Đối tượng được cấp hạn mức thấu chi tài khoản thẻ ghi nợ

Ngân Hàng chỉ cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán đăng ký phát hành thẻ ghi nợ đối với khách hàng là cá nhân người Việt Nam.

Hạn mức thấu chi

Hạn mức thấu chi được tính vào hạn mức cho vay tối đa của Ngân Hàng đối với một khách hàng.

Trường hợp khách hàng trả nợ một phần hoặc toàn bộ dư nợ thấu chi, hạn mức thấu chi sẽ tự động lặp lại.

Giám đốc Chi nhánh Phát hành (CNPH) quyết định hạn mức thấu chi cụ thể đối với từng khách hàng nhưng không được vượt quá hạn mức thấu chi tối đa đối với từng hạng thẻ ghi nợ, cụ thể như sau:

  • Đối với thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn, thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn: Hạn mức thấu chi tối đa 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng).
  • Đối với thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng, thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng: Hạn mức thấu chi tối đa 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).

Thời hạn cấp hạn mức thấu chi

Thời hạn cấp hạn mức thấu chi tối đa 12 tháng.

Trước hoặc trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn cấp hạn mức thấu chi, trường hợp khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng thấu chi, CNPH làm thủ tục cấp lại hạn mức thấu chi cho chủ thẻ.

Quy trình, thủ tục cấp lại hạn mức thấu chi như quy trình cấp thấu chi lần đầu. 

Lãi suất và phương pháp tính lãi cho vay thấu chi

Lãi cho vay thấu chi được tính trên dư nợ cho vay thấu chi thực tế và thời gian phát sinh dư nợ cho vay thực tế.

CNPH quyết định mức lãi suất cho vay thấu chi phù hợp với quy định của Ngân Hàng trong từng thời kỳ. Lãi suất quá hạn cho vay thấu chi bằng 150% lãi suất cho vay thấu chi trong hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *