Các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Có ba loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm:

 1. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ: Chứng chỉ này dành cho những người làm việc với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
 2. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ: Chứng chỉ này dành cho những người làm việc với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, như bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự, v.v.
 3. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe: Chứng chỉ này dành cho những người làm việc với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

Quy định về hoạt động của đại lý bảo hiểm

 • Hoạt động theo chứng chỉ: Cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm đối với những sản phẩm mà họ đã được đào tạo và có chứng chỉ tương ứng.
 • Cập nhật chứng chỉ: Nếu một cá nhân không hoạt động đại lý bảo hiểm trong thời gian liên tục 03 năm, họ phải thi lại để lấy chứng chỉ mới trước khi có thể tiếp tục hoạt động.

Nội dung đào tạo cho đại lý bảo hiểm

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung sau:

 1. Kiến thức chung về bảo hiểm: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản về bảo hiểm.
 2. Nghiệp vụ bảo hiểm: Nguyên lý và kỹ thuật liên quan đến từng loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
 3. Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp: Các tiêu chuẩn đạo đức và hành vi nghề nghiệp cần tuân thủ.
 4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và đại lý bảo hiểm: Các quyền và trách nhiệm pháp lý trong hoạt động đại lý bảo hiểm.
 5. Pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm: Các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
 6. Kỹ năng và thực hành nghề nghiệp: Các kỹ năng thực tiễn và thực hành cần thiết cho đại lý bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *