Quy trình phát hành thẻ tín dụng

Phê duyệt Hồ sơ phát hành thẻ

Căn cứ Hồ sơ phát hành thẻ của khách hàng, Giám đốc Chi nhánh Phát hành (CNPH) quyết định chấp thuận hoặc từ chối phát hành thẻ.

Trường hợp chấp thuận: Chi nhánh thông báo chấp thuận phát hành thẻ và ký Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng, giao Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn (Mu ngân hàng) và hẹn khách hàng đến nhận thẻ và mã PIN sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt và đăng ký phát hành thẻ trên hệ thống. ,

Trường hợp từ chối: Thông báo lý do từ chối phát hành thẻ (Mu ngân hàng) và trả lại bộ Hồ sơ phát hành thẻ cho khách hàng.

Đăng ký phát hành thẻ

Đăng ký phát hành mới

Sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt phát hành thẻ trên hồ sơ giấy, giao dịch viên thực hiện đối chiếu Tên trên thẻ tại Giấy đề nghị phát hành thẻ với trường tên Tiếng Anh trên Hệ thống đảm bảo khớp đúng, sau đó lựa chọn mã BIN dành riêng cho từng sản phẩm thẻ tín dụng để thực hiện đăng ký phát hành thẻ trên Hệ thống và thu phí phát hành thẻ theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ giấy và dữ liệu đăng ký phát hành thẻ trên Hệ thống, cán bộ kiểm soát phê duyệt phát hành thẻ cho khách hàng.

Cán bộ kiểm soát hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký phát hành thẻ trên Hệ thống.

Đối với phát hành thẻ phụ thẻ tín dụng: Nhận được Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ quốc tế (Mẫu ngân hàng) của khách hàng, chi nhánh đăng ký thông tin phát hành thẻ phụ trên Chương trình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký phát hành thẻ trên Chương trình.

Phát hành lại thẻ

Các trường hợp phát hành lại thẻ: Phát hành thẻ mới thay thế thẻ cũ, thẻ hỏng; Thẻ bị mất/bị đánh cắp; Thẻ bị gian lận, giả mạo hoặc thẻ bị nghi ngờ gian lận, giả mạo.

Trường hợp thẻ bị sao chép thông tin, dữ liệu hoặc nghi ngờ bị sao chép thông tin, dữ liệu, CNPH thực hiện miễn phí phát hành lại thẻ và chủ động liên hệ với Trung Tâm Thẻ để hỗ trợ miễn phí thường niên năm đầu cho khách hàng. 

Hồ sơ phát hành lại thẻ

Khách hàng lập Giấy đề nghị phát hành lại thẻ (Mẫu ngân hàng).

Thời hạn hiệu lực của thẻ phát hành lại bằng thời hạn còn lại của thẻ tín dụng cũ của khách hàng.

Phát hành lại thẻ tại CNPH: Nhận được Hồ sơ phát hành lại thẻ của chủ thẻ, CNPH thực hiện thu hồi, huỷ thẻ cũ (trừ trường hợp thẻ bị mất/bị đánh cắp) và thực hiện đóng (Close) thẻ trên hệ thống, đồng thời thực hiện đăng ký phát hành lại thẻ (thẻ chính, thẻ phụ) trên Chương trình.

Trường hợp thay đổi hạng thẻ, thẻ hết hạn hiệu lực: CNPH thực hiện tất toán dư nợ gốc, lãi, phí phát sinh của thẻ, đăng ký hủy thẻ trên Chương trình để Trung Tâm Thẻ thực hiện đóng hợp đồng tín dụng trên hệ thống quản lý thẻ.

Nhận được phê duyệt hủy thẻ của TTT, CNPH thực hiện hủy mã thành viên (Cancel of member) của chủ thẻ trên Hệ thống; thực hiện đẩy đủ các thủ tục, quy trình phát hành thẻ mới cho chủ thẻ như phát hành thẻ lần đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *