Quy trình thu nợ thẻ tín dụng

Thứ tự ưu tiên thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

  1. Phí thường niên

  2. Phí ứng tiền mặt

  3. Phí chuyển đổi ngoại tệ

  4. Phí chậm trả

  5. Các khoản phí khác

  6. Lãi của giao dịch ứng tiền mặt và giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

  7. Dư nợ ứng tiền mặt và thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Hình thức thu nợ thẻ tín dụng

Đến hạn thanh toán, Ngân Hàng sẽ tự động ghi Nợ tài khoản thanh toán của chủ thẻ tại Ngân Hàng để thu số tiền thanh toán tối thiểu.

Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng qua các kênh khác, như: ATM, Ví điện tử, E- Mobile Banking, tại quầy,v.v…

Xử lý thu nợ thẻ tín dụng đối với các trường hợp đặc biệt

Trường hợp số tiền thanh toán tối thiểu nhỏ hơn 200.000 VND, hệ thống sẽ tự động thu 200.000 VND; Trường hợp dư nợ nhỏ hơn 200.000 VND, hệ thống sẽ tự động thu toàn bộ dư nợ.

Trường hợp khách hàng trả nợ trước ngày sao kê:

Chi nhánh Phát hành (CNPH) chủ động thực hiện thu nợ theo đề nghị của khách hàng.

Trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ:

CNPH có trách nhiệm thông báo chuyển nợ quá hạn (Mẫu ngân hàng, theo dối, đôn đốc thu nợ đối với chủ thẻ.

Tùy từng trường hợp cụ thể, CNPH có quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay hoặc các biện pháp thu nợ khác theo quy định hiện hành để thu nợ gốc, lãi và phí phát sinh đối với chủ thẻ.

Trường hợp thẻ hết hạn hiệu lực hoặc chấm dứt sử dụng:

CNPH có trách nhiệm chủ động đôn đốc, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ đối với chủ thẻ.

Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng, các khoản lãi và các khoản phí phát sinh (nếu có) đến ngày chấm dứt sử dụng thẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *