Tag Archives: tín dụng thẻ

Nguyên tắc tín dụng thẻ

Tín dụng thẻ là gì? Là hình thức cấp tín dụng trong đó số tiền vay thực tế được xác định bằng dư nợ cuối kỳ, bao gồm các khoản chi tiêu cùng lãi và phí phát sinh chưa thanh toán trong kỳ. Sau ngày khách hàng trả một phần hoặc toàn bộ dư nợ […]