Mã BIN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ chức thẻ quốc tế cấp cho Ngân Hàng.

Việc sử dụng, quản lý mã BIN tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ chức thẻ quốc tế.

Trường hợp chia nhỏ các chuỗi số sau mã BIN đ phân biệt loại sản phẩm, Trung tâm Thẻ đưa ra phương ánh trình Tổng Giám đốc phê duyệt trước khi thực hiện cài đặt, thiết lập trên hệ thống.

Trường hợp Ngân Hàng chuyển đổi hình thức pháp lý theo quy định về việc tổ chức lại tổ chức tín dụng, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày chuyển đổi xong về hình thức pháp lý, Trung tâm Thẻ trình Tổng Giám đốc ký văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán) về việc sử dụng mã BIN đã được cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *