Tín dụng thẻ là gì?

Là hình thức cấp tín dụng trong đó số tiền vay thực tế được xác định bằng dư nợ cuối kỳ, bao gồm các khoản chi tiêu cùng lãi và phí phát sinh chưa thanh toán trong kỳ.

Sau ngày khách hàng trả một phần hoặc toàn bộ dư nợ cuối kỳ, hạn mức tín dụng thẻ sẽ được tự động lặp lại tối đa trong vòng 02 ngày lảm việc. 

Dư nợ cuối kỳ

Bao gồm các khoản chi tiêu cùng các khoản lãi và phí phát sinh trong kỳ chưa thanh toán của chủ thẻ.

Dư nợ cuối kỳ = Dư nợ đầu kỳ + Phát sinh Nợ trong kỳ – Phát sinh Có trong kỳ + Các khoản lãi, phí phát sinh trong kỳ

Số tiền thanh toán tối thiểu

Vào ngày đến hạn thanh toán, chủ thẻ phải trả Ngân Hàng một khoản tiền ít nhất bằng số tiền thanh toán tối thiểu, số tiền thanh toán tối thiểu được tính bằng dư nợ cuối kỳ nhân tỷ lệ thanh toán tối thiểu và được thông báo cho khách hàng trên Sao kê thẻ tín dụng hàng tháng.

Tỷ lệ thanh toán tối thiểu do phía Ngân hàng quy định phù hợp trong từng thời kỳ, hiện tại áp dụng là 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *