Tên sản phẩm: Cấp tín dụng hợp vốn.

Mục đích vay vốn

 • Thực hiện đầu tư dự án, phướng án sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Đặc tính của sản phẩm

Nguyên tắc cấp tín dụng hợp vốn

 • Trên cơ sở tự nguyện của các thành viên theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định cấp tín dụng và cùng tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động cấp tín dụng của mình.
 • Cấp tín dụng theo tỷ lệ tham gia được quy định trong Hợp đồng hợp vốn, được hưởng các lợi ích và chia sẻ các phí, rủi ro phát sinh đã quy định trong Hợp đồng hợp vốn và phù hợp với quy định Pháp luật.
 • Các thành viên thỏa thuận về Thành viên đầu mối dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn, Thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn và Thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm phù hợp với quy định Pháp luật.
 • Các thành viên tham gia có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nhận thù lao từ việc thực hiện các nhiệm vụ được các thành viên khác ủy quyền.
 • Các thành viên (không bao TCTD nước ngoài) phải đảm bảo tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của NHNN khi thực hiện cấp tín dụng hợp vốn.

Các hình thức cấp tín dụng hợp vốn

 • Cho vay hợp vốn
 • Hợp vốn để bảo lãnh
 • Hợp vốn để chiết khấu
 • Hợp vốn để thực hiện bao thanh toán
 • Hợp vốn để thực hiện kết hợp các hình thức nêu trên
 • Hợp vốn để cấp tín dụng theo các hình thức khác.

Các trường hợp thực hiện cấp tín dụng hợp vốn

 • Nhu cầu đề nghị cấp tín dụng để thực hiện các dự án của khách hàng vượt giới hạn cấp tín dụng của Ngân hàng theo quy định Pháp luật.
 • Khả năng tài chính và nguồn vốn của Ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu cấp tín dụng của dự án.
 • Nhu cầu phân tán rủi ro của Ngân hàng.
 • Khách hàng có nhu cầu được cấp tín dụng từ nhiều TCTD khác nhau để thực hiện dự án.
 • Ngân hàng tham gia cấp tín dụng hợp vốn theo thư mời của các TCTD khác.
 • Ngân hàng tham gia cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án quan trong theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Đồng tiền cấp tín dụng hợp vốn

 • VND hoặc ngoại tệ

Thẩm quyền cấp tín dụng hợp vốn

 • Theo quy định về thẩm quyền cấp tín dụng trong hệ thống Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Tài sản bảo đảm: Các thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn thỏa thuận và thống nhất và quyết định việc bảo đảm bằng tài sản hoặc không bảo đảm bằng tài sản phù hợp với quy định của pháp luật
 • Kênh phân phối: Ngân hàng chi nhánh loại I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *