Nguyên tắc chung

Việc phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Ngân Hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng;

Hệ thống các điều luật, quy định của các tổ chức thẻ trong nước, quốc tế; các Hợp đồng/Thỏa thuận giữa Ngân Hàng với các chủ thể khác có liên quan.

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ

Trên lãnh thổ Việt Nam

  • Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.
  • Đối với các giao dịch thẻ khác
  • Đồng tiền giao dịch là đồng Việt Nam. Trường hợp được sử dụng ngoại hối để giao dịch theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối thì đồng tiền thể hiện trong giao dịch là đồng Việt Nam hoặc đồng Việt Nam và ngoại tệ;
  • Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam. Ngân Hàng thực hiện thanh toán cho ĐVCNT bằng đồng Việt Nam.
  • Trường hợp cần quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ theo tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân Hàng tại thời điểm giao dịch.

Ngoài lãnh thổ Việt Nam

  • Khi thực hiện giao dịch thẻ ngoài lãnh thổ Việt Nam, chủ thẻ phải thanh toán cho Ngân Hàng bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá do các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế quy định phù hợp với quy định của NHNN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *