đối với công trình dân dụng, thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng bao nhiêu phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong dự toán chi phí xây dưns?

157 / 299

Theo Nghị định 209/2013/ND-CP, Người nộp thuế giá trị gia tăng là?

158 / 299

Theo quy định, trong hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề Khảo sát xây dựng, Thiết kế xây dựng, Giám sát thi công xây dựng có mấy hạng.

159 / 299

Theo Nghị định 15/2021/ND-CP, Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B, c đối với các nguồn vốn nào?

160 / 299

Đối với công trình cấp I và cấp đặc biệt, quy định về thờĩ gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kể cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như thể nào là đúng sau đây?

161 / 299

Trong trường hợp Nhà, đât dôi dư không còn nhu càu sử dụng sau khi sắp xếp lại thì việc bẩn tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp được thực hiện không?

162 / 299

Theo Vãn bản số 7260/NHNo-TTKQ ngày 27/7/2018, diện tích sử dụng của kho tiền (chưa bao gồm gian đệm) đối với Phòng Giao dịch trong hệ thống Agribank được quy đỉnh như thế nào?

163 / 299

Theo Quyết định 873/QĐ-HDTV-QLDT ngày 31/12/2020, Các đơn vị phải đề xuất nhu cầu sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc gửí về Ban Tài chính Ke toán tổng hợp trình phê duyệt trước ngày nào hàng năm?

164 / 299

Tính pháp lý cùa hợp đồng xây dựng gồm các nội dung nào?

165 / 299

Thông tư 12/2021-BXD ngày 31/8/2021, Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc lập tháng 11/2021 gồm có 1 tòa nhà làm việc cao 7 tầng ngoài ra còn đường nội bộ, cổng hàng rào và nhà bảo vệ. Hỏi chỉ phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công tính thế nào là đúng?

166 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/11/2017, Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ "Chủ đầu tư" đối với dự án có tổng mức đầu tư với giá trị bao nhiêu?

167 / 299

Các bên không phải ký kết vãn bản sửa đổi hợp đồng đối với trường hợp thay đổi giá hợp đồng, khối lượng và nội dung khác đã được quy định trong hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện nào?

168 / 299

Theo Nghị định 06/2021/ND-CP, Chủ thể nào cỏ trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng?

169 / 299

Nội dung chủ yếu của Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất gồm:

170 / 299

Theo Quy chể 871/QC-HĐTV-QLĐT, Đầu mối thực hiện mua sắm tập trung TSCĐ ỉả thiết bị tin học cho các đơn vị thuộc nhiệm vụ cùa:

171 / 299

Theo Luật Đẩu thầu, những đối tượng nào được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng?

172 / 299

Theo Nghị định 37/2015/ND-CP, Trưởng hợp công vĩệc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích hợp nhất?

173 / 299

Theo Luật Đấu thầu, phát biểu nào sau đây là đúng đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng?

174 / 299

Theo Luật Đấu thầu 2023, điều kiện ký kết hợp đồng phải thỏa mãn nội dung nào sau đây?

175 / 299

Hồ sơ thiết kể kiến trúc cơ sở là nội dung kiến trúc trong bước thiết kế xây dựng nào sau đây?

176 / 299

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bàn mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá bao nhiêu giờ kể từ thời điểm đóng thầu?

177 / 299

Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như thế nào sau đây là đúng?

178 / 299

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, những công tác gì được liệt kê dưới đây thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án?

179 / 299

Theo Nghị định 15/2021/ND-CP, Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cửu khả thi điều chỉnh trong trường hợp nào sau đâv?

180 / 299

Theo Luật dấu thầu, yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế là hành vi:

181 / 299

Theo Văn bản số 4389/NHNo-TCKT, những nội dung nào về Quyền sử dụng đất không được ghi nhận là tài sàn cố định vô hình?

182 / 299

Trong trường hợp Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại thì việc bán tài sản trên đẩt, chuyển nhượng quyền sử dụng đẩt cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện không?

183 / 299

Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án bàng giá trị hiện tại thuần (Net Present Value), quyết định chấp nhận dự án nếu:

184 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, đầu tư tài sản cỏ tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng trờ lên phải lập dự án, gồm:

185 / 299

Theo Nghị định số: 10/2021/ND-CP, Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng trong trường hợp nào sau đâv?

186 / 299

Chọn đáp án đúng cho việc nộp Bảo đàm thực hiện hợp đồng xây dựng đối với nhà thầu liên danh

187 / 299

Theo Luật đẩu thẩu, tố chức/cá nhân nào cỏ trách nhiệm ký kết hoặc ủy quyền ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu?

188 / 299

Chọn đáp án đúng Đối với gỏi thầu cung cấp dịch vụ phi tư vẩn, xây lắp, hỗn hợp:

189 / 299

Theo Luật đẩu thầu, Chủ đầu tư là:

190 / 299

Theo Nghị định 167/2017/ND-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP, việc tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập phương án, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Agribank trên địa bàn các TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nằng, Cần Thơ, Hài Phòng do đơn vị nào chù trì?

191 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, các khoản chi phí đầu tư không tính vào giá tộ tài sàn gồm:

192 / 299

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm nội dung nào sau đây?

193 / 299

Theo Luật xây dựng, Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chình dự án đầu tư xây dựng?

194 / 299

Theo Nghị định 167/2017/ND-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP, có mẩy hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại

195 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, chi phí thẩm tra quyết toán tối thiểu là?

196 / 299

Đôi với công trình câp II và cấp III, quy định về thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết ké cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như thế nào là đứng sau đâv?

197 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, chi phí kiểm toán độc lập tối thiểu là?

198 / 299

Theo quy định Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và quản lý chất lượng công trình xây dựng, Việc thay đổi chủng loại, nguồn gốc xuất xứ vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng bảo đảm yêu cầu nào?

199 / 299

Công trinh Trụ sở làm việc của Agribank có khối tích từ bao nhiêu mét khối trở lên thì thuộc diện phảỉ thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy ?

200 / 299

Theo Nghị định số: 10/2021/ND-CP, Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng công ưình, dự toán xây dựng thuộc khoản mục chi phí nào trong Tổng mức đầu tư dự ân theo phương án trả lờỉ dưới đây là đúng?

201 / 299

Theo Nghị định 99/2021/NĐ'CP, Thời gian tối đa để chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt đối với dự án nhóm B?

202 / 299

Theo Luật xây dựng, Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

203 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Thẩm quyền phê duyệt Phương án cho thuê 1 phần trụ sờ làm việc của các đơn vị:

204 / 299

Theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Chi phí chung của chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:

205 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Quy định về trách nhiệm thẩm định cấu hình kỹ thuật thiết bị tin học sử dụng cho các đơn vị của Agrỉbank, do:

206 / 299

Theo Luật đấu thầu, Quy định áp dụng mua sắm tập trung trong trường hợp:

207 / 299

Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng công trình?

208 / 299

Theo Nghị định 10/2021/ND-CP, vì sao chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp cần cao hơn các dự án khác?

209 / 299

Có mấy phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp?

210 / 299

Luật Xây dựng sửa đỗi số 62/2020/QH14, Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thỉ đối với dự án nào sau đây?

211 / 299

Theo luật đấu thầu, Bảo đảm dự thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây?

212 / 299

Theo luật đẩu thấu, Đồi với đấu thầu quốc tế Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá:

213 / 299

Nội dung chủ yếu của Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồtn:

214 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HĐTV-QLĐỈngàỵ 02/11/2017, mức tiền bảo hành công trình tối thiểu được quy định như thế nào?

215 / 299

Trong hoạt động xây dựng, đối với cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ bao nhiêu năm trở lên được cấp chứng chỉ hành nghề hạng III?

216 / 299

Theo Thông tư số 27/2023-BTC, Phí thẩm định thiết kế triển khai sau cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của cơ quan nào?

217 / 299

Theo Quyết định 873/QĐ-HĐTV-QLĐT và Quyết định 2086, Đổi vớĩ các dự án có tổng mức đầu tư tử 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng, ai là người có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư?

218 / 299

Theo Văn bản số 4389/NHNo-TCKT, thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao tài sản cố định đổi với máy phát điện là bao nhiêu nãm?

219 / 299

Đôi với gỏi thâu xây lăp, hỗn hợp có giá góỉ thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỳ đồng, việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thờỉ gian tối thiểu bao nhiêu ngày làm việc trước ngày có thời diễm done thầu?

220 / 299

Theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, Chủ đầu tư đãng tải kết quà lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu?

221 / 299

Bậc chịu lửa cùa công trình được phân thành mấy cấp và phụ thuộc vào yếu tố nào?

222 / 299

Theo Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14, Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công chì cần lập Báo cáo kinh tế “ kỹ thuật, người quyết định đầu tư thẩm định những nội dung nào sau đây?

223 / 299

Một họng chữa cháy vách tường phải chữa cháy liên tục trong 3 giờ thì dung tích dự trữ (hay còn gọi là thể tích bể chứa PCCC dự kiến) là bao nhiêu m3?

224 / 299

Theo Nghị định 99/2021/ND-CP, quy định về vốn đầu tư được quyết toán nào sau đây là đúng?

225 / 299

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu được quy định như nào?

226 / 299

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cửu khả thi đầu tư xây dựng đổi với các dự án nào sau đây?

227 / 299

Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, gian lận là hành vi nào sau đây?

228 / 299

Trách nhiệm của tổ chuyên gia bao gồm:

229 / 299

Theo Nghị định số: 10/2021/ND-CP, có bao nhiêu khoản mục chỉ phí trong tổng mức đầu tư xây dựng?

230 / 299

Theo quy định hiện hành, Nội dung nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?

231 / 299

Theo Thông tư số 01/2024/ĨT-BKHĐT, quy định về thời gian nhà thầu gửi đề nghị làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST đến bên mời thầu thông qua Hệ thống đấu thầu quốc gia:

232 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Sau khi nghiệm thu hợp đồng, bàn giao tài sân và nhà thầu có đầy đủ chứng từ cho chủ đầu tư theo Hợp đồng, Chủ đầu tư được phép thanh toán cho nhả thầu tối đa giá hợp đồng là:

233 / 299

Theo Nghị đinh 119/2015/ND-CP, nội dung nào sau đây là đúng quy định về trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng?

234 / 299

Theo Thông tư sô Ol/2024/TT-BKHĐT, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư đãng tải trên Hệ thống trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lưa chon nhà thầu?

235 / 299

Theo Quy chề 871/QC-HĐTV-QLĐT, Đầu mối lập đề án thuê tập trung tài sàn ATM, CDM cho Agribank thuộc nhiệm vụ của:

236 / 299

Việc thu hồi nhà, đất được áp dụng trong trường hợp nào sau đây?

237 / 299

Theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong trường hợp sửa đổi E-HSMQT, E-HSMST sau khi phát hành, Bên mời thầu phải phải đăng tải những tài liệu nào trên Hệ thống đẩu thầu:

238 / 299

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của công trình được phân thành mấy cấp, theo tính nguy hiểm cháy của gì?

239 / 299

Theo Nghị định số: 10/2021/ND-CP, Chi phí giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc khoản mục chi phí nào trong Tổng mức đầu tư dự án theo phương án trà lời nào dưới đây là đúng?

240 / 299

Theo luật đấu thầu, giá gói thầu là?

241 / 299

Theo Luật đau thầu, đáp án nào sau đây đúng khi nói về hợp đồng trọn gói?

242 / 299

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 có hiệu lực từ ngày nào?

243 / 299

Theo Quy định tạỉ Khoản 6 Điều 1 Nghị định 67/2021/ND-CP, đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn VỊ, doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý và nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp ĩ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn địa phương khác là?

244 / 299

Theo Quy chề 871/QC-HĐTV-QLĐT, Trước khi ký kết hợp đồng, nội dung của hợp đồng phải được phê duyệt bởi:

245 / 299

Theo Văn bản số 4389/NHNũ-TCKT ngày 21/6/2013 thời gian Agribank áp dụng trích khấu hao đối với tài sản cố định là Nhà làm việc cấp II là bao nhiêu năm?

