Phương pháp tính phí, lãi cho vay thẻ tín dụng

Phí, lãi suất cho vay thẻ tín dụng được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống theo quy định trong từng thời kỳ. Cách tính phí, lãi, ưu đãi lãi suất được áp dụng đối với từng loại hình giao dịch, cụ thể:

Giao dịch ứng tiền mặt

Khi thực hiện giao dịch ứng tiền mặt, chủ thẻ phải trả Ngân Hàng phí ứng tiền mặt và lãi suất tiền vay kể từ thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ cho đến ngày chủ thẻ trả nợ.

Giao dịch thanh toán hàng hoá, dịch vụ

Đến hạn thanh toán:

Trường hợp chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ cuối kỳ (bao gồm cả dư nợ ứng tiền mặt):

Ngân Hàng sẽ miễn lãi cho toàn bộ các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ sao kê.

Trường hợp chủ thẻ thanh toán một phần dư nợ cuối kỳ:

Ngân Hàng sẽ tính lãi đối với toàn bộ dư nợ kể từ ngày giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý thẻ đến ngày chủ thẻ trả nợ, đồng thời tiếp tục tính lãi đối với phần dư nợ còn lại.

Các khoản lãi này sẽ được thể hiện trên sao kê kỳ tiếp theo.

Đối với thẻ công ty, số tiền đề nghị thanh toán lớn hơn số tiền thanh toán tối thiểu sẽ được thanh toán cho phần dư nợ của các chủ thẻ theo yêu cầu của công ty.

Giao dịch liên quan đến tra soát, khiếu nại

Đối với các giao dịch có liên quan đến tra soát, khiếu nại chưa thanh toán, lãi và phí cũng được tính theo nguyên tắc trên. Ngân Hàng sẽ hoàn lại các khoản lãi, phí (nếu có) đối với các giao dịch chủ thẻ khiếu nại đúng.

Phí chậm trả và lãi quá hạn

Vào ngày đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu, Ngân Hàng sẽ thu phí chậm trả tính trên số tiền thanh toán tối thiểu chưa được thanh toánế số tiền phí này được thể hiện trên sao kê kỳ tiếp theo.

Trường hợp sau 02 (hai) kỳ sao kê liên tiếp và sau ngày đến hạn thanh toán của kỳ sao kê thứ hai, nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu, hệ thống sẽ tự động khóa thẻ và tính lãi quá hạn với lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn trên toàn bộ dư nợ, số tiền thanh toán tối thiểu được tính bằng toàn bộ dư nợ trên sao kê kỳ tiếp theo.

Trường hợp chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ quá hạn thì trạng thái của thẻ sẽ được khôi phục lại trong vòng 02 (hai) ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *