Category Archives: Thẻ

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản

Điều kiện phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản Đối với cá nhân Ngân Hàng chỉ phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản cho khách hàng là cá nhân người Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau: Có năng lực pháp luật dân sự, […]

Hồ sơ cho vay thấu chi

Hồ sơ cho vay thấu chi cần chuẩn bị như sau: Đối với cho vay thấu chi không có bảo đảm bằng tài sản Giấy đề nghị cấp/thay đổi hạn mức thấu chi (Mẫu của Ngân hàng) Xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội của Tổ chức quản lý lao động hoặc Cơ quan lao […]

Điều kiện cấp hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ

Điều kiện cấp hạn mức thấu chi thẻ ghi nợ Đối với cho vay thấu chi không có bảo đảm bằng tài sản, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau: Có thẻ ghi nợ còn hiệu lực hoặc đăng ký phát hành thẻ ghi nợ tại Chi nhánh Phát hành (CNPH) nơi cấp […]