246 / 299

Chọn đáp án đúng Đối vớỉ gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp:

247 / 299

Theo Quyểt định 510/QĐ-BXD, trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bổ:

248 / 299

Theo Vãn bản số 7260/NHNo-TTKQ ngày 27/7/2018, diện tích kho tiền trong hệ thống Agribank được quy định như thế nào sau đây là đúng?

249 / 299

Theo Quyết định 873/QĐ-HDTV-QLDT ngày 31/12/2020, Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỳ đồng trở lên, ai là người có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ thanh toán?

250 / 299

Quy định Việc ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu liên danh được thực hiện như nào?

251 / 299

Theo Luật đấu thầu, Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây?

252 / 299

Theo luật đấu thầu, Quy trình, thủ tục lụa chọn nhà thầu đối vởỉ mua sắm trực tiếp bao gồm các bước sau đây?

253 / 299

Theo các quy định chung, Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vổn đầu tư công, vốn nhả nước ngoài đầu tư công căn cứ vào các quy định nào?

254 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/11/2017, Mức tạm ứng hợp đồng tư vấn không được vượt quá tỷ lệ nào?

255 / 299

Theo Luật đấu thầu, Hồ sơ hợp đồng với nhà thầu bao gồm các tài liệu nào sau đây?

256 / 299

Trong hoạt động xây dựng, đối với cá nhân có trình độ có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp, có trinh độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau thời gian bao nhiêu được cấp chứng chỉ hành nghề hạng III?

257 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, Đổi tượng áp dụng Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT bao gồm:

258 / 299

Theo Luật đấu thầu, có mấy phương tlìửc lựa chọn nhà thầu?

259 / 299

Sửa đổi họp đồng có thể thực hiện trong các trường hợp nào sau đây?

260 / 299

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp nhả thầu có đề nghị thay đỗi các hàng hóa có phiên bản sàn xuất, năm sản xuất mới hơn so với hàng hóa ghi trong hợp đồng thì cân cứ nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư được chấp thuận đề xuất của nhà thầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

261 / 299

Theo Nghị định số: 37/2015/ND-CP, quy định nào sau đây về thu hồi tiền tạm ứng là đúng?

262 / 299

Theo tiêu chuẩn quốc gia về Đóng và ép cọc - thi công và nghiệm thu: Lực ép lớn nhất (Pep)max (The maximum jacking load)

263 / 299

Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư không bao gồm nội dung nào sau đây?

264 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HDTV-QLDT ngày 02/11/2017, thời gian thực hiện dự án tính từ thời điểm phê duyệt dự án cho đến khỉ bản giao công trình đưa vào sử dụng đổi với công trình Phòng Giao dịch tối đa là bao lâu?

265 / 299

Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, Càn trở là hành vi nào sau đây?

266 / 299

Theo quy đỉnh Nghị định sổ 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và quản lý chất lượng công trình xây dựng, các chủ thể cỏ liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng công trình bao gồm chủ thể nào?

267 / 299

Hồ sơ gửi kèm Tờ trình gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng đễ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?

268 / 299

Đổi với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đàu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng khi nào?

269 / 299

Theo Quyết định 2086/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/11/2017, Agribank thu hồi hét giá trị tạm ứng khi giá trị thanh toán là bao nhiêu % của hợp đồng?

270 / 299

Theo tiêu chuẩn quốc gia về Đóng và ép cọc - thi công và nghiệm thu: Lực ép nhỏ nhất (Pep)min (The minimum jacking load)

271 / 299

Theo Quyêt định 2086/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/11/2017, Thời gĩan thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với công trình hạng II, hạng III, Phòng giao dịch được quy định tối đa bao nhiêu thảng kể từ khi nhận đủ hồ sơ?

272 / 299

Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu bằng bao nhiêu phần trăm (%) chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị tính theo định mức trong thông tư 12/2021/TT-BXD?

273 / 299

Theo Nghị định số: 10/2021/ND-CP, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của:

274 / 299

Theo quy định của Agribank, các trường hợp được điều chỉnh dự án:

275 / 299

Chọn đáp án đúng về tàĩ liệu đính kèm trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

276 / 299

Theo Quyết định 510/QĐ-BXD ngay 19/5/2023, Suất vốn đầu tư xây dựng không bao gồm những nội dung nào sau đây?

277 / 299

Theo Luật đấu thầu, Tồ chức/cá nhân nào có trách nhiệm thảnh lập tổ chuyên gia trong trường hợp bên mời thầu là đơn vị tư vẩn được chủ đầu tư lựa chọn?

278 / 299

Theo Luật xây dựng, Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo đáp nào là đúng?

279 / 299

Quy chế 871/QC-HĐTV- QLĐT ngày 22/12/2021 có hiệu lực kể từ ngày:

280 / 299

Theo Quyết định 873/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 31/12/2020, Tổng Giám đốc là người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư với giá trị bao nhiêu?

281 / 299

Theo Luật đấu thầu, Chào hảng cạnh tranh áp dụng đối với trường hợp nào sau đây?

282 / 299

Theo Luật Đấu thầu, hĩnh thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp nào?

283 / 299

Theo Luật Đấu thầu 2023, dịch vụ tư vẩn là một hoặc một số hoạt động dịch vụ nào sau dây?

284 / 299

Quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, Bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng xây dựng trong các trường hợp nào sau đây?

285 / 299

Theo Luật đầu thầu, Quy định về thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung, Thời hạn áp dụng thỏa thuận khung được quy định trong kế hoạch lựa chon nhà thầu nhưng:

286 / 299

Chọn đáp án đúng về thời điểm có hỉệu ỉực của Hợp đồng xây dựng

287 / 299

Thông tin về hợp đồng xây dựng phải được ghi ưong hợp đồng, bao gồm nội dung nào?

288 / 299

Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như thế nào sau đây là đúng?

289 / 299

Theo Luật Đẩu thầu, đâu là tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hỏa?

290 / 299

Theo quy định pháp luật hiện hành về xây dựng, công tác nào sau đây ờ giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng?

291 / 299

Theo Nghị định 37/2015/ND-CP, Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây?

292 / 299

Theo Quy chế 871/QC-HĐTV-QLĐT, khỉ mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 20 triệu đồng, đơn vị kế hoạch phải thực hiện:

293 / 299

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu gỉ á (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc Sờ Tài chính ban hành Thông báo về giá bán tài sàn trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối vớỉ trường hợp bán chĩ định), người mua cỏ trách nhiệm thanh toán bao nhiêu tiền mua tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán?

294 / 299

Theo Nghị định 10/2021/ND-CP, kill điều chỉnh giá trị dự toán thuộc dự án đã phê duyệt dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (sử dụng hết chi phí dự phòng) nhưng không làm thay đổi mức đầu tư đã phê duyệt thì cách thức xử lý là:

295 / 299

Theo Luật đẩu thầu, Quy định nào về Giá đề nghị trúng thầu dưới đây là đúng?

296 / 299

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo hình thức giá có những loạỉ nào?

297 / 299

Cơ quan nào chủ trì tổ chức thầm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sờ đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công?

298 / 299

Theo Vãn bản số 7260/NHNo-TTKQ ngày 27/7/2018, bê tông cốt thép tường kho tiền đối với Phòng giao dịch trong hệ thống Agribank mác bao nhiêu?

299 / 299

Theo luật đấu thầu, thời gian thực hiện gói thầu là?

KIẾN THỨC CHUNG

0%
0 votes, 0 avg
9719
Created by admin

Agribank

495-kienthucchung

1 / 370

Agribank nơi cho vay và khách hàng thôa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc NHNN quy định đối với nhu cầu vốn cho các lĩnh vực nào sau đây?

2 / 370

Fanpage chi nhánh dược chính thức hoạt động theo quy định khi nào?

3 / 370

Trường hợp ngừng giao dịch trong thời gian giao dịch chính thức, Agribank phải niêm yểt tại nơi giao dịch như thể nào?

4 / 370

Theo Quyết định số 2209/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019 của Agríbank, người gửi tiền phải trực tiếp giao dịch vởỉ Agribank, không được ủy quyền cho người khác thực hiện những giao dịch nào?

5 / 370

Đâu là nội dung cán bộAgribank không được làm khi tham gia mạng xã hội?

6 / 370

Ông A đang sử dụng một thửa đất (từ năm 2006) nhưng không có giấy tờ gì về đất Hỉện ông có hộ khẩu thưởng trú tại địa phương (nơi cỏ thửa đất) và trực tiếp sân xuất nông nghiệp tại vùng có điểu kiện kinh tể “ xã hội đặc biệt khố khăn, nay dược ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ồn định, không cỏ tranh chấp. Ông A muốn đirợc cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì ông A thuộc trường hợp nào dưới đây?

7 / 370

Cho vay phục vụ nhu cầu đời sổng, Agribank nơi cho vay có thể thỏa thuận với khách hàng về việc áp dụng từng phương thức hoặc kết hợp các phương thức cho vay?

8 / 370

Tên đãng nhập dịch vụ Agribank E- Mobile Banking của Agribank là gì?

9 / 370

Các nội dung nào phải thực hiện công bổ thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của Agribank?

10 / 370

Bản sắc văn hóa của Agribank bao gồm tính chất nào?

11 / 370

Theo Nội quy lao động, thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp người lao động nghi không hưởng lương để đi đào tạo tự túc về chuyên môn nghiệp vụ nhằm mục đích nâng cao trình độ, phục vụ lâu dài cho Agribank là ai?

12 / 370

Đâu là dịch vụ phi tài chính trên E-Mobile banking?

13 / 370

Đơn vị nào chịu trách nhiệm làm báo cáo đo lường kềt quả đánh giá hoạt động truyền thông trên MXH?

14 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghê nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng", “Ý thức bảo mật thông tin” cùa cán bộ ngân hàng cần có là một trong những nội dung nào dưới đây?

15 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghỉệp và quy tắc ứng xử cùa cán bộ ngân hàng”, nội dung nào dưới đây thể hiện “Sự liêm chỉnh ” của cán bộ ngân hàng?

16 / 370

Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo yêu cầu thanh tra, kỉểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền?

17 / 370

Điền vào chỗ trổng: Khách hàng được xem xét cho vay........... đáp ứng một sổ nhu cầu vốn Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cho vay tối đa thi khách hàng phải được Agríbank đánh giá là cỏ tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

18 / 370

Anh chị cho biết thời gian trả lởi khiếu nại khách hàng không quá bao nhiêu ngày làm việc?

19 / 370

Theo Nội quy lao động, thông tin bí mật có thể tồn tại dưới các dạng Ịlào?

20 / 370

Thông cáo báo chí phải đâm bâo các yêu cầu:

21 / 370

Nhiệm vụ của đơn vị khỉ xử lý sự cổ truyền thông?

22 / 370

Chi nhánh hẹn trả lời khách hàng tra soát, khiếu nại giao dịch rút tiền tại ATM qua hệ thống Napas trong vòng bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu tra soát?

23 / 370

Các tình huống nào có nguy cơ dẫn đến sự cố truyền thông?

24 / 370

Nếu cỏ nhu cầu tiếp tục vay vốn theo hạn mức mới, khách hàng phảỉ gửi đến Agríbank nơi cho vay những tài liệu gì?

25 / 370

Căn cứ nào được sử dụng để xác định mức cho vay?

26 / 370

Thẻ phi vật lý có thời hạn hiệu ỉực tối đa là mấy nãm ?

27 / 370

Theo quy định tại “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử cùa cán bộ ngân hàng "Sựcẩn trọng” trong công việc mà cân bộ ngân hàng cần có là gỉ?

28 / 370

Theo quy định của Agribank, thủ tục chuyển quyền sờ hữu tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại đâu?

29 / 370

Agribank không chấp nhận thanh toán tiền gửi tiết kiệm cho người được ủy quyền trong các trường hợp nào?

30 / 370

Dịch vụ thanh toán qua SMS banking được áp dụng vởỉ nhóm khách hàng nào?

31 / 370

Khi gửi tin nhắn tới đầu số 8149, khách hàng phải trả là bao nhiêu cho nhà mạng viền thông?