Thời hạn thẩm định

Thời hạn thẩm định cấp tín dụng theo hình thức phát hành thẻ tín dụng được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, thông tin cần thiết, cụ thể:

 • Tối đa 02 (hai) ngày làm việc đối với trường hợp khách hàng có bảo đảm bằng số dư tiền gửi tối thiểu bằng 100% hạn mức thẻ tín dụng đề nghị cấp;
 • Trường hợp còn lại: 03 (ba) ngày làm việc đối với thẻ cá nhân và 05 (năm) ngày làm việc đối với thẻ công ty.

Quy trình, trách nhiệm cấp tín dụng theo hình thức phát hành thẻ tín dụng

Quy trình cấp tín dụng theo hình thức phát hành thẻ tín dụng thực hiện qua các khâu độc lập, bao gồm:

 • Khâu thẩm định (được thực hiện bởi Người thẩm định, Người kiểm soát);
 • Khâu quyết định cấp tín dụng (được thực hiện bởi Người có thẩm quyền), cụ thể như sau:

Người thẩm định

 • Tiếp nhận, hướng dẫn khách hàng về điều kiện, hồ sơ cấp tín dụng; thu thập thông tin khách hàng.
 • Giải thích, hướng dẫn khách hàng các quy định về cấp tín dụng, thủ tục, lãi suất; điều kiện sử dụng thẻ, v.v…
 • Thẩm định khoản cấp tín dụng, lập báo cáo thẩm định, đề xuất việc cấp hay không cấp hạn mức thẻ tín dụng, thời hạn cấp hạn mức thẻ tín dụng, biện pháp bảo đảm tiền vay, lãi suất và các nội dung khác có liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của bộ Hồ sơ phát hành thẻ tín dụng; tính chính xác, trung thực của Báo cáo thẩm định và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình.
 • Trình Hồ sơ lên Người kiểm soát. Trường hợp từ chối phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng, ghi rõ lý do từ chối trong Báo cáo thẩm định.
 • Quản lý, lưu giữ hồ sơ theo quy định.

Người kiểm soát

 • Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của bộ Hồ sơ phát hành thẻ tín dụng; kiểm soát nội dung thẩm định, trường hợp cần thiết có thể yêu cầu bổ sung thông tin, thẩm định lại, thẩm định bổ sung về khoản cấp tín dụng và đề xuất việc cấp hay không cấp hạn mức thẻ tín dụng, v.v…và chịu trách nhiệm về các đề xuất của mình.
 • Trường hợp đồng ý phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng: Ký kiểm soát (ký tắt) từng trang Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Hợp đồng đảm bảo tiền vay trình Người quyết định cấp tín dụng.

Người quyết định cấp tín dụng

 • Căn cứ Hồ sơ phát hành thẻ tín dụng, Báo cáo thẩm định (trường hợp cần thiết, yêu cầu thẩm định lại hoặc bổ sung thông tin) để quyết định phát hành hay không phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
 • Ký Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ khác do chi nhánh và khách hàng cùng lập.
 • Tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra và giám sát việc cấp tín dụng, sử dụng thẻ, thu nợ và xử lý khoản cấp tín dụng theo hình thức phát hành thẻ tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *