Tên sản phẩm: Cấp tín dụng để đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư

Mục đích vay vốn: thực hiện các dự án BOT,BTO

Đặc tính của sản phẩm:

Điều kiện đối với các dự án Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao (BOT):

  • Tổng mức đầu tư dự án phải được thẩm tra độc lập bởi một đơn vị có chức năng;
  • Mức cấp tín dụng tối đa 70% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án;
  • Khách hàng phải kiểm toán giá trị công trình và chi phí đã thực hiện dự án để xác định giá trị phần vốn đối ứng đã tham gia trước khi giải ngân vốn vay và/hoặc nộp số tiền vốn đối ứng vào tài khoản mở tại Ngân hàng để thanh toán chi phí thực hiện dự án;

Các nội dung về điều kiện dự án phải được quy định tại Hợp đồng cấp tín dụng và thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng theo đung quy định, riêng đối với dự án đang triển khai tối thiểu 3 tháng/lần.

  • Đối với các dự án BOT đặc thù tại các vùng, địa phương theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ngân hàng Nhà nước nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 ở trên, Ngân hàng nơi cho vay báo cáo TGĐ xem xét, quyết định.
  • Đối với các dự án Xây dựng- Chuyển giao- Kinh doanh (BTO): chỉ xem xét, cấp tín dụng đối với dự án đã hoàn thành xây dựng và bàn giao cho Nhà nước.

Thời hạn cho vay:

  • Trung hạn/dài hạn

Biện pháp bảo đảm:

  • Áp dụng/không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay.
  • Kênh phân phối: Chi nhánh (không bao gồm chi nhánh Ngân hàng ở nước ngoài)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *