Tên sản phẩm: Cho vay bù đắp tài chính

Mục đích vay vốn

Các khoản vay để bù đắp những khoản chi phí mà khách hàng đã sử dụng trước đó từ nguồn vốn tự có hoặc nguồn vốn khác để thực hiện phương án, dư án hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn phục vụ đời sống.

Đặc tính sản phẩm

Mức cho vay bù đắp tài chính tối đa không bao gồm vốn đối ứng tối thiểu khách hàng phải tham gia theo quy định của Ngân hàng và giá trị khấu hao lũy kế thực tế tính đến thời điểm đề nghị vay bù đắp tài chính hoặc mức khấu hao lũy kế tương đương với tài sản cố định cùng loại theo quy định về trích khấu hao tài sản của Bộ Tài chính.

Loại tiền vay

  • VND/USD;

Thời hạn cho vay

  • Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Lãi suất

  • Theo quy định của Ngân hàng;

Bảo đảm tiền vay

  • Bằng tài sản/ không đảm bảo bằng tài sản/tài sản của bên thứ 3 bảo lãnh.
  • Kênh phân phối: Chi nhánh/PGD của Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *