Tên sản phẩm: “Tiền gửi rút gốc linh hoạt”

Tiện ích sản phẩm

Trong thời hạn gửi tiền, khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi trước đó mà số tiền gốc còn lại rút đúng hạn vẫn được hưởng mức lãi suất đã thỏa thuận khi khách hàng gửi tiền.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

  • Kỳ hạn: Có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 24 tháng
  • Đồng tiền: VND
  • Số dư tối thiểu: 50.000.000 đồng

Gửi và rút

  • Gửi: gửi tiền một lần vào TK bằng tiền mặt tại quầy, chuyển khoản tại quầy, qua Atransfer; Ủy nhiệm chi hoặc ủy quyền cho ngân hàng tự động trích tiền từ TK tiền gửi thanh toán sang TK Tiền gửi rút gốc linh hoạt (TGRGLH).
  • Rút: rút tiền nhiều lần từ TK.

Phí và lãi

  • Phí gửi, rút tiền: Ngân hàng miễn phí gửi, rút tiền đối với khách hàng.
  • Phí đóng sớm: Khách hàng chịu phí đóng sớm khi số ngày gửi tiền thực tế nhỏ hơn 03 ngày. Mức đóng sớm thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
  • Phí rút/đóng tài khoản trước hạn: Khách hàng chịu phí rút/đóng tài khoản trước hạn nếu không thông báo cho Ngân hàng trước tối thiểu 01 ngày làm việc trước ngày rút tiền, mức phí rút/đóng tài khoản trước hạn thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
  • Phí dịch vụ khác khi khách hàng sử dụng thu phí theo quy định hiện hành của Ngân hàng.

Lãi suất: cố định trong suốt thời hạn gửi tiền.

Mức lãi suất: Mức lãi suất cụ thể nhưng không vượt quá mức lãi suất huy động tối đa theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Lãi suất rút trước hạn

+ Đối với phần tiền gửi rút trước hạn (rút một phần hoặc rút trước hạn toàn bộ): áp dụng mức lãi suất bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất đối với tổ chức do Giám đốc Ngân hàng nơi giao dịch quy định tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

+ Đối với phần tiền gửi còn lại: duy trì mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

Cách tính lãi

Tiền lãi xác định dựa trên số tiền gửi thực tế, thời gian gửi thực tế (tính theo số ngày) và lãi suất tính lãi.

Trả lãi: lãi trả một lần vào ngày đến hạn hoặc trả lãi tại thời điểm khách hàng rút tiền một phần/đóng tài khoản trước hạn.

Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch

1 thoughts on “Tiền Gửi Rút Gốc Linh Hoạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *