Tên sản phẩm: Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Mục đích phát hành bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Cam kết về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh là chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng mua, thuê nhà ở đã ký kết, chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận đã ký.

Trường hợp Ngân hàng bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng, bên bảo lãnh đối ứng cam kết với Ngân hàng về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Ngân hàng khi Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư, chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh đối ứng theo thỏa thuận đã ký.

Đặc tính sản phẩm

Phạm vi bảo lãnh: Ngân hàng cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh.

Phương thức cấp bảo lãnh

Từng lần hoặc hạn mức

Điều kiện về dự án của chủ đầu đề nghị phát hành bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai:

Dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo qyu định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản và quy định của Pháp luật liên quan.

Thời hạn hiệu lực

Từ thời điểm phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà theo cam kết tại Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở trừ trường hợp theo quy định về chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng.

Số tiền bảo lãnh

Tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản và các khoản tiền khác (nếu có) theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ hoàn trả số tiền trả thay khi phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Phí bảo lãnh

Thực hiện theo thông báo của Ngân hàng từng thời kỳ.

Kênh phân phối: Trực tiếp tại chi nhánh/PGD Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *